Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - Letní akademie
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 v Brně

Digitalni tovarna-1934Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se bu­de ko­nat ve stře­du 9. říj­na na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu E, sá­lu E2 v rám­ci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. Pů­jde o je­di­neč­né pro­po­je­ní fi­rem všech seg­men­tů. Před­sta­ve­ny bu­dou nej­e­fek­tiv­něj­ší ná­stro­je a po­stu­py v ře­še­ní pro­blé­mo­vých ob­las­tí. Účast­ní­ci bu­dou mít je­di­neč­nou pří­le­ži­tost za­po­jit se do dis­ku­se s klí­čo­vý­mi „hrá­či“ Prů­mys­lu 4.0. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 je do­pro­vod­ným prv­kem stej­no­jmen­né in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­vy Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 a Prů­my­sl 4.0, 2. vlna.

Celý článek...
 

Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu

gom software 2019-1934GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí řa­du no­vých funk­cí. Jed­nou z nich je zjed­no­du­še­né au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ře­ní po­mo­cí funk­ce Smart Pro­fi. Po­kud jsou na­pří­klad pro­ve­de­ny změ­ny v CAD da­tech, po­zi­ce mě­ře­ní se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí. Dal­ší za­jí­ma­vos­tí je funk­ce Vir­tu­al Clam­ping, údaj­ně prv­ní na svě­tě, kte­rá na­bí­zí vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci upí­ná­ní dí­lů. No­vý soft­wa­ro­vý mo­dul GOM do­vo­lu­je na­mís­to upí­ná­ní sou­čás­tí ve slo­ži­tých pří­prav­cích vy­po­čí­tat je­jich up­nu­tý stav po­mo­cí dat re­ál­né sou­čás­ti ve vol­ném stavu.

Celý článek...
 

Ali­enbra­in 2019 pro de­sig­né­ry

alienbrain administration-1934Spo­leč­nost Ali­enbra­in ozná­mi­la vy­dá­ní pro­duk­tu Ali­enbra­in 2019, nej­no­věj­ší verzi svého správ­ní­ho soft­wa­ru ur­če­né­ho pro uměl­ce a de­sig­né­ry, kdy tvůr­čí tý­my mo­hou spo­lu­pra­co­vat na roz­sáh­lých di­gi­tál­ních sou­bo­rech po­třeb­ných pro pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce. Ali­enbra­in 2019 nyní plně pod­po­ru­je Unre­al Edi­tor od Epic Games, na­bí­zí další pod­po­ru ná­hle­du sou­bo­rů a ta­ké nový model ceny před­plat­né­ho (250 do­la­rů za uži­va­te­le a rok). Ali­enbra­in kom­bi­nu­je in­tu­i­tiv­ní vi­zu­ál­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní za­lo­že­né na mi­ni­a­tu­rách s uklá­dá­ním sou­bo­rů, kon­t­ro­lou ver­zí a mož­nost­mi spo­lu­prá­ce.

Celý článek...
 

K uni­kát­ní kon­struk­ci stu­dent­ské for­mu­le přispívá 3D tisk

Formula Student-1934Firma Re­nishaw pod­po­ři­la tým stu­den­tů Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně na me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent, kde bylo úko­lem zkon­stru­o­vat vlast­ní zá­vod­ní vůz. Zá­stup­ci spo­leč­nos­ti obo­ha­ti­li tým Bru­nel Ra­cing svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi z ob­las­ti 3D tisku a při­spě­li tak ke vzni­ku vo­zi­dla BR-XX. Stu­dent­ský tým z Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně se zú­čast­nil sou­tě­že For­mu­la Stu­dent už po dva­cá­té. Na osla­vu svého dlou­ho­le­té­ho pů­so­be­ní se čle­no­vé týmu roz­hod­li při­jít s něčím ne­ob­vyk­lým a am­bi­ciózním. Po­tru­bí svého auta, do­po­sud tvo­ře­né­ho po­mo­cí uh­lí­ko­vých vlá­ken a hli­ní­ku, na­hra­di­li ino­va­tiv­ní me­to­dou vý­ro­by – 3D tis­kem.

Celý článek...
 

Cylin­dric­ká 3D tis­kár­na Gan­tri Dan­cer

Gantri Dancer-2-1934Spo­leč­nost Gan­tri no­vě na­bí­zí svou prv­ní 3D tis­kár­nu s ná­zvem Gan­tri Dan­cer vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii FDM. Jde o prv­ní ko­merč­ní cy­lin­dric­kou 3D tis­kár­nu na svě­tě, kte­rá pra­cu­je se čtyř­mi pod­půr­ný­mi rá­my pro tis­ko­vou hla­vu (gan­t­ry) a ro­tač­ní kru­ho­vou tis­ko­vou plo­chou, tak­že do­ká­že tisk­nout až čty­ři­krát rych­le­ji než nej­lep­ší sou­čas­né stol­ní 3D tis­kár­ny. Všech­ny čty­ři rá­my mo­hou pra­co­vat sou­běž­ně na tis­ku jed­né sou­čás­ti. Sa­mot­ná tis­kár­na vy­u­ží­vá eko­lo­gic­ký bi­o­plast PLA, vy­ro­be­ný z ku­ku­ři­ce. Roz­mě­ry tis­ko­vé plo­chy jsou 46 × 61 cm. K lůž­ku, údrž­bě a vý­mě­ně cívek je pří­stup ze­pře­du, což by mě­lo v blíz­ké bu­douc­nos­ti umož­nit kom­plet­ní au­to­ma­ti­za­ci.

Celý článek...
 

Zuken ozna­mu­je spuš­tě­ní eCAD­STAR

eCADSTAR-Schematic-Editor-Online-Libraries-1934Nová internetová plat­for­ma eCAD­STAR pro ná­vrhy de­sek ploš­ných spo­jů na­bí­zí in­ter­ne­to­vé pro­po­je­ní me­zi trhem elek­tro­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní a soft­wa­rem EDA. Kom­bi­na­ci mo­der­ní tech­no­lo­gie od fir­my Zu­ken pro 2D/3D elek­tro­nic­ké na­vr­ho­vá­ní a pre­dik­tiv­ním ná­stro­jům po­sky­tu­je eCAD­STAR kom­plex­ní pro­stře­dí, v němž jsou spo­je­ni in­že­ný­ři s on-li­ne služ­ba­mi, ce­lo­svě­to­vý­mi re­vi­ze­mi ná­vr­hu a vý­rob­ní­mi pro­ce­sy. In­ter­ne­to­vý por­tál eCAD­STAR má to­tiž pří­stup k řa­dě slu­žeb vlast­ních i tře­tích stran, mož­nost vy­hle­dá­vat on-line v knihov­nách pro­dej­ců, vy­žá­dat si ce­ny, ob­jed­nat pří­mo od vý­rob­ců a dis­tri­bu­to­rů kom­po­nen­ty, a to pří­mo z pro­stře­dí mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru.

Celý článek...
 

3D ske­ner po­moc­ní­kem vy­tvo­ře­ní ana­to­mic­ké ko­je­nec­ké láhve

SMARTTECH-anatomical-baby-bottle-1934Doplňky pro no­vo­ro­zen­ce a ko­jen­ce jsou dnes dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ským od­vět­vím. Vý­rob­ci sou­tě­ží o vy­mýš­le­ní stále ra­fi­no­va­něj­ších a kre­a­tiv­něj­ších pro­duk­tů ur­če­ných pro pomoc mla­dým ro­di­čům v péči o své děti. Mezi mnoha ba­rev­ný­mi a často zby­teč­ný­mi vý­rob­ky exis­tu­jí vý­ji­meč­né pro­duk­ty, které jsou na­vr­že­ny tak, aby ro­di­čům sku­teč­ně po­moh­ly a pod­po­ři­ly je k vy­tvo­ře­ní nor­mál­ní­ho stavu tam, kde to není vždy možné. Jed­ním ta­ko­vým je­di­neč­ným pro­duk­tem je při­způ­so­be­ná ko­je­nec­ká láhev na mléko „New Eve“. Vy­tvo­ři­la ji de­sig­nér­ka Beata Ni­ko­laj­c­zyk-Mi­ni­ak, která byla mno­ho­krát oce­ně­na v růz­ných pres­tiž­ních sou­tě­žích.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Po­zván­ka na Green Way Day 2019

Středa, 07 Srpen 2019 11:09

GreenWayDay-1932Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) po­řá­dá 9. zá­ří 2019 ve Folklo­re Gar­den v Pra­ze – Hlu­bo­če­pích 3. roč­ník Green Way Day, spol­ko­vé­ho se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých za­ří­ze­ní bu­dov. Úče­lem to­ho­to se­tká­ní je vy­tvo­řit ne­for­mál­ní pro­stře­dí s mož­nos­tí zís­ká­ní ne­jen od­bor­ných in­for­ma­cí, ale i spo­le­čen­ských kon­tak­tů pro spo­lu­prá­ci v této vý­znam­né ob­las­ti. Akce je ur­če­na pře­de­vším pro vše­ch­ny, kte­rým pro­blém správ­né­ho a kon­cepč­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, re­a­li­zo­vá­ní a pro­vá­dě­ní tech­nic­kých za­ří­ze­ní pro za­jiš­tě­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí sta­veb ne­ní ci­zí.

Autor článku: Společnost pro techniku prostředí (STP)

Tags: 3. ročník | BIM | Chlaszení | Filtrace | Folklore Garden | Green Way Day | Po­zván­ka | TZB

 

BIM Open 2019 - Konference pro pozemní a liniové stavby

Středa, 24 Červenec 2019 13:34

BIM-Open-Tomas-Lendvorsky-1930Společnost Adeon spustila registrace na 4. ročník BIM konference na­z­vané BIM Open 2019. Konference je zaměřená na konkrétní využití BIM aplikací pro pozemní a liniové stavby. Několik firem, které již používají BIM, seznámí účastníky se svými zkušenostmi uplatnění BIM. Letošní program je opět větší a zajímavější, plný praktických zkušeností s reál­ným využíváním BIM v daných firmách. Z loňských dvou se povedlo tyto přednášky navýšit na letošních 8 konkrétních projektů. BIM Open 2019 se koná 17. září v multifunkční aule GONG, Dolní oblast Vítkovice, Os­t­ra­va.

Autor článku: Adeon

Tags: Adeon | BIM | CAD | Konference | Liniové stavby | Open | Ostrava | Stavebnictví

 

Registrace na CADfórum 2019 otevřena

Středa, 17 Červenec 2019 13:08

cadforum2019-1929CAD Studio připravuje 16. ročník konference CADfórum 2019. Tato akce s podtitulem „Automatizace navrhování“ je zaměřena na CAD a BIM technologie pro Průmysl 4.0 a Stavebnictví 4.0. Pokračuje v tradičním formátu akce určené pro profesionály v konstrukční i projekční praxi a uskuteční se ve dvou dnech, 17. a 18. září, opět v hotelu Avanti v Brně. Druhý den bude věnován oboru stavebnictví a BIM. Program a registraci najdete na stránce konference.cadforum.cz.

Autor článku: CAD Studio

Tags: Autodesk | BIM | Brno | CAD | CAD Studio | CADfórum | Hotel Avanti | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0

 

HUMUSOFT pořádá Technical Computing Camp 2019

Středa, 17 Červenec 2019 08:03

TCC2018 XT200685-1929Společnost Humusoft zve k účasti na šestém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí Matlab, Comsol, Mul­ti­phy­sics a dSpace. Technical Computing Camp 2019 se bude konat 5. a 6. září 2019 v Hotelu Fontána na Brněnské přehradě. V průběhu Te­ch­ni­cal Computing Campu budou představeny moderní nástroje pro te­ch­ni­c­ké výpočty a simulace Matlab, Comsol Multiphysics a dSpa­ce. Sou­čá­s­tí budou přednášky o technických tématech, in­ter­ak­ti­v­ní ukázky ap­li­ka­­cí, soutěž, tvořivá dílna i prostor pro ne­for­mál­ní dis­ku­se.

Autor článku: HUMUSOFT

Tags: COMSOL | dSpace | Humusoft | MATLAB | Multiphysics | TCC | Technical Computing Camp

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci