Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprutCAM X ve verzi 17.0.10 se lépe vyhýbá se kolizím

Pátek, 08 Prosinec 2023 14:49

SprutCAM X 17 0 10-2349Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý ev­rop­ský vý­vo­jář CAD/CAM/OLP, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tua­li­za­ce 17.0.10. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší roz­ší­ře­né funk­ce, opra­vy chyb a vy­lep­še­ní, je­jichž cílem je ze­fek­tiv­nit uži­va­tel­ské pro­stře­dí. Klí­čo­vým vy­lep­še­ním v Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.10 je mož­nost vy­hý­bá­ní se ko­li­zím, která nyní ob­sa­hu­je ak­tua­li­zo­va­ný al­go­rit­mus vý­po­čtu. Sprut­CAM X vy­ni­ká při hle­dá­ní bez­peč­ných drah při­blí­že­ní a ná­vra­tu ná­stro­je i ve slo­ži­tých ob­rá­bě­cích pro­stře­dích.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

VIVE Ultimate Tracker pro sledování pohybu s XR headsety

Pátek, 08 Prosinec 2023 12:59

VIVE-Ultimate-Tracker-2349HTC VIVE před­sta­vi­la 29. lis­to­pa­du VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker, který vý­raz­ně po­sou­vá mož­nos­ti ne­zá­vis­lých XR he­ad­se­tů v ob­las­ti sle­do­vá­ní po­hy­bu. Nový trac­ker na­bí­zí ne­pře­ko­na­tel­nou přes­nost a vše­stran­nost. Najde uplat­ně­ní v mo­ti­on cap­tu­re pro­jek­tech i v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích. Kom­pakt­ní a vý­kon­ný sle­do­vač dis­po­nu­je self­‑trac­king tech­no­lo­gii, která umožňuje snad­né a efek­tiv­ní sle­do­vá­ní bez po­mo­ci ja­kých­ko­liv ex­ter­ních za­ří­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

HyperloopTT se připojuje k Siemens Startup Programu

Čtvrtek, 07 Prosinec 2023 17:53

Hyperloop-Hamburg-2349Ame­ric­ká vý­zkum­ná spo­leč­nost Hy­per­lo­opTT pra­cu­je na vý­vo­ji do­prav­ní­ho sys­té­mu, který by ces­tu­jí­cí pře­pra­vo­val rych­los­tí přes 700 km/h a zá­ro­veň by byl do­ko­na­le ply­nu­lý. Toho je do­sa­že­no díky in­frastruk­tu­ře, která fun­gu­je v níz­kotla­kém, zcela uza­vře­ném pro­stře­dí, jež vý­raz­ně zvy­šu­je účin­nost a spo­leh­li­vost sys­té­mu. Díky účas­ti v Sie­mens Startup Pro­gra­mu mohl Hy­per­lo­opTT rych­le vy­bu­do­vat a zkon­stru­o­vat špič­ko­vé sys­témy.

Celý článek... Autor článku: Linh Nguyen, Siemens
 

EMA Design představuje Accelerated Designs

Čtvrtek, 07 Prosinec 2023 17:21

Accelerated Designs-2349EMA De­sign Au­to­mati­on, vý­znam­ný dis­tri­bu­tor s při­da­nou hod­no­tou z ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ná­vr­hu elek­tro­ni­ky (EDA VAR), vy­čle­ňuje svou sku­pi­nu IP, ob­sa­hu a slu­žeb jako novou spo­leč­nost Ac­ce­le­ra­ted De­signs se za­mě­ře­ním na agnos­tic­ká CAD ře­še­ní. Ac­ce­le­ra­ted De­signs bude roz­ši­řo­vat roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s ná­vrhem a me­to­di­kou, které spo­leč­nost EMA zís­ka­la při za­vá­dě­ní plně in­te­gro­va­ných CAD pro­stře­dí pro zá­kaz­ní­ky po celém světě.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Bricsys vydává BricsCAD Mechanical V24

Středa, 06 Prosinec 2023 15:52

BricsCAD Mechanical V24 Whats New-2349Brics­CAD Me­cha­ni­cal V24 po­sky­tu­je vý­rob­cům všech ve­li­kos­tí nej­rych­lej­ší cestu ke kom­plet­ním a přes­ným vý­rob­ním ma­te­ri­á­lům. V této verzi Bricsys za­mě­řil na pomoc svým uži­va­te­lům s úspo­rou ná­kla­dů a na­sa­ze­ním soft­wa­ru. Pře­kle­nul me­ze­ry ve funkč­nos­ti mezi Brics­CAD Me­cha­ni­cal a ostat­ní­mi CAD soft­wa­ry, takže nyní je jed­no­duš­ší pře­jít na Brics­CAD, ušet­řit ná­kla­dy a zrych­lit čas po­třeb­ný k do­dá­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Sandvik dokončuje akvizici Buffalo Tungstenu

Středa, 06 Prosinec 2023 13:21

Buffalo Tungsten-2349San­dvik do­kon­čil již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Bu­f­fa­lo Tun­gs­ten, Inc. (BTI), ame­ric­ké­ho vý­rob­ce wolfra­mo­vé­ho ko­vo­vé­ho práš­ku a práš­ko­vé­ho kar­bi­du wolfra­mu, pů­so­bí­cí­ho pře­de­vším v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Spo­leč­nost bude vy­ka­zo­vá­na v seg­men­tu ob­chod­ní ob­las­ti San­dvik Ma­chi­ning So­lu­ti­ons (SMS). BTI byla za­lo­že­na v roce 1987, má 48 za­měst­nan­ců a sídlí ve městě Depew ve státě New York.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Spo­lu­prá­ce Si­e­mens – Micro­soft při za­vá­dě­ní AI v prů­mys­lu

Úterý, 05 Prosinec 2023 12:21

sie1608-chemie-t2-23-39l-2349Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. Si­e­mens In­dustrial Co­pi­lot, což je AI asi­s­tent, který má zlep­šit spo­lu­prá­ci mezi člo­vě­kem a stro­jem v ob­las­ti vý­ro­by. In­te­gra­ce soft­wa­ru Si­e­mens Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku do Micro­soft Teams dále ote­vře cestu k prů­mys­lo­vé­mu me­ta­ver­zu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

FinalWire přichází se softwarem AIDA64 Extreme 7.00

Úterý, 05 Prosinec 2023 11:21

AIDA64-2349Fi­na­lWi­re ozná­mil 4. pro­sin­ce oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­ru AI­DA­64 Ex­tre­me 7.00, zjed­no­du­še­né­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ná­stro­je pro do­má­cí uži­va­te­le a oka­mži­tou do­stup­nost soft­wa­ru AI­DA­64 En­gi­neer 7.00, pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­a­gnos­tic­ké­ho a srov­ná­va­cí­ho ře­še­ní pro fi­rem­ní IT tech­ni­ky a in­že­ný­ry.

Celý článek... Autor článku: FinalWire
 

Byl vydán Coreform Cubit v2023.11 pro CAD

Pondělí, 04 Prosinec 2023 12:34

Coreform Cubit-2349Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE, ozna­mu­je his­to­ric­ké vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit, který umo­ž­ňuje neu­tro­no­vou fy­zi­ku v CAD. V po­sled­ní době se zvý­ši­ly in­ves­ti­ce do spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cích se ja­der­nou fúzí i ště­pe­ním jader a tato od­vět­ví vy­ža­du­jí efek­tiv­něj­ší a ro­bust­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py pro vývoj a tes­to­vá­ní ná­vrhů re­ak­to­rů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Efektivní návrh plechových dílů ve skvělém poměru cena/výkon

Pondělí, 04 Prosinec 2023 16:01

V dnešní rychlé a ekonomicky náročné době hraje klíčovou roli efektivní a přesné navrhování plechových dílů. S rostoucími požadavky na kvalitu a složitost komponent, je nezbytné využívat výkonné CAD/CAM nástroje. Tyto nástroje usnadňují a urychlují vývoj od jednoduchých klempířských výrobků až po složité tažené díly. Podívejme se na tři hlavní kategorie plechových dílů a na softwarová řešení, která jsou pro jejich návrh vhodná a zároveň vás cenově nezruinují.

Celý článek... Autor článku: Jiří Tomíček
 

Exkluzivní ceny 3DEXPERIENCE World 2024 pro zahraniční účastníky

Pondělí, 04 Prosinec 2023 11:49

3DExperience World 2024-2349Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on ak­tu­ál­ně ro­ze­sí­lá e­‑maily s in­for­ma­cí o ex­klu­ziv­ní slevě pro me­zi­ná­rod­ní účast­ní­ky kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su v Texa­su od 11. do 14. února 2024. A že se i mistr tesař utne, vi­dí­me na do­pro­vod­ném ob­ráz­ku, kde je chyb­ně uve­den rok ko­ná­ní 2023.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Additive Industries aktualizuje 3D tiskárny MetalFAB

Pátek, 01 Prosinec 2023 15:54

MetalFAB2-1-2348Ni­zo­zem­ská Ad­di­ti­ve In­du­st­ries, která se za­bý­vá 3D tis­kem, před­sta­vi­la na Form­nex­tu 2023 nové ak­tu­a­li­za­ce svých 3D tis­ká­ren Me­tal­FAB. Spo­leč­nost zdů­razňuje svůj zá­va­zek trans­for­mo­vat tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by za­ve­de­ním tech­no­lo­gií Job File En­cryp­ti­on, Da­ta­Ser­vi­ce a M789 AMPO. Zá­va­zek Ad­di­ti­ve In­dustries k ino­va­cím je pa­tr­ný z trans­for­mač­ních no­vi­nek, které před­sta­vi­la a které po­si­lu­jí její od­hod­lá­ní po­zved­nout úroveň adi­tiv­ní vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Profika uvádí na trh novou robotickou buňku

Pátek, 01 Prosinec 2023 14:55

Profika-RoboStack Easy-2348Už třetí in­‑house vy­vi­nu­tou ro­bo­tic­kou buňku před­sta­vi­la tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka. Po osvěd­če­ných pra­co­viš­tích Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near při­chá­zí Ro­bo­Stack Easy. Buňka je plně funkč­ní, ale vý­raz­ně jed­no­duš­ší a ce­no­vě pří­z­ni­věj­ší. Je tak ide­ál­ní pro zá­jem­ce, kteří o ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci uva­žu­jí a chtě­li by si je­jich mož­nos­ti vy­zkou­šet.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

GeoPas.cz – nejen katastrální mapy

Čtvrtek, 30 Listopad 2023 16:01

GeopasCZ-2348Webo­vá apli­ka­ce Geo­Pas.cz je v pro­vo­zu ne­ce­lý rok a za tu dobu se na jed­nom místě po­ved­lo zkom­ple­to­vat sbír­ku map České re­pub­li­ky s růz­ným způ­so­bem vy­u­ži­tí. Nad zá­klad­ní­mi a or­to­fo­to ma­pa­mi stojí ka­ta­strál­ní mapa a řada te­ma­tic­kých ma­po­vých vrs­tev – ži­vot­ní pro­stře­dí, de­mo­gra­fie, ge­o­lo­gie, vod­stvo, ob­čan­ská vy­ba­ve­nost, územ­ní plány či ze­mě­děl­ství.

Celý článek... Autor článku: PROTEXT
 

Dostupnost notebooku ThinkPad X1 Fold 16 od Lenova

Čtvrtek, 30 Listopad 2023 15:08

X1 Fold 16 1-2348Le­no­vo ozna­mu­je do­stup­nost no­te­boo­ku Thin­k­Pad X1 Fold. Zá­kaz­ní­ci jej budou moci po­ří­dit od pro­sin­ce le­toš­ní­ho roku za cenu za­čí­na­jí­cí od 122 190 Kč s DPH. Toto za­ří­ze­ní je na­vr­že­no tak, aby svým uži­va­te­lům na­bíd­lo plný výkon po­čí­ta­če s vel­kým 16,3pal­co­vým oheb­ným dis­ple­jem a zá­ro­veň si za­cho­va­lo mi­mo­řád­nou pře­no­si­tel­nost, kte­rou umo­ž­ňuje de­sign sklá­da­cí­ho dis­ple­je.

Celý článek... Autor článku: Lenovo
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci