E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

OnRobot aktualizoval software pro kamerový systém Eyes

OnRobot Eyes 07-III-2033Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la novou verzi soft­wa­ru pro „OnRo­bot Eyes“, po­pu­lár­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho 2.5D ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru je sou­čás­tí stra­te­gie spo­leč­nos­ti OnRo­bot na ne­u­stá­lé zdo­ko­na­lo­vá­ní port­fo­lia svých pro­duk­tů za­jiš­ťu­jí­cí zá­kaz­ní­kům vy­u­ži­tí ve stále vět­ším počtu apli­ka­cí. Snad­no po­u­ži­tel­né ro­bo­ty a kon­co­vé ná­stro­je, které lze opa­ko­va­ně a fle­xi­bil­ně na­sa­zo­vat do ši­ro­ké škály apli­ka­cí, před­sta­vu­jí opro­ti tra­dič­ním jed­no­úče­lo­vým prů­mys­lo­vým ro­bo­tům ce­no­vě do­stup­nou al­ter­na­ti­vu. In­ves­ti­ce do au­to­ma­ti­za­ce touto ces­tou za­jiš­ťu­je vý­rob­cům ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu.

Celý článek...
 

Úspěšný první test demonstrátoru strojního zdění v ČR

Stavebni robot KM Robotics-2033Ve čtvr­tek 16. čer­ven­ce pro­bě­hl v České re­pub­li­ce his­to­ric­ky první test tech­no­lo­gic­ké­ho de­mon­strá­to­ru stroj­ní­ho zdění na re­ál­né stav­bě. Zdicí stroj vy­vi­nu­l KM Ro­bo­tics za pod­po­ry spo­leč­nos­ti Wi­e­ner­ber­ger. Tržní po­ten­ci­ál pro­duk­tu zkou­má Ino­vač­ní spo­leč­nost Ide­a­Sen­se, jež také na­po­moh­la vy­tvo­řit byz­nys model bu­dou­cí služ­by stroj­ní­ho zdění. Ko­merč­ní pro­to­typ by se měl na trhu ob­je­vit v ná­sle­du­jí­cích le­tech, na jeho pří­pra­vě se bude kromě výše zmí­ně­ných po­dí­let také Český in­sti­tut in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT. Ře­še­ní by mohlo nejen zrych­lit a zpřes­nit zdění, ale také po­mo­ci řešit dlou­ho­do­bý pro­blém s ne­do­stat­kem kva­li­fi­ko­va­ných zed­ní­ků na stav­bách.

Celý článek...
 

Koronakrize omezuje zakázky na obráběcí stroje v Německu

DSC07112-Schafer-2033Ob­jed­náv­ky ob­dr­že­né ně­mec­kým prů­mys­lem ob­rá­bě­cích stro­jů ve dru­hém čtvrt­le­tí 2020 byly při po­rov­ná­ní se stej­ným ob­do­bím loňského roku o 46 pro­cent nižší. Ob­jed­náv­ky z Ně­mec­ka kles­ly o 36 pro­cent, ze za­hra­ni­čí bylo při­ja­to o 51 pro­cent méně ob­jed­ná­vek. V první po­lo­vi­ně roku 2020 kles­la úroveň ob­jed­ná­vek o 35 pro­cent. Do­má­cí za­káz­ky byly o 28 pro­cent nižší než v před­cho­zím roce. Úroveň ob­jed­ná­vek ze za­hra­ni­čí se sní­ži­la o 39 pro­cent. Podle Dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ře­di­te­le VDW (Ně­mec­ké aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) čísla za druhé čtvrt­le­tí jasně uka­zu­jí dopad blo­ká­dy ko­ro­ny.

Celý článek...
 

Technický on-line workshop CATIA V5

Workshop Catia V5-2033V sou­čas­né slo­ži­té době, kdy sní­že­ním množ­ství za­ká­zek do­chá­zí k vy­ost­řo­vá­ní kon­ku­renč­ní­ho boje, je nutné se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­su­nem v efek­ti­vi­tě vnitř­ních pro­ce­sů. Po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce CATIA, z nichž mnohé již možná máte za­kou­pe­ny, jen jste je ještě ne­za­ča­li po­u­ží­vat, tento posun umožňují. Vy­u­žij­te uvol­ně­ní svých ka­pa­cit k roz­ší­ře­ní zna­los­tí a schop­nos­tí tyto ná­stro­je apli­ko­vat. Tech­no­dat při­pra­vil sérii od­bor­ných tech­nic­kých on-line worksho­pů. Každý z nich v tr­vá­ní 4 ho­di­ny. Do­zví­te se jak po­u­ží­vat nové funk­ce ke zkva­lit­ně­ní a ze­fek­tiv­ně­ní své práce.

Celý článek...
 

Nejnovější Altair PBS Professional je až desetkrát rychlejší

PBSPro UnparalleledSecurity-2033Tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la 11. srpna 2020 vý­znam­nou ak­tu­a­li­za­ci Al­tair PBS Pro­fes­si­o­nal, ma­na­že­ra pra­cov­ní­ho vy­tí­že­ní vy­so­ce vý­kon­ných vý­po­čet­ních sys­té­mů (HPC). Nové funk­ce zá­klad­ní­ho plá­no­va­če PBS Pro­fes­si­o­nal umožňují zá­kaz­ní­kům až de­se­ti­ná­sob­ně zvý­šit pro­pust­nost, přes­ně­ji spra­vo­vat ná­kla­dy a zdro­je a snad­no při­stu­po­vat k efek­tiv­ní­mu šká­lo­vá­ní pro­střed­nic­tvím hyb­rid­ní clou­do­vé kon­fi­gu­ra­ce. Při­dá­ní hi­e­rar­chic­ké struk­tu­ry při­způ­so­bu­je pra­cov­ní za­tí­že­ní od ví­ce­já­d­ro­vých, dlou­ho­tr­va­jí­cích HPC úloh až po vy­so­ce vý­kon­ná pra­cov­ní za­tí­že­ní, která by mohla po­ten­ci­ál­ně za­hr­no­vat de­sít­ky mi­li­o­nů vy­so­ko­frekvenč­ních úloh v je­di­ném dni.

Celý článek...
 

Pořadatelskou zemí prestižní konference FABx 2024 bude ČR

FAB16 Montreal-2033Tý­den­ní kon­fe­ren­ce FABx se koná pod zášti­tou or­ga­ni­za­ce The Fab Foun­dati­on. Ta vznik­la na MIT uni­ver­zi­tě v Bos­to­nu a sdru­žu­je téměř dva ti­sí­ce ote­vře­ných dílen po celém světě. Vy­ná­lez­ce, ino­vá­to­ry a vědce z ob­­las­ti mo­der­ních tech­no­lo­gií, di­gi­tál­ní fab­ri­ka­ce, tech­no­lo­gic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní i tech­no­lo­gic­ko-umě­lec­kých pro­jek­tů hostí kaž­do­roč­ní kon­fe­ren­ce vždy v jiné zemi. Le­toš­ní roč­ník pro­bě­hl vý­ji­meč­ně on-line a jeho sou­čás­tí byla i volba po­řa­da­tel­ské země pro rok 2024. Česká re­pub­li­ka zví­tě­zi­la v kon­ku­ren­ci Pa­na­my, Ar­mé­nie a Fin­ska. Po­moh­lo jí k tomu úspěš­né no­mi­nač­ní video i am­bi­ciózní cíle, které si or­ga­ni­zá­to­ři před­se­vza­li.

Celý článek...
 

První CAD skicování s podporou umělé inteligence

Siemens-skicovani s AI-2033Spo­leč­nost Si­e­mens před­sta­vu­je zcela nové mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní ná­vr­hu ve 2D díky pro­stře­dí NX Sketch a ski­co­vá­ní v CAD pro­stře­dí, což je ne­zbyt­nou sou­čás­tí kon­strukč­ní­ho pro­ce­su. Díky vy­lep­še­né­mu jádru mohou uži­va­te­lé vy­tvá­řet a měnit skici za chodu bez po­tře­by pevně se držet de­fi­no­va­ných vazeb, vzta­hů a pa­ra­me­t­rů. To je možné kdy­ko­liv při ak­ti­va­ci re­ži­mu re­la­xa­ce vazeb. Tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce (AI) vy­tvá­ří a mění vazby za chodu, díky tomu může uži­va­tel místo ří­ze­ní vazeb vě­no­vat po­zor­nost přímo kon­cepč­ní­mu ná­vr­hu v NX.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci