Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové hlavní nádraží v Brně – schválený záměr projektu

Pátek, 21 Červen 2024 14:07

Brno1-2425Cen­t­rál­ní ko­mi­se Mi­nis­ter­stva do­pra­vy schvá­li­la záměr pro­jek­tu pro pře­stav­bu že­lez­nič­ní­ho uzlu Brno. Jde o zcela zá­sad­ní mil­ník v pří­pra­vě mo­der­ni­za­ce ce­lé­ho tam­ní­ho uzlu a také vý­stav­by no­vé­ho hlav­ní­ho ná­dra­ží v ji­ho­mo­rav­ské me­t­ro­po­li. Sa­mot­né sta­veb­ní práce se před­po­klá­da­jí v le­tech 2028 až 2035. Pře­stav­ba že­lez­nič­ní­ho uzlu Brno je jed­ním z pri­o­rit­ních pro­jek­tů nejen České re­pub­li­ky, ale i EU.

Celý článek... Autor článku: Správa železnic
 

Mapování pro každého: Cesta k objevování, sdílení a inspiraci

Pátek, 21 Červen 2024 12:28

GISkonference-2425Po­řa­da­te­lé zvou účast­ní­ky na de­sá­tý roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se i letos koná na Vy­so­či­ně (​www.​skalskydvur.​cz) ve dnech 24. a 25. září. Těší se na spo­leč­né osla­vy de­ká­dy sdí­le­ní vášně pro ge­o­gra­fic­ké in­for­mač­ní sys­témy a ob­je­vo­vá­ní, jak mapy for­mu­jí náš svět a po­má­ha­jí nám lépe po­ro­zu­mět jeho dy­na­mi­ce.

Celý článek... Autor článku: Drahomíra Zedníčková / redakce
 

Siemens představuje Simatic Workstation

Čtvrtek, 20 Červen 2024 23:42

Simatic Workstation-2425Sie­mens ozná­mil prů­lom v ob­las­ti sprá­vy vel­ké­ho počtu hard­wa­ro­vých ří­di­cích jed­no­tek ve vý­rob­ních zá­vo­dech. Ře­še­ním je nová pra­cov­ní sta­ni­ce Sie­mens Si­ma­tic Au­to­mati­on Workstati­on, která vý­rob­cům umo­ž­ňuje na­hra­dit hard­wa­ro­vá PLC, kon­venč­ní HMI a edge za­ří­ze­ní je­di­nou soft­wa­ro­vou pra­cov­ní sta­ni­cí. Nové ře­še­ní při­ná­ší do pro­stře­dí vý­ro­by (OT) po­stu­py známé v ob­las­ti IT.

Celý článek... Autor článku: Siemens / redakce
 

EG.D hledá závady na VVN s automatickými drony a AI

Čtvrtek, 20 Červen 2024 22:50

Automaticke drony pri inspekcich-2425Au­to­ma­tic­ké drony při in­spek­cích elek­tric­ké­ho ve­de­ní a ná­sled­né vy­hod­no­co­vá­ní těch­to kon­t­rol po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce tes­tu­je ve svém pro­vo­zu dis­tri­bu­tor EG.D, člen sku­pi­ny E.​ON. Tech­ni­ci spo­leč­nos­ti nejdří­ve vy­tvo­ří po­mo­cí ma­nu­ál­ní­ho letu 3D model elek­tric­ké­ho ve­de­ní velmi vy­so­ké­ho na­pě­tí. Ná­sled­ně tuto trasu na­hra­jí do dronu, který po trase au­to­ma­tic­ky létá a po­ři­zu­je stov­ky sním­ků.

Celý článek... Autor článku: ED.G / redakce
 

Z materiálu oPET lze nově tisknout barevně

Středa, 19 Červen 2024 01:43

oPET barva-2425Rych­le se vy­ví­je­jí­cí svět 3D tisku při­ná­ší další no­vin­ku – ba­rev­ný tisk z nej­udr­ži­tel­něj­ší­ho ma­te­ri­á­lu oPET. Eko­lo­gic­ký 3D tisk tak díky další ino­va­ci spo­leč­nos­ti 3DDen po­stu­pu­je o další krok vpřed. 3DDen ozna­mu­je další tech­no­lo­gic­kou no­vin­ku. Našla po dlou­hém vý­vo­ji ře­še­ní, jak z fi­la­men­tu z oce­án­ské­ho plas­tu oPET tisk­nout ba­rev­ně. Do­po­sud bylo možné tisk­nout jen vý­rob­ky v transpa­rent­ně šedé na­tu­rál­ní barvě plas­to­vé­ho od­pa­du a v pří­pa­dě po­tře­by pro­dukt ná­sled­ně bar­vit.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Nová verze CAD softwaru VariCAD – 2024-2.0

Středa, 19 Červen 2024 01:02

Varicad--2425Před týd­nem (12. 6.) byla vydán Va­ri­CAD 2024-2.0. Tato verze na­bí­zí nové mož­nos­ti pro ex­port 3D dat a sou­čas­ně byla také pro­ve­de­na op­ti­ma­li­za­ce v jádře Va­ri­CA­Du. Nyní mů­že­te vy­u­žít kromě ji­né­ho také ex­por­ty 3D mo­de­lů do 3D PDF, Col­la­da, ACIS a PRC dat. For­mát 3D PDF umo­ž­ňuje pro­hlí­žet ex­por­to­va­né 3D mo­de­ly na více plat­for­mách, včet­ně An­dro­i­du.

Celý článek... Autor článku: VARICAD / redakce
 

JETCAM ohlásil 3D Unfolding modul

Pondělí, 17 Červen 2024 15:26

JETCAM-3D Unfolding module-2425JET­CAM In­ter­nati­o­nal, do­da­va­tel ře­še­ní pro ře­zá­ní plechů a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů, ozná­mil uve­de­ní no­vé­ho soft­wa­ro­vé­ho roz­vi­no­va­cí­ho mo­du­lu 3D Un­fol­ding, vy­vi­nu­té­ho ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Au­to­POL. Nový modul je vo­li­tel­ným roz­ší­ře­ním sys­té­mu JET­CAM Ex­pert a je určen k ze­fek­tiv­ně­ní pro­ce­su pře­vo­du ši­ro­ké škály for­má­tů 3D CAD sou­bo­rů na ploš­né 2D vzory v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích včet­ně le­tec­ké­ho, au­to­mo­bi­lo­vé­ho a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu.

Celý článek... Autor článku: JETCAM International
 

TraceAir a PermitFlow partnery pro stavebnictví

Neděle, 16 Červen 2024 12:28

TraceAir-Jak to funguje-2425TraceAir, po­sky­to­va­tel soft­wa­ru pro sprá­vu sta­ve­nišť pro sta­vi­te­le domů a de­ve­lo­pe­ry, ozná­mil stra­te­gic­ké part­ner­ství s Per­mit­Flow, po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro po­dá­vá­ní žá­dos­tí o sta­veb­ní po­vo­le­ní a je­jich sprá­vu pro sta­vi­te­le a vlast­ní­ky. Tato spo­lu­prá­ce změní od­vět­ví vý­stav­by domů a obyt­ných budov tím, že ze­fek­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py a zjed­no­du­ší pro­ces na­vi­ga­ce v před­pi­sech.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Manitou uvádí online konfigurátor od PARTsolutions

Neděle, 16 Červen 2024 12:45

Manitou-800x470-2425Manitou Manufacturing, do­da­va­tel lo­žis­ko­vých těles z li­so­va­né oceli a lo­žis­ko­vých se­stav s bron­zo­vým pouz­drem, spus­ti­l pro­gre­siv­ní on­li­ne kon­fi­gu­rá­tor vý­rob­ků, vy­tvo­ře­ný v CA­DE­NAS PARTsolutions. Tento trans­for­mač­ní ná­stroj umožňuje zá­kaz­ní­kům bez­pro­blé­mo­vě při­způ­so­bit a stáh­nout CAD sou­bo­ry pro re­no­mo­va­ná mon­to­va­ná ku­lič­ko­vá lo­žis­ka a ze­mě­děl­ská lo­žis­ka Ma­ni­tou přímo z webo­vých strá­nek spo­leč­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Spolupráce na projektu digitálního dvojčete CHECKitB4

Neděle, 16 Červen 2024 13:55

HEIDENHAIN 5 New-TNC7-control-customizable-user-interface-2425Pimpel a Heidenhain ozna­mu­jí za­há­je­ní spo­lu­prá­ce na ino­va­tiv­ním pro­jek­tu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te CHECK­it­B4. Tento pro­jekt je na­vr­žen s cílem při­nést do stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu po­kro­či­lé tech­no­lo­gie a ino­va­ce pro op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů a zvý­še­ní efek­ti­vi­ty. Di­gi­tál­ní dvoj­če CHECK­it­B4 je prů­lo­mo­vá soft­wa­ro­vá tech­no­lo­gie vy­vi­nu­tá Pim­pe­lem, která umožňuje přes­nou ve­ri­fi­ka­ci a ana­lý­zu vý­rob­ních pro­ce­sů na CNC stro­jích.

Celý článek... Autor článku: Pimpel / redakce
 

Altair a KITECH zakládají cloudovou platformu pro inženýrský software

Neděle, 16 Červen 2024 13:37

designSupportService-service info-2425-01Al­tair a Ná­rod­ní in­že­nýr­ské cen­t­rum Ko­rej­ské­ho in­sti­tu­tu prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií (KI­TECH) za­lo­ži­ly „En­gi­nee­ring Soft­ware Cloud Plat­form“, čímž do­sáh­ly vý­znam­ných vý­sled­ků při urych­lo­vá­ní di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ma­lých a střed­ních pod­ni­ků (SMB). Plat­for­ma En­gi­nee­ring Soft­ware Cloud Plat­form umožňuje fir­mám vzdá­le­ně vy­u­ží­vat vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čet­ní zdro­je (HPC), čímž se zkra­cu­je doba ná­vr­hu a zlep­šu­jí se mož­nos­ti ana­lý­zy.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Farnell a Würth Elektronik partnery pro připojení k IoT

Neděle, 16 Červen 2024 13:19

Wurth-Electronics-Farnell-2425Far­nell ozná­mil spo­lu­prá­ci s Würth Elek­tro­nik (WE) s cílem zdů­raz­nit mnohé vý­ho­dy vy­so­ce kva­lit­ních RF kom­po­nen­tů, které hrají klí­čo­vou roli při za­jiš­ťo­vá­ní spo­leh­li­vé­ho bez­drá­to­vé­ho při­po­je­ní pro ši­ro­kou škálu spo­tře­bi­tel­ských a prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. Cílem kam­pa­ně „MY spo­ju­je­me body!“ (This‘ WE con­nect dots!) je in­spi­ro­vat kon­struk­té­ry.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

MSV 2024 – nová technologická expozice a rozšířená prezentace 3D tisku

Pátek, 14 Červen 2024 15:05

vizual-MSV-2024-2424Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh opět sou­stře­dí na jed­nom místě ino­va­ce, které po­sou­va­jí prů­mys­lo­vou vý­ro­bu do nové éry. Nej­vět­ší stře­do­ev­rop­ská pře­hlíd­ka prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií se usku­teč­ní na br­něn­ském vý­sta­viš­ti od 8. do 11. října 2024. Po­pu­la­ri­tu ve­letr­hu po­tvr­zu­je zájem vy­sta­vo­va­te­lů o le­toš­ní 65. roč­ník. Je při­hlá­še­no o 12 pro­cent více firem než ve stej­né době v loňském roce.

Celý článek... Autor článku: Protext / redakce
 

SyBridge Studio v PTC Onshape App Store

Čtvrtek, 13 Červen 2024 11:11

OAS-SyBridge Studio-2424Sy­Brid­ge Tech­no­lo­gies, za­bý­va­jí­cí se kon­strukč­ní­mi a vý­rob­ní­mi ře­še­ní­mi, ozná­mi­la uve­de­ní Sy­Brid­ge Stu­dia, nej­mo­der­něj­ší apli­ka­ce pro na­hlí­že­ní do vý­ro­by, která je nyní k dis­po­zi­ci v PTC On­sha­pe App Store. Nový ná­stroj in­te­gru­je kom­plex­ní sadu funk­cí pro návrh pro vy­ro­bi­tel­nost (DFM), při­čemž vy­u­ží­vá roz­sáh­lých zku­še­nos­tí Sy­Brid­ge v ob­las­ti vstři­ko­va­cích forem a adi­tiv­ní vý­ro­by pro vý­rob­ní účely.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

3DDen a Tide chtějí vyrábět z oceánského plastu

Středa, 12 Červen 2024 11:43

3dden-45-1-2424Česká spo­leč­nost 3DDen, která se za­mě­řu­je na vy­spě­lé tech­no­lo­gie v 3D tisku, z nichž ně­kte­ré jsou uni­kát­ní v ce­lo­svě­to­vém mě­řít­ku, na­vá­za­la úzkou spo­lu­prá­ci se švý­car­skou or­ga­ni­za­cí Tide. Ta se za­mě­řu­je na sběr od­pad­ních plas­tů vy­lo­ve­ných z oce­á­nů a je­jích ná­sled­né­ho sekun­dár­ní­ho vy­u­ži­tí. Spo­leč­ně vy­vi­nu­ly uni­kát­ní ma­te­ri­ál pro vý­ro­bu udr­ži­tel­ných vý­rob­ků, v první fázi se za­mě­ří zej­mé­na na seg­ment in­te­ri­é­ro­vé­ho de­sig­nu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci