Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAE pro koncepční design nebo nástroje pro nejpokročilejší analýzy a optimalizace? Obojí!

Čtvrtek, 20 Leden 2022 15:53

Advanced Altair-2203Na webi­nář s tímto dlou­hým ná­zvem zve po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Chys­tá­te se při vý­vo­ji svých vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Máte pocit, že vaše do­sa­vad­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je již ne­na­bí­zí vše, co po­tře­bu­je­te? Možná je čas po­o­hléd­nout se po al­ter­na­ti­vě nebo do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Novoroční slevy na prémiové headsety HTC Vive

Čtvrtek, 20 Leden 2022 15:02

HTC VIVE-Pro-2203Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 19. 1. 2022 led­no­vé slevy na kom­plet­ní se­sta­vy vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Vý­rob­ce na­bí­zí zvý­hod­ně­ní nejen pro prak­tic­ký in­si­de-out he­ad­set HTC VIVE Cos­mos. Lá­ka­vých cen se v rámci akce do­čka­ly i sady HTC VIVE Cos­mos Elite pro ná­roč­né hráče i pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­se­ty HTC VIVE Pro a HTC VIVE Pro Eye s in­te­gro­va­ným sle­do­vá­ním po­hy­bu očí.

Celý článek... Autor článku: HTC
 

Přesun termínu HANNOVER MESSE 2022

Čtvrtek, 20 Leden 2022 14:26

hm22-neues-datum-2203Spo­leč­nost De­ut­sche Messe v úzké spo­lu­prá­ci s po­rad­ním sbo­rem vy­sta­vo­va­te­lů ve­letr­hu Han­no­ver Messe a part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA (Svaz ně­mec­ké­ho stro­jí­ren­ství a stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu) a ZVEI (Ústřed­ní svaz ně­mec­ké­ho elek­tro­tech­nic­ké­ho a di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu) pře­lo­ži­la ve­letrh Han­no­ver Messe 2022 na 30. květ­na až 2. červ­na. Pů­vod­ně byl ve­letrh plá­no­ván na duben.

Celý článek... Autor článku: Deutsche Messe
 

hyperMILL VIRTUAL Machining mapuje kroky CNC výroby

Středa, 19 Leden 2022 23:36

kv virtual machining-2203OPEN MIND pře­kle­nu­je me­ze­ru mezi CAM sys­témy a fy­zic­kým pro­stře­dím ob­rá­bě­cí­ho stro­je svým ře­še­ním hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning, které je in­te­gro­va­ným sys­té­mem typu „vše v jed­nom“, jenž eli­mi­nu­je po­tře­bu růz­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní. Ma­pu­je všech­ny kroky vir­tu­ál­ně, čímž dává vý­rob­cům ab­so­lut­ní kon­t­ro­lu nad pro­ce­sem ob­rá­bě­ní.

Celý článek... Autor článku: OPEN MIND
 

Využití BIM technologií ve výuce

Středa, 19 Leden 2022 23:33

stavby01-2203-2Na­sa­ze­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky a mo­der­ních 3D apli­ka­cí do výuky sebou při­ná­ší řadu mož­nos­tí, jak při­blí­žit od­bor­nou výuku tech­nic­ké praxi. Velmi po­zi­tiv­ně lze v této ob­las­ti hod­no­tit navíc dlou­ho­do­bou pod­po­ru vzdě­lá­vá­ní ze stra­ny do­da­va­te­lů od­bor­ných soft­warových tech­no­lo­gií. Po­dí­vej­me se na stra­te­gii, kte­rou vo­lí­me ve výuce po­stu­pů a vy­u­ži­tí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

Dodávka tisíců výrobních dílů stohovaným tiskem

Úterý, 18 Leden 2022 14:58

3D Systems-Stacked Webinar-2203Pokud se chce­te se do­zvě­dět, jak po­kro­ky ve sto­ho­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou na ře­še­ní Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu adi­tiv­ní vý­ro­by a umožňují vy­rá­bět ti­sí­ce dílů za pou­hých 48 hodin, máte mož­nost zhléd­nout webi­nář na vy­žá­dá­ní. Díky novým ma­te­ri­á­lům, vyš­ším rych­los­tem tisku a ino­va­tiv­ním pra­cov­ním po­stu­pům pře­chá­zí adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM) ze svého pri­már­ní­ho vy­u­ži­tí jako pro­to­ty­po­va­cí­ho ná­stro­je na efek­tiv­ní a pro­duk­tiv­ní mož­nost vý­ro­by ve vel­kém mě­řít­ku.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

ZF spustila divizi „Commercial Vehicle Solutions“

Úterý, 18 Leden 2022 14:32

ZF-System-Truck w-2203Nová divize užitkových vozidel společnosti ZF „Commercial Vehicle Solutions“ byla spuštěna podle plánu na začátku roku. Spojuje dohromady bývalé divize Commercial Vehicle Technology a Commercial Vehicle Control Systems (dříve WABCO) společnosti ZF. Spo­leč­nost ZF ozná­mi­la úspěš­ný start své nové di­vi­ze „Com­mer­cial Vehicle So­lu­ti­ons“ (CVS) s účin­nos­tí od 1. ledna 2022.

Celý článek... Autor článku: ZF Friedrichshafen
 

Notebooky Satellite Pro C50 s procesory AMD Ryzen

Úterý, 18 Leden 2022 13:26

Dynabook C50 AMD 1 Front-2203Dy­na­book Eu­ro­pe roz­ši­řu­je svou řadu Sa­tel­li­te Pro C50 o pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5. a 7. řady s gra­fi­kou Ra­de­on. Nové mo­de­ly fi­rem­ních no­te­boo­ků jsou vhod­né pro pod­ni­ky hle­da­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní ře­še­ní za pří­z­ni­vou cenu. No­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C50D-B byly na­vr­že­ny tak, aby uži­va­te­lům umož­ni­ly pro­duk­tiv­ní práci během ce­lé­ho dne a na­bíd­ly řadu funk­cí za­jiš­ťu­jí­cích vy­so­ký výkon, dobrou ko­nek­ti­vi­tu a za­bez­pe­če­ní.

Celý článek... Autor článku: Dynabook Europe
 

Summit o budoucnosti výroby

Úterý, 18 Leden 2022 12:56

HxGN-1-2203Pouhé 2 týdny zbý­va­jí, abys­te ušet­ři­li za re­gis­tra­ci na HxGN LIVE Glo­bal 2022, stě­žej­ní kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti He­xa­gon o ře­še­ních di­gi­tál­ní re­a­li­ty, která se vrací do ho­te­lu The Ve­ne­ti­an v Las Vegas v Ne­va­dě ve dnech 20.–23. červ­na 2022. Na kon­fe­ren­ci HxGN LIVE Glo­bal 2022 usly­ší­te ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le a pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti He­xa­gon Olu Rollé­na, na­vá­že­te kon­tak­ty s ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky a dal­ší­mi oso­ba­mi s roz­ho­do­va­cí­mi pra­vo­mo­ce­mi.

Celý článek... Autor článku: Hexagon
 

Nejnovější 3D optický profilometr Keyence

Úterý, 18 Leden 2022 12:25

Keyence VR-6000-2203Spo­leč­nost Keyen­ce uved­la na trh svůj nej­no­věj­ší 3D op­tic­ký pro­fi­lo­me­tr VR-6000. Ná­sle­du­jí­cí vlast­nos­ti pro­duk­tu dá­va­jí pr­vot­ní před­sta­vu o tom, co pří­stroj na­bí­zí. Jde o snad­no po­u­ži­tel­ný bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­tém umož­ňu­jí­cí vi­zu­a­li­za­ce slo­ži­tých tvarů a za­kři­ve­ní se sub­mi­k­ro­no­vým roz­li­še­ním, ro­tač­ní ske­no­vá­ní ši­ro­ké škály ma­te­ri­á­lů a mě­ře­ní téměř ja­ké­ho­ko­li vý­ře­zu po­mo­cí je­di­né­ho za­ří­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: Keyence International
 

Jak použít HFWorks k návrhu anténního systému MIMO

Úterý, 18 Leden 2022 01:47

Webinar EMWorks-2203Webi­nář na téma jak po­u­žít HFWorks k ná­vr­hu an­tén­ní­ho sys­té­mu MIMO pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci na­bí­zí spo­leč­nost EMWorks ve čtvr­tek 20. ledna v 15:00 a 20:00 hodin. MIMO ne­bo­li ví­ce­ná­sob­ný vstup a vý­stup se stal hlav­ní an­tén­ní tech­no­lo­gií pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci díky svým čet­ným vý­ho­dám opro­ti sys­té­mům MISO a SIMO. Hraje klí­čo­vou roli při za­vá­dě­ní tech­no­lo­gií 3GPP, 4G, LTE i 5G.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Registrace na 3DEXPERIENCE World 2022

Pondělí, 17 Leden 2022 17:39

3dx World 2022-2203Pokud jste plně oč­ko­va­ní, máte rádi So­li­dworks a ne­ví­te co s časem, tak by se vám mohla hodit in­for­ma­ce, že ještě do úter­ní 23. ho­di­ny (CET) 18. ledna 2022 byste se mohli za­re­gis­tro­vat k osob­ní účas­ti na nej­vět­ší akci So­li­dworks roku – kon­fe­ren­ci 3DE­X­PE­RI­EN­CE World 2022 a zís­kat 50% slevu na vstu­pen­ky po­mo­cí kódu 3DXW22JA­N50O­FF. Roz­ší­ří­te si své zna­los­ti, zís­ká­te nové kon­strukč­ní do­ved­nos­ti, in­spi­ru­je­te se a po­ba­ví­te se.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

SCANLAB integruje polygonové skenery z Belgie

Pondělí, 17 Leden 2022 16:39

SCANLAB-Polygon-Scanner-2203Te­cIn­vest Hol­ding AG, ma­teř­ská spo­leč­nost firem Scan­lab GmbH a Next Scan Tech­no­lo­gy BVBA, mění svou or­ga­ni­za­ci v seg­men­tu po­ly­go­no­vých ske­ne­rů. Next Scan Tech­no­lo­gy (NST) bude na za­čát­ku roku 2022 spo­je­na s od­bor­ní­ky na ske­no­va­cí sys­témy se síd­lem v Pu­chhe­i­mu. Zku­še­ný ob­chod­ní tým Scan­labu se bude sta­rat o mar­ke­ting pro­duk­tů a zá­kaz­nic­ký ser­vis.

Celý článek... Autor článku: SCANLAB
 

ZWSOFT vydal ZWCAD 2022 SP2

Pátek, 14 Leden 2022 15:47

ZWCAD-vylepseny tisk-2202Podle ozná­me­ní spo­leč­nos­ti ZW­SOFT je od 5. ledna 2022 do­stup­ný ZWCAD 2022 SP2. U této nej­no­věj­ší verze 2D CAD ře­še­ní byla po­vý­še­na na další úroveň rych­lost a pří­vě­ti­vost. K novým funk­cím patří na­pří­klad vy­lep­še­ný Chyt­rý tisk (chyt­ré dáv­ko­vé vy­kres­le­ní) – název vý­stup­ní­ho sou­bo­ru lze při­způ­so­bit a sou­čas­ně lze vy­kres­lo­vat různé ve­li­kos­ti pa­pí­ru nebo In­te­li­gent­ní hlas (pře­vod na text) – hla­so­vé zprá­vy vy­tvo­ře­né in­te­li­gent­ním hla­sem lze pře­vést na text (pouze v an­g­lic­kém ja­zy­ce)

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

METAV 2022 v novém termínu od 21. do 24. června

Čtvrtek, 13 Leden 2022 01:47

METAV22-logo-2202Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh ko­vo­ob­rá­bě­cích tech­no­lo­gií METAV 2022 se pře­sou­vá z břez­na na čer­ven 2022. Nový ter­mín byl sta­no­ven na 21. až 24. červ­na. Podle Dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ře­di­te­le or­ga­ni­zá­to­ra METAV VDW (Ně­mec­ký svaz vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), je pan­de­mie ko­ro­ny bo­hu­žel i na­dá­le velmi dy­na­mic­ká a počet pří­pa­dů vý­raz­ně na­růs­tá v dů­sled­ku omi­k­ro­no­vé va­ri­an­ty.

Celý článek... Autor článku: VDW
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci