SolidWorks
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M

Farsoon-FS301M-1942No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů a le­tec­tví, a před­sta­ví se po­pr­vé na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu. Hlav­ní­mi prvky plat­for­my ma­jí být rych­lost vý­ro­by, sprá­va ko­vo­vé­ho práš­ku, kva­li­ta jed­not­li­vých sou­čás­tí a mož­nost ser­vi­su. FS301M má tis­ko­vou plo­chu 305 × 305 × 400 mm a umož­ňu­je vy­u­žít buď jed­no­ho, ne­bo dvou la­se­rů. Pro od­stra­ně­ní ri­zik a po­ten­ci­ál­ní kon­ta­mi­na­ce práš­kem je tis­kár­na vy­ba­ve­na pří­vod­kou práš­ku.

Celý článek...
 

Hexagon představuje LS-C-5.8 pro laserové skenování

LSC58-Machine-Tool-Laser-Scanner-1942Spo­leč­nos­t He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce na­bíd­ne no­vý sys­tém LS-C-5.8 pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní na ob­rá­bě­cích stro­jích. Vhod­ný je pro mě­ře­ní ne­pra­vi­del­ných ne­bo vel­kých po­vrchů a dí­ky pev­ně za­bu­do­va­né­mu sen­zo­ru s mod­rou lin­kou i pro mě­ře­ní vel­mi tma­vých po­vrchů. V in­te­gra­ci s ob­rá­bě­cím stro­jem vy­tvá­ří mrač­na bodů s ob­ráz­ky cel­ko­vé­ho po­vrchu sou­čás­ti. Pří­sluš­ný soft­ware pře­ve­de da­ta do leh­ce sro­zu­mi­tel­né­ho for­má­tu, na­pří­klad s ba­rev­ný­mi ma­pa­mi, aby se snad­no da­ly určit vý­ky­vy v kva­li­tě a pro­vést např. po­mo­cí funk­ce Best-Fit opra­vy i u sou­čás­ti, kte­rá se v da­né chví­li stá­le ob­rá­bí.

Celý článek...
 

Fusion 360 – nové uživatelské prostředí

Nicom Obr-01-1942Na za­čát­ku škol­ní­ho ro­ku, kon­krét­ně 4. zá­ří 2019, při­pra­vil vý­vo­jo­vý tým apli­ka­ce Fu­si­on 360 pod­zim­ní up­da­te, kte­rý má opět uži­va­te­lům po­mo­ci ze­fek­tiv­nit je­jich prá­ci. Na prv­ní po­hled je nej­vý­raz­něj­ší změ­nou uži­va­tel­ské pro­stře­dí, te­dy pří­s­tup k jed­not­li­vým ná­stro­jům. No­vé uži­va­tel­ské roz­hra­ní ná­stro­jů na­bí­zí je­jich vy­lep­še­nou or­ga­ni­za­ci, ter­mi­no­lo­gii a zjis­ti­tel­nost. Rov­něž umo­ž­ňu­je na­sta­vit šká­lo­va­tel­nost sys­té­mu Fusi­on 360, pro­to­že v bu­douc­nu bude před­sta­ve­no ví­ce funk­cí! Zá­sad­ní změ­ny mů­že­me roz­dě­lit do pě­ti čá­stí.

Celý článek...
 

ColorFabb nabízí laserem značkovatelný PLA materiál

ColorFabb Laser Marking PLA-1941Nový, svět­le šedý ma­te­ri­ál Laser Mar­king PLA od Co­lorFa­bbu umož­ňu­je při­dá­vat na 3D tisky z FDM tis­ká­ren loga, čá­ro­vé kódy nebo gra­fi­ku. Na první po­hled ma­te­ri­ál vy­pa­dá jako ja­ké­ko­liv jiné PLA, na­sta­ve­ní tisku a kva­li­ty ma­te­ri­á­lu jsou rov­něž stej­né, s tis­ko­vou tep­lo­tou mezi 195 – 220 °C a do­po­ru­če­nou tep­lo­tou lůžka 50 – 60 °C. Co­lor­Fa­bb do něj však při­mí­chal na laser cit­li­vou pří­sa­du, která re­a­gu­je na roz­sah la­se­ro­vých vl­no­vých délek.

Celý článek...
 

Basemark GPU 1.2 Beta je připraven

gpu-promo-crystal-1941Vývoj na GPU 1.2, ben­chmar­ko­vém tes­tu pro vý­voj čipů a disků, po­stou­pil do fá­ze be­ta ver­ze ur­če­né k tes­to­vá­ní. Vy­dá­ní ost­ré ver­ze se plá­nu­je na ko­nec to­ho­to ro­ku. Base­mark GPU 1.2 při­dá­vá k již pod­po­ro­va­ným ope­rač­ním sys­té­mům An­dro­id, Win­dows a Li­nux také iOS a macOS. Při­by­la pod­po­ra pro gra­fic­ká API Open­GL ES 3.1, Open­GL 4.5, Vul­kan 1.0, Di­rectX 12 a Me­tal. No­vý test umož­ňu­je ta­ké ana­ly­zo­vat vý­kon a kva­li­tu dis­ku u vlo­že­ných za­ří­ze­ní a ne­ná­roč­ných chyt­rých te­le­fo­nů. No­vé funk­ce v Base­mar­ku GPU 1.2 umož­ní ana­ly­zo­vat a po­rov­ná­vat vý­kon 3D gra­fi­ky u růz­ných za­ří­ze­ní – chyt­rých te­le­fo­nů, tab­le­tů, no­te­boo­ků ne­bo stol­ních po­čí­ta­čů s Win­dows a Li­nu­xem.

Celý článek...
 

Hydra Research nabízí 3D tiskárnu Nautilus

Nautilus with Laptop--1941Nau­ti­lus firmy Hydra Re­search je open-sour­ce stol­ní 3D tis­kár­na, ur­če­ná prů­mys­lo­vým uži­va­te­lům, jejíž vel­kou před­nos­tí je mag­ne­tic­ký box s ná­stro­ji, který ob­sa­hu­je ho­tend E3D V6 a pod­po­ru­je rych­lou vý­mě­nu tis­ko­vých try­sek a ši­ro­kou řadu vlá­ken včet­ně abra­ziv­ních ma­te­ri­á­lů jako uh­lí­ko­vá vlák­na či skle­ně­né kom­po­zi­ty. Tis­ko­vá plo­cha tis­kár­ny je 205 × 205 × 220 mm, po­u­žít lze v této zcela uza­vře­né tis­kár­ně ma­te­ri­á­ly jako ABS, PVC a nylon. Kromě mi­ni­mál­ních emisí na­bí­zí tis­kár­na ještě sle­do­vá­ní stavu ná­pl­ně, de­tek­ci ko­li­ze, ob­no­ve­ní tisku po vý­pad­ku elektři­ny, a také funk­ce ji­ných vý­rob­ců jako E3D, Du­e­t3D a Fil­la­­men­­tum či kom­pa­ti­bi­li­tu se soft­warem Cura od Ul­ti­ma­ke­ru.

Celý článek...
 

Cortona3D vydává RapidAuthor 12.0

products sidebar catalog-1941Nej­no­věj­ší verze sady pro tvor­bu 2D/3D tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce pro vý­ro­bu a po­pro­dej­ní pod­po­ru slo­ži­tých stro­jů před­sta­vu­je vy­lep­še­ný al­go­rit­mus u im­por­tu CAD dat, op­ti­ma­li­zo­va­nou tvor­bu ná­vo­dů a ka­ta­lo­gů sou­čás­tek, a také ši­ro­ké mož­nos­ti roz­hra­ní a vy­lep­še­ní při vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce v sou­la­du se stan­dar­dem S1000D. Mezi no­vý­mi funk­ce­mi pro do­ku­men­ta­ce kom­pa­ti­bil­ní se S1000D na­jde­me například fil­tro­vá­ní součástí v ka­ta­lo­gu podle čísla mo­de­lu a ser­vis­ní­ho pře­hle­du.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci