Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin

Středa, 22 Březen 2023 00:00

Siemens MobileDrive 01-2312Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních sys­té­mů ři­di­če (ADAS) s vy­u­ži­tím port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor a jeho kom­plex­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

6K Additive dodavatelem pro 3D Systems

Úterý, 21 Březen 2023 22:45

3DSystems-Tungsten-23126K Ad­di­ti­ve ozná­mi­la, že uza­vře­la do­ho­du s 3D Sys­tems a stala se jejím pre­fe­ro­va­ným do­da­va­te­lem wolfra­mo­vé­ho práš­ku pro její ře­še­ní 3D tisku z kovu DMP. 6K Ad­di­ti­ve, di­vi­ze spo­leč­nos­ti 6K, která je líd­rem v ob­las­ti udr­ži­tel­né vý­ro­by tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a li­thi­um-ion­to­vé ba­te­rie, může vy­rá­bět žá­ruvzdor­né ko­vo­vé práš­ky po­mo­cí svého ino­va­tiv­ní­ho pro­ce­su Uni­Melt s mi­k­ro­vln­nou plazmou.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Jarní várka novinek v Zoner Photo Studiu X

Úterý, 21 Březen 2023 17:40

ZPSX Q12023 nastaveni rychle nahledy-2312Čer­stvá jarní ak­tu­a­li­za­ce Zoner Photo Stu­dia X při­ná­ší na­tiv­ní pod­po­ru více než 1200 ob­jek­ti­vů, až dvoj­ná­sob­ně rych­lej­ší na­čí­tá­ní RAWů, zlep­še­ní práce s dru­hým mo­ni­to­rem, roz­sáh­lý up­gra­de vi­deo­edi­to­ru a dvě de­sít­ky dal­ších vy­lep­še­ní. No­vin­ky v Zoner Photo Stu­diu X si tra­dič­ně mohou vy­zkou­šet všich­ni uži­va­te­lé sta­že­ním 30­den­ní zku­šeb­ní verze, do­kon­ce i ti, kteří již mají zku­šeb­ní ob­do­bí za sebou. Na ty čeká dal­ších 15 dní funkč­ně ne­o­me­ze­né­ho zku­šeb­ní­ho ob­do­bí.

Celý článek... Autor článku: Zoner
 

Znovuobjevení zážitku z veletrhu s prodlouženou realitou

Úterý, 21 Březen 2023 17:21

CAD Schroer-Messestand-Idee-XR-AR-VR 1-2312Ve­letrhy a akce na­bí­ze­jí fir­mám pří­le­ži­tost se­tkat se s po­ten­ci­ál­ní­mi zá­kaz­ní­ky tváří v tvář a zvi­di­tel­nit se na trhu. Pro do­sa­že­ní to­ho­to cíle je pro kaž­dé­ho vy­sta­vo­va­te­le dů­le­ži­té při­jít s kre­a­tiv­ní­mi ná­pa­dy, které za­jis­tí spous­tu ná­vštěv­ní­ků jeho stán­ku. Přes­to­že vstu­pu­je­me do nové éry di­gi­tál­ních ino­va­cí, ve­letrhy jsou pro firmy stále zá­sad­ní plat­for­mou pro pre­zen­ta­ci je­jich pro­duk­tů, slu­žeb a no­vi­nek na trhu.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Festivaly Maker Faire zavítají do dvanácti měst

Úterý, 21 Březen 2023 13:30

Maker Faire-2312Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní a všech vě­ko­vých ka­te­go­rií, aby uká­za­li své vy­ná­le­zy a po­dě­li­li se o své po­znatky. Po­řa­da­te­lé oče­ká­va­jí za­po­je­ní přes 500 tu­zem­ských ma­ke­rů s ná­vštěv­nos­tí okolo 30 000 lidí. Nej­vět­ší Maker Faire se už po šesté usku­teč­ní v Praze.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Nexa3D kupuje XYZprinting

Pondělí, 20 Březen 2023 22:06

GB MP236 a MP230-2312Nexa­3D zís­ká­vá zbyt­ky spo­leč­nos­ti XY­Zprin­ting – tech­no­lo­gii la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní, kanál a ce­lo­svě­to­vou zá­kaz­nic­kou zá­klad­nu XY­Zprin­ting, čímž do­pl­ni­la svá vlast­ní špič­ko­vá prů­mys­lo­vá la­se­ro­vá ře­še­ní s práš­ko­vým ložem pro po­ly­me­ry (re­pre­zen­to­va­ná čtyř­la­se­ro­vým sys­té­mem QLS 820) o ce­no­vě do­stup­něj­ší sys­témy Mf­g­Pro­230 xS a Mf­g­Pro­236 xS od XYZ a roz­ší­ři­la svou kni­hov­nu ma­te­ri­á­lů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Realtime Landscaping Architect 2023 pro návrhy zahrad

Pondělí, 20 Březen 2023 16:48

Realtime Landscaping Architect 2023-backyard-patio-design-1-2312Jak nás upo­zor­nil Ing. Libor Štolc z PC Designu, firma Idea Spectrum uvol­ni­la 16. břez­na novou verzi pro­gra­mu Re­al­ti­me Land­s­ca­ping Ar­chi­tect (RLA 2023). Po­mo­cí RLA mohou za­hrad­ní ar­chi­tek­ti za­pů­so­bit na své kli­en­ty de­tail­ní­mi 2D a 3D ná­vrhy kra­ji­ny. Pro­gram slou­ží k na­vr­ho­vá­ní kom­plet­ních te­rén­ních úprav včet­ně dvorů, zahrad, ba­zé­nů, je­zí­rek, teras, plotů a mnoha dal­ších.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

3Dconnexion představuje bezdrátový Numpad Pro

Pondělí, 20 Březen 2023 15:15

3Dconnexion Product-Gallery Image-23123D­con­nexi­on uvedl na trh bez­drá­to­vou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci Num­pad Pro. Pro­dukt je již k dis­po­zi­ci a doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio spo­leč­nos­ti: 3D myši, běžné myši a klá­ves­ni­ce. Stej­ně jako všech­ny pro­duk­ty 3D­con­nexi­on je i Num­pad Pro obo­ha­cen o spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce, které umo­ž­ňu­jí co nej­po­ho­dl­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší práci v růz­ných CAD a 3D apli­ka­cích a kan­ce­lář­ském soft­wa­ru.

Celý článek... Autor článku: 3Dconnexion
 

K dispozici je AMD Software: PRO Edition 23.Q1

Pátek, 17 Březen 2023 16:57

amd software pro edition 2023-2311AMD ozná­mi­la nej­no­věj­ší verzi AMD soft­ware: PRO Edi­ti­on 23.Q1. Nej­no­věj­ší soft­wa­ro­vý ovla­dač ob­sa­hu­je dů­le­ži­té op­ti­ma­li­za­ce, které zlep­šu­jí vaše zku­še­nos­ti s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi AMD Ra­de­on PRO pro pra­cov­ní sta­ni­ce a gra­fic­ky ná­roč­ný­mi apli­ka­ce­mi. Gra­fic­ké karty AMD Ra­de­on PRO jsou po­há­ně­ny AMD soft­warem.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Řešení sestav pomocí novinek SOLIDWORKS 2023

Pátek, 17 Březen 2023 16:31

solidworks-whats-new-2023-2311Webi­nář o ře­še­ní se­stav při­pra­vi­la Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on na pátek 24. břez­na 2023 v 10:00 hodin. Soft­ware So­lid­works 2023 je tady a je při­pra­ven po­mo­ci vám i vašim týmům pra­co­vat chyt­ře­ji, rych­le­ji a spo­leč­ně. Se­sta­vy jsou zá­klad­ním ka­me­nem ja­ké­ho­ko­li vý­rob­ku a po­ho­dl­ná a rych­lá práce s nimi je ne­zbyt­nos­tí.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Blueprint nabídne AM řešení pro zakázkové díly

Čtvrtek, 16 Březen 2023 15:25

Blueprint Med Housing front-2311Blue­print Advan­ced Ma­nu­fac­tu­ring ne­dáv­no za­há­ji­l svou čin­nost a ofi­ci­ál­ně se před­sta­ví na nad­chá­ze­jí­cím ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Kom­bi­na­cí nej­mo­der­něj­ších vý­rob­ních tech­no­lo­gií a od­bor­ných zna­los­tí v ob­las­ti po­vr­cho­vých úprav lze vy­tvá­řet za­káz­ko­vé díly a kom­po­nen­ty spl­ňu­jí­cí stan­dar­dy prů­mys­lo­vé kva­li­ty. Od ná­pa­du přes vý­ro­bu až po do­dá­ní umo­ž­ňu­je Blue­print jako part­ner pro vý­voj a vý­ro­bu efek­tiv­ní mož­nos­ti vý­ro­by pro­duk­tů od všech úrov­ní slo­ži­tos­ti dílů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Siemens vydává HyperLynx VX.2.13

Čtvrtek, 16 Březen 2023 15:01

Siemens HyperLynx VX-2-13-2311Nová verze Hy­per­Ly­nx VX.2.13 při­ná­ší nej­mo­der­něj­ší si­mu­lač­ní funk­ce pro běžné kon­struk­té­ry díky kom­bi­na­ci po­kro­či­lých mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních tech­nik s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py, které uži­va­te­le pro­ve­dou ana­lý­zou krok za kro­kem. K no­vin­kám v této verzi patří nové mož­nos­ti pro návrh a ově­řo­vá­ní sé­ri­o­vé­ho pro­po­je­ní, nové mož­nos­ti v apli­ka­cích Hy­per­Ly­nx, in­te­gra­ce s EDM a nové mož­nos­ti v po­kro­či­lých ře­ši­čích Hy­per­Ly­nx.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Veletrh AMPER zve k návštěvě 21.–23. 3. 2023

Středa, 15 Březen 2023 13:05

amper 2023-2311Ve­letrh elek­tro­tech­ni­ky a elek­tro­ni­ky AMPER je nej­vět­ší B2B udá­los­tí v ob­las­tech elek­tro­tech­ni­ky, elek­tro­ni­ky, ener­ge­ti­ky, au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce, ale i osvět­le­ní a za­bez­pe­če­ní v České re­pub­li­ce i na Slo­ven­sku. 29. roč­ník se koná v ter­mí­nu od 21. do 23. 3. 2023 na br­něn­ském Vý­sta­viš­ti.

Celý článek... Autor článku: TE­RIN­VEST
 

Služba rychlého 3D tisku pryže na zakázku

Středa, 15 Březen 2023 12:36

Chromatic 3D Materials-2311Chro­ma­tic 3D Ma­te­ri­als, po­sky­to­va­tel adi­tiv­ní vý­rob­ní tech­no­lo­gie, spus­til novou služ­bu za­káz­ko­vé vý­ro­by odol­ných po­ly­u­re­ta­no­vých dílů – s rych­lým do­dá­ním a zjed­no­du­še­nou cenou. Na­bí­zí stan­dard­ní prů­mys­lo­vé tvary včet­ně těs­ně­ní, ucpá­vek, válců a prů­cho­dek v při­způ­so­bi­tel­ných ne­stan­dard­ních roz­mě­rech až do prů­mě­ru 16 palců. Služ­ba má vý­rob­cům po­mo­ci zvý­šit odol­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce, zvý­šit efek­ti­vi­tu a sní­žit množ­ství od­pa­du.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Návrh robustního bezdrátového biotelemetrického systému

Úterý, 14 Březen 2023 15:15

EMWorks-webinar-160323-2311Webi­nář na toto téma po­řá­dá EMWorks ve čtvr­tek 16. břez­na ve 14 a 19 hodin. Bez­drá­to­vá bi­o­te­le­me­t­rie je rych­le se roz­ví­je­jí­cí ob­last tech­no­lo­gie, která umož­ni­la vývoj růz­ných lé­kař­ských pří­stro­jů, jako jsou im­plan­to­va­tel­né sen­zo­ry, kar­di­os­ti­mu­lá­to­ry a kar­di­o­mo­ni­to­ry. Tato za­ří­ze­ní umožňují zdra­vot­ní­kům na dálku sle­do­vat fy­zi­o­lo­gic­ké pa­ra­me­t­ry pa­ci­en­tů bez nut­nos­ti in­va­ziv­ních zá­kro­ků.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci