CADservis
Koberce Breno
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
SUSE
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Nový plugin PREMA pro MagiCAD for Revit

prema-2022Ne­dáv­no vy­da­ný plu­gin PREMA Ma­gi­CAD for Re­vit je doplň­ko­vá apli­ka­ce Re­vi­tu, která spo­ju­je vý­po­čto­vou apli­ka­ci Prema Shunt­­Lo­­gik do Ma­gi­CAD for Re­vit, což umož­ňu­je snad­něj­ší výběr pa­ra­lel­ních jed­no­tek, které se mají po­u­žít v Ma­gi­CA­Du pro Re­vit. Kal­ku­lač­ní pro­gram ShuntLo­gik na­vr­hu­je všech­ny běžné jed­not­ky Pre­ma­block bez vý­mě­ní­ku. Zpra­co­vá­vá pa­ra­lel­ní jed­not­ky s kon­venč­ní­mi re­gu­lač­ní­mi ven­ti­ly a re­gu­lač­ní ven­ti­ly s ve­sta­vě­ným re­gu­lá­to­rem di­fe­renč­ní­ho tlaku, tj. FLEX boč­ní­ky. ShuntLo­gik také zpra­co­vá­vá vý­po­čty pro pa­ra­lel­ní jed­not­ky v tzv. GREEN verzi.

Celý článek...
 

Digitální dvojče pro intuitivní ovládání robota

IRC Virtuelle Box-2022Ně­mec­ká firma igus vy­vi­nu­la ří­di­cí soft­ware pro ře­še­ní níz­ko­ná­kla­do­vé au­to­ma­ti­za­ce, který uži­va­te­lům umožňuje snad­no pro­gra­mo­vat své ro­bo­ty. Soft­ware igus Robot Con­t­rol je k dis­po­zi­ci on-line zdar­ma a na­bí­zí uži­va­te­li snad­ný úvod do au­to­ma­ti­za­ce. S novým soft­warem lze na­pro­gra­mo­vat a řídit různé ki­ne­ma­ti­ky ro­bo­tů. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta si­mu­lu­jí po­hy­by. To umožňuje uži­va­te­li na­pro­gra­mo­vat vhod­né ře­še­ní před za­kou­pe­ním ro­bo­ta. Ro­bo­tic­ký hard­ware, na­pří­klad li­ne­ár­ní­ho ro­bo­ta se spí­na­cí skří­ní, na­bí­zí igus za při­bliž­ně 5400 $.

Celý článek...
 

Studentská soutěž BIM PROJEKT 2020

Graphisoft soutez-2022Me­zi­ná­rod­ní sou­těž pro stu­den­ty po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí Gra­phi­soft za­ča­la už 11. květ­na a po­tr­vá do 30. červ­na 2020. Pokud do­kon­ču­je­te tento rok BIM pro­jekt nebo máte pro­jekt, který jste vy­la­di­li do BIM mo­de­lu tak, aby byl zdro­jem in­for­ma­cí i do­ku­men­ta­ce, po­děl­te se o svůj ar­chi­ca­dov­ský pro­jekt a při­poj­te se k ta­len­to­va­ným stu­den­tům z ce­lé­ho světa. Sou­těž­te o vlast­ní li­cen­ci Ar­chi­ca­du! Pro účast v sou­tě­ži mu­sí­te za­slat svůj pro­jekt nebo di­plo­mo­vou práci zpra­co­va­nou v Ar­chi­ca­du. Ví­tě­zo­vé budou Gra­phi­sof­tem vy­hlá­še­ni už 8. čer­ven­ce 2020.

Celý článek...
 

FOR ARCH by měl být koncem září

for arch-2022Podle or­ga­ni­zá­to­rů by sta­veb­ní ve­letrh FOR ARCH měl na pod­zim le­toš­ní­ho roku od­star­to­vat již čtvr­tou de­ká­du své exis­ten­ce – 31. roč­ník. Je na­plá­no­ván na 22. až 26. září 2020 jako jedna z nej­vý­znam­něj­ších akcí oboru v PVA Expo Praha a před­sta­ví no­vin­ky, tren­dy a pro­duk­ty na­příč sta­veb­ní­mi od­vět­ví­mi. Při­pra­ven bude i pes­t­rý do­pro­vod­ný pro­gram pro od­bor­nou i laic­kou ve­řej­nost. Ve­letrž­ní svět se chys­tá k ná­vra­tu po ko­ro­na­vi­ro­vé krizi a For Arch jako jeden z jeho pi­lí­řů by měl zá­sad­ně pod­po­řit nutný re­start eko­no­mi­ky a stát se mís­tem pro usku­tečňování ob­chod­ních kon­trak­tů mezi mnoha sub­jek­ty.

Celý článek...
 

Slevy na VariCAD do 21. června 2020

VariCAD 2020-2022Spo­leč­nost Va­ri­cad vy­hlá­si­la na ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 21. červ­na 2020 za­jí­ma­vé slevy. Je jimi na­pří­klad sleva 3000 Kč na Va­ri­CAD roční up­gra­de s cenou po slevě 11 990 Kč při zá­klad­ní ceně 14 990 Kč. Plat­ná je pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod stá­va­jí­cí verze pro­gra­mu na Va­ri­CAD 2020-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on-line po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní, tj. včet­ně ak­tu­a­li­za­ce na verzi Va­ri­CAD 2021. Star­ší li­cen­ce jsou ře­še­ny in­di­vi­du­ál­ně ob­chod­ní­ky Va­ri­ca­du, kteří zpra­cu­jí zá­jem­cům in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku.

Celý článek...
 

Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus

bimplus-20222Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní in­že­ný­ry, vý­rob­ce, pro­jek­to­vé ma­na­že­ry, kli­en­ty a celé pro­jek­to­vé týmy, které po­tře­bu­jí clou­do­vé pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci za­lo­že­né na da­tech. Zá­kla­dem ce­lé­ho BIM pro­ce­su je open­BIM plat­for­ma, která umožňuje spo­lu­prá­ci a vyšší efek­ti­vi­tu v celém ži­vot­ním cyklu pro­jek­tu – od ná­vr­hu po re­a­li­za­ci, a do­kon­ce i údrž­bu a pro­voz. BIM sys­tém se již po mnoho let po­u­ží­vá ke zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce, pro­to­že na­bí­zí způ­sob ko­or­di­na­ce prací, který cel­ko­vě zlep­šu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.

Celý článek...
 

EIZO Corporation si vybrala platformu Aras

Aras-2022Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti při­způ­so­bit se změ­nám pod­ni­ká­ní a pod­po­ře hro­mad­né­ho při­způ­so­be­ní se svým zá­kaz­ní­kům. EIZO se za­mě­ři­lo na pod­po­ru ino­va­cí a ak­tiv­ních prak­tik, které uspo­ko­jí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a udrží se v dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ském kli­ma­tu. Jeho sou­čas­né in­frastruk­tu­ře a pro­ce­sům chy­bě­la funkč­nost a fle­xi­bi­li­ta po­třeb­ná k udr­že­ní kroku s vy­ví­je­jí­cí­mi se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci