Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAD Studio | ČEPS | GIS | Sítě | Vyjadřovací portál | Web

CEPZ-VP-2105Pro­vo­zo­va­tel pře­no­so­vé sou­sta­vy spus­til za­čát­kem roku 2021 na svých webo­vých strán­kách apli­ka­ci Vy­ja­d­řo­va­cí por­tál. Jejím pro­střed­nic­tvím lze po­dá­vat žá­dosti o sdě­le­ní o po­lo­ze sítí, žá­dosti o sta­no­vis­ko do ří­ze­ní a žá­dosti o sou­hlas s čin­nos­tí v ochran­ném pásmu. Pro­ces po­dá­vá­ní i zpra­co­vá­vá­ní žá­dos­tí se tak urych­lil a ze­fek­tiv­nil.

Celý článek...

Tags: Elektromobily | GPS | Nabíjecí stanice | Navigace | Režim EV | RFID | Sygic

Sygic heatmap300 final-2104Pře­ko­ná­ní obav z do­jez­du a do­stup­nos­ti na­bí­je­cích sta­nic, které před­sta­vu­je výzvu pro mnoho vý­vo­já­řů v tomto od­vět­ví, se zdá být na do­hled. Ros­tou­cí síť na­bí­je­cích sta­nic pro elek­tro­mo­bi­ly je rov­něž vidět v Sygic GPS Na­vi­gati­on, která se stává nej­lep­ší apli­ka­cí pro ři­di­če vo­zi­del s elek­tric­kým a hyb­rid­ním po­ho­nem. V roce 2020 Sygic zdvoj­ná­so­bil počet na­bí­je­cích sta­nic za­hr­nu­tých v na­vi­ga­ci na téměř 300 000 a zá­ro­veň se při­pra­vu­jí nová part­ner­ství. Režim pro elek­tro­mo­bi­ly (režim EV) je sou­čás­tí Sygic GPS Na­vi­gati­on od květ­na 2020, kdy Sygic tento režim spus­til ce­lo­svě­to­vě.

Celý článek...

Tags: Dronald | Dronetag | Drony | Legislativa | Registrace | ŘLP ČR

dronald-letejtezodpovedne-2101Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, který po­mů­že uži­va­te­lům po­u­ží­vat svůj dron v sou­la­du s le­gisla­ti­vou Ev­rop­ské unie. Jaké z toho vy­plý­va­jí po­vin­nos­ti, zjis­tí uži­va­tel během pár minut, a to v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích. Stačí uvést, co má za dron, pří­pad­ně znát jeho pa­ra­me­t­ry. Dro­nald pak na je­jich zá­kla­dě řekne, co pro­vo­zo­va­te­le čeká, zda je nutná re­gis­tra­ce dronu či ab­sol­vo­vá­ní on-line testu. Kom­plet­ní a ově­ře­né in­for­ma­ce mohou rov­něž najít na webu le­tej­te­zod­po­ved­ne.cz.

Celý článek...

Tags: DTM ČR | GIS | T-Mapy | T-WIST | ÚAP.3D vizualizace

Terinos widget-2051Le­toš­ní rok se musel obe­jít bez Se­tká­ní uži­va­te­lů, ale v T-Ma­pách ne­za­há­le­li. Prů­běž­ně do­dá­va­li data sys­té­mům zá­kaz­ní­ků, která po­má­ha­jí v dal­ším roz­ho­do­vá­ní. Jed­na­lo se o pra­vi­del­né ak­tu­a­li­za­ce ka­ta­strál­ních dat, prů­běž­né ak­tu­a­li­za­ce ÚAP, 3D vi­zu­a­li­za­ce a po­dob­ně. Vý­raz­ně se po­su­nu­li v ob­las­ti mo­der­ni­za­ce tech­no­lo­gic­ké plat­for­my T-WIST. Ak­ti­vi­ty v ob­las­ti di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy ČR jsou již ve fázi prv­ních vý­bě­ro­vých ří­ze­ní. Zře­tel­ně se také po­su­nu­li i při ře­še­ní pro­ble­ma­ti­ky di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní. Velmi po­zi­tiv­ně při­ja­tá plat­for­ma Te­ri­nos byla obo­ha­ce­na o další za­jí­ma­vé wi­dge­ty a za­čí­ná se pro­sa­zo­vat i mimo slož­ky HZS.

Celý článek...

Tags: Black Friday | Cockpit | DashCam | GPS | Mobile Speed Cam | Navigace | Sygic

Sygic BF-2048Na Black Fri­day za­há­jil Sygic pro­dej ce­lo­ži­vot­ních li­cen­cí k na­vi­gač­ním apli­ka­cím pro An­dro­idiOS se sle­vou 83 %. Sygic také na­bí­zí své špič­ko­vé doplňkové funk­ce pro všech­ny mo­to­ris­ty a ces­to­va­te­le za cenu nižší o 60 %. Až do 29. lis­to­pa­du si zá­kaz­ní­ci mohou za­kou­pit pré­mi­o­vou li­cen­ci Sygic GPS Na­vi­gati­on za­hr­nu­jí­cí 51 off-line ev­rop­ských map za spe­ci­ál­ní cenu 8,99 eura.

Celý článek...

Tags: IT4In­no­vati­ons | Po­hy­b po­pu­la­ce | Pro­voz­ní data | T-Mo­bi­le | VŠB-TU Ostrava

map-cr-min-2045Mo­bil­ní te­le­fon dnes v České re­pub­li­ce vlast­ní vět­ši­na z nás a funkč­ních SIM karet je do­kon­ce více než oby­va­tel. Proto jsou právě pro­voz­ní data mo­bil­ních ope­rá­to­rů vy­u­ží­vá­na při ře­še­ní kri­zo­vých si­tu­a­cí v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va. Data jsou zpra­co­vá­vá­na v ano­ny­mi­zo­va­né po­do­bě a jsou z nich zís­ká­vá­ny in­for­ma­ce o po­hy­bu po­pu­la­ce v době ko­ro­na­vi­ro­vé pan­de­mie. Vý­sled­ky jsou do­stup­né ve­řej­nos­ti v At­la­su mo­bi­li­ty s de­tai­lem po dnech ve všech kra­jích a měs­tech nad 50 tis. oby­va­tel. Již na jaře byl na VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě spuš­těn pro­jekt Atlas mo­bi­li­ty.

Celý článek...

Tags: Geoportál | GIS | Hřiště | Interaktivní mapy | Kontejnery | Praha 6

Geoportal Prahy 6 detail Infocentrum-2040Měst­ská část Praha 6 spouš­tí vlast­ní ge­o­por­tál – in­ter­ak­tiv­ní mapu, která umožňuje snad­nou ori­en­ta­ci na území šest­ky a po­sky­tu­je pře­hled míst­ních ve­řej­ných slu­žeb. Uži­va­te­lé ge­o­por­tá­lu zde jed­no­du­še vy­hle­da­jí na­pří­klad nej­bliž­ší dět­ská hřiš­tě, ve­řej­né la­vič­ky, školy a škol­ky či ak­tu­ál­ní roz­mís­tě­ní vel­ko­ob­je­mo­vých kon­tej­ne­rů. Apli­ka­ce fun­gu­je přes webo­vé roz­hra­ní a vý­hle­do­vě bude do­stup­ná i v an­g­lič­ti­ně. Ge­o­por­tál Prahy 6 je k dis­po­zi­ci na ad­re­se gis.​praha6.​cz, a to ve zku­šeb­ní verzi, která se bude upra­vo­vat na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů.

Celý článek...

Tags: Aplikace | Brouk | CACIO | ČZU | ForestGuard | GIS | IT projekt roku 2019 | Unicorn

ForestGuard-2038V úterý 15. září 2020 pro­běh­lo slav­nost­ní vy­hlá­še­ní sou­tě­že IT pro­jekt roku 2019, kte­rou po­řá­dá Česká aso­ci­a­ce ma­na­že­rů in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (CACIO). Ví­tě­zem se stala apli­ka­ce Fo­rest­Gu­ard (dříve na­zý­va­ná Brouk), která umožňuje ma­ji­te­lům či správ­cům lesů de­tek­ci stro­mů na­pa­de­ných lý­ko­žrou­tem smr­ko­vým (kůrov­cem). Vy­vi­nu­la ji spo­leč­nost Uni­corn ve spo­lu­prá­ci s vědci z Fa­kul­ty ži­vot­ní­ho pro­stře­dí České ze­mě­děl­ské uni­ver­zi­ty v Praze. Pro boj s kůrov­cem je ve­li­ce pří­nos­ná včas­ná de­tek­ce na­pa­de­ných stro­mů a je­jich co možná nej­rych­lej­ší asa­na­ce, která za­brá­ní uza­vře­ní vý­vo­jo­vé­ho cyklu a další re­pro­duk­ci kůrov­ce.

Celý článek...

Tags: Inženýrské sítě | Modelování | Projektová dokumentace | Projektování | Simulace

Přís­pě­vek se za­bý­vá pro­jek­to­vá­ní vo­do­vod­ních sí­tí včet­ně do­mov­ních pří­po­jek po­mo­cí mo­de­lu vo­do­vod­ní sí­tě. Pro­jek­tan­to­vi to při­ná­ší rych­lej­ší pos­tup, přes­něj­ší prá­ci s mi­ni­mem for­mál­ních chyb a vět­ší po­hod­lí. Prá­ce na mo­de­lu kom­bi­nu­je ně­ko­lik díl­čích mo­de­lů: pod­rob­ný to­po­lo­gic­ký mo­del vo­do­vod­ní sí­tě, di­gi­tál­ní mo­del te­ré­nu a po­ly­go­no­vý uzav­ře­ný mo­del po­zem­ků. Ta­to kom­bi­na­ce umož­ňu­je pro­jek­tan­to­vi rych­le­ji a snad­ně­ji pro­jek­to­vat. Opro­ti mo­de­lům pro hyd­ra­u­lic­ké vý­poč­ty je mo­del pro­jek­ční mno­hem pod­rob­něj­ší. Na zá­věr prá­ce umož­ňu­je pro­jek­tan­to­vi ry­chle vyt­vo­řit pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­ci – růz­né ty­py si­tu­a­cí, po­dél­né a příč­né ře­zy, vý­kaz vý­měr zem­ních pra­cí a opra­vy ko­mu­ni­ka­ce a dal­ší.

Celý článek...

Tags: Android | Aplikace | GIS | iOS | Meteoradar | Počasí & Radar | WetterOnline

Teploty-na-meteoradaru teaser-2038Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li – nyní totiž mají v apli­ka­ci k dis­po­zi­ci in­ter­ak­tiv­ní zob­ra­ze­ní tep­lot v sa­mo­stat­né vrst­vě přímo na Me­te­o­ra­da­ru. A to až s před­po­vě­dí na 3 dny. Tato nová funk­ce je do­stup­ná pro všech­ny verze apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar. Na mapě Meteoradaru je možné vidět, jaká je ak­tu­ál­ní tep­lo­ta nejen ve vaší lo­ka­li­tě, ale i na celém světě. Novou funk­ci lze na­lézt v apli­ka­ci na dvou mís­tech.

Celý článek...

Tags: Budovy | HSI com | Mapování | Stavební prvky | Výkresová dokumentace

obrazek k clankuV rámci Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­­nost jsme spo­leč­ně s Vý­zkum­ným ústa­vem ge­o­de­tic­kým, to­po­gra­fic­kým a kar­to­gra­fic­kým a spo­leč­nos­tí ENEX GROUP, s. r. o., re­a­li­zo­va­li pro­jekt Efek­tiv­ní po­stu­py tvor­by vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce stá­va­jí­cích sta­veb (REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396). Pro­jekt, který je spo­lu­fi­nan­co­ván Ev­rop­skou unií, se již blíží ke svému konci a uká­zal nám po­ten­ci­ál mož­nos­tí a ná­ro­ků na tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce, kde vstu­pem nejsou pouze kla­sic­ké me­to­dy (např. ge­o­de­tic­ké za­mě­ře­ní), ale zejmé­na nové po­stu­py vy­u­ží­va­jí­cí nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie (bez­pi­lot­ní tech­ni­ka – např. drony vy­ba­ve­né za­ří­ze­ním pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní).

Celý článek...

Tags: 2019 | GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého

IMG 20190604 145901870Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho s webo­vou strán­kou www.​gis​konf​eren​ce.​cz se i letos ko­na­la v jed­nom z kou­zel­ných koutů Čes­ko­mo­rav­ské vr­cho­vi­ny – v ho­te­lu Luna u obce Kouty. Akci za­há­jil Petr Kazda a úvod­ních pár slov při­da­la i ře­di­tel­ka spo­leč­nos­ti To­p­gis Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zá­stup­ky­ně hlav­ní­ho part­ne­ra kon­fe­ren­ce. Na za­čát­ku se pří­tomní se­zná­mi­li pro­střed­nic­tvím filmu s kam­pa­ní Stro­my svo­bo­dy, za kte­rou stojí, stej­ně jak za kon­fe­ren­cí, br­něn­ská Na­da­ce Part­ner­ství.

Celý článek...

Tags: Android Auto | GIS | GPS | Navigation | Sygic

Android Auto-2033Go­o­gle chce uži­va­te­lům na­vi­ga­ce na­bíd­nout ještě větší mož­nos­ti vý­bě­ru, a proto ote­ví­rá svou plat­for­mu An­dro­id Auto pro vý­vo­já­ře map a na­vi­ga­cí 3. stran. Na­vi­ga­ce od spo­leč­nos­ti Sygic, která je part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem, bude v plat­for­mě An­dro­id Auto do­stup­ná v nad­chá­ze­jí­cích mě­sí­cích, jakmi­le ji Go­o­gle dá k dis­po­zi­ci. Řdiči tak budou moci již brzy po­u­ží­vat Sygic GPS Na­vi­gati­on pro­střed­nic­tvím dis­ple­je ve­sta­vě­né­ho v je­jich vo­zi­dlech. Po­čát­kem to­ho­to týdne Go­o­gle ozná­mil, že v An­dro­id Auto budou ještě letos k dis­po­zi­ci nové ka­te­go­rie apli­ka­cí včet­ně GPS na­vi­ga­cí.

Celý článek...

Strana 2 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>