Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Kobot – dokonalý flexibilní univerzální nástroj

DSC04562-URBez­peč­nost při spo­lu­prá­ci člo­vě­ka s ro­bo­ty za­u­jí­má na ve­letr­hu Han­no­ver Messe vý­znam­né místo v hale č. 6 v rámci té­ma­tu ro­bo­ti­ka. I když to možná zní pa­ra­dox­ně, při spo­lu­prá­ci s člo­vě­kem nesmí robot vy­na­lo­žit ma­xi­mum své síly a pra­co­vat ma­xi­mál­ní rych­los­tí. Proč? Kvůli bez­peč­nos­ti. Při kon­tak­tu s ro­bo­tem se člo­věk nesmí zra­nit. Vý­kon­nost ko­bo­tů se proto po­mo­cí sen­zo­ri­ky přes­ně di­men­zu­je. Kromě bez­peč­nos­ti exis­tu­je mnoho výhod, které ro­bo­ti jako bez­pro­střed­ní ko­le­go­vé s sebou při­ná­še­jí do vý­rob­ní haly. Sni­žu­je se zátěž kla­de­ná na člo­vě­ka, pro­ce­so­vé kroky jsou fle­xi­bil­ní a cel­ko­vě eko­no­mič­těj­ší. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 bude pre­zen­to­vá­no mnoho růz­ných ko­bo­tů.

Celý článek...
 

Siemens kupuje indickou společnost C&S Electric

Siemens-CS Electric-2005Spo­leč­nost Si­e­mens Ltd. (Indie) po­de­psa­la 24. ledna 2020 do­ho­du o akvi­zi­ci C&S Elect­ric Li­mi­ted se síd­lem v Dillí. Cílem je vy­ho­vět ros­tou­cí po­ptáv­ce po elek­tri­fi­ka­ci v ob­las­ti prů­mys­lu, in­frastruk­tu­ry a tech­no­lo­gií budov. Akvi­zi­ce C&S Li­mi­ted, je­do­ho z před­ních in­dic­kých po­sky­to­va­te­lů elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní pro in­frastruk­tu­ru, umož­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens po­sí­lit po­zi­ci klí­čo­vé­ho do­da­va­te­le níz­ko­na­pě­ťo­vé tech­ni­ky v jedné z nej­rych­le­ji ros­tou­cích svě­to­vých eko­no­mik. Na zá­kla­dě této smlou­vy získá Si­e­mens Ltd. při­bliž­ně 99 pro­cent vlast­ní­ho ka­pi­tá­lu spo­leč­nos­ti C&S Elect­ric Li­mi­ted za při­bliž­ně 267 mi­li­o­nů EUR (21 mi­li­ard INR).

Celý článek...
 

Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension

PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension-2005Ná­stav­ba Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on byla na­vr­že­na tak, aby usnadňovala vy­tvá­ře­ní, sprá­vu a po­dá­vá­ní zpráv o více ana­lý­zách 1D to­le­ran­ce v se­sta­vě. Tento nový modul bude k dis­po­zi­ci v bu­dou­cích ak­tu­a­li­za­cích pro­duk­tů Creo 4.0 a Creo 6.0. Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on umož­ní uži­va­te­lům se­sta­vit ana­lý­zu přímo v na­vr­ho­va­ném mo­de­lu PTC Creo, au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tat nej­hor­ší pří­pa­dy, RSS a sta­tis­tic­ké vý­sled­ky ana­lý­zy. Me­t­ri­ky pro sta­tis­tic­ké vý­sled­ky lze uvést jako: Cpk, Sigma, DPMO nebo % vý­no­su.

Celý článek...
 

Transoft získal kanadské Brisk Synergies

Transoft-Brisk-2005Tran­soft So­lu­ti­ons (Tran­soft), za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro ná­vrh a ana­lý­zu do­prav­ní­ho in­že­nýr­ství, ozná­mil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Brisk Sy­ner­gies (Brisk), vý­vo­já­ře au­to­ma­ti­zo­va­né ana­lý­zy bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, se síd­lem ve Wa­ter­loo, městě ka­nad­ské pro­vin­cie On­ta­rio. Soft­wa­ro­vé plat­for­my Bris­kVAN­TA­GE a Brisk­LU­MI­NA od Brisk Sy­ner­gies po­u­ží­va­jí ne­pře­tr­ži­tou ana­lý­zu hlu­bo­ké­ho učení z do­prav­ních videí, aby po­moh­ly do­prav­ním pro­fe­si­o­ná­lům do­sáh­nout cíle Vi­si­on Zero, a před­chá­zet ko­li­zím vo­zi­del, chod­ců a cyk­lis­tů a také zlep­šit bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu.

Celý článek...
 

Autonomní dron mapuje 3D modely městského prostředí

MAD-with-lidar-and-camera-2004Prů­mys­lo­vá spo­leč­nost Ra­y­the­on (Wal­tham, Massa­chusetts), do­da­va­tel obran­ných ře­še­ní, a le­tec­ká ro­bo­tic­ká spo­leč­nost Exyn Tech­no­lo­gies (Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie) spo­leč­ně vy­vi­nu­ly ma­po­va­cí au­to­nomní dron (MAD) – plně au­to­nomní le­tec­ký robot, který po­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci (AI) a může pra­co­vat v pro­stře­dí bez sig­ná­lu GPS, pro ma­po­vá­ní hus­té­ho měst­ské­ho pro­stře­dí ve 3D. Spo­leč­nost tvrdí, že nyní vy­tvá­ří bez­peč­nou plat­for­mu dronů pro ame­ric­ké vo­jen­ské síly a vy­ro­bi­la dva pro­to­ty­py po­mo­cí 3D tisku.

Celý článek...
 

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy

P3310584Od 31. břez­na do 4. dubna pro­běh­nou na vý­sta­viš­ti v Brně Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh ze­mě­děl­ské tech­ni­ky Te­chag­ro, Me­zi­ná­rod­ní les­nic­ký a mys­li­vec­ký ve­letrh Silva Re­gi­na a Ve­letrh ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie v ze­mě­děl­ství a les­nic­tví Bi­o­ma­sa. Roč­ník 2020 zcela za­pl­ní br­něn­ské vý­sta­viš­tě a proti mi­nu­lým roč­ní­kům se roz­ší­ří i do­pro­vod­ný pro­gram. Jak vý­stav­ní­mi ex­po­zi­ce­mi, tak do­pro­vod­ným pro­gra­mem se pro­lí­ná téma udr­ži­tel­né­ho hos­po­da­ře­ní v době kli­ma­tic­ké změny. Ve­letrh Tech­ag­ro bude pas­tvou pro oči stro­ja­řů, neboť se před­sta­ví svě­to­vé znač­ky ze­mě­děl­ské tech­ni­ky, které ob­sa­dí vět­ši­nu ploch br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě.

Celý článek...
 

Roland uvádí na trh laserový dekoratér DGSHAPE LD-300

Roland-ld300-2004Ro­land DGA ozná­mil uve­de­ní no­vé­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru DGSHA­PE LD-300 – větší a ro­bust­něj­ší verzi LD-80, prv­ní­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru na světě, který byl před­sta­ven v břez­nu roku 2018. Kromě všech pů­so­bi­vých vlast­nos­tí svého před­chůd­ce se nová ge­ne­ra­ce LD-300 může pochlu­bit roz­ší­ře­ným pra­cov­ním pro­sto­rem 30,5 × 23 cm, který umožňuje přes­né zdo­be­ní fólií na vět­ších troj­roz­měr­ných po­lož­kách včet­ně mož­nos­ti pří­mé­ho po­tis­ku na pří­rod­ní kůži. Pra­cov­ní pro­stor LD-300 usnadňuje zdo­be­ní před­mě­tů až do tloušť­ky 4,8 cm růz­ný­mi ko­vo­vý­mi a ho­lo­gra­fic­ký­mi fóliemi.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

K maturitě s technickými projekty

Pondělí, 16 Říjen 2017 00:00

pec ilustracniKreativní a tvůrčí výuka je jistě cílem každé školy. Spojení moderních technologií se znalostmi a nadšením studentů je vždy základ zajímavého výsledku. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou již řadu let aplikuje ve výuce projektové přístupy s úzkou aplikací PLM a BIM technologií na úrovni tvorby technické dokumentace a předvýrobních etap. Výsledky těchto strategií se promítají až do odborných maturit a ročníkových projektů v jednotlivých odborných předmětech a oborech a do vzájemné spolupráce předmětových komisí.

Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | INTECO | PLM | PTI | Vzdělávání

 

Vývoj Rapid Prototypingu

Čtvrtek, 10 Srpen 2017 00:00

Rapid prototyping ilustracniKdyž v roce 1986 Chuck Hull patentoval technologii SLA a založil společnost 3D Systems, vzbudilo to ve světě obrovský rozruch. Byla to revoluční událost, která otevřela dveře vzniku odvětví Rapid Prototyping tak, jak ho známe dnes. Dopad to mělo až takový, že se v roce 1994 rozhodl Ing. Vilém Vrbický založit společnost 3D Tech a do naší republiky přinést technologii, která tu byla velkou neznámou.

Autor článku: Michal Vrbický

Tags: 3D Systems | 3D Tech | 3D tisk | SLA

 

Tilelook – jednoduchý nástroj pro návrhy a vizualizace interiérů

Úterý, 17 Říjen 2017 00:00

tilelook ilustracniKaždý zájemce o počítačové 3D návrhy interiérů si může vybrat z široké nabídky volných i placených programů. Hodně programů je i lokalizováno. Zajímavým a poměrně novým programem je Tilelook italské firmy Tecnobit Srl. Vznikl v roce 2015 a poměrně rychle se rozšířil nejen v Evropě. Již je lokalizován do 11 evropských jazyků včetně češtiny a dále i do čínštiny a arabštiny. Účelem tohoto příspěvku je informovat čtenáře o tomto zajímavém programu, který si mohou zdarma vyzkoušet.

Autor článku: Libor Štolc

Tags: 3D návrhy | Architektura | Stavebnictví | Tilelook

 

Jak přiblížit velké projekty veřejnosti: Železniční uzel Brno

Středa, 18 Říjen 2017 00:00

Uzel Brno ilustracniJak prezentovat politikům, úředníkům a veřejnosti velké infrastrukturní projekty? Velké stavby jak do rozsahu přímo dotčeného území, tak do velikosti území a počtu lidí, kteří budou užívat (nebo snášet) výsledky projektu. Zvláště pokud se jedná o hustě zalidněnou oblast. V pondělí 30. října byla po více jak dvouleté práci představena Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno. V Brně se takřka již sto let řeší, kam s ním. Kam umístit nové brněnské nádraží a jak vyřešit zamotaný brněnský železniční uzel.

Autor článku: Pavel Boucník

Tags: Brno | Liniové stavby | Stavebnictví | Železniční uzel

 

Simulace lití pro automobilové díly

Čtvrtek, 19 Říjen 2017 00:00

simulace lití ilustracniJaponská společnost U-Shin, založená v roce 1926 a s centrálou v Tokiu, je dodavatelem automobilových dílů. Poskytuje spolehlivá a inovativní řešení, která splňují očekávání nejnáročnějších zákazníků po celém světě. Společnost U-Shin se specializuje na vývoj nových produktů, konstrukci, výrobu a prodej mechanických a elektrických systémů a dílů, vč. různých systémových řešení a ovládacích zařízení.

Autor článku: Advanced Engineering

Tags: Simulace | Slévárenství | solidThinking | U-Shin | Zamak

 

Automatizace CNC programování v Autodesk FeatureCAM

Pátek, 06 Leden 2017 00:00

cnc programovani ilustracniPříprava výroby může být často zdlouhavým procesem, který nepřiměřeně zatěžuje nákladovou stránku celého životního cyklu. Jedním z faktorů, který můžeme zásadně ovlivnit, je technologická část přípravy výroby, konkrétně CNC programování drah nástrojů pro obráběcí stroje. Na trhu existuje několik dobrých profesionálních řešení a každé je silné v některé oblasti. Z hlediska automatizace je předním řešením CAD/CAM systém pro frézování, soustružení a drátové řezání Autodesk FeatureCAM.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM

 

Automatizovaný přenos kusovníků z CAD do TPV2000

Středa, 11 Leden 2017 00:00

kusovnik ilustracniNa základě vzrůstajících požadavků uživatelů ERP systémů byly vytvořeny aplikace, které umožňují strojově přenášet kusovníky s 3D CAD systémů. V rámci implementace TPV2000 se také obvykle řeší návaznost na CAD prostředí – automatizace přenosu kusovníku z CAD přímo do TPV2000 bez nutnosti cokoliv manuálně znovu přepisovat.

Autor článku: Petr Rýpar

Tags: CAD | CAD2TPV | PLM | SE2TPV | Solid Edge | TPV

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci