CAD - online trafika
Siemens - Large Assembly
Google překladač: English Deutsch
Siemens - SolidEdge (letní akademie)
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Před­sta­ve­ní plzeňské zóny pro prů­my­sl 4.0 ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě

Vizualizace projektu Panattoni Pilsen Digital Park-1933Sta­vi­tel prů­mys­lo­vých zón Pa­natto­ni Eu­ro­pe před­sta­vil v praž­ské la­bo­ra­to­ři spo­leč­nos­ti Virtu­plex svůj nový pro­jekt na Bor­ských te­ra­sách v Plzni. Bez dlou­hé pre­zen­ta­ce a vy­svět­lo­vá­ní, ale se spe­ci­ál­ní­mi VR brý­le­mi, vy­so­ce vý­kon­ný­mi po­čí­ta­či HP na zá­da a pro­pra­co­va­ným vir­tu­ál­ním mo­de­lem in­dustri­ál­ních budov, které lze rov­nou na­vští­vit, jako kdyby už stály. Plzeňští za­stu­pi­te­lé a zá­stup­ci od­bor­né ve­řej­nos­ti se tak mohli osob­ně se­zná­mit s při­pra­vo­va­ným Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Par­kem, který by měl být prů­kop­nic­kým čes­kým pro­jek­tem dle kon­cep­ce Prů­my­sl 4.0.

Celý článek...
 

TcpMDT 8: Průlomová a plně kompatibilní se ZWCAD 2020

tcpmdt2-16-1933Apli­ka­ce TcpM­DT 8 pro ZWCAD, kte­rou vy­vi­nu­la fir­ma Aplitop, je scho­p­na pra­co­vat s to­po­gra­fic­ký­mi pro­jek­ty a roz­díl­ný­mi po­stu­py umo­ž­ňu­je mo­de­lo­vá­ní kra­ji­ny a zpra­co­vá­ní kom­plex­ních pro­jek­tů měst­ské vý­stav­by. Uži­va­te­lé Win­dows nebo An­dro­i­du mo­hou vy­u­žít te­rén­ních apli­ka­cí Tcp­G­PS, tedy pro­vá­dět prů­zku­my po­mo­cí růz­ných při­jí­ma­čů GNSS, vy­ty­čo­vat po­zem­ky a te­ré­ny, k dis­po­zi­ci jsou ta­ké ma­py Esri, or­to­gra­fic­ké ob­ráz­ky, kar­to­gra­fie a ma­po­vé služ­by na in­ter­ne­tu. Apli­top ta­ké vy­u­ží­vá IFC Alig­n­ment pro sprá­vu vy­ty­če­ní sil­nic, že­lez­nic, tu­ne­lů a mo­s­tů a mož­nost pra­co­vat s BIM pro­jek­ty.

Celý článek...
 

ITC vy­dá­vá In­tel­li­CAD ve verzi 9.2

IntelliCAD 9-1933In­tel­li­CAD Tech­no­lo­gy Con­sor­ti­um (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní CAD plat­for­my In­tel­li­CAD 9.2, jež na­bí­zí mno­ho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní jako im­port a ex­port sou­bo­rů ve for­má­tu IGES a STEP, ma­zá­ní či kom­bi­no­vá­ní zdvo­je­ných či pře­krý­va­jí­cích se en­tit po­mo­cí pří­ka­zu Over­kill, po­u­ži­tí fon­tů s psa­ním zpra­va do­le­va, výběr z při­da­né­ho se­zna­mu ty­pů ví­ce­řád­ko­vých tex­tů, zru­še­ní ne­bo zno­vu pro­ve­de­ní vy­bra­né šká­ly akcí, zdo­ko­na­le­ní po­vr­chů a sí­tí pro pře­vod na 3D tě­le­sa ne­bo pu­b­li­ka­ce vý­kre­su do no­vě pod­po­ro­va­né­ho for­má­tu DWF/DWFX. No­vin­ky na­jde­me i u mož­nos­tí vý­bě­ru.

Celý článek...
 

Od­bor­ná rada pro BIM zve na kon­fe­ren­ci BIM DAY 2019

BIM Day 2019-1933Další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY se koná 8. října 2019 v PVA Praha Letňany. Kon­fe­ren­ce BIM DAY jsou klí­čo­vým mís­tem pro se­tká­vá­ní zá­jem­ců a od­bor­ní­ků vě­nu­jí­cích se nejen té­ma­tům di­gi­ta­li­za­ce, BIM a sta­veb­nic­tví u nás již devět let. BIM DAY 2019 při­ne­se nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce o dění v České re­pub­li­ce a ve světě, za­mě­ří se také na vize, kam BIM smě­řu­je a jaká bude jeho bu­douc­nost. O své zku­še­nos­ti se při­jdou po­dě­lit před­ní od­bor­ní­ci jak z ČR, tak ze světa. Na kon­fe­ren­ci bude srov­nán vývoj BIM a jeho im­ple­men­ta­ce v za­hra­ni­čí a u nás, mezi další té­ma­ta budou za­řa­ze­ny pi­lot­ní pro­jek­ty, jasné vize a dů­vo­dy proč vy­u­žít BIM, prak­tic­ké zku­še­nos­ti, kri­tic­ký po­hled na BIM.

Celý článek...
 

MCAE dává život umě­lec­kým dílům po­mo­cí 3D tech­no­lo­gií

MCAE IMG 4386-copy-1933Mo­der­ní 3D tech­no­lo­gie po­moh­ly při­vést k ži­vo­tu pů­so­bi­vé umě­lec­ké dílo ne­da­le­ko Pí­sec­ké brá­ny v Praze 6. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems spo­lu­pra­co­va­la s aka­de­mic­kou so­chař­kou Mar­ti­nou Ho­zo­vou na vzni­ku fon­tá­ny, jež má uctít pa­mát­ku hra­běn­ky Žofie Chot­ko­vé. Od­ha­le­ní po­mní­ku by­lo na­plá­no­vá­no už v roce 2014, kdy uply­nu­lo 100 let od sa­ra­jev­ské­ho aten­tá­tu, při kte­rém za­hy­nu­la Žofie Chot­ko­vá i její man­žel Fran­ti­šek Fer­di­nand d'Este. Sym­bo­lem Žofie Chot­ko­vé byl vějíř a ru­ka­vič­ky. Vě­jíř, jako do­bo­vý atri­but dam, byl se Žofií ne­od­mys­li­tel­ně spjat. Pro­to se Mar­ti­na Ho­zo­vá roz­hod­la to­ho­to té­ma­tu cho­pit.

Celý článek...
 

ZW­SOFT vy­dá­vá ZWCAD Me­cha­ni­cal a Ar­chi­tectu­re 2020

ZWCAD MechanicalArchitecture 2020-1933Krát­ce po vy­dá­ní soft­wa­ru ZWCAD 2020 jsou do­stup­né i pro­duk­ty ZWCAD Me­cha­ni­calAr­chi­tectu­re 2020. ZWCAD Me­cha­ni­cal 2020 je po­sta­ven na plat­for­mě ZWCAD 2020 a na­bí­zí nové funk­ce jako PDF Un­der­lay Ma­nager (sprá­va pod­kla­du PDF), Data Ex­tracti­on (ex­trak­ce dat), Lisp De­bu­g­ger (la­di­cí pro­gram ja­zy­ka Lisp), Cycle Se­lecti­on (volba cyklu) a další. Kromě toho knihov­ny ob­sa­hu a ná­stro­je, vy­tvo­ře­né spe­ci­ál­ně pro ar­chi­tek­to­nic­ké a me­cha­nic­ké ná­vrhy po­má­ha­jí au­to­ma­ti­zo­vat zdlou­ha­vé pro­cedu­ry při tvor­bě vý­kre­su.

Celý článek...
 

3D tis­kár­na vy­u­ží­va­jí­cí ve­řej­ně sdí­le­ná data

Socha svobody-1933Na ve­letr­hu ACM Si­g­gra­ph 2019 v Los An­ge­les před­sta­vi­la tech­no­lo­gic­ká fa­kul­ta uni­ver­zi­ty Vi­r­gi­nie sa­mo­stat­né 3D tis­ko­vé za­ří­ze­ní s ná­zvem Sour­ce Form, které vy­tvá­ří ob­jek­ty z ve­řej­ně sdí­le­ných dat podle po­ža­dav­ku uži­va­te­le – a bez exis­tu­jí­cí­ho 3D mo­de­lu. Za­ří­ze­ní je schop­né se­sbí­rat po­mo­cí fo­to­gra­m­me­t­rie do­stup­ná volně po­u­ži­tel­ná vi­zu­ál­ní data (tedy ob­ráz­ky, fotky), jež zob­ra­zu­je na­ho­ře, vy­tvo­řit vo­děo­dol­né mo­de­ly z vý­sled­ků v mrač­nu bodů (ty zob­ra­zí dole) a vy­tisk­nout po­mo­cí fo­to­po­ly­me­ri­zač­ní 3D tis­kár­ny ve fy­zic­ké formě.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci