Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Bim.Point
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Webinář Integrace a vizualizace BIM, IoT a strojové učení

itwin webinar-2103Kom­bi­na­ce a vi­zu­a­li­za­ce růz­ných typů dat je sil­ným pří­pa­dem pro po­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry. Spo­leč­nos­ti Bent­ley a Micro­soft vy­vi­nu­ly di­gi­tál­ní dvoj­če vě­tr­né farmy Do­o­san in­te­gra­cí schop­nos­tí IoT plat­for­my Micro­soft Azure Di­gi­tal Twin s funk­ce­mi agre­ga­ce dat a 3D vi­zu­a­li­za­ce plat­for­my iTwin. Tento webi­nář vám ukáže, jak byla in­te­gro­vá­na a vi­zu­a­li­zo­vá­na data in­ter­ne­tu věcí (IoT) v re­ál­ném čase po­mo­cí 3D BIM dat, dat re­a­li­ty, stro­jo­vé­ho učení a fy­zi­kál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní.

Celý článek...
 

Magma Exteriors implementuje PLM systém ENOVIA

Dytron-Enovia-Magma-2103Spo­leč­nost Magna Ex­te­ri­ors (Bo­he­mia), závod ná­stro­jár­na, vý­rob­ce ná­stro­jů pro vstři­ko­vá­ní plas­tů pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, vy­bra­la nový sys­tém pro ří­ze­ní a re­a­li­za­ci pro­jek­tů. Vzhle­dem k tomu, že spo­leč­nost ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na pro­jek­ty s vy­so­kou spe­ci­a­li­za­cí a chce si udr­žet po­zi­ci mezi TOP 10 nej­lep­ších ná­stro­já­ren v Ev­ro­pě, roz­hod­la se pro ino­va­ci sys­té­mu ří­ze­ní, od kte­ré­ho oče­ká­vá vý­raz­ný posun v pro­ce­su ří­ze­ní za­ká­zek a tr­va­lé zlep­šo­vá­ní kva­li­ty. Ve­de­ní firmy se roz­hod­lo pro im­ple­men­ta­ci PLM sys­té­mu ENO­VIA na plat­for­mě 3D­EX­PE­RIEN­CE od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, který nej­lé­pe vy­ho­vo­val a splňoval po­ža­do­va­ná kri­té­ria.

Celý článek...
 

Včasná simulace zlepšuje způsobilost konstrukce produktu

Dassault white paper-2103Kvůli vy­ho­vě­ní po­ža­dav­kům trhu se stává mnoho pro­duk­tů men­ších, leh­čích a slo­ži­těj­ších. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod tla­kem, jsou nu­ce­ny vy­tvá­řet, tes­to­vat, ově­řo­vat a vy­rá­bět nové pro­duk­ty vyšší rych­los­tí a niž­ší­mi ná­kla­dy. Ře­še­ním této výzvy je, aby se si­mu­la­ce stala sou­čás­tí pro­ce­su ná­vr­hu. Díky in­te­gro­va­né­mu ná­vr­hu a si­mu­la­ci mohou vý­sled­ky vést k dří­věj­ší­mu roz­hod­nu­tí o ná­vr­hu, sní­že­ní zá­vis­los­ti na pro­to­ty­pech a mi­ni­ma­li­za­ci ri­zi­ka se­lhá­ní.

Celý článek...
 

Kurz Úvod do SOLIDWORKS

Uvod do SW-2103Spo­leč­nost So­li­d­Pro­fes­sor z ka­li­forn­ské­ho San Diega se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním in­ter­ak­tiv­ních kurzů pro CAD, CAM a CAE uži­va­te­le pro­gra­mů růz­ných do­da­va­te­lů. V její na­bíd­ce ne­chy­bí ani kurzy pro pří­pra­vu na vy­ko­ná­ní cer­ti­fi­kač­ních zkou­šek. Jde sice o pla­ce­nou zá­le­ži­tost, ale čas od času, aby na­lá­ka­la nové zá­kaz­ní­ky, dává k dis­po­zi­ci mož­nost zhléd­nu­tí ně­kte­rých lekcí zdar­ma v akci Free De­sign Tu­to­rial of the Month. Ak­tu­ál­ně jde o úvod do So­li­dworks a jeho celou první sekci a úvod do druhé sekce, u nichž není zob­ra­ze­na ikona zámku a jsou tak volně do­stup­né.

Celý článek...
 

Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů

Datakit oznamuje verzi 2021 1 svych prevadecu CAD souboru-2103Se za­čát­kem le­toš­ní­ho roku 2021 před­sta­vu­je Da­ta­kit novou verzi svého soft­wa­ru. Při­dá­vá novou kni­hov­nu pro čtení for­má­tu FBX, pod­po­ru sou­bo­rů ACIS .asab, pod­po­ru nej­no­věj­ších verzí CAD soft­wa­ru na trhu (JT, Open Cas­ca­de, Catia V6, Solid Edge, So­li­dworks, NX a Rhino) a ne­za­po­mí­ná ani na nové mož­nos­ti pře­vo­du v CrossMa­nage­ru. Po zá­pi­su for­má­tu FBX může Da­ta­kit na­bíd­nout čtení .FBX for­má­tu. Knihov­na je schop­na číst bi­nár­ní a ASCII sou­bo­ry ve for­má­tu FBX od verze 6.1 do 7.7. Kromě ge­o­me­t­rie umožňuje ex­trak­ci dat tex­tu­ry, in­stan­ce a se­sta­vy.

Celý článek...
 

Valeo s VŠB-TUO vyvíjejí auto s řízením drive-by-wire

Valeo Drive by Wiresensors-schema-2103Valeo na po­ly­go­nu v Mi­lo­vi­cích tes­tu­je ve spo­lu­prá­ci s VŠB – Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou Os­t­ra­va první au­to­mo­bil s tzv. drive-by-wire ří­ze­ním, které je vý­sled­kem je­jich spo­leč­né­ho vý­vo­je. Jedná se o dů­le­ži­tý krok k plně au­to­nomní­mu ří­ze­ní. Za­tím­co u le­ta­del se ří­ze­ní typu fly-by-wire, tedy ovlá­dá­ní bez me­cha­nic­ké vazby přes elek­tro­nic­ký in­ter­fa­ce, ob­je­vi­lo již v še­de­sá­tých le­tech mi­nu­lé­ho sto­le­tí a dnes je na­pros­to běžné i u do­prav­ních le­ta­del, u au­to­mo­bi­lů se stále lpí na me­cha­nic­ké vazbě mezi koly a vo­lan­tem, tak i mezi brz­do­vým pe­dá­lem a brz­da­mi.

Celý článek...
 

CETIN bude využívat geoinformační platformu Esri

Communications Data Management for ArcGIS Online-2103​Po zhru­ba 10 le­tech při­stou­pil CETIN, správce tele­ko­mu­ni­kač­ní in­fra­stru­ktu­ry, ke ge­ne­rač­ní ob­mě­ně leh­ké­ho kli­en­ta GIS. S tím se pojí i zá­sad­ní změna tech­no­lo­gie, kon­krét­ně pře­chod na plat­for­mu Esri. Spo­leč­ně s Uni­cor­nem začal CETIN bu­do­vat sys­tém, který za­jis­tí pře­hled­nou pre­zen­ta­ci sí­ťo­vé in­frastruk­tu­ry nad mapou. Webo­vý ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (WGIS) umožňuje ze­fek­tiv­nit plá­no­vá­ní FTTx sítě či po­sky­to­vá­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ních slu­žeb. Sys­tém WGIS v sobě in­te­gru­je velké množ­ství in­for­ma­cí, dat a uži­va­te­lů.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Nový Sylvac-SCAN S25T je malý stroj s velkým výkonem

Úterý, 15 Prosinec 2020 11:10

Sylvac-SCAN S25T-2051Syl­vac-SCAN S25T je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do op­tic­kých mě­ři­cích sys­té­mů firmy Syl­vac. Po­u­ži­tím nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie Syl­vac-SCAN je tento stroj s vy­so­kou roz­li­šo­va­cí schop­nos­tí a vy­so­kou přes­nos­tí ide­ál­ní pro rych­lé mě­ře­ní ma­lých vál­co­vých dílů do prů­mě­ru 26 mm a 200 mm délky, jako jsou sou­část­ky ho­di­nek, zubní im­plan­tá­ty, kost­ní šrou­by, au­to­mo­bi­lo­vé, le­tec­ké a vše­o­bec­ně vál­co­vé sou­čás­ti, kde je dů­le­ži­tá rych­lost a přes­nost kon­t­ro­ly. Malý, ale vý­kon­ný, Syl­vac-Scan S25T je vy­ba­ven pro­slu­lou osou ná­klo­nu Syl­vac pro kom­plex­ní mě­ře­ní zá­vi­tů, schop­nou měřit zá­vi­ty s úhly šrou­bo­vi­ce až 30 °.

Celý článek... Autor článku: Sylvac

Tags: Inspekce | Měření | SCAN S25T | Sylvac | Válcové díly | Závity

 

Epson s novou generací technologie chytrých brýlí Moverio

Pondělí, 14 Prosinec 2020 22:03

bt40 std 02 1-2051Firma Epson uvádí na trh svou nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie roz­ší­ře­né re­a­li­ty (AR) v po­do­bě chyt­rých brýlí Mo­ve­rio. Deset let po před­sta­ve­ní svých zcela prv­ních chyt­rých brýlí, uvádí Epson na trh čtvr­tou ge­ne­ra­ci chyt­rých brýlí s bi­no­ku­lár­ní a prů­svit­nou ob­ra­zov­kou s roz­ší­ře­nou re­a­li­tou Si-OLED. Nová řada Mo­ve­rio, která za­hr­nu­je chyt­ré brýle BT-40 a BT­-40S, na­bí­zí uži­va­te­lům řadu no­vých funk­cí, včet­ně šir­ší­ho zor­né­ho pole, vý­raz­ně vyš­ší­ho HD roz­li­še­ní, vy­so­ké­ho kon­tras­tu, lepší ko­nek­ti­vi­ty a po­ho­dl­něj­ší­ho, při­způ­so­bi­tel­něj­ší­ho de­sig­nu pro snad­né no­še­ní. Jed­not­li­vé mo­de­ly jsou ur­če­né pro od­liš­né cí­lo­vé sku­pi­ny.

Celý článek... Autor článku: Epson

Tags: BT-40 | BT-40S | Chytré brýle | Epson | Hardware | Moverio | Rozšířená realita | Virtuální realita

 

Inteligentní 3D sledovací systém Leica BLK247

Sobota, 12 Prosinec 2020 22:55

Leica BLK247-2050Firma Leica Ge­o­sys­tems, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, ozná­mi­la na za­čát­ku pro­sin­ce roz­ší­ře­ní svého in­te­li­gent­ní­ho 3D sle­do­va­cí­ho sys­té­mu Leica BL­K247, aby vy­ho­vě­la růz­ným po­tře­bám svých glo­bál­ních zá­kaz­ní­ků. Leica BL­K247 je první 3D sní­mač na světě, který kom­bi­nu­je LiDAR, vi­deo­ka­me­ru a ter­mál­ní zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gii pro za­bez­pe­če­ní a sle­do­vá­ní. Ma­ji­te­lé budov, ope­rá­to­ři, bez­peč­nost­ní týmy a správ­ci budov mohou těžit z ne­pře­tr­ži­té­ho sle­do­vá­ní budov a pro­stor včet­ně ne­moc­nic, to­vá­ren, vý­rob­ních zá­vo­dů a kan­ce­lá­ří. Leica BL­K247 navíc po­sky­tu­je spo­leh­li­vé sle­do­vá­ní sou­kro­mých ne­mo­vi­tos­tí.

Celý článek... Autor článku: Leica Geosystems

Tags: BLK247 | Geofencing | Geosystems | GPS.3D zóny | i5 a x5 | Leica | Sledovací systémy

 

Továrna v mobilu – realita, nebo fikce?

Pátek, 11 Prosinec 2020 00:03

Rockwell Automation-2050Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­ro­by umožňuje již dnes pří­stup k in­for­ma­cím z pro­vo­zu od­kud­ko­liv a v pod­sta­tě z ja­ké­ho­ko­li „chyt­ré­ho” za­ří­ze­ní při­po­je­né­ho k in­ter­ne­tu. Do­kon­ce je možné i au­to­ma­ti­zo­va­né pro­vo­zy na dálku spra­vo­vat a řídit. Au­to­ma­ti­zo­va­né a di­gi­ta­li­zo­va­né vý­rob­ní pro­vo­zy po­sky­tu­jí znač­né množ­ství dat a in­for­ma­cí, které lze po­měr­ně jed­no­du­še vy­u­žít k zís­ká­ní pře­hle­du o ak­tu­ál­ním stavu vý­ro­by. Toto je dů­le­ži­té zejmé­na z po­hle­du ma­nage­men­tu a ser­vi­su, který může, i pro­střed­nic­tvím te­le­fo­nu nebo table­tu při­po­je­né­ho k in­ter­ne­tu, kdy­ko­liv a kde­ko­liv zjis­tit, zdali vý­rob­ní za­ří­ze­ní, pra­cu­je či ni­ko­li – a pokud ano, s jakou efek­ti­vi­tou či pro­voz­ní­mi pa­ra­me­t­ry.

Celý článek... Autor článku: Jan Bezdíček - Rockwell Automation

Tags: Jan Bezdíček | ovládání | R&D | Rockwell Automation | Továrny

 

Dva nové monitory Philips Brilliance s dokováním USB-C a Windows Hello

Středa, 09 Prosinec 2020 10:43

326P1H 00-IMS-2050MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, ozná­mil nové mo­ni­to­ry Phi­lips 326­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm) a Phi­lips 329­P1H (úh­lo­příč­ka 31,5"/80 cm), které na­bí­ze­jí ve­sta­vě­nou do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C s do­dáv­kou ener­gie, bri­lant­ní kva­li­tu ob­ra­zu s vy­so­kou přes­nos­tí a jas­nos­tí a webo­vou ka­me­ru Win­dows Hello, vy­ba­ve­nou po­kro­či­lý­mi sen­zo­ry pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je. Oba mo­ni­to­ry jsou ide­ál­ní pro ar­chi­tek­ty a pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti gra­fic­ké­ho de­sig­nu, fi­nanč­ní ope­rá­to­ry, stro­jí­ren­ské firmy a další or­ga­ni­za­ce, které vy­ža­du­jí vy­so­ce vý­kon­né mo­ni­to­ry pro přes­nou a na správ­né ba­rev­né po­dá­ní ná­roč­nou práci.

Celý článek... Autor článku: MMD

Tags: 326­P1H | 329­P1H | Brilliance | Dokování | MMD | Monitory | Philips | USB-C | Windows Hello

 

Zakřivený monitor EIZO FlexScan EV3895

Pondělí, 07 Prosinec 2020 19:21

FlexScan EV3895-BK l-2050Mo­ni­tor EV3895 by si podle vý­rob­ce EIZO měl zís­kat přízeň mi­mo­řád­ně pro­stor­nou a ši­ro­kou pra­cov­ní plo­chou o úh­lo­příč­ce 37,5 palce i ele­gant­ním de­signem téměř bez rá­meč­ku. Plo­cha za­kři­ve­né ob­ra­zov­ky s ultra ši­ro­kým po­mě­rem stran 24:10 se zdá být téměř ne­ko­neč­ná. Roz­li­še­ní 3840 × 1600 ob­ra­zo­vých bodů té­měř troj­ná­sob­ně pře­ko­ná­vá mo­ni­to­ry full HD a na­hra­dí po­ho­dl­ně např. tři 21“ mo­ni­to­ry po­sta­ve­né vedle sebe na výšku (3 × 1200 × 1600). Při­tom po­sky­tu­je zře­tel­ný a op­ti­mál­ně či­tel­ný obraz s pi­xe­lo­vou hus­to­tou 111 ppi. Ob­zvláš­tě prak­tic­ká jsou četná roz­hra­ní a do­ko­va­cí funk­ce přes USB-C.

Celý článek... Autor článku: EIZO

Tags: Eizo | EV3895 | FlexScan | Hardware | Monitory

 

OMRON představuje laserový senzor E3AS-HL

Pondělí, 07 Prosinec 2020 22:37

Omron laser-2050Omron uvedl na trh nový la­se­ro­vý sen­zor E3AS-HL CMOS, který jako první ve svém oboru při­ná­ší tech­no­lo­gii sní­má­ní vý­znam­ně zlep­šu­jí­cí schop­nost de­tek­ce. Spo­leh­li­vá de­tek­ce ob­tíž­ně zjis­ti­tel­ných cílů po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu ča­so­vě ná­roč­né­ho ná­vr­hu in­sta­la­ce a sou­vi­se­jí­cí úpra­vy při uvá­dě­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu. De­tek­ce po­mo­cí kon­venč­ních re­flex­ních fo­to­elek­tric­kých sen­zo­rů je ovliv­ně­na cí­lo­vou bar­vou, ma­te­ri­á­lem nebo po­vr­chem a k ná­vr­hu a úpra­vě in­sta­la­ce sen­zo­ru pro každý cíl jsou nutné lid­ské zku­še­nos­ti a do­ved­nos­ti. Tento pro­blém se často ob­je­vu­je v au­to­mo­bi­lo­vém a po­tra­vi­nář­ském prů­mys­lu, kde jsou de­te­ko­vá­ny různé cíle se slo­ži­tý­mi tvary a lesk­lý­mi po­vrchy.

Celý článek... Autor článku: OMRON

Tags: E3AS-HL | Hardware | Laserové senzory | OMRON | PrůmyslDetekce

 

Cityzenith, Siemens a Philips vydělají na Smart Cities

Pondělí, 07 Prosinec 2020 22:05

Digital Twin Technology-SmartWorldPro2-Cityzenith-2050Jak uvádí zprá­va Mar­kets and Mar­kets, oče­ká­vá se, že glo­bál­ní trh s in­te­li­gent­ní­mi městy vzros­te do roku 2025 ze 410,8 mi­li­ard USD v roce 2020 na 820,7 mi­li­ard USD, při sou­hrn­né roční míře růstu (CAGR) 14,8 %. V ne­dáv­né zprá­vě spo­leč­no­sti Frost and Sul­li­van se uvádí před­po­klad, že Smart Ci­ties vy­tvo­ří do roku 2025 ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti v hod­no­tě 2,46 bi­li­o­nu USD, při­čemž se oče­ká­vá, že tato města utra­tí do roku 2025 za tech­no­lo­gie 327 mi­li­ard USD. Trh Smart Ci­ties by měl růst v dů­sled­ku ros­tou­cí po­ptáv­ky po ve­řej­né bez­peč­nos­ti, stou­pa­jí­cí­ho počtu měst­ské­ho oby­va­tel­stva, vy­šších emisí uh­lí­ku z měst a glo­bál­ní vlád­ní ini­ci­a­ti­vy.

Celý článek... Autor článku: UNHabitat

Tags: Cityzenith | Digitální dvojčata | Philips | Siemens | Smart Cities | Trh

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci