E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
2N
TNS
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Získejte náskok díky GOM kurzům

GOM Training-1-2111GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, opět roz­ší­řil svůj vzdě­lá­va­cí pro­gram. Ve více než 40 do­stup­ných kur­zech mohou zá­kaz­ní­ci roz­ší­řit své zna­los­ti op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, 3D mě­ři­cích sys­té­mů a in­spekč­ní­ho GOM soft­wa­ru. Kurzy jsou k dis­po­zi­ci na místě, on-line živě nebo on-line jako eLear­ning a na­bí­ze­jí te­o­re­tic­ké a prak­tic­ké zna­los­ti pro­střed­nic­tvím před­vá­dě­ček a cvi­če­ní.

Celý článek...
 

Jak SOLIDWORKS 2021 podporuje inovace

Malé a střední podniky jsou v dnešní době konfrontovány s celou řadou různých výzev. Rostoucí konkurenční tlak, individuální potřeby zákazníků a větší nároky na samotný produkt mají za následek zvýšenou potřebu digitálních obchodních modelů, jednoduššího propojení a správy veškerých dat. Pro rychlejší vývoj nových produktů a inovací je nutná implementace integrovaných konstrukčních procesů, která umožní rychlé a rozšiřitelné reakce na měnící se vnější prostředí.

Celý článek...
 

Klíčový milník v testování letové způsobilosti AeroMobilu

AeroMobil Test Flights stills Flying-2111Spo­leč­nost Ae­ro­Mo­bil ozná­mi­la 5. břez­na po­drob­nos­ti o ne­dáv­no do­kon­če­né fázi tes­to­va­cích letů au­to­mo­bi­lu Ae­ro­Mo­bil. Po ko­merč­ním uve­de­ní na trh v roce 2023 bude mít Ae­ro­Mo­bil za sebou více než de­ká­du tr­va­jí­cí vývoj. A to včet­ně le­to­vých testů tří funkč­ních pro­to­ty­pů s cel­kem více než 300 tisíc ho­di­na­mi in­že­nýr­ských úprav na po­sled­ní verzi vo­zi­dla.

Celý článek...
 

Nové služby 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS nejen pro studenty

Copyright Dassault Systemes-2111Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la spuš­tě­ní dvou slu­žeb, které při­ne­sou nové způ­so­by na­vr­ho­vá­ní, spo­lu­prá­ce, sdí­le­ní a mož­nost vy­nik­nout: 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers a 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­d­works for Stu­dents. Služ­by, které, byly spo­leč­nos­tí Dassault Systèmes před­sta­ve­ny v rámci vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021, jak jsme čte­ná­ře in­for­mo­va­li, po­skyt­nou tvůr­cům a stu­den­tům clou­do­vý pří­stup k nej­vý­kon­něj­ší­mu di­gi­tál­ní­mu pro­stře­dí pro na­vr­ho­vá­ní, pro­jek­to­vá­ní a spo­lu­prá­ci na ino­va­cích.

Celý článek...
 

Webináře EM simulace a návrh elektronických systémů

AE Altair-webinare-2111Při­jmě­te po­zvá­ní k webi­ná­řo­vé­mu cyklu vě­no­va­né­mu pro­ble­ma­ti­ce ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ce elek­tro­nic­kých sys­té­mů v le­tec­tví a obran­ném prů­mys­lu. Bude se vě­no­vat ná­vr­hu antén a ra­da­ro­vých sys­té­mů, op­ti­ma­li­za­cím, zá­stav­bě do le­tou­nu či vo­zi­dla, elek­tro­mag­ne­tic­ké kom­pa­ti­bi­li­tě a dal­ším té­ma­tům.

Celý článek...
 

Dassault představuje strategii „Voda pro život“

WfL-scr-2110Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la další část své kam­pa­ně „The Only Pro­gress is Human“, která by měla zvý­šit po­vě­do­mí o so­ci­ál­ních a en­vi­ro­men­tál­ních vý­zvách a při­táh­nout po­zor­nost k vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí pro pod­po­ru udr­ži­tel­ných ino­va­cí. „Water for Life“, jak se nová část kam­pa­ně na­zý­vá, kom­bi­nu­je té­ma­ta vody a spo­tře­by ke zkou­má­ní otáz­ky, jak může prů­my­sl efek­tiv­ně­ji vy­u­ží­vat svě­to­vě nej­cen­něj­ší zdroj ohro­že­ný nad­měr­nou spo­tře­bou a jak ho také může chrá­nit.

Celý článek...
 

Navrhujte rychle a efektivně s CADprofi

cadprofi-2109CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. Usnad­ní­te si kres­le­ní a úpra­vu pro­jek­tů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých pří­ka­zů a nej­vět­ší knihov­ny sym­bo­lů a ob­jek­tů. Apli­ka­ce CAD­pro­fi fun­gu­je jako nad­stav­ba pro různé CAD pro­gra­my.

Celý článek...

Eaton se zúčastní Stavebního veletrhu on-line

Pátek, 15 Leden 2021 13:02

Eaton-Chytra elektroinstalace-2103V ter­mí­nu 22. – 23. ledna 2021 se usku­teč­ní první Sta­veb­ní ve­letrh on-line a ne­bu­de u toho chy­bět ani spo­leč­nost Eaton. Ve­letrh je ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo se za­jí­má o byd­le­ní, plá­nu­je sta­vět či re­kon­stru­o­vat a vy­bí­rá si ty nej­lep­ší do­da­va­te­le. Eaton si pro všech­ny zá­jem­ce při­pra­vil pre­zen­ta­ci svého ře­še­ní chyt­ré elek­tro­in­sta­la­ce, které před­sta­ví od­bor­ní­ci a cer­ti­fi­ko­va­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti. Ti budou po celou dobu tr­vá­ní ve­letr­hu při­pra­ve­ni od­po­vě­dět na ja­ké­ko­liv do­ta­zy a pomoc při roz­ho­do­vá­ní.
Zú­čast­nit se mů­že­te z po­hod­lí do­mo­va, on-line a zdar­ma.

Celý článek... Autor článku: Eaton

Tags: Chytrý domov | Eaton | GoWireless | on-line | Stavebnictví | Veletrhy | xComfort

 

Siemens představuje novou funkci Simatic Robot Library

Čtvrtek, 14 Leden 2021 17:40

Siemens Simatic Robot Library-2103Spo­leč­nost Si­e­mens roz­ši­řu­je mož­nos­ti TIA (To­tally In­te­gra­ted Au­to­mati­on) por­tá­lu pro ob­last prů­mys­lo­vých ro­bo­tů a před­sta­vu­je novou funk­ci – uni­ver­zál­ní kni­hov­nu Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry – v kon­cep­tu Si­ma­tic Robot In­te­gra­tor, která na­hra­zu­je před­cho­zí knihov­ny pro jed­not­li­vé vý­rob­ce. Nová funk­ce vznik­la v úzké spo­lu­prá­ci s vý­rob­ci prů­mys­lo­vých ro­bo­tů ABB Ro­bo­tics, Comau, Epson, Fanuc, Ka­wa­sa­ki Ro­bo­tics, KUKA, Pa­na­so­nic In­dust­ry, Stäubli, Techman Robot, Ya­ma­ha a Yaska­wa.

Celý článek... Autor článku: Siemens

Tags: Integrator | Portal | Robot Library | Robotika | Siemens | SIMATIC | TIA

 

Nové monitory Dell pro pohodlnou práci

Pondělí, 11 Leden 2021 12:15

Dell 34 video conferencing monitor C3422WE-2103Stále větší počet firem pře­chá­zí na hyb­rid­ní model práce. Je proto dů­le­ži­té in­ves­to­vat do tech­no­lo­gií, které za­měst­nan­cům usnad­ní spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, kde pra­cu­jí nebo jakou roli za­stá­va­jí. Všich­ni – od tvůr­ců ob­sa­hu a kon­struk­té­rů přes da­to­vé ana­ly­ti­ky po mar­ke­té­ry – hle­da­jí do­ko­na­lé uspo­řá­dá­ní a vy­ba­ve­ní pra­co­viš­tě, aby mohli pra­co­vat co nej­e­fek­tiv­ně­ji. A přes­ně k tomu slou­ží nová řada fi­rem­ních mo­ni­to­rů Dell, ke zlep­še­ní kom­for­tu práce a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty za­měst­nan­ců.

Celý článek... Autor článku: Dell

Tags: Dell | Hardware | Monitory | UltraSharp | Videokonference

 

Vyšší produktivita nových počítačů HP

Úterý, 05 Leden 2021 15:50

HP1-2101Vzhle­dem ke sku­teč­nos­ti, že více než po­lo­vi­na za­měst­nan­ců po celém světě pra­cu­je z do­mo­va, při­způ­so­bu­jí se za­měst­nan­ci a IT týmy novým způ­sobům spo­lu­prá­ce a tvůr­čí čin­nos­ti – ať už doma, v kan­ce­lá­ři nebo na ji­ných vzdá­le­ných mís­tech. Spo­leč­nost HP Inc ozná­mi­la no­vin­ky ve svém port­fo­liu no­te­boo­ků. Nej­no­věj­ší no­te­boo­ky řady Eli­te­Book 800, ZBook Fi­re­fly 14ZBook Fi­re­fly 15 mají nové funk­ce, které pod­ni­ko­vým uži­va­te­lům, týmům IT a tvůr­čím pra­cov­ní­kům umožňují být pro­duk­tiv­ní, ať už pra­cu­jí kde­ko­li, pra­co­vat v klidu a bez obav nebo mít dobrý pocit z toho, že po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly po­chá­ze­jí z udr­ži­tel­ných zdro­jů.

Celý článek... Autor článku: HP Inc

Tags: EliteBook 800 | Hardware | HP Inc | Notebooky | ZBook Firefly 14 | ZBook Firefly 15

 

Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů

Pondělí, 04 Leden 2021 16:26

dronald-letejtezodpovedne-2101Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, který po­mů­že uži­va­te­lům po­u­ží­vat svůj dron v sou­la­du s le­gisla­ti­vou Ev­rop­ské unie. Jaké z toho vy­plý­va­jí po­vin­nos­ti, zjis­tí uži­va­tel během pár minut, a to v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích. Stačí uvést, co má za dron, pří­pad­ně znát jeho pa­ra­me­t­ry. Dro­nald pak na je­jich zá­kla­dě řekne, co pro­vo­zo­va­te­le čeká, zda je nutná re­gis­tra­ce dronu či ab­sol­vo­vá­ní on-line testu. Kom­plet­ní a ově­ře­né in­for­ma­ce mohou rov­něž najít na webu le­tej­te­zod­po­ved­ne.cz.

Celý článek... Autor článku: Dronetag

Tags: Dronald | Dronetag | Drony | Legislativa | Registrace | ŘLP ČR

 

Kompaktní rotační chapadlový modul EHMD od Festa

Pondělí, 04 Leden 2021 13:42

Festo EHMD ENUS-2101Festo před­sta­vu­je kom­pakt­ní modul ro­tač­ní­ho cha­padla EHMD pro vy­so­ko­rych­lost­ní ma­ni­pu­la­ci s la­bo­ra­tor­ní­mi vzor­ky. Toto vše­stran­né ro­tač­ní cha­padlo uza­ví­rá a od­klá­dá lah­vič­ky se vzor­ky, plní od­stře­div­ky a ucho­pu­je, otáčí a umis­ťu­je destič­ky s mi­k­ro­jam­ka­mi. V kom­bi­na­ci s 3D por­tá­lo­vým ma­ni­pu­lač­ním sys­té­mem Festo a ka­me­rou pod­po­ru­je nové cha­padlo kon­t­ro­lu kva­li­ty, čtení čá­ro­vých kódů a tisk štít­ků. Cha­padlo EHMD je nej­no­věj­ší z řady no­vých la­bo­ra­tor­ních au­to­ma­ti­zač­ních pro­duk­tů před­sta­ve­ných divizí Festo Life Science.

Celý článek... Autor článku: Festo

Tags: Automatizace | CAD | Chapadla | EHMD | Festo | Hardware

 

Webinář Aditivní výroba a systémy dynamiky tekutin v CERNu

Čtvrtek, 17 Prosinec 2020 23:17

3DSystems Reg Image-2051Po mnoho let vý­rob­ní tech­no­lo­gie ome­zo­va­ly schop­nost op­ti­ma­li­zo­vat sys­témy dy­na­mi­ky te­ku­tin. Nyní ob­tíž­nost de­sig­nu a vý­ro­by umož­ně­ná adi­tiv­ní vý­ro­bou (AM) ohla­šu­je novou éru mož­nos­tí s do­pa­dem až na úro­veň čás­tic. A to ve sku­teč­nos­ti do­slo­va. Zúčast­ně­te se ži­vé­ho webo­vé­ho vy­sí­lá­ní ve čtvr­tek 21. ledna 2021 v 17 hodin, na kte­rém se před­sta­ví An­to­nio Pelle­gri­no, ve­dou­cí pro­jek­tu de­tek­to­ru sle­do­vá­ní ex­pe­ri­men­tů LHCb v CERNu, a Tho­mas Ve­relst, apli­kač­ní in­že­nýr z 3D Sys­tems, a pře­svědč­te se, jak AM umožňuje ne­bý­va­lý po­krok ve vý­ro­bě i mimo ni.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | CERN | Dynamika tekutin | Systémy | Webinar

 

LG a ASSA ABLOY vyvíjejí automatizované posuvné dveře

Neděle, 20 Prosinec 2020 22:43

Transparent OLED Automatic Door 03-2051Spo­leč­nost LG Electro­nics (LG) po­de­psa­la me­mo­ran­dum o vý­vo­ji se spo­leč­nos­tí ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems, která je svě­to­vou jed­nič­kou v ob­las­ti ven­kov­ních, prů­mys­lo­vých i re­zi­dent­ních dveří. Spo­leč­ně vy­ví­je­jí au­to­ma­ti­zo­va­né dveře s tech­no­lo­gií transpa­rent­ní­ho OLED. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní, které při­ne­se zcela novou zá­kaz­nic­kou zku­še­nost, bylo, spolu s pří­kla­dy ko­merč­ní­ho vy­u­ži­tí, před­sta­ve­no mi­nu­lý týden. Nový pro­dukt spo­ju­je prů­hled­ný LG OLED dis­plej (model 55EW5G) a soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro sprá­vu ob­sa­hu LG Su­per­Sign spolu s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi po­suv­ný­mi dveř­mi ze skla od švéd­ské­ho vý­rob­ce ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems.

Celý článek... Autor článku: LG & ASSA ABLOY

Tags: Architektura | Assa AbloyDveře | LG Electronics.Stavebnictví | OLED | Stavební prvky

 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci