CAD - online trafika
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - preactor
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Výročí 4ISP s exponáty Technického muzea v Brně v EURAZIO

IMG-8857-1937Cen­t­rum EU­RA­ZIO V Mod­le­ti­cích u Prahy, v rámci oslav 10. vý­ro­čí firmy 4ISP na trhu, uve­de ve svých pro­sto­rech vý­sta­vu pod ná­zvem Tech­no­lo­gic­ká evo­lu­ce z nad­hle­du. Za­há­je­na bude slav­nost­ní ver­ni­sá­ží 18. zá­ří a po­tr­vá zde mi­ni­mál­ně jeden rok. Sta­ne se tak jed­nou z akcí pro zá­kaz­ní­ky, tech­nic­ké školy i všech­ny zá­jem­ce o mo­der­ní tech­no­lo­gie. Vý­sta­vu spo­leč­nost 4ISP po­řá­dá ve spo­lu­prá­ci s Tech­nic­kým mu­ze­em v Brně, kte­ré se sta­lo je­jím pa­t­ro­nem. Oba sub­jek­ty v rámci je­jí­ho ko­ná­ní po­u­ka­zu­jí na bles­ko­vý vývoj pří­stro­jů ve světě tech­ni­ky. K vi­dě­ní zde bu­dou nej­běž­ně­ji do­stup­né po­čí­ta­če 80. let v Čes­ko­slo­ven­sku, část vý­sta­vy za­bí­rá „Fe­no­mén IGRÁ­ČEK“.

Celý článek...
 

STUDENTSKÉ PROJEKTY 2019/2020

Studentská soutěž pořádaná společností ŠPINAR – software, s. r. o.Logo-spinar-1937
Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku

Spo­leč­nost ŠPI­NAR – soft­ware, s. r. o., si vás touto ces­tou do­vo­lu­je oslo­vit a po­zvat vaši školu a vaše stu­den­ty k účas­ti na 12. roč­ní­ku stu­dent­ské sou­tě­že STU­DENT­SKÉ PRO­JEK­TY.

Le­toš­ní roč­ník po­řá­dá­me ve spo­lu­prá­ci se Střed­ní ško­lou tvor­by a de­sig­nu ná­byt­ku, s. r. o., v Li­ber­ci.

Celý článek...
 

Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti

Renishaw XK10 laser lr-1937Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci 55 v ha­le P ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu na­jdou jak nej­vy­spě­lej­ší me­t­ro­lo­gic­ká ře­še­ní, tak adi­tiv­ní tech­no­lo­gie pro 3D tisk z ko­vu. S ni­mi lze vy­tvá­řet slo­ži­té dílce s kon­strukč­ní svo­bo­dou, které tra­dič­ní­mi vý­rob­ní­mi me­to­da­mi nelze do­sáh­nout. Prů­my­sl 4.0. při­ná­ší pro vý­rob­ce roz­sáh­lé změny v po­do­bě di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce, kte­rým je po­tře­ba se pro za­cho­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti po­stup­ně při­způ­so­bit.

Celý článek...
 

MES systém Siemens Opcenter Execution páteří digitalizace výroby i pro české zákazníky

siemens-opcenter-main tcm27-1937Spo­leč­nost Si­e­mens dlou­ho­do­bě patří k ce­lo­svě­to­vým lídrům mezi tvůr­ci a do­da­va­te­li vý­rob­ních in­for­mač­ních sys­té­mů. Tento prů­mys­lo­vý a tech­no­lo­gic­ký gi­gant úspěš­ně roz­ví­jí stra­te­gii vý­vo­je spe­ci­fic­kých, na míru vy­ví­je­ných ře­še­ní pro vy­bra­né prů­mys­lo­vé seg­men­ty, za­lo­že­ných na prin­ci­pu kom­plex­ní di­gi­ta­li­za­ce pro­po­ju­jí­cí pod­ni­ko­vé pro­ce­sy od ná­vr­hu pro­duk­tu, přes jeho vý­ro­bu až k do­dáv­ce zá­kaz­ní­kům. Port­fo­lio ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro kom­plex­ní sprá­vu vý­rob­ních ope­ra­cí, ozna­čo­va­né jako MOM – Ma­nu­factu­ring Ope­rati­on Ma­nage­ment tvoří ši­ro­ká pa­le­ta sys­té­mů pro plá­no­vá­ní, ří­ze­ní, mo­ni­to­ring a vy­hod­no­co­vá­ní vý­ro­by a kva­li­ty.

Celý článek...
 

3D Systems představí pět nových materiálů

3d-systems-tough-blk-20-3-1937Na ve­letr­hu TCT Show před­sta­ví spo­leč­nost 3D Sys­tems pět no­vých ma­te­ri­á­lů pro svou plat­for­mu Fi­gu­re 4, kte­ré se za­čnou pro­dá­vat od 1. říj­na. Tech­no­lo­gie Fi­gu­re 4 se po­pr­vé ob­je­vi­la v roce 2017 s plat­for­mou Stan­da­lo­ne pro tisk pro­to­ty­pů a ma­lou pro­duk­ci a s plat­for­mou Mo­du­lar pro vět­ší pro­duk­ci. Obě tyto plat­for­my se na ve­letr­hu rov­něž ob­je­ví. K osmi již stá­va­jí­cím ma­te­ri­á­lům se no­vě při­po­ju­jí Fi­gu­re 4 TOUGH-BLK 20 pro vý­ro­bu ha­dic na vo­du se zá­vi­tem, Fi­gu­re 4 MED-AMB 10 pro tisk vod­ních try­sek ne­bo Fi­gu­re 4 MED-WHT 10 s ukáz­kou pro­duk­ce ven­ti­lů se zá­vi­tem.

Celý článek...
 

Shaderlight 2019 ve verzi 7.1

Shaderlight 71-1937Spo­leč­nost Sha­der­li­ght, vý­vo­jář softwaru Sha­der­li­ght for Sket­chUp, vy­kres­lo­va­cí­ho do­plň­ku pro Trim­ble Sket­ch­Up, vy­dá­vá ak­tu­a­li­za­ci Sha­der­li­ght 2019, a to ve ver­zi 7.1. Ta nyní umož­ňu­je spe­ci­fi­ko­vat bar­vu Sha­der­li­ght svě­tel ko­re­la­cí tep­lo­ty bar­vy a ne­bo přes při­da­ný ná­stroj pro vý­běr tep­lo­ty ba­rev svě­tel. Tato no­vá funk­ce usnad­ňu­je vy­kres­le­ní re­ál­ně exis­tu­jí­cích sví­ti­del, spe­ci­fi­ko­va­ných tep­lo­tou bar­vy. Pro běž­né ty­py svě­tel jsou k dis­po­zi­ci různé před­vol­by. V pří­tom­nos­ti svě­tel s mě­ní­cí­mi se tep­lo­ta­mi bar­vy mů­že být uži­teč­né upra­vit bí­lý bod vy­kres­le­ní tak, aby vy­tvá­řel ob­ráz­ky bez vý­raz­ných ba­rev­ných od­stí­nů (ne­bo aby se zdů­raz­nil kon­krét­ní ba­rev­ný od­stín).

Celý článek...
 

Protolabs nabízí technologii Digital Light Synthesis

carbon-dls-material-1937Spo­leč­nost Pro­to­labs ke své řa­dě tech­no­lo­gií pro adi­tiv­ní vý­ro­bu při­da­la me­to­du Di­gi­tal Light Syn­thesis (DLS, di­gi­tál­ní syn­té­za svět­la) od fir­my Car­bon. Po­mo­cí šes­ti růz­ných adi­tiv­ních tech­no­lo­gií tak vy­ro­bí přes 100 000 kom­po­nent kaž­dý mě­síc. Tech­no­lo­gii Car­bon DLS vy­u­ží­va­jí už ji­ní vý­rob­ci k pro­duk­ci sou­čás­tí pro au­to­mo­bi­lo­vý, lé­kař­ský, zu­bař­ský a spor­tov­ní prů­my­sl, a pat­ří sem i dvě cyk­lis­tic­ká sed­la fi­rem Spe­ci­a­li­zed a Fizik. Tech­no­lo­gie na­bí­zí ce­no­vě vý­hod­né ře­še­ní pro kom­plex­ní ge­o­me­t­rie, kte­ré ne­lze vy­ro­bit přes for­mu ani ji­ným způ­so­bem.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci