Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UiPath vyhlašuje třetí ročník soutěže v automatizaci

Středa, 09 Červen 2021 21:43

UiPath Automation Awards-2124Před­ní spo­leč­nost v od­vět­ví soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci,Ui­Path, ozná­mi­la za­há­je­ní sou­tě­že Ui­Path Au­to­mati­on Awards 2021, třetí roč­ník sou­tě­že, je­jímž cílem je pro­sa­dit ty nej­slib­něj­ší start-upy a scale-upy v ob­las­ti soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci. Díky ino­va­tiv­ní­mu pro­gra­mu sou­tě­že má spo­leč­nost Ui­Path za cíl umož­nit roz­voj kre­a­tiv­ních pod­ni­ka­tel­ských ná­pa­dů a roz­ší­řit ka­pa­ci­tu pro šká­lo­vá­ní spo­leč­nos­tí a za­čí­na­jí­cích pod­ni­ků ze střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (Cen­t­ral and Eas­tern Eu­ro­pe, CEE) a Tu­rec­ka.

Celý článek... Autor článku: UiPath
 

MagiCAD Group vydává MagiCAD 2022

Pondělí, 07 Červen 2021 12:17

MagiCAD-2022-2123Nová verze před­sta­vu­je po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce pro novou úroveň přes­nos­ti a in­te­li­gen­ce v MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal and Plum­bing) ná­vr­zích. Ma­gi­CAD 2022 pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my Au­to­de­sk Revit 2022 a Au­to­CAD 2022 a při­ná­ší roz­sáh­lou novou funkč­nost pro MEP ná­vrhy, což umožňuje MEP ná­vr­há­řům vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né a snad­no při­způ­so­bi­tel­né práce pro další po­u­ži­tí.

Celý článek... Autor článku: MagiCAD Group
 

Stratasys představil 3D tiskárnu J5 MediJet

Pondělí, 07 Červen 2021 11:12

Stratasys-J5 Medijet-2123Stra­ta­sys před­sta­vil 3. červ­na zdra­vot­nic­kou 3D tis­kár­nu, která kom­bi­nu­je více apli­ka­cí v jed­nom sys­té­mu a na­sta­vu­je nový stan­dard pro po­sky­to­va­te­le zdra­vot­ní péče a spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se zdra­vot­nic­ký­mi pří­stro­ji. S více ma­te­ri­á­ly a ví­ce­ba­rev­ný­mi schop­nost­mi umožňuje 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J5 Me­di­Jet uži­va­te­lům vy­tvá­řet vy­so­ce de­tail­ní 3D ana­to­mic­ké mo­de­ly a vr­ta­cí a ře­za­cí vo­dít­ka se schvá­le­ným seg­men­tač­ním soft­warem 510k od ji­né­ho do­da­va­te­le.

Celý článek... Autor článku: Stratasys
 

Siemens kupuje Nextflow Software

Pondělí, 07 Červen 2021 10:19

Nextflow-SPH-flow-2123Spo­leč­nost Si­e­mens ozná­mi­la, že zís­ka­la Next­flow Soft­ware, ne­zá­vis­lé­ho po­sky­to­va­te­le po­kro­či­lých ře­še­ní za­lo­že­ných na vý­po­čet­ní dy­na­mi­ce te­ku­tin (CFD). Next­flow Soft­ware se stane sou­čás­tí spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware, kde její na­bíd­ka roz­ší­ří soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sim­cen­ter, sou­část port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor spo­leč­nos­ti Si­e­mens.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Přímý přenos 3D informací díky novému pluginu BricsCADu

Sobota, 05 Červen 2021 22:55

Screenshot-BricsCAD-point-cloud-plugin-2123Soft­wa­ro­ví in­že­ný­ři Point­Cabu před­sta­vi­li další plu­gin, který usnadňuje mo­de­lo­vá­ní mra­čen bodů. Vedle svých stá­va­jí­cích plu­gi­nů pro Revit a Ar­chi­cad vydal Point­Cab svůj „4B­rics Plu­gin“ pro CAD soft­ware Brics­CAD, který v po­sled­ní době zís­kal po­pu­la­ri­tu. Díky plu­gi­nu mohou nyní uži­va­te­lé soft­wa­ru Point­Cab Ori­gins pře­ná­šet všech­ny dů­le­ži­té 3D in­for­ma­ce z mrač­na bodů do Brics­CA­Du v re­ál­ném čase.

Celý článek... Autor článku: PointCab
 

Simcenter rozšířen o generativní inženýrství založené na umělé inteligenci

Sobota, 05 Červen 2021 22:26

Siemens Simcenter Studio-2123Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Sim­cen­ter Stu­dio, webo­vé apli­ka­ce za­mě­ře­né na rych­lej­ší ob­je­vo­vá­ní lep­ších sys­té­mo­vých ar­chi­tek­tur. Sim­cen­ter Stu­dio na­bí­zí je­di­neč­nou kon­ku­renč­ní vý­ho­du při na­vr­ho­vá­ní pro­duk­tů tím, že hledá nej­lep­ší možné sys­té­mo­vé ar­chi­tek­tu­ry během krat­ší doby a pro­hle­dá­vá ti­sí­ce mož­nos­tí po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce a si­mu­la­ce sys­té­mu.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Postupující revoluce v oblasti 3D fotopolymerového tisku

Pátek, 04 Červen 2021 12:07

3D Systems  Webinar-21233D Sys­tems při­pra­vu­je na 24. 6. od 11:00 hodin webi­nář s hlu­bo­kým po­no­ře­ním do vědy o ma­te­ri­á­lech, sto­jí­cí za je­jí­mi no­vý­mi pro­dukč­ní­mi fo­to­po­ly­me­ry. Fo­to­po­ly­me­ro­vý 3D tisk se po­u­ží­vá již více než 25 let a při­ná­ší vy­so­kou hod­no­tu díky rych­los­ti a přes­nos­ti. Kvůli ome­ze­ním vý­ko­nu a ži­vot­nos­ti ma­te­ri­á­lu se však tato tech­no­lo­gie pri­már­ně po­u­ží­vá pouze pro návrh pro­to­ty­pů.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

ATS oznamují vydání nejnovější verze ATS CM4D

Čtvrtek, 03 Červen 2021 23:10

Dimensional-Quality-Analysis-with-ATS-CM4D-2123Nej­no­věj­ší verze ATS CM4D spo­leč­nos­ti ATS apli­ko­va­né tech­nic­ké sys­témy in­te­gru­je do pro­ce­su kon­t­ro­ly sa­mot­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce a umožňuje spo­leč­né shro­maž­ďo­vá­ní a ana­ly­zo­vá­ní údajů o roz­mě­rech od růz­ných do­da­va­te­lů a pro­dej­ců. Soft­ware ATS CM4D ve verzi 25 zá­ro­veň na­bí­zí vý­raz­ně roz­ší­ře­nou mož­nost re­por­to­vá­ní ve 3D, která tak uza­ví­rá smyč­ku mezi vý­ro­bou a od­dě­le­ním vý­vo­je, kde se zho­to­vu­jí ná­vrhy vý­rob­ků.

Celý článek... Autor článku: ATS aplikované technické systémy
 

Radica integruje elektrický CAD software s OpenBOM

Čtvrtek, 03 Červen 2021 22:36

Export-BOM-to-OpenBOM-2123Ra­di­ca Soft­ware, vý­vo­jář elek­tric­ké­ho CAD soft­wa­ru Elect­ra Cloud, uza­vřel part­ner­ství s Open­BOM za úče­lem in­te­gra­ce je­jich ře­še­ní pro on-line spo­lu­prá­ci. In­te­gra­ce vy­tvá­ří novou funk­ci, která umožňuje uži­va­te­lům clou­du Elect­ra ex­por­to­vat a pře­vá­dět ku­sov­ní­ky (BOM) přímo do Open­BOM po­mo­cí ně­ko­li­ka klik­nu­tí. Tato nová funk­ce je zá­sad­ní pro každý tým, který pra­cu­je na ná­vr­hu pro­jek­tů po­mo­cí více soft­wa­rů, jako jsou 2D/3D CAD vý­kre­so­vá ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Radica Software
 

Altium zdraží trvalé licence programu Altium Designer

Středa, 02 Červen 2021 23:29

Altium PCB-2123Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la úpra­vu svých cen. S plat­nos­tí od 1. čer­ven­ce 2021 se cena tr­va­lé li­cen­ce Al­ti­um De­signe­ra zvýší o 10 %. Tato změna ale ne­o­vliv­ní cenu před­plat­né­ho a ter­mí­no­va­ných li­cen­cí. Exis­tu­je mnoho plat­ných dů­vo­dů, proč zá­kaz­ní­ci pře­chá­ze­jí na Al­ti­um. Ně­kte­ré z nich jsou shr­nu­ty v krát­kém videu: 3 dů­vo­dy pro pře­chod na Al­ti­um De­signer.

Celý článek... Autor článku: Altium
 

Acer SpatialLabs využívá stereoskopické 3D zobrazení

Středa, 02 Červen 2021 22:50

SpatialLabs Lifestyle 02-2123Acer před­sta­vil Spa­ti­alLabs, sadu pod­po­ře­nou špič­ko­vý­mi op­tic­ký­mi ře­še­ní­mi a zob­ra­zo­va­cí­mi a smys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jež pře­ná­še­jí vir­tu­ál­ní svět do fy­zič­těj­ší­ho roz­mě­ru a po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ké 3D zá­žit­ky novým, in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem. Obsah se do­slo­va vzná­ší před ob­ra­zov­kou a umožňuje tvůr­cům zkou­mat je­jich vý­tvo­ry v re­ál­ném čase a v 360° – bez nut­nos­ti po­u­ží­vat spe­ci­a­li­zo­va­né brýle.

Celý článek... Autor článku: Acer
 

Luxion uvádí KeyShot 10.2

Středa, 02 Červen 2021 22:17

Luxion-keyshot-10.2-hero-2123Lu­xi­on ozná­mil 2. červ­na vy­dá­ní KeyShot 10.2 se sku­pi­nou no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, které při­ná­še­jí KeyShot 10 při­ná­ší více mož­nos­tí a op­ti­ma­li­za­cí na­příč funk­ce­mi. Ak­tu­a­li­za­ce v KeyShot 10.2 za­vr­šu­jí za­mě­ře­ní KeyShot 10 v ob­las­tech ma­te­ri­á­lů, ge­o­me­t­rie a pra­cov­ní­ho po­stu­pu. Ve všech těch­to pří­pa­dech zů­sta­lo pri­o­ri­tou vy­lep­še­ní vý­ko­nu a vy­u­ži­tí.

Celý článek... Autor článku: Luxion
 

Úspěšné dokončení fúze Precastu s Allplanem

Úterý, 01 Červen 2021 11:10

Allplan fuze Precast-2023Od červ­na 2021 bude spo­leč­nost Pre­cast Soft­ware En­gi­nee­ring pů­so­bit pod ná­zvem All­plan Soft­ware En­gi­nee­ring a stane se dce­ři­nou spo­leč­nos­tí All­planu. All­plan po­va­žu­je toto spo­je­ní za stra­te­gic­kou re­ak­ci na sou­čas­né výzvy ve sta­veb­nic­tví. Spo­je­ním sil­ných strá­nek obou spo­leč­nos­tí a zří­ze­ním kom­pe­tenč­ní­ho cen­t­ra All­plan Pre­cast po­kra­ču­je All­plan v dů­sled­ném roz­ši­řo­vá­ní své ve­dou­cí po­zi­ce ex­per­ta na BIM ře­še­ní pro celý ži­vot­ní cyk­lus stav­by.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN
 

Konference Future.AI | Discover your data potential

Pondělí, 31 Květen 2021 22:07

Altair-FutureAI Virtual Event-2122Na vir­tu­ál­ní se­tká­ní na téma da­to­vých ana­lýz, vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení na­příč obory včet­ně en­gi­nee­rin­gu zve pro­střed­nic­tvím Advan­ced En­gi­nee­rin­gu opět spo­leč­nost Al­tair. Kon­fe­ren­ce je ur­če­na jak spe­ci­a­lis­tům na Data Science, tak vý­vo­jo­vým a pro­voz­ním in­že­ný­rům či tech­nic­kým ma­na­že­rům a je při­pra­ve­na na 15.–17. červ­na 2021, vždy od 10:00 hod.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

PlanRadar mezi 5 nejlepšími programy pro architekty a projektanty

Pondělí, 31 Květen 2021 21:42

All DevicesV ar­chi­tek­tu­ře a ve sta­veb­nic­tví má zá­sad­ní vý­znam přes­nost. I z to­ho­to dů­vo­du ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti vy­hle­dá­va­jí soft­wa­ro­vé pro­gra­my, které jim vy­so­kou přes­nost za­jis­tí. Mo­der­ní apli­ka­ce pro sta­veb­nic­tví by měly pod­po­ro­vat také mož­nost spo­lu­prá­ce všech, kteří se na pro­jek­tech po­dí­le­jí, a navíc muse­jí být jed­no­du­ché na ovlá­dá­ní.

Celý článek... Autor článku: PlanRadar
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci