Google překladač: English Deutsch

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Siemens DIS se Siemens Energy

Čtvrtek, 22 Duben 2021 22:35

Siemens Temp contact thermalband zoom-2117Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware (dříve Si­e­mens PLM) ozná­mi­la 22. 4. 2021 při­je­tí soft­wa­ru Sim­cen­ter jako zá­klad­ní si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie pro Ge­ne­rati­on Di­vi­si­on akciové spo­leč­nos­ti Si­e­mens Ener­gy při vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce svých ener­ge­tic­kých sys­té­mů. Ge­ne­rati­on Di­vi­si­on spo­leč­nos­ti Si­e­mens Ener­gy spo­lu­pra­cu­je se Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­warem dlou­ho­do­bě na ná­vr­hu a si­mu­la­ci.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Český Průvodce Fusionem 360

Středa, 21 Duben 2021 23:51

Cesky-Pruvodce-Fusionem-2117Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems na­bí­zí čes­ké­ho Prů­vod­ce Fusi­o­nem 360 jako návod pro za­čá­teč­ní­ky plně in­te­gro­va­ný přímo do pro­gra­mu Fusi­on 360. Díky této in­te­gra­ci a čes­ké­mu pro­stře­dí je ide­ál­ním po­moc­ní­kem pro no­váč­ky ve Fusi­o­nu. Ke sta­že­ní je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím ná­sle­du­jí­cí­ho od­ka­zu: Český Prů­vod­ce Fusi­o­nem 360

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems CZ
 

Autodesk kupuje Upchain a posílí cloudové PDM/PLM

Středa, 21 Duben 2021 23:25

Autodek kupuje Upchain-2117Au­to­de­sk ku­pu­je spo­leč­nost Up­cha­in, po­sky­to­va­te­le clou­do­vých ře­še­ní pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM) a sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM). Nová akvi­zi­ce po­sí­lí stá­va­jí­cí na­bíd­ku PDM a PLM ře­še­ní Au­to­de­s­ku a při­ne­se vyšší hod­no­tu pro kon­struk­té­ry, vý­rob­ce, do­da­va­te­le a další zú­čast­ně­né stra­ny díky po­sí­le­ní mož­nos­tí spo­lu­prá­ce v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, ne­zá­vis­le na kon­krét­ním CAD ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Autodesk
 

GOM Scan 1 – Nový 6MPx 3D skener od firmy GOM

Středa, 21 Duben 2021 00:24

GOM Scan 1 c-2117GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí na za­chy­ce­ní i ma­lých de­tai­lů. Má kom­pakt­ní roz­mě­ry a je plný po­kro­či­lých tech­no­lo­gií. Vy­u­ží­vá osvěd­če­nou ste­reo tech­no­lo­gii, prouž­ko­vou pro­jek­ci a modré LED svět­lo.

Celý článek... Autor článku: Robert Navrátil, 3Dees Industries
 

Notebook Dynabook Portégé X40-J na našem trhu

Středa, 21 Duben 2021 00:06

Portégé X40-J-2117Dy­na­book před­sta­vu­je po­pr­vé na našem trhu no­te­book Por­té­gé X40-J. Nový tmavě modrý atrak­tiv­ní de­sign, úzký rá­me­ček kolem mat­né­ho 14" full HD dis­ple­je s an­ti­re­flex­ní úpra­vou, pře­pra­co­va­né panty, pod­sví­ce­ná po­ho­dl­ná klá­ves­ni­ce i další vlast­nos­ti jsou při­způ­so­be­ny kaž­do­den­ní­mu pro­fe­si­o­nál­ní­mu vy­u­ži­tí na cestách.

Celý článek... Autor článku: Dynabook Europe
 

Vyhlášení termínu Konference GIS Esri v ČR 2021

Úterý, 20 Duben 2021 23:44

Konference GIS Esri v CR-2117Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 3. a 4. lis­to­pa­du 2021. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno toto tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků při­pra­vit, ale již nyní po­řa­da­te­lé slí­bu­jí, že se účast­ní­ci opět mohou těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a vzá­jem­né­ho sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obory.

Celý článek... Autor článku: ARCDATA Praha
 

Spolupráce společností Siemens a Google Cloud

Úterý, 20 Duben 2021 23:24

Siemens Google-2117Spo­leč­nos­ti Go­o­gle Cloud a Si­e­mens ozná­mi­ly 20. dubna 2021 za­čá­tek spo­lu­prá­ce za­mě­ře­né na op­ti­ma­li­za­ci to­vár­ních pro­ce­sů a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty vý­rob­ních pro­vo­zů. Si­e­mens jako před­ní po­sky­to­va­tel ino­va­cí, tech­no­lo­gií a soft­wa­ru pro prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci za­čle­ní tech­no­lo­gie Go­o­gle Cloud v ob­las­ti clou­du, umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení (AI/ML) do svých au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní na pod­po­ru bu­dou­cích ino­va­cí v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Stolní počítače HP řady Z s výkonem na nové úrovni

Úterý, 20 Duben 2021 10:12

HP Z2 SFF Navis Bundle-2117Spo­leč­nost HP u pří­le­ži­tos­ti kon­fe­ren­ce GTC 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Nvi­dia, in­for­mo­va­la o vý­znam­ném vy­lep­še­ní GPU u své zá­klad­ní řady stol­ních po­čí­ta­čů Z by HP včet­ně mo­de­lů HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Fac­tor G8 a Z2 Tower G8, díky němuž na­bíd­nou tyto po­čí­ta­če výkon, do­po­sud do­stup­ný pouze u pra­cov­ních sta­nic nej­vyš­ší třídy.

Celý článek... Autor článku: HP Inc
 

IMSI Design vydává Floorplan 2021 Mac

Pondělí, 19 Duben 2021 16:53

FloorPlan-2d-house-plans-2117Soft­wa­ro­vý vý­vo­jář IMSI De­sign ozná­mil vy­dá­ní no­vých Mac verzí pro všech­ny své oceňované soft­wa­ro­vé ti­tu­ly Flo­or­Plan Home & Land­s­ca­pe De­sign. Tyto pro­duk­ty jsou nyní k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách IM­SI­De­sign.com a Tur­bo­CAD.com. Ná­vrat k pů­vod­ní znač­ce Flo­or­Plan pod­tr­hu­je zá­va­zek spo­leč­nos­ti po­sky­to­vat kom­plex­ní a ce­no­vě vý­hod­ný soft­ware pro do­má­cí a kra­ji­nář­ský de­sign pro spo­tře­bi­te­le i pro­fe­si­o­ná­ly.

Celý článek... Autor článku: IMSI Design
 

Materialise získává Link3D

Pondělí, 19 Duben 2021 16:15

Materialise announes option to buy Link3D-2117Spo­leč­nost Ma­te­ri­a­li­se zís­ka­la mož­nost kou­pit Lin­k3D, spo­leč­nost s adi­tiv­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py a sys­témy pro vý­ro­bu (MES). Ma­te­ri­a­li­se tak bude moci lépe po­má­hat spo­leč­nos­tem ovlá­dat je­jich vý­rob­ní úroveň v oka­mži­ku, kdy roz­ši­řu­jí svou adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) a zvy­šu­jí objem pro­duk­ce. Navíc to Ma­te­ri­a­li­ze umož­ní urych­lit svůj har­mo­no­gram a na­bíd­nout clou­do­vý pří­stup ke své in­te­gro­va­né soft­wa­ro­vé plat­for­mě.

Celý článek... Autor článku: Materialise
 

Siemens a SAP rozšiřují partnerství

Neděle, 18 Duben 2021 23:55

Siemens SAP SAL-2116Spo­leč­nos­ti SAP a Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­ly 14. dubna 2021 roz­ší­ře­ní svého part­ner­ství, které oběma spo­leč­nos­tem umož­ní do­dá­vat nová ře­še­ní pro služ­by a ži­vot­ní cyk­lus ma­jet­ku. S po­čá­teč­ním za­mě­ře­ním na dis­krét­ní vý­ro­bu začne Si­e­mens na­bí­zet SAP Asset In­tel­li­gen­ce Ne­twork, apli­ka­ci SAP Asset Stra­te­gy and Per­for­man­ce Ma­nage­ment a ba­lí­ček SAP En­ter­pri­se Port­fo­lio and Pro­ject Ma­nage­ment.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Bentley oznamuje akvizici kanadské společnosti INRO

Neděle, 18 Duben 2021 23:03

Emme-2116Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti INRO Soft­ware, za­bý­va­jí­cí se mul­ti­mo­dál­ním do­prav­ním plá­no­vá­ním, si­mu­la­cemi pro­vo­zu a vi­zu­a­li­zač­ním soft­wa­rem pro mo­bi­li­tu. Akvi­zi­ce roz­ši­řu­je mož­nos­ti Bent­ley v ob­las­ti dů­le­ži­té­ho roz­vo­je di­gi­tál­ních dvoj­čat mo­bi­li­ty, právě když země včet­ně USA jsou při­pra­ve­ny ge­ne­ro­vat in­ves­ti­ce do in­frastruk­tu­ry a do­prav­ní sys­témy se musí vy­ví­jet rych­le­ji, aby vy­ho­vě­ly cílům ur­ba­ni­za­ce i sni­žo­vá­ní emisí uh­lí­ku a trans­for­ma­ci na elek­tric­ká a au­to­nomní vo­zi­dla.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Chytrá 5G továrna jako „globální maják“

Neděle, 18 Duben 2021 22:33

Tovarna Ericsson Lewisville Texas-2116Chyt­rá to­vár­na spo­leč­nos­ti Erics­son v texaském Lewisville se do­čka­la vý­znam­né­ho oce­ně­ní. Svě­to­vé eko­no­mic­ké fórum ji pro­hlá­si­lo za glo­bál­ní­ho lídra čtvr­té prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce. Chyt­rá 5G to­vár­na ve Spo­je­ných stá­tech ame­ric­kých je jako „glo­bál­ní maják“ sym­bo­lem vy­u­ží­vá­ní mo­der­ních tech­no­lo­gií, které mají po­zi­tiv­ní do­pa­dy na výkon za­měst­nan­ců.

Celý článek... Autor článku: Ericsson
 

Webinář Shop System – Budoucnost moderní strojírenské výroby

Neděle, 18 Duben 2021 22:11

dm-shop-system-2116Se­tka­li jste se již s tech­no­lo­gií 3D tisku zva­nou Bin­der Jet­ting? Znáte její hlav­ní cha­rak­te­ris­ti­ky, vý­rob­ní mož­nos­ti a klí­čo­vé vý­ho­dy? Je-li vám tato ob­last ne­zná­má, ne­vá­hej­te a při­poj­te se na další webi­nář MCAE Sys­tems, kde se do­zví­te vše pod­stat­né. A nejen to. Bude před­sta­ve­no za­ří­ze­ní Shop Sys­tem spo­leč­nos­ti Desktop Metal, které před­sta­vu­je zcela nový seg­ment mo­der­ní stro­jí­ren­ské vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Siemens kupuje OneSpin Solutions

Čtvrtek, 15 Duben 2021 23:05

Siemens OneSpinSolutions April2021--2116Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware po­de­psa­la do­ho­du s lon­dýn­skou spo­leč­nos­tí Azini Ca­pi­tal o koupi mni­chov­ské spo­leč­nos­ti One­Spin So­lu­ti­ons, po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro for­mál­ní ově­řo­vá­ní, který po­má­há za­jis­tit in­te­gri­tu in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (IO) a umožňuje funkč­ně správ­né, bez­peč­né, dů­vě­ry­hod­né a za­bez­pe­če­né ná­vrhy IO. Au­to­ma­ti­zo­va­né apli­ka­ce jsou stále dů­le­ži­těj­ší pro úspěš­né toky for­mál­ní­ho ově­řo­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci