Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
<<  Březen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Hannover Messe 2020 – Lightweighting Summit

Leightweighting Summit 2019Svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh Han­no­ver Messe (20. – 24. dubna 2020) před­sta­ví v rámci za­střešu­jí­cí­ho za­mě­ře­ní In­dustrial Trans­for­mati­on všech­na ak­tu­ál­ní té­ma­ta prů­mys­lu, jako jsou Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, 5G nebo smart lo­gis­tics. Po úspě­chu prv­ní­ho Li­gh­twei­ghting Summitu v loňském roce se 2. den ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 usku­teč­ní druhé vr­chol­né se­tká­ní leh­kých sta­veb za účas­ti Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva hos­po­dář­ství a ener­ge­ti­ky. Vr­chol­né se­tká­ní se ten­to­krát za­mě­ří na me­zi­ná­rod­ní cha­rak­ter bran­že. Sum­mit má kromě vý­mě­ny zku­še­nos­tí na poli této klí­čo­vé tech­no­lo­gie pod­po­řit snahy mi­nis­ter­stva o po­sí­le­ní ev­rop­ské spo­lu­prá­ce v ob­las­ti leh­kých sta­veb.

Celý článek...
 

LEGO Education slaví 40 let divize hraček STEAM

Lego Spike prime-2003Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro výuku stro­jí­ren­ství a ro­bo­ti­ky pro děti. Nový vzdě­lá­va­cí sys­tém s ná­zvem Spike Prime je za­mě­řen na stu­den­ty ve věku 10 a více let. Lego Edu­cati­on, di­vi­ze kul­tov­ní­ho vý­rob­ce sta­veb­ních hra­ček za­mě­ře­ná na vzdě­lá­vá­ní, po­pr­vé ozná­mi­la tento sys­tém v dubnu 2019 a na­bí­zí jej od 14. ledna 2020. Spike Prime se­stá­vá z Lego kos­ti­ček, pro­gra­mo­va­tel­ných ví­ce­por­to­vých roz­bo­čo­va­čů, sen­zo­rů a mo­to­rů, které jsou na­po­je­ny na apli­ka­ci Spike s pro­gra­mo­vá­ním v kódo­va­cím ja­zy­ce Scratch, spolu s 32 učeb­ní­mi lek­ce­mi.

Celý článek...
 

Software ABB Robotics umožní 3D tisk během minut

3D-PrintingPowerPac-2003Před­ní do­da­va­tel ro­bo­ti­ky, ABB Ro­bo­tics, ne­dáv­no ozná­mil novou funk­ci pro svůj soft­ware Ro­bot­Stu­dio, který umožňuje uži­va­te­lům pro­gra­mo­vat ro­bo­ty pro po­u­ži­tí v adi­tiv­ní vý­ro­bě během ně­ko­li­ka mi­nut. Ak­tu­a­li­za­ce jeho si­mu­lač­ní­ho a off-line pro­gra­mo­va­cí­ho soft­wa­ru, kte­rá je sou­čás­tí port­fo­lia Po­wer­Pac Ro­bot­Stu­dia, po­sky­tu­je vý­rob­cům mož­nost pře­jít od CAD ná­vr­hu do ko­neč­ných fází mo­de­lo­vá­ní za méně než 30 mi­nut, aniž by bylo nutné ruč­ní pro­gra­mo­vá­ní. ABB uvá­dí, že nová funk­ce 3D Prin­ting Power­Pac si klade za cíl pře­ko­nat ča­so­vě ná­roč­né ge­ne­ro­vá­ní tis­ko­vých drah spo­je­ných s adi­tiv­ní vý­ro­bou, které ob­vykle vy­ža­du­jí ma­po­vá­ní z miliónů bodů nebo tra­jek­to­rií.

Celý článek...
 

HDL Verifier automaticky generuje UVM komponenty

HDL Verifier-4-2003Spo­leč­nost MathWorks ozná­mi­la 14. ledna 2020, že HDL Ve­ri­fier po­sky­tu­je pod­po­ru pro Uni­ver­sal Ve­ri­fi­cati­on Me­tho­do­lo­gy (UVM) po­čí­na­je vy­dá­ním 2019b, které je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci. HDL Ve­ri­fier umožňuje tech­ni­kům ově­řo­vá­ní ná­vrhů vy­ví­je­jí­cím ná­vrhy ob­vo­dů FPGA a ASIC k vy­tvá­ře­ní UVM kom­po­nent a zku­šeb­ních testů přímo ze mo­de­lů Si­mu­lin­ku a po­u­ží­vat je v si­mu­lá­to­rech, které pod­po­ru­jí UVM, stej­ně jako mo­de­ly od firem Sy­nopsys, Ca­den­ce a Men­tor. Ne­dáv­ná stu­die Wil­son Re­search Group zjis­ti­la, že 48 % na­vr­ho­va­ných pro­jek­tů FPGA a 71 % na­vr­ho­va­ných pro­jek­tů ASIC se při ově­řo­vá­ní ná­vr­hu spo­lé­há na UVM.

Celý článek...
 

Nejnovější CAD Assistant nese číslo verze 1.4

CAD Assisatant-2003Open Cas­ca­de vy­da­la nej­no­věj­ší verzi pro­gra­mu CAD As­sistant – off-line 3D pro­hlí­že­če a pře­vod­ní­ku pro CAD sou­bo­ry a sítě. Soft­ware je k dis­po­zi­ci pro Win­dows, MacOS, An­dro­id a iOS. CAD As­sistant v.1.4 ob­sa­hu­je řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, která byla im­ple­men­to­vá­na pro zvý­še­ní vý­ko­nu a funkč­nos­ti apli­ka­ce. Verze 1.4 při­ná­ší nový režim vy­kres­lo­vá­ní me­ta­lic­ké drs­nos­ti PBR (fy­zic­ky za­lo­že­né vy­kres­lo­vá­ní), včet­ně ba­rev­ných, emis­ních, me­ta­lic­kých drs­nos­tí, nor­mál­ních a okluz­ních tex­tur­ních map. Umožňuje vidět mo­de­ly glTF 2.0, jak se oče­ká­vá, že budou vidět na ob­ra­zov­ce. Uži­va­tel může pře­pí­nat před­vol­bu Sky­Box v na­sta­ve­ní CAD As­si­s­ten­ta, aby viděl model v růz­ných pro­stře­dích.

Celý článek...
 

ModuleWorks uvolňují plný potenciál technologie InssTek DMT

ModuleWorks InssTek DMT-2003Spo­leč­nost Inss­Tek in­te­gro­va­la vý­po­čet­ní jádro adi­tiv­ní vý­ro­by Mo­du­leWorks do své tech­no­lo­gie DMT (Di­rect Metal Too­ling). Ino­va­tiv­ní soft­ware Mo­du­leWorks umožňuje Inss­Te­ku vy­u­ží­vat schop­nos­ti ví­ce­o­sých po­suvů svých DMT stro­jů a po­sky­to­vat plně au­to­ma­ti­zo­va­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní pro sou­­běž­nou 5osou vý­ro­bu a opra­vu slo­ži­tých sou­čás­tí. DMT s in­te­gro­va­ným vý­po­čto­vým já­drem Mo­du­Works, do­dá­va­ným jako zá­suv­ný Rhino modul, au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je dráhu ná­stro­je, která vy­u­ží­vá 5osých po­hy­bo­vých schop­nos­tí stro­je k umož­ně­ní vý­ro­by sou­čás­tí s velmi slo­ži­tý­mi ge­o­me­t­ri­e­mi.

Celý článek...
 

ZWSOFT představuje CADbro 2020

CADbro 2020 1-2003Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. Díky spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, vý­kon­něj­ší­mu on-line pro­hlí­že­ní a 3D ku­sov­ní­ku po­sky­tu­je CAD­bro 2020 3D CAD uži­va­te­lům pří­jem­něj­ší in­ter­ní a ex­ter­ní spo­lu­prá­ci než kdy­ko­li před­tím. Mezi vý­znač­né funk­ce patři ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase, vý­kon­něj­ší on-line pro­hlí­že­ní nebo nový 3D ku­sov­ník. CAD­bro 2020 pod­po­ru­je 3D CAD da­to­vou spo­lu­prá­ci v re­ál­ném čase.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Konference BIM v rukou investora a realizační firmy

Úterý, 10 Prosinec 2019 08:29

BIM v rukou investora-1950Od­bor­ná kon­fe­ren­ce ur­če­ná pro ma­nage­ment in­ves­tor­ských, de­ve­lo­per­ských a re­a­li­zač­ních firem z České re­pub­li­ky i Slo­ven­ska – BIM v rukou in­ves­to­ra a re­a­li­zač­ní firmy – po­řá­da­ná spo­leč­nost­mi Arch.​Design, Au­to­de­sk, CAD Stu­dio a RTS, se koná dne 21. ledna 2020 v Im­pact Hubu v Brně. Hlav­ním cílem této BIM kon­fe­ren­ce je vý­mě­na zku­še­nos­tí s pří­no­sy no­vých tech­no­lo­gií ve sta­veb­nic­tví pro in­ves­to­ry, de­ve­lo­pe­ry a sta­veb­ní re­a­li­zač­ní firmy. Zjis­tě­te, jak ušet­řit pe­ní­ze a čas, ome­zit ri­zi­ka stav­by, spra­vo­vat har­mo­no­gram a roz­po­čet, zlep­šit ko­mu­ni­ka­ci od pro­jek­ce přes re­a­li­za­ci, za­trak­tiv­nit pre­zen­tač­ní ma­te­ri­á­ly a zís­kat in­te­li­gent­ní model pro pro­voz stav­by.

Autor článku: CAD Studio

Tags: BIM | CAD Studio | Impact Hub | Investoři | Konference | Realizační firmy | Stavebnictví

 

Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 14:19

DSC01498-Roboty2019-UR-1949Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se od­bor­ná sekce bude vě­no­vat také otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech. Na kon­fe­ren­ci budou uví­tá­ni od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se, při­čemž spe­ci­ál­ní téma od­star­tu­je kon­fe­ren­ci letos do­kon­ce o den dříve (v úterý 28. ledna v ho­te­lu In­ter­nati­o­nal).

Autor článku: Redakce

Tags: 2020 | Akce | Avanti | Konference | Roboty | Trendy v robotizaci

 

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 15:32

ezgif.com-gif-makerUni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Autor článku: Redakce

Tags: CAD | CCB | IT Systems | Projekt | TaT | Trailer | Voices of Industry

 

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Pátek, 25 Říjen 2019 09:59

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Autor článku: Dassault Systèmes

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

 

Konfigurátor automobilů ve virtuální rozšířené realitě

Čtvrtek, 10 Březen 2016 12:37

Accenture konfiguratorFCA model1 zdroj AccentureV rámci Světového mobilního kongresu v Barceloně (2016) představila společnost Fiat Chrysler Automobiles prototyp virtuální aplikace pro prodej automobilů, kterou navrhla a vyvinula divize Accenture Digital za využití vývojové sady nástrojů Projektu Tango společnosti Google. Prototyp ukazuje, jak může rozšířená realita zcela změnit nákupní zkušenosti spotřebitelů tím, že jim umožní prohlédnout si a vyzkoušet virtuální verzi předmětu, tedy vozidla, které chtějí zakoupit, ve skutečné velikosti. Prototyp umožňuje zájemcům automobil „vyzkoušet“ – obejít a prohlédnout ho ze všech stran, podívat se dovnitř, vše v reálných rozměrech daného modelu.

Autor článku: Accenture Digital

Tags: Accenture | Automobiles | Crysler | Digital | Fiat | Projekt Tango | Rozšířená realita

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci