Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydal Simcenter 3D v2022.1

Pátek, 28 Leden 2022 02:22

Simcenter-3D 2022.1-2204Sim­cen­ter 3D po­má­há pře­ko­nat in­že­nýr­ské pro­blémy. Jako nej­kom­plex­něj­ší, plně in­te­gro­va­né CAE ře­še­ní může pra­co­vat na­příč si­mu­lač­ní­mi do­mé­na­mi ze spo­leč­né in­že­nýr­ské plo­chy. Vý­vo­jo­vý tým Sim­cen­te­ru 3D má za sebou mi­mo­řád­ně pro­duk­tiv­ní rok a s po­tě­še­ním se dělí o no­vin­ky pro­střed­nic­tvím nej­no­věj­ší verze – Sim­cen­ter 3D 2022.1.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

3DEXPERIENCE World 2022 opět jen virtuálně

Pátek, 28 Leden 2022 01:00

3DEX2022-Virtual Only-2204Ještě před několika dny jsem vy­zý­val ty, co mohou, aby se re­gis­tro­va­li na 3DE­x­pe­ri­em­ce World do At­lan­ty. Teď je ale vše úplně jinak. Po­řa­da­te­lé se po peč­li­vém zvá­že­ní roz­hod­li pře­su­nout 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2022 na zcela vir­tu­ál­ní akci, která se bude konat od 7. do 9. února 2022.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Maxon ze skupiny Nemetschek kupuje Pixologic

Čtvrtek, 27 Leden 2022 23:34

ZBrush Maxon-2204Ne­met­s­chek Group ozná­mi­la, že její znač­ka Maxon, před­ní vý­vo­jář pro­fe­si­o­nál­ních 3D soft­wa­ro­vých ře­še­ní, úspěš­ně do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pi­xo­lo­gic z Los An­ge­les. Pi­xo­lo­gic je tvůr­cem so­chař­ské­ho a ma­líř­ské­ho soft­wa­ru ZBrush, který zís­kal Cenu aka­de­mie. Tým ZBrushe při­ná­ší do or­ga­ni­za­ce Maxon de­sít­ky let zku­še­nos­tí z 3D prů­mys­lu a zá­ro­veň umožňuje Ma­xo­nu hrát dů­le­ži­tou roli v ob­rov­ském, rych­le ros­tou­cím her­ním prů­mys­lu.

Celý článek... Autor článku: Nemetschek Group
 

RAIL BUSINESS DAYS 2022 nabídnou 3 akce v jednom

Čtvrtek, 27 Leden 2022 23:33

RBD foto 1-2204Ve dnech 7. až 9. červ­na 2022 se v pro­sto­rách br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě usku­teč­ní akce, která nemá v čes­kém že­lez­nič­ním pro­stře­dí ob­do­by. Je­di­neč­ný kon­cept spojí me­zi­ná­rod­ní ve­letrh že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del pro ši­ro­kou i od­bor­nou ve­řej­nost, od­bor­nou kon­fe­ren­ci a spo­le­čen­ské se­tká­ní na B2B ro­vi­ně, a to vše v jed­nom je­di­ném a mo­der­ním are­á­lu.

Celý článek... Autor článku: VIA PRO MOTION
 

EarthCam 4D oživuje stavební digitální dvojčata

Středa, 26 Leden 2022 23:52

EarthCam 4D-2204EarthCam, posky­to­va­tel tech­no­lo­gie a slu­žeb we­bo­vých ka­mer. před­sta­vil 26. ledna 2022 EarthCam 4D, který umo­ž­ňu­je týmům vir­tu­ál­ní­ho pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by (VDC) pře­krý­vat a syn­chro­ni­zo­vat živé sním­ky s je­jich di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty. In­tu­i­tiv­ní ča­so­vá osa umožňuje uži­va­te­lům po­sou­vat se v čase do­za­du a do­pře­du a zob­ra­zo­vat živé sním­ky ve vzta­hu k je­jich 4D mo­de­lům.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Létající auto certifikované pro létání

Středa, 26 Leden 2022 17:48

AirCar-2-2204Pokud jste sle­do­va­li naše člán­ky o Ae­ro­mo­bi­lu (jeden z posledních zde), možná vám vr­ta­lo hla­vou, co v sou­čas­nos­ti dělá za­kla­da­tel a kon­struk­tér spo­leč­nos­ti Ae­ro­mo­bil, pro­fe­sor Šte­fan Klein, když Ae­ro­mo­bil opus­til. Inu za­lo­žil spolu s An­to­nem Za­ja­cem další spo­leč­nost Klein Vi­si­on a začal pra­co­vat na pro­jek­tu Ai­r­Car. Nyní létající auto AirCar získalo osvědčení letové způsobilosti.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Současný bezdrátový přenos informací a energie

Úterý, 25 Leden 2022 23:55

Webinar EMWorks-Transfer-2204Sou­čas­ný bez­drá­to­vý pře­nos a pře­nos ener­gie (SWIPT) se v po­sled­ní době stal žha­vým té­ma­tem, pro­to­že má po­ten­ci­ál po­skyt­nout ná­kla­do­vě efek­tiv­ní tech­no­lo­gii pře­no­su in­for­ma­cí a ener­gie pro různá za­ří­ze­ní in­ter­ne­tu věcí (IoT). Op­ti­mál­ní návrh sys­té­mu SWIPT je však ná­roč­ný, pro­to­že za­hr­nu­je cívky i an­té­ny. Zřej­mým pro­blé­mem při ná­vr­hu je na­pří­klad mi­ni­ma­li­za­ce vazby a ru­še­ní mezi cív­ka­mi a an­té­na­mi.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Je tu Twinmotion 2022.1

Úterý, 25 Leden 2022 03:07

twinmotion-2022-1-feature-2-2204Twin­mo­ti­on 2022.1 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí, které ještě více usnadňují vy­tvá­ře­ní a sdí­le­ní pře­svěd­či­vých vi­zu­a­li­za­cí a uchva­cu­jí­cích zá­žit­ků ze světa ar­chi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví, ur­ba­nis­mu a kra­ji­nář­ské ar­chi­tek­tu­ry. Při­prav­te se na nový ren­de­ro­va­cí en­gi­ne Path Tra­cer, HDRI Sky­do­me pro re­a­lis­tič­těj­ší ob­lo­hu a osvět­le­ní, ti­sí­ce no­vých rost­lin, svě­tel, ná­byt­ku a pří­stup do Twin­mo­ti­on Clou­du.

Celý článek... Autor článku: Cegra
 

Je BIM revoluční technologií projektování a správy budov?

Úterý, 25 Leden 2022 02:54

Delta Group-BIM Foto-Michael-Kammeter-2204Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) je ztě­les­ně­ní toho, o čem ar­chi­tek­ti, in­ves­to­ři a fa­ci­li­ty ma­na­že­ři doteď spíš jen plaše snili. Re­vo­lu­ce v pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bě a sprá­vě budov – to je BIM. Lo­gic­ky uspo­řá­da­ná a uži­va­tel­sky pře­hled­ná di­gi­ta­li­zo­va­ná po­do­ba pro­jek­tů. BIM při­ná­ší ob­rov­skou při­da­nou hod­no­tu zejmé­na pro de­ve­lo­pe­ry.

Celý článek... Autor článku: Protext – PR servis ČTK
 

BCN3D představí novou technologii 3D tisku

Pondělí, 24 Leden 2022 02:24

BCN3D New technology 2022 Teaser-2204Dru­hé­ho břez­na v 16:00 hodin před­sta­ví spo­leč­nost BCN3D novou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím ži­vé­ho pře­no­su. Tři roky práce vý­zkum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho týmu, který se cí­le­ně sna­žil roz­luš­tit kód k au­to­nomní vý­ro­bě, vedly k to­mu­to prů­lo­mo­vé­mu ob­je­vu, který je podle BCN3D klí­čem k bu­douc­nos­ti vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Getac přichází s novým 10palcovým tabletem ZX10

Pondělí, 24 Leden 2022 23:58

Getac ZX10-2204Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la uve­de­ní svého no­vé­ho plně odol­né­ho table­tu ZX10, vše­stran­né­ho 10­pal­co­vé­ho za­ří­ze­ní po­sta­ve­né­ho na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id 11. Model ZX10 se za­řa­dí po bok ob­lí­be­né­ho plně odol­né­ho 7" An­dro­id table­tu Getac ZX70 a na­bíd­ne zá­kaz­ní­kům z oborů, jako je ve­řej­ná bez­peč­nost, ve­řej­né služ­by, ener­ge­ti­ka, do­pra­va a lo­gis­ti­ka, vý­ro­ba, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl či obra­na, při vý­bě­ru odol­ných za­ří­ze­ní s An­dro­idem více mož­nos­tí pro ide­ál­ní na­pl­ně­ní je­jich pro­voz­ních po­třeb.

Celý článek... Autor článku: Getac
 

Siemens vydal Teamcenter Quality v6.0

Pátek, 21 Leden 2022 23:56

Siemens-TCQ-2203Po­čát­kem ledna byla vy­dá­na nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty spo­leč­nos­ti Sie­mens – Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.0. Soft­ware Te­am­cen­ter Qua­li­ty verze 6.0 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní ná­sle­du­jí­cích mo­du­lů: Ana­lý­za způ­sobů a dů­sled­ků po­ruch (FMEA), Plá­no­vá­ní kon­t­rol a in­spek­cí, Ří­ze­ní pro­jek­tů kva­li­ty, Ře­še­ní pro­blé­mů, Ří­ze­ní pro­blé­mů kva­li­ty a Ří­ze­ní opat­ře­ní v ob­las­ti kva­li­ty.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Notebooky Acer s Windows 11 for Education

Pátek, 21 Leden 2022 23:48

TM-Spin-B3-2203Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la, že po­čí­na­je no­te­boo­ky Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 začne pro­dá­vat po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows 11 SE. Tyto snad­no pře­nos­né 11,6" no­te­boo­ky, které byly zkon­stru­o­vá­ny tak, aby pře­ži­ly škol­ní den, se mohou pochlu­bit cer­ti­fi­ka­cí odol­nos­ti na ar­mád­ní úrov­ni a de­seti­ho­di­no­vou vý­dr­ží ba­te­rie. Nyní se do­dá­va­jí s pře­din­sta­lo­va­ným sys­té­mem Win­dows 11 SE nebo Win­dows 11 for Edu­cati­on.

Celý článek... Autor článku: Acer
 

CAE pro koncepční design nebo nástroje pro nejpokročilejší analýzy a optimalizace? Obojí!

Čtvrtek, 20 Leden 2022 15:53

Advanced Altair-2203Na webi­nář s tímto dlou­hým ná­zvem zve po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Chys­tá­te se při vý­vo­ji svých vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Máte pocit, že vaše do­sa­vad­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je již ne­na­bí­zí vše, co po­tře­bu­je­te? Možná je čas po­o­hléd­nout se po al­ter­na­ti­vě nebo do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Novoroční slevy na prémiové headsety HTC Vive

Čtvrtek, 20 Leden 2022 15:02

HTC VIVE-Pro-2203Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 19. 1. 2022 led­no­vé slevy na kom­plet­ní se­sta­vy vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Vý­rob­ce na­bí­zí zvý­hod­ně­ní nejen pro prak­tic­ký in­si­de-out he­ad­set HTC VIVE Cos­mos. Lá­ka­vých cen se v rámci akce do­čka­ly i sady HTC VIVE Cos­mos Elite pro ná­roč­né hráče i pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­se­ty HTC VIVE Pro a HTC VIVE Pro Eye s in­te­gro­va­ným sle­do­vá­ním po­hy­bu očí.

Celý článek... Autor článku: HTC
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci