SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 3
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC
Lokia
SAM v kostce 2019
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Summit Koncepce BIM 21. 11. v Praze

digi cesko-1947Již 21. lis­to­pa­du 2019 bu­dou mít li­dé z obo­ru sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní sta­veb uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umož­ňu­je vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Její vy­u­ži­tí bude po­vin­né od roku 2022 u všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek v čes­kém sta­veb­nic­tví. Sum­mit Kon­cep­ce BIM je je­di­ným se­tká­ním u nás po­řá­da­ným spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy.

Celý článek...
 

Hexagon vydává SMIRT ve verzi 2020.1

SMIRT 2020.1 PR IMG 1-1947SMIRT 2020.1 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­za­ce uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, pod­po­ru více CAD for­má­tů nebo mož­nost pa­ra­lel­ní­ho pro­po­je­ní s WORK­NC pro uži­va­te­le NC. U uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní na­jde­me ikony u tla­čí­tek ná­hle­dů a pří­ka­zů po­dob­né těm z dal­ších pro­duk­tů He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce Pro­ducti­on Soft­wa­ru. SMIRT nyní navíc na­bí­zí mož­nost na­sta­vit dvou­ba­rev­ný gra­di­ent po­za­dí po­dob­ný to­mu z ji­ných CAD/CAM pro­duk­tů. SMIRT 2020.1 také roz­ši­řu­je na­bíd­ku im­por­tu pro So­lid­works, STEP, Pa­ra­so­lid a JT (Ju­pi­ter Tes­sellati­on), bez nut­nos­ti do­da­teč­ných li­cen­cí.

Celý článek...
 

Konference BIM a energetické úspory 2019

BIMaEnerg-1946Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve na kon­fe­ren­ci BIM a ener­ge­tic­ké úspo­ry 2019, kte­rou při­pra­vi­la ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou radou pro še­tr­né bu­do­vy. Kon­fe­ren­ce se koná 3. pro­sin­ce 2019 v bu­do­vě Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví, Vác­lav­ské ná­měs­tí 31, Praha 1. BIM je sy­no­ny­mem pro efek­tiv­nost a úspor­nost. Díky vý­ho­dám, které při­ná­ší, do­chá­zí k vel­ké­mu množ­ství úspor během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu stav­by, tedy od ná­vr­hu přes vý­stav­bu, pro­vo­zo­vá­ní, re­kon­struk­ci až po pří­pad­nou de­mo­li­ci.

Celý článek...
 

Act-3D ohlásil dostupnost Lumionu 10

Lumion 10-Displacement Mapping-1947Nová verze na­bí­zí jemné pro­kres­le­ní stro­mů a rost­lin ve vy­so­ké kva­li­tě, ná­hle­dy před sa­mot­ným vy­kres­lo­vá­ním a mnohé další nové či vy­lep­še­né funk­ce. Ná­hle­dy ve vy­so­ké kva­li­tě před sa­mot­ným spuš­tě­ním ren­de­ro­vá­ní umožňují pro­hléd­nout si, jaký dopad budou mít efek­ty v mó­dech Photo, Movie nebo Pa­no­ra­ma na ko­neč­ný vý­sle­dek, takže lze pro­vést pří­pad­né po­třeb­né změny v osvět­le­ní, stí­nech, ma­te­ri­á­lech či po­zi­ci ka­me­ry. Pro oži­ve­ní ma­te­ri­á­lů a cel­ko­vé­ho de­sig­nu se na­bí­zí pro­fi­ly či ob­ry­sy díky ma­po­vá­ní po­su­nů u 167 ma­te­ri­á­lů včet­ně dřeva, drs­né­ho po­vrchu cihel, hr­bol­ků štěr­ku aj.

Celý článek...
 

On-line knihov­na vý­u­ko­vých lekcí 3D mo­de­lo­vá­ní od Y Softu

be3D-eDee Academy 2-1946Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vu­je pro­jekt be3D Aca­de­my. Jedná se o on-line de­po­zi­tář 3D mo­de­lů a lekcí na­vr­že­ných pro zjed­no­du­še­ní výuky ve ško­lách po­mo­cí vy­u­ži­tí 3D ob­jek­tů. Pro­jekt be3D Aca­de­my je nyní do­stup­ný pe­da­go­gům jako další sou­část tis­ko­vé­ho ře­še­ní YSoft be3D eDee, které bylo na­vr­že­no spe­ci­ál­ně pro vzdě­lá­va­cí účely. Pří­no­sy 3D tisku ve vzdě­lá­vá­ní jsou známé. Jde o ná­stroj, který do výuky ak­tiv­ně za­po­ju­je stu­den­ty a umož­ní jim po­ro­zu­mět i ob­tíž­ným před­mě­tům. Mnoho pe­da­go­gů ale nemá čas ani zna­los­ti, jak výuku za­hr­nu­jí­cí 3D tisk vy­tvá­řet a plá­no­vat.

Celý článek...
 

Adaptive3D rozšiřuje nabídku o Elastic ToughRubber 90

etr90-1946Spo­leč­nost Adap­ti­ve3D má ve svém port­fo­liu pevné, ale oheb­né fo­to­po­ly­me­ry pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Je­jich no­vin­kou je vul­ka­ni­zo­va­ný kau­čuk vy­so­ce odol­ný proti pře­tr­že­ní v ta­hu a elas­to­mer po­dob­ný po­ly­u­re­ta­nu s ná­zvem Elas­tic Tou­ghRubber 90 (ETR) ur­če­ný pro 3D tisk for­mou DLP oheb­ných kon­co­vých částí u bot, v prů­mys­lu, v pře­pra­vě ne­bo v lé­kař­ství.

Celý článek...
 

Čtyři tiskárny CraftBot nové řady Flow od CraftUnique

craftbots-1946Ma­ďar­ský vý­rob­ce CraftUnique před­sta­vu­je no­vou řa­du 3D tis­ká­ren Craft­Bot, kte­rá bu­de mít ná­zev Craft­Bot Flow a ob­sa­ho­vat FFF tis­kár­ny no­vé ge­ne­ra­ce se čtyř­mi růz­ný­mi sys­témy: se dvě­ma sa­mo­stat­ný­mi vý­tlač­ní­ky a dvěma ne­zá­vis­lý­mi dvo­ji­tý­mi vý­tlač­ní­ky (IDEX). Půjde o tis­kár­ny Craft­Bot Flow, Flow XL, Flow IDEX a Flow IDEX XL. Craft­Bot Flow je ur­če­na pro kaž­do­den­ní po­u­ži­tí a na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 200 × 250 mm, rych­lost tisku až 200 mm/s, trysku pra­cu­jí­cí s tep­lo­ta­mi až 300 °C a vy­hří­va­né lůžko s tep­lo­tou mezi 60 – 100 °C.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci