Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Eizo | EV3895 | FlexScan | Hardware | Monitory

FlexScan EV3895-BK l-2050Mo­ni­tor EV3895 by si podle vý­rob­ce EIZO měl zís­kat přízeň mi­mo­řád­ně pro­stor­nou a ši­ro­kou pra­cov­ní plo­chou o úh­lo­příč­ce 37,5 palce i ele­gant­ním de­signem téměř bez rá­meč­ku. Plo­cha za­kři­ve­né ob­ra­zov­ky s ultra ši­ro­kým po­mě­rem stran 24:10 se zdá být téměř ne­ko­neč­ná. Roz­li­še­ní 3840 × 1600 ob­ra­zo­vých bodů té­měř troj­ná­sob­ně pře­ko­ná­vá mo­ni­to­ry full HD a na­hra­dí po­ho­dl­ně např. tři 21“ mo­ni­to­ry po­sta­ve­né vedle sebe na výšku (3 × 1200 × 1600). Při­tom po­sky­tu­je zře­tel­ný a op­ti­mál­ně či­tel­ný obraz s pi­xe­lo­vou hus­to­tou 111 ppi. Ob­zvláš­tě prak­tic­ká jsou četná roz­hra­ní a do­ko­va­cí funk­ce přes USB-C.

Celý článek...

Tags: Detekce | Kamerový systém FH | Kontrola | OMRON | Umělá inteligence | Vady

Omron FHOm­ron oz­ná­mil ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní své­ho no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řa­dy FH s prv­ní tech­no­lo­gií umě­lé in­te­li­gen­ce (AI) pro de­tek­ci vad v obo­ru, kte­rá roz­poz­ná­vá va­dy bez nut­nos­ti uče­ní vzor­ků. Ta­to tech­no­lo­gie umě­lé in­te­li­gen­ce, kte­rá re­pro­du­ku­je lid­s­ké vní­­má­ní a tech­ni­ky zku­še­ných kon­tro­lo­rů, spo­leh­li­vě de­te­ku­je va­dy, kte­ré by­lo dří­ve ob­tíž­né zjis­tit, a au­to­ma­ti­zu­je vi­zu­ál­ní kon­tro­lu vy­chá­ze­jí­cí z lid­s­ké­ho zra­ku.

Celý článek...

Tags: HP Inc. | HP Omnicept | HP Re­verb G2 | Náhlavní soupravy | SDK | Virtuální realita | VR head sety

HP OmniceptSpo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la ře­še­ní HP Om­ni­cept tvo­ří­cí jed­not­nou plat­for­mu, se­stá­va­jí­cí z ná­hlav­ní sou­pra­vy pro VR a vý­vo­jář­ské sa­dy SDK. Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři tím­to do­stá­va­jí k dis­po­zi­ci ce­lý eko­sys­tém, kte­rý jim umož­ňu­je vy­t­vá­řet no­vé per­so­na­li­zo­va­né, pou­ta­vé a adap­tiv­ní ap­li­ka­ce pro po­u­ži­tí VR ve fir­mách. Ná­hlav­ní sou­pra­va HP Re­verb G2 Om­ni­cept Edi­tion VR umož­ňu­je ana­ly­zo­vat re­ak­ce uži­va­te­le v re­ál­ném ča­se a vy­u­žít zís­ka­né poz­nat­ky ke zlep­šo­vá­ní výs­led­ků ško­le­ní i vzdě­lá­vá­ní a ke kva­lit­něj­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ci a spo­leč­né tvorbě.

Celý článek...

Tags: C40 | C50 | Dynabook | Hardware | Notebooky | Satellite Pro

Satellite Pro C40 a C50--2048Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil 18. lis­to­pa­du dva no­te­boo­ky řady Sa­tel­li­te Pro – nový 14” C40-H, který kom­bi­nu­je mo­bi­li­tu s ce­no­vou do­stup­nos­tí, a ak­tu­a­li­zo­va­ný 15” model C50-H s no­vý­mi pro­ce­so­ry, dis­ple­jem a roz­ší­ře­ný­mi mož­nost­mi pa­mě­tí a da­to­vých úlo­žišť. Obě za­ří­ze­ní na­bí­ze­jí uži­va­te­lům v mo­bil­ním pro­ve­de­ní za atrak­tiv­ní cenu vše, co po­tře­bu­jí pro pro­duk­tiv­ní práci či stu­di­um. No­te­boo­ky jsou osa­ze­ny vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce, pa­mě­tí DDR4 RAM až 16 GB a umožňují vy­u­ži­tí rych­lé­ho SSD disku o ka­pa­ci­tě až 512 GB.

Celý článek...

Tags: Epson | Hardware | SC-T3100M | SC-T5100M | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

surecolor-sc-t3100m tech scene 2-2047Spo­leč­nost Epson uvádí na trh tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-T3100M a SC-T5100M 3v1 pro firmy, které po­tře­bu­jí mul­ti­funkč­ní vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny, ale je­jich pra­cov­ní pro­stor je ome­ze­ný. Kom­pakt­ní, spo­leh­li­vé a ce­no­vě do­stup­né 24" a 36" tis­kár­ny SC-T3100M a SC-T5100M se obe­jdou bez kom­pro­mi­sů z hle­dis­ka tis­ko­vých mož­nos­tí. Tato řada je ide­ál­ní pro tech­nic­ké vý­kre­sy, tisk sou­bo­rů CAD, ge­o­in­for­mač­ních map GIS a ši­ro­ké škály gra­fic­kých ma­te­ri­á­lů pro ma­lo­ob­chod a po­hos­tin­ství.

Celý článek...

Tags: HP Designjet | HP Inc. | Studio | T200 | T600 | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet T200Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la no­vé pro­duk­ty řa­dy HP De­sign­Jet, je­jichž cí­lem je zje­dno­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, pro­jek­tan­tů, stav­ba­řů a sub­do­da­va­te­lů) a zá­ro­veň za­jis­tit vy­so­ce kva­lit­ní a rych­le dos­tup­né vý­tis­ky za níz­kou ce­nu. No­vou řa­du tis­ká­ren HP De­sign­Jet tvo­ří in­te­li­gent­ní, fle­xi­bil­ní, kom­pakt­ní a sty­lo­vé tis­kár­ny, kte­ré jsou ve sro­vná­ní s os­tat­ní­mi ty­py plot­rů v sou­čas­né do­bě na tr­hu zce­la je­di­neč­né. Dí­ky soft­wa­ru HP Click lze snad­no tisk­nout je­di­ným kli­knu­tím, na­víc i do­ku­men­ty růz­ných ve­li­kos­tí. V kom­bi­na­ci s au­to­ma­tic­kým zá­sob­ní­kem for­má­tu A3/B umož­ňu­je ta­to řa­da au­to­ma­tic­ky tisk­nout pro­jek­ty ve ví­ce ve­li­kos­tech – A3/B a A1/D ne­bo A0/E – bez nut­nos­ti ruč­ní­ho pře­pí­ná­ní zdro­je mé­dií. Dí­ky ap­li­ka­ci HP Smart ta­ké no­vá řa­da HP De­sign­Jet umož­ňu­je bez­pro­blé­mo­vý tisk a sprá­vu z li­bo­vol­né­ho při­po­je­né­ho za­ří­ze­ní, ať jste kde­ko­li.

Celý článek...

Tags: De­tek­ce ptáků | Di­gi­tal | E-M1X | ED 150-400 mm | F4.5 | Fir­m­ware | IS PRO | M.​Zuiko | Olympus | TC1.25x

LENSES EZ-M1540 PRO white  Product-2047No­vin­ky před­sta­ve­né 17. lis­to­pa­du 2020 byly dlou­ho oče­ká­va­né zejmé­na mezi fo­to­gra­fy di­vo­ké pří­ro­dy a ou­t­do­o­ro­vých spor­tů. Ob­jek­tiv Olym­pus M.​Zuiko Di­gi­tal ED 150–400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO je do­kon­čen a při­pra­ven k na­sa­ze­ní. Tento pro­fe­si­o­nál­ní te­le­ob­jek­tiv s vy­so­kým roz­li­še­ním je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným 1,25x te­le­kon­ver­to­rem a po­krý­vá ši­ro­kou škálu oh­nis­ko­vých vzdá­le­nos­tí ekvi­va­lent­ní 300–1000 mm. V kom­bi­na­ci s vo­li­tel­ným te­le­kon­ver­to­rem M.​Zuiko Di­gi­tal 2x MC-20 je možné do­sáh­nout oh­nis­ka až 2000 mm.

Celý článek...

Tags: Epson | Resin | SC-R5000 | SC-V7000 | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SureColor SC-V7000SC-R5000 je prv­ní vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Ep­son s Re­sin in­kous­ty na bá­zi vo­dy a or­ga­nic­ké pry­sky­ři­ce s šíř­kou tis­ku 64 pal­ců, kte­rá na­bí­zí přes­né a rych­le­schnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi bar­va­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu mé­dií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak ma­jí mož­nost vyt­vá­řet ši­ro­ké spek­trum rek­lam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných ap­li­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi výs­led­ky. Sure­Color SC-V7000 je prv­ní UV LED ro­vin­ná (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce rek­lam­ní­ho tis­ku sou­stře­ďu­jí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a niž­ší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nict­ví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­s­tu­pu.

Celý článek...

Tags: AMD | APEXX | Boxx | Denali A3 | Pracovní stanice | Ryzen 5000

ryzen-5000-blog-2046U nás ne­pří­liš známý vý­rob­ce vý­kon­ných pra­cov­ních sta­nic BOXX z Aus­ti­nu v Texa­su před­sta­vil 5. lis­to­pa­du 2020 pra­cov­ní sta­ni­ci APEXX Dena­li A3 s pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen 5000 pro stol­ní po­čí­ta­če. Nové pro­ce­so­ry AMD na­bí­ze­jí nej­lep­ší výkon ve své třídě pro ši­ro­kou škálu pro­fe­si­o­nál­ních soft­wa­ro­vých apli­ka­cí od CAD a 3D de­sig­nu, přes po­hy­bo­vá média, vir­tu­ál­ní re­a­li­tu a další. BOXX je jed­ním z prv­ních vý­rob­ců pra­cov­ních sta­nic, kteří do­dá­va­jí sys­témy vy­ba­ve­né no­vý­mi pro­ce­so­ry.

Celý článek...

Tags: Arizona | Arizona 2300 | Canon | Flatbed | Flow | GTF | Tiskárny | Velkoformátovy | Xpert | XTF

Dirk Brouns, viceprezident pro velkoformátovou grafiku, a Martijn van Hoorn, senior viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti Canon Production Printing.Spo­leč­nost Canon sta­ví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tis­ku a uvá­dí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky no­vou řa­du Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí růz­né mož­nos­ti in­kous­to­vých ka­ná­lů (4, 6 a 8), dí­ky nimž pod­po­ru­je roz­ma­ni­té spek­trum ap­li­ka­cí. Pat­ří sem tři kom­pakt­ní mo­de­ly GTF (Ari­zo­na 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF) s roz­mě­ry sto­lu 1,25 m × 2,5 m a tři vel­ké mo­de­ly XTF (Ari­zo­na 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF) s plo­chou 2,5 m × 3,08 m. Zá­kaz­ní­ci si mo­hou pro­hléd­nout mo­del Ari­zo­na 2380 XTF v kon­fi­gu­ra­ci s vo­li­tel­nou ro­lo­vou jed­not­kou on-line ne­bo pros­třed­nict­vím ži­vých uká­zek ze zá­kaz­nic­kých cen­ter Canon (Customer Ex­pe­rien­ce Cent­res) v Aus­trá­lii, Ni­zo­zem­sku, Vel­ké Bri­tá­nii, Fran­cii a USA.

Celý článek...

Tags: Canon | Ocenění | PRINTING United Alliance | Produkt roku | Soutěž

Canon a Produkt roku-2045Spo­leč­nost Canon zís­ka­la ceny „Pro­dukt roku“ v ka­te­go­ri­ích „Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV“ a „Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce)“ v ak­tu­ál­ním roč­ní­ku pres­tiž­ní sou­tě­že po­řá­da­né or­ga­ni­za­cí PRIN­TING Uni­ted Al­li­an­ce. In­kous­ty Canon UVgel 460 a mo­der­ní ře­še­ní Ca­no­nu pro au­to­ma­ti­zo­va­nou pro­duk­ci za­káz­ko­vých tapet UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry ob­stá­ly v kon­ku­ren­ci více než 200 pro­duk­tů v 85 ka­te­go­ri­ích a na poli vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku zví­tě­zi­ly díky na­bí­ze­ným ino­va­cím a jas­né­mu pří­no­su pro zá­kaz­ní­ky.

Celý článek...

Tags: Dynabook | Hardware | Intel | Notebooky | Portégé | X30L-J | X40-J

Portege X30L-J a X40-J-2044Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vi­l dva nové pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní no­te­boo­ky řady Por­té­gé – 13” pří­stroj Por­té­gé X30L-J s hmot­nos­tí pou­hých 906 gramů a Por­té­gé X40-J s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 14”. Oba mo­de­ly jsou osa­ze­ny pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a spo­ju­jí vy­ni­ka­jí­cí výkon, gra­fi­ku, ode­zvu a výdrž ba­te­rie v leh­kém, ul­tra­mo­bil­ním a přes­to ro­bust­ním pro­ve­de­ní. Za­ří­ze­ní s pro­ce­so­ry i3, i5 a i7 s vy­so­kým vý­ko­nem 28 W byla op­ti­ma­li­zo­vá­na do těch­to ten­kých no­te­boo­ků tak, aby bylo do­sa­že­no op­ti­mál­ní­ho vý­ko­nu při za­cho­vá­ní nej­vyš­ší úrov­ně mo­bi­li­ty. Mo­de­ly X30L-J i X40-J těží z rych­lé pa­mě­ti DDR4 3200 MHz až 32 GB s pod­po­rou dvou­ka­ná­lo­vé­ho re­ži­mu, ul­tra­rych­lé­ho úlo­žiš­tě PCIe SSD (až 1 TB) a vý­dr­že na celý pra­cov­ní den.

Celý článek...

Acer-TravelMate-2043Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la 21. října 2020 tři nové mo­de­ly ze své řady pod­ni­ko­vých no­te­boo­ků Tra­vel­Ma­te pro fi­rem­ní uži­va­te­le. Patří mezi ně Tra­vel­Ma­te Spin P4 (TM­P414RN-51), kon­ver­ti­bil­ní no­te­book s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou; Tra­vel­Ma­te P4 (TM­P414-51), vý­kon­ný a snad­no pře­nos­ný no­te­book pro ty, kdo pre­fe­ru­jí mo­de­ly s kla­si­kou kon­struk­cí; a Tra­vel­Ma­te P2 (TM­P214-53), odol­ný no­te­book s do­sta­teč­ným po­čtem portů i skvě­lou vý­dr­ží na ba­te­rii, aby zvlá­dl vše, co může na­stat při kaž­do­den­ní práci.

Celý článek...

Strana 5 z 33

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>