E LINKX
Google překladač: English Deutsch

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE posouvá VR na novou úroveň

Středa, 12 Květen 2021 23:50

VIVE-Pro-2-a-Focus 3-in-office-2120Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 11. květ­na 2021 na akci VI­VE­CON re­vo­luč­ní no­vin­ky v ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v čele s no­vý­mi he­ad­se­ty HTC VIVE Pro 2 a VIVE Focus 3 s 5K roz­li­še­ním a 120° zor­ným úhlem. Od­ha­le­na byla také nová sada pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů VIVE Busi­ness pro pod­ni­ka­te­le a spo­leč­nos­ti všech ve­li­kos­tí i plná verze ko­mu­ni­kač­ní apli­ka­ce VIVE Sync, která opouš­tí fázi beta pro­vo­zu.

Celý článek... Autor článku: HTC
 

Webinář Konstruování podporované správou dat

Středa, 12 Květen 2021 23:21

Solidworks PDM-2120V dneš­ní době si nelze před­sta­vit efek­tiv­ní tý­mo­vé kon­stru­o­vá­ní bez ro­bust­ní sprá­vy dat. Webi­nář bude za­mě­řen na to, jak sys­tém So­li­dworks PDM po­má­há jak jed­not­li­vým kon­struk­té­rům, tak ce­lé­mu týmu a na­ko­nec vý­rob­ní spo­leč­nos­ti. Název 22­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře, který je při­pra­ven na pátek 21. květ­na od 10:00 hodin, od­ka­zu­je na zná­mou zkrat­ku CAD, tedy po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né kon­stru­o­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: DS SolidWorks
 

Průvodce stavaře ke zvládnutí digitální transformace

Středa, 12 Květen 2021 00:14

Strategicke rizeni zmeny CAS-2120Vlá­dou schvá­le­ná Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM před­po­klá­dá, že od roku 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­dy BIM pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí 150 mi­li­o­nů korun. Me­to­da BIM nás po­sou­vá do di­gi­tál­ní doby smě­rem ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Po­dob­nou změ­nou pro­šlo už ně­ko­lik dal­ších oborů a zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že to bylo ob­vykle ku pro­spě­chu věci.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci ČAS
 

ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA

Úterý, 11 Květen 2021 22:10

Capture 3D-2120Zeiss zís­ká­vá Cap­tu­re 3D, aby roz­ší­řil svou od­bor­nost v ob­las­ti 3D mě­ře­ní a kon­t­ro­ly a ná­rod­ní po­kry­tí v USA pro svůj seg­ment prů­mys­lo­vé kva­li­ty a vý­zku­mu. Cap­tu­re 3D má sídlo v ka­li­forn­ském městě Santa Ana a je před­ním ame­ric­kým part­ne­rem firmy Zeiss pro bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­témy GOM. Díky této akvi­zi­ci budou zá­kaz­ní­ci těžit z bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­va­né praxe a zís­ka­jí nej­lep­ší mě­ři­cí sys­témy pro své kon­krét­ní úkoly.

Celý článek... Autor článku: ZEISS
 

Revoluční uživatelské prostředí v SCIA Engineer 21

Úterý, 11 Květen 2021 01:24

SCIA Engineer 21-2120SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­žit­ku (User Ex­pe­ri­en­ce) a funkč­nos­ti sklou­be­ním no­vé­ho, zcela pře­bu­do­va­né­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty sta­veb­ních kon­struk­cí.

Celý článek... Autor článku: SCIA
 

Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky území středu ČR

Úterý, 11 Květen 2021 00:52

01-kurovec-2120Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho a Vy­so­či­ny. Or­to­fo­to jako již tra­dič­ně na­sní­ma­la spe­ci­a­li­zo­va­ná spo­leč­nost To­p­Gis. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Mapy.​cz uvidí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na webu i v mo­bil­ní apli­ka­ci kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm.

Celý článek... Autor článku: Seznam.cz
 

SolidSteel je nyní k dispozici ve verzi 3.1.0

Neděle, 09 Květen 2021 23:39

SSP4SNX V310-2119Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric je do­pl­něk So­lid­works pro návrh kon­strukč­ní oceli, který pod­po­ru­je kon­struk­té­ry od prv­ní­ho kon­cep­tu až po au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu.

Celý článek... Autor článku: Klietsch
 

Hexagon představil Absolute Scanner AS1

Neděle, 09 Květen 2021 22:55

Hexagon MI-AS1-2119Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la 6. 5. 2021 do­stup­nost no­vé­ho prů­lo­mo­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru. Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 spo­ju­je nej­lep­ší přes­nost a kva­li­tu dat ve své třídě s rych­los­tí au­to­ma­ti­zo­va­né­ho sběru dat 1,2 mi­li­ónu bodů za sekun­du a pr­votříd­ní sou­čin­nos­tí mezi sys­témy pře­nos­né­ho ra­me­ne a la­se­ro­vé­ho sle­do­va­če. AS1 je ide­ál­ním sní­ma­čem v ši­ro­ké škále apli­kač­ních mož­nos­tí.

Celý článek... Autor článku: Hexagon MI
 

„Softwarová republika“ – ekosystém pro inteligentní a udržitelnou mobilitu

Pátek, 07 Květen 2021 08:16

Software Republique-2119Společnost Atos a čtyři další významné společnosti spojují své síly, aby vytvořily nový ekosystém pro inovace v in­te­li­gent­ní mobilitě. Spo­leč­ně plá­nu­jí vy­u­žít své na­vzá­jem se doplňující od­bor­né zna­los­ti pro vývoj a pro­dej soft­wa­ru, který by měl obo­ha­tit udr­ži­tel­nou na­bíd­ku mo­bi­li­ty pro města, re­gi­o­ny, firmy i ob­ča­ny.Vznik ini­ci­a­ti­vy s ná­zvem Soft­ware Ré­pub­lique ozná­mi­li ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé spo­leč­nos­tí Atos, Grou­pe Re­nault, Dassault Systèmes, STMicro­electro­nics a Tha­les, kteří zá­ro­veň před­sta­vi­li i první ná­vrhy ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Atos
 

HP představuje novou verzi tiskárny Stitch S1000

Pátek, 07 Květen 2021 00:18

StitchS1000 KV mod-2119Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do svého port­fo­lia tis­ká­ren HP Stitch, který po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) po­mů­že di­ver­zi­fi­ko­vat na­bíd­ku tis­ko­vých slu­žeb v ob­las­ti soft sig­nage a in­te­ri­é­ro­vých po­tis­ků, a vyjít tak vstříc i ná­roč­něj­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků. Mo­der­ni­zo­va­ná 126­pal­co­vá tis­kár­na HP Stitch S1000 byla na­vr­že­na s cílem za­ru­čit špič­ko­vou kva­li­tu, větší vše­stran­nost a bez­pro­blé­mo­vý pro­voz.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

EPLAN Platforma 2022 – předpremiéra v Hannoveru

Čtvrtek, 06 Květen 2021 23:50

EPLAN Platform 2022 EN-2119Hlav­ní no­vin­kou nové plat­for­my EPLAN, která měla před­premiéru na dubnovém digitálním veletrhu Hannover Messe 2021, je zcela nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které vý­znam­ně usnad­ňu­je její po­u­ži­tí. Důraz klade na jed­no­du­chost a sro­zu­mi­tel­nost, při­čemž vzhled a funk­ce jsou za­lo­že­ny na nej­mo­der­něj­ších apli­ka­cích pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní a me­zi­ná­rod­ně za­ve­de­ných desk­to­po­vých apli­ka­cích.

Celý článek... Autor článku: EPLAN
 

Allplan automatizuje procesy pro návrh konstrukcí

Čtvrtek, 06 Květen 2021 23:30

Allplan 2021-1-2119Spo­leč­nost All­plan před­sta­vi­la 15. dubna 2021 ak­tu­a­li­za­ci verze All­plan 2021, která au­to­ma­ti­zu­je opa­ku­jí­cí se pro­ce­sy, jako je vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů, návrh vý­ztu­že nebo návrh mostů. To šetří ar­chi­tek­tům a in­že­ný­rům spous­tu času a po­má­há jim, vy­hnout se chy­bám při za­jiš­tě­ní vy­so­ké úrov­ně přes­nos­ti. Pro usnad­ně­ní práce s BIM mo­de­ly jsou v Bim­plus plat­for­mě pro sprá­vu dat k dis­po­zi­ci nové funk­ce, které lze vy­u­žít k dal­ší­mu zvý­še­ní kva­li­ty plá­no­vá­ní v BIM pro­jek­tech.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN
 

Aktualizace bimproject.cloudu na verzi 2021.1

Čtvrtek, 06 Květen 2021 00:47

bimproject cloud-2119Vývojáři zve­řej­nili bim­pro­ject.cloud 2021.1 s mnoha vy­lep­še­ní­mi. Velké změny ob­sa­hu­jí vzhle­dy apli­ka­ce, nové ka­te­go­rie, funk­ce a další. Tvůr­ci dou­fa­jí, že se uži­va­te­lům všech­ny změny v plu­gi­nu Revit budou líbit a budou pra­co­vat na tom, aby byly stej­né změny do­dá­vá­ny také v plu­gi­nech Ar­chi­cad a All­plan. Je tu dlou­há řada uži­teč­ných funk­cí a uži­va­tel­ská zpět­ná vazba po­má­há sta­no­vit pri­o­ri­ty.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Bentley kupuje Sensemetrics a Vista Data Vision

Středa, 05 Květen 2021 01:30

Vista Data Vision HQ print-2119Společnost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 29. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­tí sen­se­me­t­rics (uza­vře­na do­ho­da) a Vista Data Vi­si­on (do­kon­če­na), před­ních po­sky­to­va­te­lů soft­wa­ru pro apli­ka­ce in­ter­ne­tu věcí (IoT), které se v in­frastruk­tu­ře hojně po­u­ží­va­jí. Sen­se­me­t­rics a Vista Data Vi­si­on roz­ší­ří pů­sob­nost plat­for­my Bent­ley iTwin o další IoT funk­ce pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta in­frastruk­tu­ry a za­čle­ně­ní da­to­vých sen­zo­rů v re­ál­ném čase.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Simcenter FLOEFD 2021 pro CFD simulace a větší produktivitu

Středa, 05 Květen 2021 00:54

Simcenter FLOEFD 2021-2119Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la 3. květ­na nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Sim­cen­ter FLO­EFD, vý­kon­né­ho ná­stro­je vý­po­čet­ní dy­na­mi­ky te­ku­tin (CFD) pro kon­strukč­ní in­že­ný­ry. Sim­cen­ter FLO­EFD po­má­há uži­va­te­lům pře­dem na­po­do­bit CFD si­mu­la­ci na za­čát­ku pro­ce­su ná­vr­hu, aby po­cho­pi­li cho­vá­ní svých kon­cep­tů.

Celý článek... Autor článku: Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci