SolidWorks
CEGRA
Asseco - Sparkys 1
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Konference BIM a energetické úspory 2019

BIMaEnerg-1946Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve na kon­fe­ren­ci BIM a ener­ge­tic­ké úspo­ry 2019, kte­rou při­pra­vi­la ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou radou pro še­tr­né bu­do­vy. Kon­fe­ren­ce se koná 3. pro­sin­ce 2019 v bu­do­vě Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví, Vác­lav­ské ná­měs­tí 31, Praha 1. BIM je sy­no­ny­mem pro efek­tiv­nost a úspor­nost. Díky vý­ho­dám, které při­ná­ší, do­chá­zí k vel­ké­mu množ­ství úspor během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu stav­by, tedy od ná­vr­hu přes vý­stav­bu, pro­vo­zo­vá­ní, re­kon­struk­ci až po pří­pad­nou de­mo­li­ci.

Celý článek...
 

On-line knihov­na vý­u­ko­vých lekcí 3D mo­de­lo­vá­ní od Y Softu

be3D-eDee Academy 2-1946Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vu­je pro­jekt be3D Aca­de­my. Jedná se o on-line de­po­zi­tář 3D mo­de­lů a lekcí na­vr­že­ných pro zjed­no­du­še­ní výuky ve ško­lách po­mo­cí vy­u­ži­tí 3D ob­jek­tů. Pro­jekt be3D Aca­de­my je nyní do­stup­ný pe­da­go­gům jako další sou­část tis­ko­vé­ho ře­še­ní YSoft be3D eDee, které bylo na­vr­že­no spe­ci­ál­ně pro vzdě­lá­va­cí účely. Pří­no­sy 3D tisku ve vzdě­lá­vá­ní jsou známé. Jde o ná­stroj, který do výuky ak­tiv­ně za­po­ju­je stu­den­ty a umož­ní jim po­ro­zu­mět i ob­tíž­ným před­mě­tům. Mnoho pe­da­go­gů ale nemá čas ani zna­los­ti, jak výuku za­hr­nu­jí­cí 3D tisk vy­tvá­řet a plá­no­vat.

Celý článek...
 

Adaptive3D rozšiřuje nabídku o Elastic ToughRubber 90

etr90-1946Spo­leč­nost Adap­ti­ve3D má ve svém port­fo­liu pevné, ale oheb­né fo­to­po­ly­me­ry pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Je­jich no­vin­kou je vul­ka­ni­zo­va­ný kau­čuk vy­so­ce odol­ný proti pře­tr­že­ní v ta­hu a elas­to­mer po­dob­ný po­ly­u­re­ta­nu s ná­zvem Elas­tic Tou­ghRubber 90 (ETR) ur­če­ný pro 3D tisk for­mou DLP oheb­ných kon­co­vých částí u bot, v prů­mys­lu, v pře­pra­vě ne­bo v lé­kař­ství.

Celý článek...
 

Čtyři tiskárny CraftBot nové řady Flow od CraftUnique

craftbots-1946Ma­ďar­ský vý­rob­ce CraftUnique před­sta­vu­je no­vou řa­du 3D tis­ká­ren Craft­Bot, kte­rá bu­de mít ná­zev Craft­Bot Flow a ob­sa­ho­vat FFF tis­kár­ny no­vé ge­ne­ra­ce se čtyř­mi růz­ný­mi sys­témy: se dvě­ma sa­mo­stat­ný­mi vý­tlač­ní­ky a dvěma ne­zá­vis­lý­mi dvo­ji­tý­mi vý­tlač­ní­ky (IDEX). Půjde o tis­kár­ny Craft­Bot Flow, Flow XL, Flow IDEX a Flow IDEX XL. Craft­Bot Flow je ur­če­na pro kaž­do­den­ní po­u­ži­tí a na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 200 × 250 mm, rych­lost tisku až 200 mm/s, trysku pra­cu­jí­cí s tep­lo­ta­mi až 300 °C a vy­hří­va­né lůžko s tep­lo­tou mezi 60 – 100 °C.

Celý článek...
 

CADEX představuje CAD Exchanger ve verzi 3.7.0

CAD-Exchanger-3.7.0.-1946Pro­gram CAD Ex­chan­ge je určen pro zob­ra­ze­ní a pře­vod 3D CAD for­má­tů. Nová verze (stol­ní i clou­do­vá) vy­lep­šu­je kom­pa­ti­bi­li­tu se sys­témy na zá­kla­dě ge­o­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­va­cí­ho jádra Pa­ra­so­lid, při­by­la pod­po­ra čtyř no­vých for­má­tů a mož­nost im­por­tu sé­man­tic­ké­ho PMI pro de­fi­ni­ce na bázi mo­de­lů (do STEP nebo JT). Oněmi čtyř­mi no­vý­mi for­má­ty jsou Colla­da, glTF, DXF a 3DS. Colla­da umožňuje im­port a ex­port dat mezi soft­wa­ry Sket­chUp, Maya, 3ds Max, Rhino a dal­ší­mi, nově lze sou­­bo­ry ex­por­to­vat do glTF a DXF a vy­u­žít je třeba v Au­to­CA­Du, fun­gu­je i im­port 3DS a data So­li­dworks se dají číst na všech plat­for­mách (Win­dows, Linux, MacOS a An­dro­id).

Celý článek...
 

Aktualizace Ideate BIMLinku pro Revit

Ideate BIMLink-1946Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen vý­vo­jář­ské sítě Au­to­de­s­ku, na­bí­zí vy­lep­še­nou verzi apli­ka­ce Ide­a­te BIMLink, která zjed­no­du­šu­je už 10 let sprá­vu mo­de­lů pře­su­nem dat ze soft­wa­ru Au­to­de­sk Revit do Micro­soft Ex­ce­lu pro edi­ta­ci, odkud se dá ná­sled­ně opět vlo­žit do pro­stře­dí Revit. No­vin­kou ak­tu­a­li­zo­va­né verze je např. slož­ka Bey­ond Sche­du­le pro pří­stup k datům mimo roz­pis, jako text, roz­mě­ry, re­viz­ní ob­láč­ky nebo zob­ra­ze­ní ša­b­lon. Nová do­má­cí strán­ka se dá na­sta­vit podle po­třeb uži­va­te­le a ob­sa­hu­je od­ka­zy na po­moc­né in­for­ma­ce.

Celý článek...
 

BigRep představuje čtyři materiály pro velkoformátový 3D tisk

BR RGB BigR Pro-1946Bi­gRep roz­ši­řu­je své port­fo­lio ma­te­ri­á­lů a uvádí je na trh na ve­letr­hu Fab­tech 2019 v Chi­ca­gu (11.– 14. 11. 2019). Čtyři nové cer­ti­fi­ko­va­né ma­te­ri­á­ly jsou ur­če­ny pro vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­ko­vé sys­témy Bi­gRep Pro, Edge a Stu­dio G2. Jde o PLX, PET-CF, PA6/66 a pod­půr­ný ma­te­ri­ál BVOH. PLX je de­ri­vá­tem or­ga­nic­kých slou­če­nin a umožňuje až o 80 % rych­lej­ší tisk než kla­sic­ké PLA a tisk sil­něj­ších dílů než po­mo­cí ABS, a to bez ja­kých­ko­liv mo­di­fi­ka­cí tis­kár­ny. PET-CF je uh­lí­kem vy­ztu­že­né vlák­no ur­če­ná pře­de­vším pro sys­tém Stu­dio G2, který na­bí­zí sta­bi­li­tu roz­mě­rů a níz­kou ab­sorp­ci vlh­kos­ti.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci