Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - Letní akademie
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

3D ske­ner po­moc­ní­kem vy­tvo­ře­ní ana­to­mic­ké ko­je­nec­ké láhve

SMARTTECH-anatomical-baby-bottle-1934Doplňky pro no­vo­ro­zen­ce a ko­jen­ce jsou dnes dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ským od­vět­vím. Vý­rob­ci sou­tě­ží o vy­mýš­le­ní stále ra­fi­no­va­něj­ších a kre­a­tiv­něj­ších pro­duk­tů ur­če­ných pro pomoc mla­dým ro­di­čům v péči o své děti. Mezi mnoha ba­rev­ný­mi a často zby­teč­ný­mi vý­rob­ky exis­tu­jí vý­ji­meč­né pro­duk­ty, které jsou na­vr­že­ny tak, aby ro­di­čům sku­teč­ně po­moh­ly a pod­po­ři­ly je k vy­tvo­ře­ní nor­mál­ní­ho stavu tam, kde to není vždy možné. Jed­ním ta­ko­vým je­di­neč­ným pro­duk­tem je při­způ­so­be­ná ko­je­nec­ká láhev na mléko „New Eve“. Vy­tvo­ři­la ji de­sig­nér­ka Beata Ni­ko­laj­c­zyk-Mi­ni­ak, která byla mno­ho­krát oce­ně­na v růz­ných pres­tiž­ních sou­tě­žích.

Celý článek...
 

České dráhy nabídnou další bezbariérové vlaky

CD push-pull-handicap-1934Za ros­tou­cím zá­jmem osob se zdra­vot­ním po­sti­že­ním o ces­to­vá­ní vla­ky Čes­kých drah sto­jí snad­ný ob­jed­náv­ko­vý sys­tém asi­s­ten­ce a míst ve vla­ku, jed­no­du­ché vy­hle­dá­vá­ní bez­ba­ri­é­ro­vé­ho spo­je­ní a na­bíd­ka už 5066 bez­ba­ri­é­ro­vých vla­ků po ce­lé Čes­ké re­pub­li­ce i do za­hra­ni­čí. V le­toš­ním 1. po­lo­le­tí bylo re­gis­tro­va­ných ces­tu­jí­cích s han­di­ca­pem vy­ža­du­jí­cích asi­s­ten­ci na ces­tě o 14 % ví­ce než ve stej­ném ob­do­bí loň­ské­ho ro­ku. Čes­ké drá­hy pře­pra­vu­jí den­ně de­sít­ky ces­tu­jí­cích na vo­zí­ku. Jen za 1. po­lo­le­tí vy­u­ži­lo těch­to slu­žeb 3781 pře­dem re­gis­tro­va­ných han­di­ca­po­va­ných a ně­ko­lik tisíc zá­kaz­ní­ků, kte­ří ne­by­li pře­dem ob­jed­na­ní.

Celý článek...
 

Acro­nis True Image 2020 repli­ku­je zá­lo­hy do clou­du

ATI-simple-interface-1934Chrá­nit svá data je be­ze­spo­ru pr­vot­ním zá­jmem nejen kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů. Z to­ho­to hle­dis­ka je dobré vědět, že Acro­nis ohlá­sil no­vou verzi pro­duk­tu osob­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny Acro­nis True Image 2020, která umožňuje uži­va­te­lům au­to­ma­tic­ky repli­ko­vat lo­kál­ní zá­lo­hy do clou­du. Tak se stává prv­ním ře­še­ním, jež au­to­ma­ti­zu­je vět­ši­nou od­bor­ní­ků do­po­ru­čo­va­né zá­lo­ho­va­cí pra­vi­dlo 3-2-1. Repli­kač­ní funk­ce Dual Pro­tecti­on je ale jen jed­nou z více než stov­ky ino­va­cí a vy­lep­še­ní za­bu­do­va­ných do soft­wa­ru Acro­nis True Image 2020, která jsou za­mě­ře­na na další zlep­še­ní vý­kon­nos­ti, uži­va­tel­ské­ho ovlá­dá­ní a úrov­ně bez­peč­nos­ti.

Celý článek...
 

In­no­disk na­bíd­ne disky In­no­AGE SSD

Innoage ssd-1934In­no­AGE SSD je prv­ním hyb­rid­ním dis­kem na svě­tě s in­te­gro­va­ným sys­té­mem Micro­soft Azu­re Sphe­re. Micro­soft Azu­re Sphe­re po­sky­tu­je dis­kům In­no­disk In­no­AGE SSD zvlášt­ní za­bez­pe­če­ní na úrov­ni vrs­tev a vzdá­le­né sle­do­vá­ní s nu­lo­vou ad­mi­nis­tra­cí. V za­ří­ze­ních edge sbí­ra­jí In­no­AGE SSD da­ta a dá­va­jí přes cloud pří­ka­zy pro ví­ce­funkč­ní sprá­vu, např. opra­vy chyb, ak­tu­a­li­za­ce fir­m­wa­ru, ana­lý­zu dat, AES kódo­vá­ní, rych­lé sma­zá­ní, zni­če­ní, ochra­nu zá­pi­su, ob­no­vu a zo­ta­ve­ní. Dí­ky to­mu jsou ty­to dis­ky vhod­né pro apli­ka­ce AIoT. Pře­hled­né roz­hra­ní In­no­AGE SSD na­bí­zí vlast­ní clou­do­vou plat­for­mu pro sprá­vu dis­ku.

Celý článek...
 

CAM­ple­te vy­dá­vá Tur­n­Mill verze 9

TurnMill-V9-Image-Close-Up-1934Tur­n­Mill V9 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní u 3D vy­kres­lo­vá­ní, si­mu­la­cí a pod­po­ry ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní. U 3D zob­ra­ze­ní nyní za­hr­nu­je re­a­lis­tic­ké vy­kres­le­ní stí­no­vá­ní kovů, mo­de­lo­vá­ní od­ra­zů a svě­tel a mož­nost vý­kre­sů na zá­kla­dě me­to­dy de­tek­ce okra­jů. Zvo­le­né ob­jek­ty jsou no­vě lé­pe zvý­raz­ně­ny a při­by­la pod­po­ra my­ši 3D Spa­ce Mou­se pří­mo z uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a pod­po­ra ovla­da­če hard­wa­ru pro ši­ro­kou šká­lu video ka­ret. U si­mu­la­cí do­vo­lu­jí mož­nos­ti Col­li­si­on Mo­de Pau­sing a In­ter­po­lati­on View přes­ně pro­zkou­mat všech­ny bo­dy po­hy­bu, do­kon­ce i mezi na­pro­gra­mo­va­ný­mi body, a vy­lep­še­no by­lo 3D zob­ra­ze­ní ko­li­zí v ge­o­me­t­rii.

Celý článek...
 

Nová kom­pakt­ní 3D tis­kár­na EVO R od Ai­rwolf 3D

EVO-R-3D-Printer-for-Education-1934Nová stol­ní 3D tis­kár­na EVO R spo­leč­nos­ti Ai­rwolf 3D na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 220 × 229 mm, funk­ce před­cho­zích mo­de­lů EVO (např. vel­ký, sed­mi­pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, HEPA a uh­lí­ko­vý filtr, 32­bi­to­vý mi­k­ro­o­vla­dač Ge­ne­sis, za­rov­ná­va­cí vo­dít­ka či prá­ci s vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi) a sa­mo­zřej­mě i funk­ce nové. Me­zi ni­mi na­jde­me tře­ba au­to­ma­tic­ké vy­rov­ná­vá­ní, hli­ní­ko­vou kon­struk­ci, po­mo­cí CNC vy­ro­be­né hot endy (na zhru­ba 25 wat­tech), oce­lo­vé lůž­ko z jed­no­ho ku­su, dva vý­tlač­ní­ky nebo ko­mu­ni­kač­ní ka­bel po­kry­tý teflo­nem.

Celý článek...
 

Procore BIM pro 3D modely

ENT-BIM-1934Spo­leč­nost Pro­co­re Tech­no­lo­gies, která na­bí­zí soft­wa­re pro sprá­vu sta­veb, ny­ní při­chá­zí s Pro­co­re BIM. Tent­o pro­dukt umo­ž­ňu­je tý­mům v te­ré­nu vy­lep­še­ný pří­stup k BIM a ke 3D mo­de­lům na je­jich iOS za­ří­ze­ních. Tý­my mo­hou pu­b­li­ko­vat sou­řad­né 3D mo­de­ly pří­mo do iOS apli­ka­ce Pro­ci­te, pří­pad­ně si je pro­hléd­nout z ja­ké­ho­ko­liv za­ří­ze­ní Apple. Pro­co­re BIM do­ká­že na­víc s vel­ký­mi 3D mo­de­ly a je plně in­te­gro­ván s ná­stro­jem 2D Dra­wings pro 2D vý­kre­sy.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci