Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
AIMTEC
Cleverlance
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Bonusové nadstavby Revit Tools a Civil Tools CAD Studia

Kopirovani sloupcu ve vykazu-2004CAD Stu­dio uvádí ak­tu­a­li­zo­va­né verze svých sta­vař­ských bo­nu­so­vých nad­sta­veb Revit ToolsCivil Tools, sou­čás­tí doplňků CS+. Do BIM apli­ka­cí Au­to­de­sk Revit 2020, 2019 a 2018 a do Au­to­de­sk Civil 3D 2020, 2019 a 2018 doplňují řadu no­vých funk­cí ze­fek­tivňují­cích tvor­bu a edi­ta­ci pro­jek­tů po­zem­ních a in­že­nýr­ských sta­veb. Zá­kaz­ní­ci CAD Stu­dia si mohou nové verze ihned stáh­nout z Hel­p­des­ku. Uži­va­te­lé, kteří ne­ma­jí Revit, Civil 3D nebo BIM sadu AEC Collecti­on za­kou­pe­ny u CAD Stu­dia, mohou bonus nad­stav­by Revit Tools a Civil Tools zís­kat na CAD eSho­pu nebo jako bez­plat­nou stu­dent­skou li­cen­ci.

Celý článek...
 

Virtuální továrna se stává realitou

CAD Schroer-Virtual factory-2004Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) se stává běž­nou díky ros­tou­cí po­pu­la­ri­tě v her­ním prů­mys­lu. Také prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti si nyní uvě­do­mu­jí vý­ho­dy této tech­no­lo­gie a za­čí­na­jí ji po­u­ží­vat. Schop­nost vir­tu­ál­ně pro­hlí­žet ná­vrhy ještě před vy­tvo­ře­ním prv­ní­ho fy­zic­ké­ho pro­to­ty­pu na­bí­zí spo­leč­nos­tem ob­rov­ské vý­ho­dy. Me­to­dy ná­vr­hu to­vár­ny po­stu­pu­jí rych­le a přes­to­že vý­zkum již do­sá­hl da­le­ko­sáh­lé­ho po­kro­ku v op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů a ma­te­ri­á­lo­vých toků, jeho vý­sled­ky se do prů­mys­lu do­stá­va­jí jen po­ma­lu. Zde se do­stá­va­jí ke slovu po­sky­to­va­te­lé soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren.

Celý článek...
 

Mitutoyo představuje tester tvrdosti HR-600

HR-620B-2004Spo­leč­nost Mi­tu­toyo Ame­ri­ca Cor­po­rati­on ozná­mi­la uve­de­ní tvr­do­mě­ru HR-600 do své řady přes­ných mě­ři­cích pří­stro­jů. Řada HR-600 kom­bi­nu­je funk­ce pro tes­to­vá­ní tvr­dos­ti podle Roc­kwel­la a podle Bri­nel­la v jed­nom stro­ji, čímž roz­ši­řu­je roz­sah do­stup­ných mě­ře­ní. HR-600 je první tes­ter tvr­dos­ti Mi­tu­toyo, který je vy­ba­ven po­hyb­li­vou hla­vou. Hlava se po­hy­bu­je rych­los­tí 10 mm/s v roz­me­zí 210 mm. Stůl pro mon­táž ob­rob­ků a hlavy má ver­ti­kál­ní po­hyb­li­vost. Stoly jsou větší a mají větší hloub­ku, což umo­ž­ňu­je na­mon­to­vat a měřit velké ob­rob­ky tak, jak jsou. Mají ma­xi­mál­ní nos­nost 100 kg a hloub­ku 220 mm od stře­du vtla­čo­vá­ní.

Celý článek...
 

Khronos Group vydal Vulkan 1.2

Vulkan 1 2-2004Ote­vře­né kon­sor­ci­um před­ních spo­leč­nos­tí v oboru vy­tvá­ře­jí­cích po­kro­či­lé stan­dar­dy in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, Khro­nos Group, ozná­mi­lo 15. ledna vy­dá­ní spe­ci­fi­ka­ce Vul­kan 1.2 pro ak­ce­le­ra­ci GPU. Toto vy­dá­ní in­te­gru­je 23 osvěd­če­ných vy­lep­še­ní do jádra Vul­kan API, což při­ná­ší vý­znam­ný pří­stup k novým funk­cím hard­wa­ru vy­ža­do­va­ných vý­vo­já­ři, vy­lep­še­né­mu vý­ko­nu apli­ka­cí a vy­lep­še­né po­u­ži­tel­nos­ti API. Cer­ti­fi­ko­va­né sho­d­­né im­ple­men­ta­ce má více do­da­va­te­lů GPU a během ledna 2020 se oče­ká­va­jí vý­znam­né open sour­ce ná­stro­je.

Celý článek...
 

Radica uvádí na trh Electra Cloud

Electra Cloud-2004Ma­laj­sij­ská Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la oka­mži­tou do­stup­nost Elect­ra Clou­du, CAD soft­wa­ru plně za­lo­že­né­ho na pro­hlí­že­či, který umožňuje tech­ni­kům vy­tvá­řet, upra­vo­vat a sdí­let 2D elek­tric­ké, pne­u­ma­tic­ké a hyd­rau­lic­ké vý­kre­sy se členy týmu. Elect­ra Cloud fun­gu­je na všech po­čí­ta­čo­vých ope­rač­ních sys­té­mech včet­ně Micro­soft Win­dows, Li­nu­xu a Apple Ma­cin­toshe a také na ja­kých­ko­li mo­bil­ních za­ří­ze­ních, jako jsou smart­pho­ny. Snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware Elect­ra Cloud ne­vy­ža­du­je roz­sáh­lé ško­le­ní a navíc po­má­há kon­struk­té­rům do­kon­čo­vat sche­ma­tic­ké vý­kre­sy o 300 až 500 % rych­le­ji než tra­dič­ní soft­ware, který je v sou­čas­né době na trhu k dis­po­zi­ci.

Celý článek...
 

MapleMBSE 2020 nabízí zvýšenou flexibilitu a výkon

Generic-MBSE-Flow-2004Ma­ple­soft ozná­mil 16. ledna novou verzi soft­wa­ru Ma­pleMB­SE, soft­wa­­­­ru, který spo­leč­nos­tem umožňuje v rámci svých ná­vr­ho­vých pro­jek­tů vy­­u­ží­vat pro­ces mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­ný na sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE), aniž by každý účast­ník pro­jek­tu musel být od­bor­ní­kem na kom­­plex­ní ná­stro­je MBSE. Nej­no­věj­ší vy­dá­ní Ma­pleMB­SE 2020 na­bí­zí vy­lep­še­ný pra­cov­ní po­stup při vy­tvá­ře­ní a do­ku­men­to­vá­ní mo­de­lů. Ma­pleMB­SE po­sky­tu­je efek­tiv­ní a na Ex­ce­lu za­lo­že­né roz­hra­ní sys­té­mu k sys­té­mo­vým mo­de­lům s po­hle­dy spe­ci­fic­ký­mi pro jed­not­li­vé úkoly pro pří­mou edi­ta­ci mo­de­lu. Tím za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní sdí­le­ní in­for­ma­cí a zna­los­tí v celé kon­strukč­ní sku­pi­ně.

Celý článek...
 

Výzkum, inovace a podnikání na Hannover Messe 2020

DSC04507Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu v kon­ku­ren­ci firem a pod­ni­ků. Apli­ko­va­ný vý­zkum, pře­nos tech­no­lo­gií, startu­py, ino­vač­ní struk­tu­ra a bu­douc­nost práce jako jed­not­li­vé sta­veb­ní ka­me­ny jsou proto umís­tě­ny v ha­lách č. 24 a č. 25. Nová vý­stav­ní ob­last se spo­lé­há na silné part­ne­ry. Mezi vy­sta­vo­va­te­li jsou Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo vzdě­lá­ní a vý­zku­mu, Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo hos­po­dář­ství a ener­gie, Ně­mec­ké cen­t­rum vý­zku­mu umělé in­te­li­gen­ce, Ústav tech­no­lo­gií se síd­lem v Karl­sru­he a tech­nic­ké uni­ver­zi­ty, spo­leč­né stán­ky jed­not­li­vých států a startu­py z prů­mys­lo­vé bran­že.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci