SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
Voice of Industry
<<  Říjen 2018  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nejbližší akce
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Chaos vydává V-Ray Next pro Revit

Improved Workflow 1 Revit next-1950Chaos Group uvádí na trh V-Ray Next pro Revit, ur­če­ný k in­te­li­gent­ní­mu bu­do­vá­ní scén, tvor­bě fo­to­re­a­lis­tic­kých sním­ků, sprá­vě po­lo­žek a na­bí­ze­jí­cí jed­no­du­ché pra­cov­ní po­stu­py i v nej­ná­roč­něj­ší fázi pro­ce­su ná­vr­hu. No­vin­kou je např. Asset Edi­tor pro tvor­bu, edi­ta­ci, uklá­dá­ní a sprá­vu V-Ray ma­te­ri­á­lů na jed­nom místě. Zá­klad­ní po­lož­ky Revit lze nyní pře­pnout do fo­to­re­a­lis­tic­kých V-Ray, pro­po­je­ní se sou­bo­ry .vr­sce­ne umožňuje rych­le za­pl­nit vi­zu­a­li­za­ce vy­so­ce kva­lit­ním ob­sa­hem z ja­ké­ho­ko­liv V-Ray pro­duk­tu, roz­ma­ni­tost rost­lin a stro­mů za­ru­ču­je ná­hod­nost mě­ří­tek a ro­ta­ce po­lo­žek z V-Ray Proxy a V-Ray Scene, ana­lý­zy na­sví­ce­ní vy­u­ží­va­jí hod­not sku­teč­né­ho svět­la.

Celý článek...
 

Simcenter Flotherm 2019.2

simcenter-flotherm-1950Nová verze Sim­cen­ter Flo­therm 2019.2 se sou­stře­dí na lepší ana­lý­zu chla­ze­ní elek­tro­nic­ky a nové úrov­ně po­stu­pů ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, což může po­ten­ci­ál­ně ušet­řit až ti­sí­ce hodin práce na nej­slo­ži­těj­ších pro­jek­tech. Mezi tyto usnad­ňu­jí­cí funk­ce patří třeba pro­po­je­ní lo­ka­ce grafu s ob­jek­ty a s ma­xi­mál­ní tep­lo­tou (tedy se pře­su­ne podle po­tře­by se všemi atri­bu­ty podle no­vé­ho za­dá­ní v mo­de­lu), ta­bul­ko­vá data na vy­žá­dá­ní (např. pro­voz­ní­ho bodu ven­ti­lá­to­ru či hod­no­ty prou­dě­ní ven­ti­la­ce), vy­hle­dá­ní ja­ké­ho­ko­liv čí­sel­né­ho vý­sled­ku, kdy Sim­cen­ter Flo­therm sám vy­be­re ob­jek­ty podle kri­té­rií (kupř. najde všech­ny ob­jek­ty mo­de­lu s po­vr­cho­vou tep­lo­tou vyšší než 40 °C.

Celý článek...
 

ZWSOFT vydává ostrou verzi ZW3D 2020

zw3d2020--4-3-1950Od spuš­tě­ní beta ver­ze v září to­ho­to roku se do tes­to­vá­ní no­vých funk­cí za­po­ji­ly ti­sí­ce uži­va­te­lů. Nyní tedy při­chá­zí ostrá ver­ze CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, ZW3D 2020. V ob­las­ti pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu na­bí­zí no­vou mož­nost Rough Off­set pro fle­xi­bil­ní tvor­bu řady off­se­to­vých po­vr­chů, ak­tu­a­li­zo­ván byl do­pl­něk PART­so­lu­ti­ons o 17 no­vých ná­rod­ních stan­dar­dů, a také se­sta­vy do­zna­ly vy­lep­še­ní u de­fi­ni­ce ome­ze­ní u kom­­po­nent nebo u funk­cí Auto Hole Match a With La­y­out. Návrh fo­rem při­chá­zí s bo­hat­ší kni­hov­nou pří­ka­zů a nově při­da­ný­mi ná­stro­ji jako Po­si­ti­ve Screw, Rings, Wed­ge Lock, Spring apod.

Celý článek...
 

„Akustický“ software Renishaw InfiniAM Sonic

Renishaw InfiniAM Sonic-1950Spo­leč­nost Re­ni­shaw při­chá­zí se soft­warem In­fi­ni­AM Sonic pro mo­ni­to­ro­vá­ní akus­tic­kých pro­ce­sů u 3D tisku kovů, který do­vo­lu­je zjis­tit a na­hrát zvu­ko­vé jevy ve sta­veb­ních ko­mo­rách během adi­tiv­ní vý­ro­by. Podle firmy tak ope­rá­to­ři zjis­tí uži­teč­né in­for­ma­ce o kva­li­tě tisku či pří­pad­ných de­fek­tech. V pří­pa­dě po­tře­by tak lze tisk za­sta­vit a ušet­řit ma­te­ri­ál i čas. Soft­ware In­fi­ni­AM Sonic je na­in­sta­lo­ván v tis­kár­ně RenAM 500Q a za­hr­nu­je čtyři vy­so­ko­frekvenč­ní akus­tic­ké ener­ge­tic­ké sen­zo­ry, jež do­ve­dou zjis­tit vib­ra­ce z růz­ných míst tis­ko­vé ko­mo­ry a tyto zvu­ko­vé vlny ana­ly­zo­vat.

Celý článek...
 

K dispozici je SimulationX 4.1

Economic-analyses-in-SimulationX-4-1-Left-1950Pro­gram Si­mu­lati­onX je určen pro zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů při mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­cích a ana­lý­zách tech­nic­kých sys­té­mů. Nová verze na­bí­zí e-lear­ning, tedy in­ter­ak­tiv­ní výuku tý­ka­jí­cí se sys­té­mo­vých si­mu­la­cí, vy­lep­še­né a in­tu­i­tiv­něj­ší gra­fic­ké roz­hra­ní v po­do­bě pásu ka­ret, nové glo­bál­ní typy nebo knihov­ny v ISX sou­bo­rech s mož­nos­tí Ulo­žit jako, nové ná­stro­je pro před­běž­né i ná­sled­né zpra­co­vá­ní jako op­ti­ma­li­za­ce, tvor­ba 2D map, ob­jed­náv­ky ne­bo spek­tro­gra­my ana­lýz vib­ra­cí aj.

Celý článek...
 

LEDAS nabízí odlehčený modul pro nesting

LEDAS Nesting 5-1950Spo­leč­nost Ledas vy­ví­jí řadu pro­jek­tů pro CAM vý­ro­bu, z nichž ně­kte­ré jsou spo­je­né se zpra­co­vá­ním plechů a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů. Pro je­jich efek­tiv­ní vy­u­ži­tí a nižší ná­kla­dy vznik­lo na přání uži­va­te­lů ře­še­ní pro sklá­dá­ní dílů ur­če­ných k vy­sek­nu­tí (ne­sting) za­lo­že­né na ge­ne­tic­kých al­go­rit­mech a op­ti­ma­li­zač­ních me­to­dách. Dří­ve se vy­u­ží­va­ly knihov­ny tře­tích stran, in­te­gro­va­ly se do kódu zá­kaz­ní­ka a ná­sled­ně vy­la­di­ly. V sou­čas­né době však fir­ma při­šla s vlast­ním mo­du­lem pro ne­sting. V pod­sta­tě jde o sadu ná­stro­jů, kte­rá pra­cu­je jak s ob­dél­ní­ko­vý­mi ta­bu­le­mi ple­chu, tak s kru­ho­vý­mi a li­bo­vol­né­ho tvaru, a lze ji vy­u­žít mi­mo jiné i pro 3D tisk v ma­lých a střed­ně vel­kých pod­ni­cích.

 

Aktualizace BIM 360 Design Collaboration

BIM360 image2019-11-29 9-24-51-1950De­sign Colla­bo­rati­on nově pod­po­ru­je sou­bo­ry IFC a umož­ňu­je vy­tvá­řet ba­líč­ky s IFC daty, zob­ra­zit sdí­le­ný ba­lí­ček s IFC daty, zob­ra­zit IFC data jako je­den mo­del nebo v kon­tex­tu mo­de­lu pro­jek­tu v BIM 360 De­sign Colla­bo­rati­on, sdí­let IFC sou­bor ze sdí­le­né­ho sou­bo­ru či zob­ra­zit změ­ny me­zi ver­ze­mi IFC dat. Sou­bo­ry s IFC lze spra­vo­vat v pro­jek­to­vé slož­ce BIM 360 Do­cu­ment Ma­nage­ment, a to vy­u­ži­tím funk­ce „táh­ni a pusť“, kdy z pro­hlí­že­če je mož­né pře­táh­nout IFC sou­bo­ry do Do­cu­ment Ma­nage­ment, nebo vy­u­žít Au­to­de­sk Desk­top Con­nec­tor.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci