CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
AIMTEC
<<  Prosinec 2018  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Nejbližší akce
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Hannover Messe 2020 – Lightweighting Summit

Leightweighting Summit 2019Svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh Han­no­ver Messe (20. – 24. dubna 2020) před­sta­ví v rámci za­střešu­jí­cí­ho za­mě­ře­ní In­dustrial Trans­for­mati­on všech­na ak­tu­ál­ní té­ma­ta prů­mys­lu, jako jsou Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, 5G nebo smart lo­gis­tics. Po úspě­chu prv­ní­ho Li­gh­twei­ghting Summitu v loňském roce se 2. den ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 usku­teč­ní druhé vr­chol­né se­tká­ní leh­kých sta­veb za účas­ti Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva hos­po­dář­ství a ener­ge­ti­ky. Vr­chol­né se­tká­ní se ten­to­krát za­mě­ří na me­zi­ná­rod­ní cha­rak­ter bran­že. Sum­mit má kromě vý­mě­ny zku­še­nos­tí na poli této klí­čo­vé tech­no­lo­gie pod­po­řit snahy mi­nis­ter­stva o po­sí­le­ní ev­rop­ské spo­lu­prá­ce v ob­las­ti leh­kých sta­veb.

Celý článek...
 

LEGO Education slaví 40 let divize hraček STEAM

Lego Spike prime-2003Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro výuku stro­jí­ren­ství a ro­bo­ti­ky pro děti. Nový vzdě­lá­va­cí sys­tém s ná­zvem Spike Prime je za­mě­řen na stu­den­ty ve věku 10 a více let. Lego Edu­cati­on, di­vi­ze kul­tov­ní­ho vý­rob­ce sta­veb­ních hra­ček za­mě­ře­ná na vzdě­lá­vá­ní, po­pr­vé ozná­mi­la tento sys­tém v dubnu 2019 a na­bí­zí jej od 14. ledna 2020. Spike Prime se­stá­vá z Lego kos­ti­ček, pro­gra­mo­va­tel­ných ví­ce­por­to­vých roz­bo­čo­va­čů, sen­zo­rů a mo­to­rů, které jsou na­po­je­ny na apli­ka­ci Spike s pro­gra­mo­vá­ním v kódo­va­cím ja­zy­ce Scratch, spolu s 32 učeb­ní­mi lek­ce­mi.

Celý článek...
 

Software ABB Robotics umožní 3D tisk během minut

3D-PrintingPowerPac-2003Před­ní do­da­va­tel ro­bo­ti­ky, ABB Ro­bo­tics, ne­dáv­no ozná­mil novou funk­ci pro svůj soft­ware Ro­bot­Stu­dio, který umožňuje uži­va­te­lům pro­gra­mo­vat ro­bo­ty pro po­u­ži­tí v adi­tiv­ní vý­ro­bě během ně­ko­li­ka mi­nut. Ak­tu­a­li­za­ce jeho si­mu­lač­ní­ho a off-line pro­gra­mo­va­cí­ho soft­wa­ru, kte­rá je sou­čás­tí port­fo­lia Po­wer­Pac Ro­bot­Stu­dia, po­sky­tu­je vý­rob­cům mož­nost pře­jít od CAD ná­vr­hu do ko­neč­ných fází mo­de­lo­vá­ní za méně než 30 mi­nut, aniž by bylo nutné ruč­ní pro­gra­mo­vá­ní. ABB uvá­dí, že nová funk­ce 3D Prin­ting Power­Pac si klade za cíl pře­ko­nat ča­so­vě ná­roč­né ge­ne­ro­vá­ní tis­ko­vých drah spo­je­ných s adi­tiv­ní vý­ro­bou, které ob­vykle vy­ža­du­jí ma­po­vá­ní z miliónů bodů nebo tra­jek­to­rií.

Celý článek...
 

HDL Verifier automaticky generuje UVM komponenty

HDL Verifier-4-2003Spo­leč­nost MathWorks ozná­mi­la 14. ledna 2020, že HDL Ve­ri­fier po­sky­tu­je pod­po­ru pro Uni­ver­sal Ve­ri­fi­cati­on Me­tho­do­lo­gy (UVM) po­čí­na­je vy­dá­ním 2019b, které je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci. HDL Ve­ri­fier umožňuje tech­ni­kům ově­řo­vá­ní ná­vrhů vy­ví­je­jí­cím ná­vrhy ob­vo­dů FPGA a ASIC k vy­tvá­ře­ní UVM kom­po­nent a zku­šeb­ních testů přímo ze mo­de­lů Si­mu­lin­ku a po­u­ží­vat je v si­mu­lá­to­rech, které pod­po­ru­jí UVM, stej­ně jako mo­de­ly od firem Sy­nopsys, Ca­den­ce a Men­tor. Ne­dáv­ná stu­die Wil­son Re­search Group zjis­ti­la, že 48 % na­vr­ho­va­ných pro­jek­tů FPGA a 71 % na­vr­ho­va­ných pro­jek­tů ASIC se při ově­řo­vá­ní ná­vr­hu spo­lé­há na UVM.

Celý článek...
 

Nejnovější CAD Assistant nese číslo verze 1.4

CAD Assisatant-2003Open Cas­ca­de vy­da­la nej­no­věj­ší verzi pro­gra­mu CAD As­sistant – off-line 3D pro­hlí­že­če a pře­vod­ní­ku pro CAD sou­bo­ry a sítě. Soft­ware je k dis­po­zi­ci pro Win­dows, MacOS, An­dro­id a iOS. CAD As­sistant v.1.4 ob­sa­hu­je řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, která byla im­ple­men­to­vá­na pro zvý­še­ní vý­ko­nu a funkč­nos­ti apli­ka­ce. Verze 1.4 při­ná­ší nový režim vy­kres­lo­vá­ní me­ta­lic­ké drs­nos­ti PBR (fy­zic­ky za­lo­že­né vy­kres­lo­vá­ní), včet­ně ba­rev­ných, emis­ních, me­ta­lic­kých drs­nos­tí, nor­mál­ních a okluz­ních tex­tur­ních map. Umožňuje vidět mo­de­ly glTF 2.0, jak se oče­ká­vá, že budou vidět na ob­ra­zov­ce. Uži­va­tel může pře­pí­nat před­vol­bu Sky­Box v na­sta­ve­ní CAD As­si­s­ten­ta, aby viděl model v růz­ných pro­stře­dích.

Celý článek...
 

ModuleWorks uvolňují plný potenciál technologie InssTek DMT

ModuleWorks InssTek DMT-2003Spo­leč­nost Inss­Tek in­te­gro­va­la vý­po­čet­ní jádro adi­tiv­ní vý­ro­by Mo­du­leWorks do své tech­no­lo­gie DMT (Di­rect Metal Too­ling). Ino­va­tiv­ní soft­ware Mo­du­leWorks umožňuje Inss­Te­ku vy­u­ží­vat schop­nos­ti ví­ce­o­sých po­suvů svých DMT stro­jů a po­sky­to­vat plně au­to­ma­ti­zo­va­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní pro sou­­běž­nou 5osou vý­ro­bu a opra­vu slo­ži­tých sou­čás­tí. DMT s in­te­gro­va­ným vý­po­čto­vým já­drem Mo­du­Works, do­dá­va­ným jako zá­suv­ný Rhino modul, au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je dráhu ná­stro­je, která vy­u­ží­vá 5osých po­hy­bo­vých schop­nos­tí stro­je k umož­ně­ní vý­ro­by sou­čás­tí s velmi slo­ži­tý­mi ge­o­me­t­ri­e­mi.

Celý článek...
 

ZWSOFT představuje CADbro 2020

CADbro 2020 1-2003Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. Díky spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, vý­kon­něj­ší­mu on-line pro­hlí­že­ní a 3D ku­sov­ní­ku po­sky­tu­je CAD­bro 2020 3D CAD uži­va­te­lům pří­jem­něj­ší in­ter­ní a ex­ter­ní spo­lu­prá­ci než kdy­ko­li před­tím. Mezi vý­znač­né funk­ce patři ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, vý­kon­něj­ší on-line pro­hlí­že­ní nebo nový 3D ku­sov­ník. CAD­bro 2020 pod­po­ru­je 3D CAD da­to­vou spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci