SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Asseco HELIOS - Seznam.cz (2/3)
Google překladač: English Deutsch
Edgecam
SOPHOS - hacking webinar 2
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Bentley kupuje firmy Citilabs a Orbit Geospatial

cube HR-1943Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems, která ce­lo­svě­to­vě na­bí­zí soft­ware a clou­do­vé služ­by di­gi­tál­ních dvoj­čat pro na­vr­ho­vá­ní, vý­stav­bu a prá­ce na in­frastruk­tu­ře, na své ten­to tý­den (21. 10.–25. 10. 2019) pro­bí­ha­jí­cí kon­fe­ren­ci Year in In­fra­stru­ctu­re v Sin­ga­pu­ru ozná­mi­la akvi­zi­ci Ci­ti­labs, glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro si­mu­la­ce mo­bi­li­ty (CUBE) a s tím spo­je­nou ana­ly­ti­ku (Street­ly­tics). Dá­le Ben­te­ly ku­pu­je ce­lo­svě­to­vé­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro 3D a mo­bil­ní ma­po­vá­ní, Or­bit Ge­o­spa­tial Tech­no­lo­gies (Orbit GT). No­vě zís­ka­né tech­no­lo­gie bu­dou za­čle­ně­ny do exis­tu­jí­cí na­bíd­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley pro na­vr­ho­vá­ní di­gi­tál­ních měst a umož­ní ná­sled­nou mo­bi­li­tu di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek...
 

Simcenter Webapp Server 2019.2 s větší přizpůsobitelností

Simcenter Clipboard-1943Simcenter Webapp Server 2019.2 se v nové verzi soustřeďuje na větší možnosti přizpůsobení a rozšíření přístupu k simulacím modelů pro širší veřejnost. Když nyní majitel model nahraje na Simcenter Webapp Server, může si nakonfigurovat zobrazení výsledků tak, jak je uvidí uži­va­tel modelu. Proces je jednoduchý, stačí jen funkcí „táhni a pusť“ přesunout proměnné na schéma výsledků. Podporovány jsou rovněž standardní proměnné v Simcenter Amesimu pro následné zpra­co­vá­ní.

Celý článek...
 

GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů

Granta-Selector-New-DBs-1943Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru to­ho­to roku, se CES Se­lec­tor stane sou­čás­tí Gran­ta Se­lec­to­ru a tech­no­lo­gic­ká in­for­mač­ní ře­še­ní tý­ka­jí­cí se ma­te­ri­á­lů budou na­dá­le na­bí­ze­na pod znač­kou ANSYS GRAN­TA. Gran­ta Se­lec­tor 2020 vyjde v lis­to­pa­du a bude ob­sa­ho­vat např. novou da­ta­bá­zi spe­ci­fi­ka­cí kovů, jež v sobě slu­ču­je stá­va­jí­cí data v jedné ta­bul­ce a data ASM Alloy Fin­der. Díky tomu půjde snad­ně­ji po­rov­nat a vy­brat kovy s vy­u­ži­tím ce­lo­svě­to­vých zdro­jů.

Celý článek...
 

Longer3D oznamuje dvě levné stolní 3D tiskárny

Longer Orange 30LK4 Pro-1943No­vý­mi tis­kár­na­mi jsou Oran­ge 30 a LK4 Pro. LCD ste­re­o­li­to­gra­fic­ká tis­kár­na Oran­ge 30, která pra­cu­je s prys­ky­ři­ce­mi, patří do řady Lon­ger3D Oran­ge (kam patří i tis­kár­ny Oran­ge 10 / 120 / 200 / 300). Na roz­díl od svého před­chůd­ce Oran­ge 10 má větší tis­ko­vou plo­chu, a to 120 × 68 × 170 mm, což je o tro­chu víc, než má vět­ši­na SLA tis­ká­ren na trhu. Roz­li­še­ní je 2560 × 1440 pi­xe­lů a 47,25 mi­k­ro­nů. Tis­kár­na opět vy­u­ží­vá UV LED, va­ro­vá­ní před pře­hřá­tím, tichý vě­t­rák, na­bí­zí 2,8pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Oran­ge 30 je navíc kom­pa­ti­bil­ní s Chi­tu­bo­xem pro tvor­bu děr a ot­vo­rů.

Celý článek...
 

Setkání GEPRO & ATLAS po pětadvacáté

IMG 20191022 100719424-1933V do­po­led­ních ho­di­nách 22. října 2019 se za­ča­ly plnit kon­gre­so­vé pro­sto­ry praž­ské­ho ho­te­lu Ol­šan­ka účast­ní­ky le­toš­ní­ho dvou­den­ní­ho Se­tká­ní GEPRO & ATLAS. Kon­cep­ce kon­fe­ren­ce se už ně­ko­lik let ne­mě­ní, stej­ně jako místo po­řá­dá­ní, a tak asi ni­ko­ho ne­pře­kva­pí, že úvod­ním slo­vem za­há­jil Zde­nek Ho­f­f­mann. Při­po­mněl, že tato akce je dru­hou nej­vět­ší z ob­las­ti GIS v České re­pub­li­ce s při­hlá­še­ný­mi 320 účast­ní­ky. Nos­ný­mi té­ma­ty jsou ra­ci­o­na­li­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce, mo­bi­li­ta, ro­bo­ti­za­ce a vir­tu­a­li­za­ce. Již na za­čát­ku také slí­bil od­ha­le­ní mnoha no­vi­nek. Kon­fe­ren­ce má jako ob­vykle vý­znam­né řeč­ní­ky, mnohé účast­ní­ci už dů­věr­ně znají z mi­nu­lých let.

Celý článek...
 

Sanveo spouští cloudovou platformu AECInspire

sanveo-1942Spo­leč­nost Sa­n­veo, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce AEC prů­mys­lu, spus­ti­la novou plat­for­mu pro sprá­vu ná­ku­pu a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. AE­CIn­spi­re je clou­do­vý pro­dukt pra­cu­jí­cí v rámci in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če, který umožňuje do­da­va­te­lům snad­no ově­řo­vat, spra­vo­vat a ob­sta­rá­vat sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly. Plat­for­ma AE­CIn­spi­re ex­tra­hu­je re­le­vant­ní data ze 3D BIM mo­de­lů nebo 2D vý­kre­sů, aby na­bíd­la kom­plex­ní se­zna­my ma­te­ri­á­lů a počty kusů pro hlad­ký a plně in­te­gro­va­ný pro­ces ná­ku­pu.

Celý článek...
 

VR CAD aplikace od flyingshapes°

flyingshapes--1942Spo­leč­nost fly­ingsha­pes° na­bí­zí ko­merč­ně CAD apli­ka­ci pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu nové ge­ne­ra­ce, ur­če­nou pro snad­nou tvor­bu 3D mo­de­lů a na­vr­ho­vá­ní na­příč růz­ný­mi obory. Je po­sta­ve­na na vy­kres­lo­va­cím en­gi­nu Unity a pra­cu­je s ná­h­lav­ní­mi soupra­va­mi Ocu­lus Rift a HTC Vive. Pra­cov­ní po­stu­py apli­ka­ce VR CAD pro 3D pro­sto­ro­vé mo­de­lo­vá­ní tak lze vy­u­žít v plně vir­tu­ál­ním, 360° pro­stře­dí pro víc smys­lů, s in­tu­i­tiv­ním hma­to­vým ovlá­dá­ním a in­ter­ak­tiv­ní­mi ná­stro­ji pro tvor­bu vý­kre­sů, po­vrchů a spo­lu­prá­ci s týmy přes clou­do­vé pro­stře­dí. Apli­ka­ce se sou­stře­dí na sní­že­ní počtu cyklů opa­ko­vá­ní během fáze tvor­by pro­to­ty­pů a v ra­ných stá­di­ích ná­vr­hu vy­hle­dá­ním ne­do­stat­ků a ne­srov­na­los­tí mezi pů­vod­ním pro­to­ty­pem a fi­nál­ním mo­de­lem.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

HEXAGON: Pozvánka na webinář o poprodejní podpoře a službách pro 3D měřicí systémy

Úterý, 22 Říjen 2019 13:48

hexagon2 250Po­pro­dej­ní pod­po­ra je jed­ním z dů­le­ži­tých fak­to­rů při ná­ku­pu sou­řad­ni­co­vé­ho mě­ři­cí­ho stro­je. Vy­bra­ným té­ma­tům z této ob­las­ti se bude vě­no­vat webi­nář vy­sí­la­ný ve stře­du 6. lis­to­pa­du od 14 hodin. Re­gis­truj­te se a do­zví­te se více o po­pro­dej­ní pod­po­ře a řadě dal­ších do­stup­ných ře­še­ní ob­no­vy mě­ři­cích sys­té­mů, které po­sky­tu­je spo­leč­nost He­xa­gon.
V první části se bude ho­vo­řit o re­tro­fi­tech sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jů, jako efek­tiv­ním způ­so­bu, jak zvý­šit výkon a pro­dlou­žit ži­vot­nost těch­to sys­té­mů. Dále o pro­ce­su mo­der­ni­za­ce ří­di­cích jed­no­tek a vý­ho­dách, které z ní ply­nou.

Autor článku: -pr-
 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 

K maturitě s technickými projekty

Pondělí, 16 Říjen 2017 00:00

pec ilustracniKreativní a tvůrčí výuka je jistě cílem každé školy. Spojení moderních technologií se znalostmi a nadšením studentů je vždy základ zajímavého výsledku. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou již řadu let aplikuje ve výuce projektové přístupy s úzkou aplikací PLM a BIM technologií na úrovni tvorby technické dokumentace a předvýrobních etap. Výsledky těchto strategií se promítají až do odborných maturit a ročníkových projektů v jednotlivých odborných předmětech a oborech a do vzájemné spolupráce předmětových komisí.

Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | INTECO | PLM | PTI | Vzdělávání

 

Vývoj Rapid Prototypingu

Čtvrtek, 10 Srpen 2017 00:00

Rapid prototyping ilustracniKdyž v roce 1986 Chuck Hull patentoval technologii SLA a založil společnost 3D Systems, vzbudilo to ve světě obrovský rozruch. Byla to revoluční událost, která otevřela dveře vzniku odvětví Rapid Prototyping tak, jak ho známe dnes. Dopad to mělo až takový, že se v roce 1994 rozhodl Ing. Vilém Vrbický založit společnost 3D Tech a do naší republiky přinést technologii, která tu byla velkou neznámou.

Autor článku: Michal Vrbický

Tags: 3D Systems | 3D Tech | 3D tisk | SLA

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci