Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Canon | Ocenění | PRINTING United Alliance | Produkt roku | Soutěž

Canon a Produkt roku-2045Spo­leč­nost Canon zís­ka­la ceny „Pro­dukt roku“ v ka­te­go­ri­ích „Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV“ a „Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce)“ v ak­tu­ál­ním roč­ní­ku pres­tiž­ní sou­tě­že po­řá­da­né or­ga­ni­za­cí PRIN­TING Uni­ted Al­li­an­ce. In­kous­ty Canon UVgel 460 a mo­der­ní ře­še­ní Ca­no­nu pro au­to­ma­ti­zo­va­nou pro­duk­ci za­káz­ko­vých tapet UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry ob­stá­ly v kon­ku­ren­ci více než 200 pro­duk­tů v 85 ka­te­go­ri­ích a na poli vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku zví­tě­zi­ly díky na­bí­ze­ným ino­va­cím a jas­né­mu pří­no­su pro zá­kaz­ní­ky.

Celý článek...

Tags: Dynabook | Hardware | Intel | Notebooky | Portégé | X30L-J | X40-J

Portege X30L-J a X40-J-2044Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vi­l dva nové pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní no­te­boo­ky řady Por­té­gé – 13” pří­stroj Por­té­gé X30L-J s hmot­nos­tí pou­hých 906 gramů a Por­té­gé X40-J s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 14”. Oba mo­de­ly jsou osa­ze­ny pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a spo­ju­jí vy­ni­ka­jí­cí výkon, gra­fi­ku, ode­zvu a výdrž ba­te­rie v leh­kém, ul­tra­mo­bil­ním a přes­to ro­bust­ním pro­ve­de­ní. Za­ří­ze­ní s pro­ce­so­ry i3, i5 a i7 s vy­so­kým vý­ko­nem 28 W byla op­ti­ma­li­zo­vá­na do těch­to ten­kých no­te­boo­ků tak, aby bylo do­sa­že­no op­ti­mál­ní­ho vý­ko­nu při za­cho­vá­ní nej­vyš­ší úrov­ně mo­bi­li­ty. Mo­de­ly X30L-J i X40-J těží z rych­lé pa­mě­ti DDR4 3200 MHz až 32 GB s pod­po­rou dvou­ka­ná­lo­vé­ho re­ži­mu, ul­tra­rych­lé­ho úlo­žiš­tě PCIe SSD (až 1 TB) a vý­dr­že na celý pra­cov­ní den.

Celý článek...

Acer-TravelMate-2043Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la 21. října 2020 tři nové mo­de­ly ze své řady pod­ni­ko­vých no­te­boo­ků Tra­vel­Ma­te pro fi­rem­ní uži­va­te­le. Patří mezi ně Tra­vel­Ma­te Spin P4 (TM­P414RN-51), kon­ver­ti­bil­ní no­te­book s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou; Tra­vel­Ma­te P4 (TM­P414-51), vý­kon­ný a snad­no pře­nos­ný no­te­book pro ty, kdo pre­fe­ru­jí mo­de­ly s kla­si­kou kon­struk­cí; a Tra­vel­Ma­te P2 (TM­P214-53), odol­ný no­te­book s do­sta­teč­ným po­čtem portů i skvě­lou vý­dr­ží na ba­te­rii, aby zvlá­dl vše, co může na­stat při kaž­do­den­ní práci.

Celý článek...

Tags: 172B9­TL | 242B9­TL | Dotykové | Hardware | MMD | Monitory | Philips

Philips 242B9TL a 172B9TL-2042MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvádí na trh nové LCD mo­ni­to­ry s tech­no­lo­gií Smo­o­th­Touch a an­ti­re­flex­ní vrst­vou – mo­ni­tor Phi­lips 172B9­TL (17"/43,2 cm) a mo­ni­tor Phi­lips 242B9­TL (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm). Mo­ni­to­ry mají funk­ci Smo­o­th­Touch, což zna­me­ná, že dis­plej vy­u­ží­vá ka­pa­cit­ní 10­bo­do­vou do­ty­ko­vou tech­no­lo­gii Pro­jec­ted, která za­ru­ču­je ply­nu­lou ode­zvu. Skle­ně­ná vrst­va za­jiš­ťu­je ochra­nu proti po­škrá­bá­ní až 7H. To je ne­smír­ně dů­le­ži­té pro ur­či­tá prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako jsou ma­lo­ob­chod, su­per­mar­ke­ty, lo­gis­ti­ka a Ho­Re­Ca, kde pro pro­voz svých apli­ka­cí po­tře­bu­jí spo­leh­li­vé a odol­né do­ty­ko­vé ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: Automatizace | PLC | řídicí jednotky | Siemens LOGO! | Unipol Axon M205

Pro­gra­mo­va­tel­né lo­gic­ké au­to­ma­ty jsou ma­lé prů­mys­lo­vé po­čí­ta­če po­u­ží­va­né pro au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů v re­ál­ném ča­se. Oz­na­ču­jí se PLC (Pro­gram­mable Lo­gic Cont­roller) a vzhle­dem ke scé­ná­řům na­sa­ze­ní jsou ro­bust­ní, spo­le­hli­vé a jed­no­du­ché na ob­slu­hu. Vy­u­ží­va­jí se ne­jen na prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci, ale ta­ké ja­ko ří­dí­cí jed­not­ky v in­te­li­gent­ních bu­do­vách. Dí­ky ce­no­vé dos­tup­nos­ti je to op­ti­mál­ní vol­ba i na ří­ze­ní sub­sys­té­mů in­te­li­gent­ních do­mů a by­tů. I tam je klí­čo­vým pa­ra­met­rem spo­leh­li­vost. Ce­ny zák­lad­ních ří­dí­cích mo­du­lů za­čí­na­jí od 100 eur.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | Monitory | SB521A | Soun­dbar | U2421E | U3431WE | UltraSharp | UP3221Q

Dell Monitory-2042Spo­leč­nost Dell před­sta­vu­je no­vin­ky v port­fo­liu Ul­tra­Sharp mo­ni­to­rů. Podle vý­zku­mu spo­leč­nos­ti IDC je 81 % za­měst­nan­ců pře­svěd­če­no, že mo­ni­to­ry s vyš­ším roz­li­še­ním, lepší er­go­no­mií a kva­lit­něj­ším po­dá­ním barev zlep­šu­jí cel­ko­vý kom­fort při práci. Nové mo­ni­to­ry řady Ul­tra­Sharp jsou vy­ba­ve­ny špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, včet­ně mini-LED pod­sví­ce­ní, ve­sta­vě­né ka­lib­rač­ní sondy a ob­ra­zo­vek se sní­že­ným vy­za­řo­vá­ním mod­ré­ho svět­la. Pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ci při své práci spo­lé­ha­jí na mo­ni­to­ry s věr­ným po­dá­ním barev. Mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 HDR Pre­mier­Co­lor (UP3221Q) je první pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor na světě vy­ba­ve­ný 2 ti­sí­ci stmí­va­cích zón s přímým mini-LED pod­sví­ce­ním a di­o­da­mi, kde sa­mo­stat­ně ří­ze­né zóny za­jiš­ťu­jí ma­xi­mál­ní kon­trast s temně čer­nou a jas­nou bílou.

Celý článek...

Tags: 4K rozlišení | 4K UHD | ColorEdge | CS2740 | monitor

ColorEdge CS2740Mi­mo­řád­ně ost­ře, de­tail­ně, a pře­dev­ším nez­kre­sle­ně a přes­ně – tak zob­ra­zu­je mo­ni­tor CS2740 vše, co uži­va­tel pot­ře­bu­je: sním­ky, vi­de­a i gra­fi­ku. Pl­né roz­li­še­ní 4K UHD s pod­po­rou HDR pro fil­ma­ře, ne­kom­pro­mis­ní ost­rost pro fo­tog­ra­fy a nap­ros­tá přes­nost a sy­té bar­vy pro všech­ny – vše­u­měl z řa­dy CS vy­ba­ve­ný roz­hra­ním USB-C se sta­ne klí­čo­vým prv­kem kaž­dé­ho di­gi­tál­ní­ho pro­ce­su vy­ža­du­jí­cí­ho přes­né po­dá­ní ba­rev. Ex­trém­ně rych­lá be­ze­ztrá­to­vá hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce za­ru­ču­je tr­va­le sta­bil­ní výs­led­ky.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | 3Dees | CIIRC | COVID-19 | ČVUT | Hewlett Packard | HP Multi Jet Fusion

Tiskárna HP MLJ Fusion 5200, zdroj: HPDlou­ho­do­bý vý­pa­dek vý­ro­by asij­ských do­da­va­te­lů stá­le ov­liv­ňu­je mno­hé vý­rob­ce kon­co­vých za­ří­ze­ní v Čes­ku. 3D tisk mů­že být ře­še­ním té­to kri­ze. S no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, ja­ko je na­př. 3D tis­kár­na HP Multi Jet Fus­ion, vstu­pu­je do sé­ri­o­vé vý­ro­by fi­nál­ních plas­to­vých dí­lů. Stá­le če­ká na šir­ší vy­u­ži­tí v mno­ha prů­mys­lo­vých obo­rech, ja­ko je na­př. sta­veb­nict­ví, oba­ly ne­bo po­tra­vi­nář­ství. Nej­ví­ce se 3D tisk za­tím etab­lo­val v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: Actijoy | BOOTIQ | IoT

vimronČes­ká tech­no­lo­gic­ká sku­pi­na BOOTIQ, kte­rá vyt­vá­ří komp­lex­ní IT pro­jek­ty pro zná­mé kor­po­ra­ce i za­čí­na­jí­cí start­upy, před­sta­vu­je vlast­ní IoT la­bo­ra­toř, po­mo­cí kte­ré vyt­vá­ří zdra­vé kan­ce­lá­ře a do­mác­nos­ti. K to­mu po­u­ží­vá sa­du sen­zo­rů a dal­ších za­ří­ze­ní, kte­ré na­sa­dí pro kon­krét­ní­ho kli­en­ta. Ana­ly­zu­je tak uži­va­tels­kou zku­še­nost, je­jí pří­no­sy a ce­lý sys­tém dá­le roz­ví­jí. Ten pak na­bí­zí kli­en­to­vi ja­ko pří­pad uži­tí a umož­ňu­je mu upra­vit si jej dle vlast­ní pot­ře­by. Tým BOOTIQ se za­mě­řu­je na ma­xi­mál­ní vy­tě­že­ní mož­nos­tí jed­no­du­chých sen­zo­rů a mě­ři­čů tep­lo­ty, vzdu­chu a dal­ších ve­li­čin. Na seg­ment zdra­ví se dí­vá ho­lis­tic­ky, spo­lu­pra­co­val na­přík­lad na vý­vo­ji ap­li­ka­ce start­upu Acti­joy, kte­rý se za­mě­řu­je na sle­do­vá­ní zdra­ví psů, za vy­u­ži­tí svých dvou IoT za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: 3240 | Compact | Dell | Hardware | Pracovní stanice | Precision

Dell Precision 3240 - on desk-2040Pod­ni­ky a in­sti­tu­ce při ob­no­vo­vá­ní pro­vo­zu po mi­mo­řád­ných opat­ře­ních řeší otáz­ku, jak uspo­řá­dat kan­ce­lář­ské pro­sto­ry, aby za­jis­ti­ly jed­nak bez­peč­nost za­měst­nan­ců z hy­gi­e­nic­ké­ho hle­dis­ka a jed­nak pro­duk­ti­vi­tu je­jich práce. Běžné budou ote­vře­né pro­sto­ry a ti, kdo na­dá­le pra­cu­jí na dálku, budou možná hle­dat menší za­ří­ze­ní, které ne­za­be­re mnoho místa. Spo­leč­nost Dell re­a­gu­je na nové po­tře­by zá­kaz­ní­ků a před­sta­vu­je ultra kom­pakt­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact. Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact je kom­pakt­ní sys­tém s ma­lý­mi roz­mě­ry.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | Notebooky | Pavilion | Recyklované materiály

HP Pavilion 15-2040Společnost HP Inc. před­sta­vi­la mo­der­ni­zo­va­né mo­de­ly řady Pa­vi­li­on, je­jichž cílem je upou­tat po­zor­nost a zá­ro­veň dále po­su­nout spo­leč­nost smě­rem k udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nos­ti. No­te­boo­ky HP Pa­vi­li­on 13, HP Pa­vi­li­on 14 a HP Pa­vi­li­on 15 se vy­zna­ču­jí pro­gre­siv­ním novým de­signem s tóno­va­ný­mi ba­rev­ný­mi bloky a jsou prv­ní­mi spo­tře­bi­tel­ský­mi no­te­boo­ky HP osa­ze­ný­mi pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Intel Iris Xe. Nová za­ří­ze­ní jsou také prv­ní­mi spo­tře­bi­tel­ský­mi no­te­boo­ky spo­leč­nos­ti, při je­jichž vý­ro­bě byly po­u­ži­ty recyklo­va­né plas­ty a plas­ty, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech.

Celý článek...

Tags: Epson | Hardware | SC-R5000 | SC-V7000 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SC-R5000 a SC-V7000-2039Su­re­Co­lor SC-R5000 je první vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Epson s Resin in­kous­ty na bázi vody a or­ga­nic­ké prys­ky­ři­ce s šíř­kou tisku 64 palců, která na­bí­zí přes­né a rych­leschnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi barva­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu médií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak mají mož­nost vy­tvá­řet ši­ro­ké spek­trum re­klam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných apli­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi vý­sled­ky. Su­re­Co­lor SC-V7000 je první UV LED plo­chá (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce re­klam­ní­ho tisku sou­stře­dí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a nižší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­stu­pu.

Celý článek...

Tags: Bio | Certifikace | Epson | GOTS | Inkousty | SC-F3000 | Ultrachrome DG

epson ultrachrome dg inks-2038Spo­leč­nost Epson ozná­mila, že její in­kous­ty Ul­tra­chro­me DG a ka­pa­li­na pro pří­pra­vu ba­vl­ny (cot­ton pre-tre­at­ment liquid) zís­ka­ly bi­o­tex­til­ní cer­ti­fi­ka­ci Glo­bal Or­ga­nic Tex­ti­le Stan­dard (GOTS). Oba pro­duk­ty se stan­dard­ně po­u­ží­va­jí pro tis­kár­ny SC-F3000 ur­če­né pro přímý po­tisk tex­ti­lií, které byly nově uve­de­ny na trh. Jsou ale rov­něž ur­če­ny pro menší tis­kár­ny SC-F2100 ze stej­né pro­duk­to­vé řady. GOTS je před­ní ce­lo­svě­to­vý stan­dard pro zpra­co­vá­ní or­ga­nic­kých vlá­ken. Cílem to­ho­to stan­dar­du je de­fi­no­vat ce­lo­svě­to­vě uzná­va­né po­ža­dav­ky, které jsou zá­ru­kou, že tex­ti­lie smí být ozna­če­na jako bio.

Celý článek...

Strana 5 z 33

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>