E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Sophos
Kodys
ITmeets
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Aktuality

Prototyp z 3D tiskárny přesně podle představ

J8series-2109Spo­leč­nost Stra­ta­sys, kte­rou u nás za­stu­pu­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems, roz­ší­ři­la a up­gra­do­va­la pro­duk­to­vou řadu pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren J8 Se­ries s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet. Uži­va­te­lé nyní mohou do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků za krat­ší dobu, přímo od ná­pa­du po rych­lé vy­tvo­ře­ní pro­duk­tu. Před­sta­vu­je­me vám J850 Pro, J850 Prime a J826 Prime.

Celý článek...
 

Jak vyhrát licenci ZWCAD nebo ZW3D na 300 dní

Cadservis stan-se-fanouskem-fb-2109Jed­no­du­še je po­tře­ba být na Fa­ce­boo­ku, dát Like fa­ce­boo­ko­vé strán­ce CADser­vis, na­psat do ko­men­tá­ře u to­ho­to pří­spěv­ku od­po­věď na otáz­ku: „Na co jsme spe­ci­a­lis­té?“ (Na­jde­te na www.​cadservis.​com) a sdí­let tentp pří­spě­vek ve­řej­ně.

Celý článek...
 

Webinář Nejlepší nástroj pro odhrotování je ESPRIT

deburring-webinar-2109Při­hlaste se na webi­ná­ř 25. února ve 20:00 hodin, ve kte­rém se do­zví­te, proč je ESPRIT CAM nej­lep­ším ná­stro­jem pro od­hro­to­vá­ní ve vaší pro­gra­mo­va­cí sadě ná­stro­jů. Ruční práce na ponku může být ná­klad­ná a ča­so­vě ná­roč­ná. Na tomto živém webi­ná­ři uvi­dí­te, jak může ESPRIT zvý­šit kva­li­tu ob­rá­bě­ných dílů od­hro­to­vá­ním na ob­rá­bě­cím stro­ji. ESPRIT má mnoho uži­teč­ných ovlá­da­cích prvků pro od­hro­to­vá­ní, od velmi jed­no­du­ché­ho až po nej­slo­ži­těj­ší.

Celý článek...
 

Webinář Objevte Virtual Twin Experience na cloudu

Assembly Robot Programming and Simulation Draft-2109Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ce je spus­ti­tel­ný model fy­zic­ké­ho sys­té­mu, který za­hr­nu­je učení a zku­še­nos­ti z fy­zic­ké­ho světa. Na roz­díl od sta­tic­kých di­gi­tál­ních dvoj­čat jsou Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ces dy­na­mic­ké. Umož­ní vám vi­zu­a­li­zo­vat, mo­de­lo­vat a si­mu­lo­vat so­fis­ti­ko­va­né zá­žit­ky. Toto je nej­lep­ší praxe bu­douc­nos­ti: ka­pa­ci­ta, která po­si­lu­je vaši pra­cov­ní sílu a zvy­šu­je odol­nost ve vaší hod­no­to­vé síti. A vše mů­že­te dělat na clou­du.

Celý článek...
 

3D virtuální realita při léčbě nádorů mozku

Prozeta FNMotol VR-2109Česká tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Pro­ze­ta vy­vi­nu­la v úzké spo­lu­prá­ci s Fa­kult­ní ne­moc­ni­cí v Mo­to­le soft­ware vy­u­ží­va­jí­cí 3D vir­tu­ál­ní re­a­li­tu pro lé­čeb­né a di­a­gnos­tic­ké vy­u­ži­tí. Tento ino­va­tiv­ní soft­ware po­má­há při zvo­le­ní správ­né­ho re­ha­bi­li­tač­ní­ho po­stu­pu před i po ope­ra­ci mozko­vé­ho ná­do­ro­vé­ho one­moc­ně­ní. Díky tomu je pak možné ze­fek­tiv­nit lé­čeb­ně re­ha­bi­li­tač­ní mož­nos­ti u ná­do­rů ves­ti­bu­lár­ní­ho apa­rá­tu mozku.

Celý článek...
 

Plná integrace SpaceMouse do ZBrush

3Dconnexion-SpaceMouse-ZBrush-2109Spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­onPi­xo­lo­gic spo­ji­ly své síly, aby di­gi­tál­ním uměl­cům pro­střed­nic­tvím peč­li­vé in­te­gra­ce řady 3D myši Spa­ce­Mou­se a apli­ka­ce ZBrush na­bíd­ly ty nej­lep­ší di­gi­tál­ní so­chař­ské a ma­líř­ské zku­še­nos­ti. 3D uměl­ci si nyní mohou uží­vat práce s při­ro­ze­nou a ply­nu­lou na­vi­ga­cí, od­dá­vat se in­tu­i­tiv­ní­mu po­hl­cu­jí­cí­mu zo­o­mo­vá­ní a vy­chut­nat si fan­tas­tic­kou ma­ni­pu­la­ci s ná­stro­ji a in­ter­ak­ci ze všech úhlů.

Celý článek...
 

Altair Simulation 2021

Web Altair Simulation2021-2108Nová verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru Al­tair pro rok 2021 je zde. Kromě zvý­še­ní rych­los­ti a přes­nos­ti si­mu­la­cí a šir­ších mož­nos­tí tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign for Ma­nu­factu­ring, při­ná­ší ro­bust­ní sadu ná­stro­jů pro „end-to-end“ návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů. Po­sled­ní ak­tu­a­li­za­ce umožňuje vývoj velmi kom­plex­ních vý­rob­ků včet­ně si­mu­la­ce je­jich ko­nek­ti­vi­ty k 5G sítím, si­mu­la­ci cho­vá­ní PCB desek a pod­po­ru­je si­mu­la­ci dal­ších vý­rob­ních pro­ce­sů.

Celý článek...

Návrh a výroba laboratorního zdroje s využitím PLM a 3D tisku

Čtvrtek, 25 Únor 2021 16:03

PF-zdroj003-2109Najít za­jí­ma­vé téma, které lze řešit se stu­den­ty čás­teč­ně v do­má­cím pro­stře­dí a ve škole v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky, není pří­liš jed­no­du­ché. Jak spo­jit prak­tic­kou výuku v la­bo­ra­to­řích, která pro­bí­há bez fy­zic­ké pří­tom­nos­ti žáků se za­jí­ma­vým pro­jek­tem? V prů­bě­hu le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku ře­ší­me tuto otáz­ku sku­teč­ně často.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt

 

Canon imagePROGRAF TX pro CAD a plakáty ve vysokém rozlišení

Čtvrtek, 25 Únor 2021 14:57

Canon imagePROGRAF TX-4100aTX-3100-2109Firmy pod­ni­ka­jí­cí v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ny a in­ter­ní tis­ko­vá od­dě­le­ní mají šanci po­su­nout svůj tisk vý­kre­sů CAD, GIS a pla­ká­tů na no­vou úroveň. Spo­leč­nost Canon totiž ino­vu­je úspěš­nou řadu vel­ko­for­má­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX a při­ná­ší pět no­vých mo­de­lů – 24­pal­co­vý TX-2100, 36­pal­co­vý TX-3100, 44­pal­co­vý TX-4100 a mul­ti­funkč­ní TX-3100 MFP Z36 a TX-4100 MFP Z36.

Celý článek... Autor článku: Canon

Tags: CAD | Canon | imagePROGRAF TX | Plakáty | Produkce | Vysoké rozlišení

 

Zvyšování úspěšnosti spolupráce na stavebních projektech

Čtvrtek, 25 Únor 2021 13:22

Allplan Spoluprace-2109S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných oborů lze pro­po­jit díky lo­kál­ním i clou­do­vým tech­no­lo­giím. To umožňuje in­te­gro­va­né work­flow a efek­tiv­ní sprá­vu dat – klí­čo­vé po­ža­dav­ky pro úspěch sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN

Tags: 2021 | Allplan | Architektura | BIM | IFC | openBIM | Stavebnictví

 

Aplikace Počasí & Radar s počasím přes webkameru

Čtvrtek, 25 Únor 2021 12:57

Webkamery v aplikaci Pocasi  Radar-2109Přes­to­že se v apli­ka­ci Po­ča­sí & Radar na­chá­zí ak­tu­ál­ní před­po­věď po­ča­sí ve zvo­le­né lo­ka­li­tě ve více gra­fic­kých po­do­bách, vidět živě, jaké je po­ča­sí na daném místě, je mno­hem pří­jem­něj­ší. Proto při­chá­zí­me s novou funk­cí – přímo v apli­ka­ci na­lez­ne­te web­ka­me­ry, které vám pro­zra­dí více o po­ča­sí na vy­bra­ném místě.

Celý článek... Autor článku: WetterOnline

Tags: GIS | Počasí | Radar | Webkamery | WetterOnline

 

Webinář Elektromagnetická simulace planárních a izolačních transformátorů pomocí SOLIDWORKS

Úterý, 23 Únor 2021 12:08

EMWORKS webinar-2109Pla­nár­ní mag­ne­tis­mus na­hra­zu­je kon­venč­ní mag­ne­tic­ké struk­tu­ry v mnoha apli­ka­cích. Pla­nár­ní a izo­lač­ní trans­for­má­to­ry jsou dobrou vol­bou pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí in­te­gro­va­ný mag­ne­tis­mus. Pla­nár­ní trans­for­má­tor je v pod­sta­tě trans­for­má­tor, který po­u­ží­vá plo­ché vi­nu­tí, ob­vykle na desce s ploš­ný­mi spoji, místo mě­dě­né­ho drátu k vy­tvo­ře­ní cívek.

Celý článek... Autor článku: EMWORKS

Tags: Elektromagnetismus | EMWORKS | Simulace | SolidWorks | Transformátory | Webináře

 

BenQ se Zoomem dodávají certifikované videokonferenční displeje

Pondělí, 22 Únor 2021 14:51

BenQ CP6501K-2109Spo­leč­nost BenQ na­vá­za­la part­ner­ství se Zoom Video Com­mu­ni­cati­ons a in­te­gru­je ře­še­ní Zoom pro vi­deo­kon­fe­renč­ní ho­vo­ry do svých vel­ko­for­má­to­vých dis­plejů. Za­ve­de­né vy­lep­še­ní za­hr­nu­je jak pro­duk­ty z ob­las­ti di­gi­tal sig­nage, tak in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je. BenQ své úsilí i na­dá­le in­ten­ziv­ně vě­nu­je po­tře­bám fi­rem­ní­ho trhu. Vnímá roz­díl­né po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků, stej­ně jako výzvy a pří­le­ži­tos­ti, kte­rým čelí celý svět.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige

Tags: BenQ | Velkoformátové displeje | Videokonference | Zoom

 

Pigmenty od LANXESS obarvují beton z 3D tiskáren

Středa, 17 Únor 2021 23:06

LANXESS barveni betonu-2108La­nxess pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky při při­dá­vá­ní barev do svých 3D vy­tiš­tě­ných be­to­no­vých vý­rob­ků. Zmi­ňo­va­ná che­mic­ká spo­leč­nost vy­tvo­ři­la vzor­kov­ni­ci, která uka­zu­je, jaké barvy lze re­a­li­zo­vat při vý­ro­bě. Ob­sa­hu­je typy be­to­nu ve 26 růz­ných od­stí­nech. Vzor­ky jsou obar­ve­né anor­ga­nic­ký­mi pig­men­ty odol­ný­mi proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům od známé znač­ky Ba­y­ferrox.

Celý článek... Autor článku: LANXESS

Tags: 3D tisk | Barevnost | Bayferrox | Beton | Lanxess | Vzorkovnice

 

Ohlédnutí za rokem 2020 v MapFactoru a plány pro 2021

Středa, 17 Únor 2021 22:06

MapFactor PR 2020-21 CS-2108Má­lo­kdo bude hod­no­tit rok 2020 po­zi­tiv­ně. I pro Ma­p­Fac­tor nebyl vůbec snad­ný. Ome­ze­ní po­hy­bu a do­pra­vy do­padlo ne­ga­tiv­ně i na obor na­vi­ga­cí a sle­do­vá­ní vo­zi­del. O to usi­lov­ně­ji v Ma­p­Fac­to­ru pra­co­va­li a po­da­ři­lo se jim po­su­nout své apli­ka­ce vpřed a do­kon­ce při­jít s mno­hý­mi no­vin­ka­mi.

Celý článek... Autor článku: MapFactor

Tags: 2021 | Android Auto | CarPlay | GIS | GPS | MapFactor | Mapy | Navigace | Navigator | Plány

 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci