Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
IT Systems - předplatné
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Hexagon Geospatial představuje M.App X 2020

Hexagon GSP M-2005Di­vi­ze He­xa­go­nu Ge­o­spa­tial, svě­to­vý poskytovatel ře­še­ní pro lo­ka­li­zač­ní in­te­li­gen­ci, uved­la na trh M.​App X 2020, nej­no­věj­ší verzi svého clou­do­vé­ho im­ple­men­to­va­tel­né­ho pod­ni­ko­vé­ho ře­še­ní pro zob­ra­zo­va­cí in­te­li­gen­ci. Je vy­ba­ve­na no­vý­mi funk­ce­mi, které uži­va­te­lům umožňují rych­lej­ší zob­ra­ze­ní kri­tic­kých in­for­ma­cí a pro­hlí­že­ní stej­né mapy ve 2D nebo 3D pro lepší ana­lý­zu. M.​App X vy­ba­vu­je obran­né a zpra­vo­daj­ské or­ga­ni­za­ce ná­stro­ji, které usnadňují in­ter­pre­ta­ci sním­ků, vy­tvá­ře­jí in­tu­i­tiv­ní mapy pro in­for­ma­ce o ak­cích a cen­t­ra­li­zu­jí ge­o­prosto­ro­vá data pro oka­mži­tý pří­stup v celé or­ga­ni­za­ci.

Celý článek...
 

3D SLM tiskárny iFusion SF1 a iFusion LFMulti od Intechu

Intech-Team-Product-2005In­tech Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons, vý­rob­ce sys­té­mů pří­mé­ho la­se­ro­vé­ho sli­no­vá­ní (DMLS) se síd­lem v Ban­ga­lo­re, před­sta­vil na in­dic­ké vý­sta­vě ko­vo­vé­ho tvá­ře­ní IMTEX 2020 svou nej­no­věj­ší řadu 3D tis­ká­ren. Nová řada iFusi­on ko­vo­vých 3D tis­ká­ren, dříve na­zý­va­ná In­tech DMLS, se­stá­vá ze sys­té­mů se se­lek­tiv­ním ta­ve­ním la­se­rem (SLM) – iFusi­on SF1 a iFusi­on LF­Mul­ti. Je na­vr­že­na pro vy­so­kou přes­nost, sta­bi­li­tu, spo­leh­li­vost a po­sky­to­vá­ní bez­kon­ku­renč­ní­ho vý­ko­nu s vyš­ší­mi tis­ko­vý­mi rych­lost­mi. Řada iFusi­on ob­sa­hu­je malé i vel­ké sys­témy je­jichž tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce a ceny ještě ne­by­ly zve­řej­ně­ny.

Celý článek...
 

2D kreslení a 3D modelování s CorelCAD 2020

corelCAD2020-2005Co­rel­CAD 2020 je pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě do­stup­né CAD ře­še­ní, které ze­fek­tivňuje 2D kres­le­ní, 3D mo­de­lo­vá­ní a 3D tis­ko­vé pro­ce­sy. Nové fil­try Lasso Se­lecti­on a Layer group umožňují uži­va­te­lům pra­co­vat efe­k­tiv­ně­ji a vy­lep­še­né kóto­va­cí a Mul­ti­Lea­der ná­stro­je, uži­va­tel­ské bloky a 3D funk­ce na­bí­ze­jí ještě lepší ovlá­dá­ní. Co­rel­CAD 2020, který je k di­s­po­zi­ci pro Win­dows a MacOS, zvy­šu­je účin­nost v celém spek­tru de­signo­vých, ar­chi­tek­to­nic­kých a in­že­nýr­ských pro­jek­tů. I při práci se slo­ži­tý­mi sou­bo­ry, které mohou mít stov­ky vrs­tev, umožňují nové fil­try sku­pin vrs­tev uži­va­te­lům se­sku­pe­ní re­fe­renč­ních vrs­tev do­hro­ma­dy k zís­ká­ní rych­lé­ho a snad­né­ho pří­stu­pu ke kon­krét­ním ob­las­tem vý­kre­su.

Celý článek...
 

Kobot – dokonalý flexibilní univerzální nástroj

DSC04562-URBez­peč­nost při spo­lu­prá­ci člo­vě­ka s ro­bo­ty za­u­jí­má na ve­letr­hu Han­no­ver Messe vý­znam­né místo v hale č. 6 v rámci té­ma­tu ro­bo­ti­ka. I když to možná zní pa­ra­dox­ně, při spo­lu­prá­ci s člo­vě­kem nesmí robot vy­na­lo­žit ma­xi­mum své síly a pra­co­vat ma­xi­mál­ní rych­los­tí. Proč? Kvůli bez­peč­nos­ti. Při kon­tak­tu s ro­bo­tem se člo­věk nesmí zra­nit. Vý­kon­nost ko­bo­tů se proto po­mo­cí sen­zo­ri­ky přes­ně di­men­zu­je. Kromě bez­peč­nos­ti exis­tu­je mnoho výhod, které ro­bo­ti jako bez­pro­střed­ní ko­le­go­vé s sebou při­ná­še­jí do vý­rob­ní haly. Sni­žu­je se zátěž kla­de­ná na člo­vě­ka, pro­ce­so­vé kroky jsou fle­xi­bil­ní a cel­ko­vě eko­no­mič­těj­ší. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 bude pre­zen­to­vá­no mnoho růz­ných ko­bo­tů.

Celý článek...
 

Siemens kupuje indickou společnost C&S Electric

Siemens-CS Electric-2005Spo­leč­nost Si­e­mens Ltd. (Indie) po­de­psa­la 24. ledna 2020 do­ho­du o akvi­zi­ci C&S Elect­ric Li­mi­ted se síd­lem v Dillí. Cílem je vy­ho­vět ros­tou­cí po­ptáv­ce po elek­tri­fi­ka­ci v ob­las­ti prů­mys­lu, in­frastruk­tu­ry a tech­no­lo­gií budov. Akvi­zi­ce C&S Li­mi­ted, je­do­ho z před­ních in­dic­kých po­sky­to­va­te­lů elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní pro in­frastruk­tu­ru, umož­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens po­sí­lit po­zi­ci klí­čo­vé­ho do­da­va­te­le níz­ko­na­pě­ťo­vé tech­ni­ky v jedné z nej­rych­le­ji ros­tou­cích svě­to­vých eko­no­mik. Na zá­kla­dě této smlou­vy získá Si­e­mens Ltd. při­bliž­ně 99 pro­cent vlast­ní­ho ka­pi­tá­lu spo­leč­nos­ti C&S Elect­ric Li­mi­ted za při­bliž­ně 267 mi­li­o­nů EUR (21 mi­li­ard INR).

Celý článek...
 

Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension

PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension-2005Ná­stav­ba Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on byla na­vr­že­na tak, aby usnadňovala vy­tvá­ře­ní, sprá­vu a po­dá­vá­ní zpráv o více ana­lý­zách 1D to­le­ran­ce v se­sta­vě. Tento nový modul bude k dis­po­zi­ci v bu­dou­cích ak­tu­a­li­za­cích pro­duk­tů Creo 4.0 a Creo 6.0. Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on umož­ní uži­va­te­lům se­sta­vit ana­lý­zu přímo v na­vr­ho­va­ném mo­de­lu PTC Creo, au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tat nej­hor­ší pří­pa­dy, RSS a sta­tis­tic­ké vý­sled­ky ana­lý­zy. Me­t­ri­ky pro sta­tis­tic­ké vý­sled­ky lze uvést jako: Cpk, Sigma, DPMO nebo % vý­no­su.

Celý článek...
 

Transoft získal kanadské Brisk Synergies

Transoft-Brisk-2005Tran­soft So­lu­ti­ons (Tran­soft), za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro ná­vrh a ana­lý­zu do­prav­ní­ho in­že­nýr­ství, ozná­mil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Brisk Sy­ner­gies (Brisk), vý­vo­já­ře au­to­ma­ti­zo­va­né ana­lý­zy bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, se síd­lem ve Wa­ter­loo, městě ka­nad­ské pro­vin­cie On­ta­rio. Soft­wa­ro­vé plat­for­my Bris­kVAN­TA­GE a Brisk­LU­MI­NA od Brisk Sy­ner­gies po­u­ží­va­jí ne­pře­tr­ži­tou ana­lý­zu hlu­bo­ké­ho učení z do­prav­ních videí, aby po­moh­ly do­prav­ním pro­fe­si­o­ná­lům do­sáh­nout cíle Vi­si­on Zero, a před­chá­zet ko­li­zím vo­zi­del, chod­ců a cyk­lis­tů a také zlep­šit bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 14:19

DSC01498-Roboty2019-UR-1949Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se od­bor­ná sekce bude vě­no­vat také otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech. Na kon­fe­ren­ci budou uví­tá­ni od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se, při­čemž spe­ci­ál­ní téma od­star­tu­je kon­fe­ren­ci letos do­kon­ce o den dříve (v úterý 28. ledna v ho­te­lu In­ter­nati­o­nal).

Autor článku: Redakce

Tags: 2020 | Akce | Avanti | Konference | Roboty | Trendy v robotizaci

 

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 15:32

ezgif.com-gif-makerUni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Autor článku: Redakce

Tags: CAD | CCB | IT Systems | Projekt | TaT | Trailer | Voices of Industry

 

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Pátek, 25 Říjen 2019 09:59

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Autor článku: Dassault Systèmes

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

 

Konfigurátor automobilů ve virtuální rozšířené realitě

Čtvrtek, 10 Březen 2016 12:37

Accenture konfiguratorFCA model1 zdroj AccentureV rámci Světového mobilního kongresu v Barceloně (2016) představila společnost Fiat Chrysler Automobiles prototyp virtuální aplikace pro prodej automobilů, kterou navrhla a vyvinula divize Accenture Digital za využití vývojové sady nástrojů Projektu Tango společnosti Google. Prototyp ukazuje, jak může rozšířená realita zcela změnit nákupní zkušenosti spotřebitelů tím, že jim umožní prohlédnout si a vyzkoušet virtuální verzi předmětu, tedy vozidla, které chtějí zakoupit, ve skutečné velikosti. Prototyp umožňuje zájemcům automobil „vyzkoušet“ – obejít a prohlédnout ho ze všech stran, podívat se dovnitř, vše v reálných rozměrech daného modelu.

Autor článku: Accenture Digital

Tags: Accenture | Automobiles | Crysler | Digital | Fiat | Projekt Tango | Rozšířená realita

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci