SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
Voice of Industry
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

voices-350-1949Uni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Celý článek...
 

Trendy v robotizaci 2020 28.–30. ledna v Brně

DSC01498-Roboty2019-UR-1949Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně Ro­bo­ty, za­há­jí rok 2020 a ode­hra­je se opět v Brně. Sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví i řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se od­bor­ná sekce bude vě­no­vat také otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech. Na kon­fe­ren­ci budou uví­tá­ni od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se, při­čemž spe­ci­ál­ní téma od­star­tu­je kon­fe­ren­ci letos do­kon­ce o den dříve (v úterý 28. ledna v ho­te­lu In­ter­nati­o­nal).

Celý článek...
 

Vydán MicroSurvey CAD 2020

MicroSurvey CAD 2020-krivky-1949Mic­ro­Sur­vey CAD je CAD a vý­po­čet­ní ba­lí­ček vše v jed­nom, ur­če­ný pro tvor­bu a vý­po­čet pra­cov­ních po­stu­pů. Díky in­te­gro­va­né pod­po­ře sou­bo­rů Au­to­CAD 2018–2020 dwg, Re­vit a IFC BIM mo­de­lů, Ar­ti­san Ren­de­rin­gu a ce­lé sa­dy pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů pro vy­mě­řo­vá­ní spo­lé­ha­jí na Micro­Sur­vey CAD ze­měmě­ři­či a sta­veb­ní in­že­ný­ři na ce­lém svět­ě. Do ba­líč­ku patří COGO, bo­do­vé ná­stro­je pro pro­jek­ty za­lo­že­né na mříž­ce, pře­chá­ze­ní mezi vstu­py a úpra­va­mi, hlá­še­ní ne­správ­né­ho uza­vře­ní, pod­po­ra sbě­ru spo­leč­ných dat, zná­zor­ně­ní a vý­po­čet 3D po­vr­chu, návrh prů­cho­dů, sprá­va mra­čen bo­dů a dal­ší.

Celý článek...
 

Kubotek3D vydává KeyCreator 2020

Kubotek StretchEx-19493D CAD soft­ware Key­Cre­a­tor na­bí­zí v no­vé ver­zi 2020 na­pří­klad niž­ší množ­ství kro­ků u vy­bra­ných, nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ných funk­cí jako sprá­va se­stav nebo vý­kre­sy, pod­po­ru Dy­na­Han­dle pro in­tu­i­tiv­ní pře­sun entit po­dél os (ta­že­ním či vlo­že­ním off­se­to­vých hod­not), im­port sou­bo­rů nebo re­fe­ren­cí a mož­nos­ti edi­ta­ce u pří­ka­zů Box Mo­ve a Edit Blend, a také pře­pra­co­va­ný dy­na­mic­ký mód pro tvor­bu tra­dič­ních kři­vek, čar či bloků u těles. Ak­tu­a­li­zo­vá­ny byly i CAD pře­kla­da­če. Nyní lze im­por­to­vat sou­bo­ry for­má­tu In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), což je ISO stan­dard pro BIM data včet­ně se­stav, tě­les a sítí.

Celý článek...
 

Aktualizace IdeateApps pro Revit

IdeateApps-1949Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen sítě vý­vo­já­řů Au­to­de­s­ku, při­chá­zí s vy­lep­še­ní­mi v Ide­a­te­Ap­ps, sou­bo­ru doplňko­vých ná­stro­jů pro Revit, zjed­no­du­šu­jí­cích nej­čas­těj­ší úkoly. Vět­ši­na ak­tu­a­li­za­cí se sou­stře­dí na sprá­vu ta­bu­lek a ná­hle­dů, což pa­t­ři­lo k nej­čas­těj­ším po­ža­dav­kům sa­mot­ných uži­va­te­lů. Ak­tu­a­li­za­ce je kom­pa­ti­bil­ní s ver­ze­mi Revit 2017, 2018, 2019 a 2020 a umožňuje v Ide­a­te She­etMa­nage­ru pře­jme­no­vá­ní ná­hle­dů nebo listů, vy­tvá­ře­ní ta­bu­lek podle se­zna­mu vy­bra­ných ná­hle­dů bez funk­ce, vy­svět­li­vek nebo plánů, také lze zvo­lit více ne­při­řa­ze­ných ná­hle­dů a vlo­žit je do no­vé­ho listu, a ty se ná­sled­ně se­řa­dí do okra­jů zá­hla­ví.

Celý článek...
 

EnvisionTEC a Sartomer nabízejí vodou rozpustnou pryskyřici

Envision-One-Mcad-Lifestyle-1949Vý­sled­kem spo­lu­prá­ce mezi fir­ma­mi En­vi­si­on­TEC a Sar­to­mer (sou­část Ar­ke­my) je nová, vodou roz­pust­ná prys­ky­ři­ce pro 3D tisk s ná­zvem E-Aqua­sol. Ma­te­ri­ál je určen pře­de­vším pro vy­u­ži­tí v DLP plat­for­mě cDLM a k tisku forem. E-Aqua­sol, vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii vy­tvr­zo­vá­ní prys­ky­řic po­mo­cí UV zá­ře­ní N3x­t­Di­mensi­on spo­leč­nos­ti Sar­to­mer, prý umožňuje prů­mys­lo­vým vý­rob­cům od­lé­vat ten­kostěn­né díly s vy­so­kým roz­li­še­ním. Díky vy­so­ké roz­pust­nos­ti ve vodě po­sky­tu­je prys­ky­ři­ce E-Aqua­sol vhod­nou al­ter­na­ti­vu k agre­siv­něj­ším roz­pouš­tě­dlům jako třeba lepta­dlo.

Celý článek...
 

Plugin ShapeDiver ve verzi 1.6

ShapeDiver-Plugin-GeometryGym-IFC-1949Do­pl­něk Sha­pe­Di­ver nově na­bí­zí na­pří­klad glTF Ex­por­ter pro Rhi­no, vzhle­dem k to­mu, že for­mát glTF stal stan­dar­dem pro on-line zob­ra­ze­ní ge­o­me­t­rie, rych­le se na­čí­tá a je ve vel­ké mí­ře kom­pa­ti­bil­ní se 3D on-line tech­no­lo­gi­e­mi. Jde o prv­ní ná­stroj pro ex­port glTF pro Rhi­no 5 a 6 a de­fi­ni­ce v Grass­hop­pe­ru. Další za­jí­ma­vou ovin­kou je in­te­gra­ce Ge­o­me­try­Gy­mu, ob­lí­be­né­ho doplň­ku pro ob­last AEC zjed­no­du­šu­jí­cí­ho vzá­jem­nou sou­čin­nost mezi Rhi­nem/ Grasshop­pe­rem a dal­ší­mi soft­wa­ro­vý­mi ba­líč­ky jako Revit nebo Ar­chi­cad.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci