Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys představuje 3D tiskárnu J5 DentaJet

Pátek, 12 Březen 2021 23:39

Tags: 3D tiskárny | Dentální řešení | Hardware | J5 DentaJet | Stomatologie | Stratasys | Zubní náhrady

Stratasys J5-2-2111Stra­ta­sys před­sta­vil 9. břez­na novou 3D tis­kár­nu, která po­sky­tu­je zub­ním la­bo­ra­to­řím efek­ti­vi­tu 3D tisku ve spo­je­ní s re­a­lis­mem a přes­nos­tí tech­no­lo­gie Po­ly­Jet. 3D tis­kár­na J5 Den­ta­Jet je je­di­ná den­tál­ní 3D tis­kár­na na více ma­te­ri­á­lů, která tech­ni­kům umožňuje vklá­dat smí­še­né zá­sob­ní­ky zub­ních dílů.

Nová 3D tis­kár­na může z jed­no­ho smí­še­né­ho zá­sob­ní­ku vy­ro­bit nejmé­ně pět­krát více zub­ních dílů než kon­ku­renč­ní 3D tis­kár­ny, přes­to­že její kom­pakt­ní roz­mě­ry za­be­rou pouze 0,43 m² pod­la­ho­vé plo­chy.
Zubní la­bo­ra­to­ře musí vy­rá­bět ně­ko­lik dílů z růz­ných ma­te­ri­á­lů, a to buď pro apli­ka­ce s vy­jí­ma­tel­nou čás­teč­nou zubní pro­té­zou (RPD), nebo pro pří­pa­dy zub­ních im­plan­tá­tů. Na­pří­klad každý im­plan­tát vy­ža­du­je tři různé ma­te­ri­á­ly, což nutí tech­ni­ky buď po­u­ží­vat více 3D tis­ká­ren, nebo pro­vá­dět sa­mo­stat­né 3D vý­tis­ky po­mo­cí růz­ných ma­te­ri­á­lů. J5 Den­ta­Jet snad­no zpra­co­vá­vá až pět ma­te­ri­á­lů, včet­ně pod­půr­né­ho ma­te­ri­á­lu.

Stratasys J5-2111

Ví­ce­ba­rev­ný mul­ti­ma­te­ri­ál J5 Den­ta­Jet také vy­rá­bí 3D ukáz­ko­vé tis­ky, je­jichž re­a­lis­mus byl dříve možný pouze po­mo­cí ča­so­vě ná­roč­ných vos­ko­vých mo­de­lů. Nyní lze ná­vrhy vy­ro­bit di­gi­tál­ně za pár hodin. Díky vy­so­ké­mu roz­li­še­ní ma­te­ri­á­lů Po­ly­Jet mohou zubní lé­ka­ři díky přes­nos­ti mo­de­lů – na 18,75 mi­k­ro­nů nebo méně než na po­lo­vi­nu šířky lid­ské­ho vlasu – usa­dit ko­run­ky a můst­ky během ně­ko­li­ka minut.
Spolu s 3D tis­kár­nou J5 Den­ta­Jet je uve­de­na na trh celá řada prys­ky­řic při­způ­so­be­ných po­tře­bám den­tál­ní­ho prů­mys­lu.
3D tis­kár­na J5 Den­ta­Jet je nyní k dis­po­zi­ci.
Zjis­tě­te více na www.stratasys.com/3d-printers/dentajet5.

 


Mohlo by vás zajímat: