E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 445 G7 | 455 G7 | Hardware | HP Inc | HP ProBook | Notebooky

HP-ProBook-445-G7 a 455-G7-2016tSpo­leč­nost HP Inc před­sta­vu­je no­te­boo­ky HP Pro­Book 445 G7HP Pro­Book 455 G7, ur­če­né pro roz­ví­je­jí­cí se pod­ni­ky a pro práci na dálku. Tyto no­te­boo­ky jsou prv­ní­mi ko­merč­ně do­stup­ný­mi pro­duk­ty vy­ba­ve­ný­mi nej­mo­der­něj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry AMD Ryzen 4000 a do­klá­da­jí úsilí o za­vá­dě­ní vy­lep­še­ných bez­peč­nost­ních funk­cí HP v po­čí­ta­čích mo­de­lo­vé řady Pro­Book 400. Za­měst­nan­ci ma­lých a střed­ních pod­ni­ků, pra­cu­jí­cí na dálku, od svého no­te­boo­ku po­ža­du­jí, aby byl vy­ba­ven vším, co k od­ve­de­ní své práce po­tře­bu­jí, bez ohle­du na to, odkud pra­cu­jí – od do­sta­teč­né­ho vý­ko­nu a dlou­hé ži­vot­nos­ti ba­te­rie až po pod­ni­ko­vé bez­peč­nost­ní funk­ce a mož­nos­ti rych­lé­ho při­po­je­ní.

Tags: Canon | Hardware | iQuarius | Produkční tisk | Tiskárny | varioPRINT iX

VarioPRINT iX 1-2016Spo­leč­nost Canon před­sta­vi­la novou řadu za­ří­ze­ní va­ri­o­PRINT iX, so­fis­ti­ko­va­ných in­kous­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren s au­to­ma­tic­kým po­dá­vá­ním archů, které jsou vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gií iQua­riusiX. Tato nová tis­ko­vá ře­še­ní jsou ur­če­na pro zá­kaz­ní­ky s ob­je­mem pro­duk­ce 1–10 mi­li­o­nů stran A4 za měsíc, kom­bi­nu­jí vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu a schop­nost vy­u­ží­vat velké spek­trum médií pro of­se­to­vé tis­kár­ny a tis­kár­ny s te­ku­tý­mi to­ne­ry s pro­duk­ti­vi­tou a hos­po­dár­nos­tí in­kous­to­vé­ho tisku. Nový va­ri­o­PRINT iX vy­tisk­ne více než 9000 stran SRA3 za ho­di­nu (resp. 320 stran A4 za mi­nu­tu) na ši­ro­kou škálu médií, a to včet­ně of­se­to­vé­ho na­tí­ra­né­ho pa­pí­ru s gra­má­ží od 90 do 350 g/m².

Tags: Hardware | HP Inc | HP Latex | R1000 | R1000 Plus | R2000 Plus | Řada R

HP Latex R1000Spo­leč­nost HP Inc před­sta­vi­la ak­tu­a­li­zo­va­né port­fo­lio tis­ká­ren HP Latex řady R. Je­jich nová funkč­ní vý­ba­va a in­te­gro­va­ná ře­še­ní umožňují po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb vy­u­ží­vat la­te­xo­vý tisk HP v hyb­rid­ní tis­ko­vé plat­for­mě a do­sa­ho­vat vy­so­ké kva­li­ty ob­ra­zu na celé škále pev­ných i pruž­ných ma­te­ri­á­lů díky la­te­xo­vým in­kous­tům HP na bázi vody. Tis­kár­ny HP Latex řady R vná­še­jí do světa tisku zá­ři­vé barvy spolu s ino­va­tiv­ním bílým la­te­xo­vým in­kous­tem HP, což je mi­mo­řád­ně kva­lit­ní „pravá bílá“ barva, která na roz­díl od tra­dič­ní­ho bí­lé­ho UV in­kous­tu po­stu­pem času ne­žlout­ne.

Tags: Kontrola | Kvalita | Měření | RMV | Ruční výměny | SMS | Snímací hlavy

Hexagon-Manual Application Changer Hero-2013Di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní re­duk­ce pro ma­nu­ál­ní vý­mě­nu sní­ma­cí hlavy (RMV), která uži­va­te­lům umož­ňu­je rych­lou a snad­nou volbu mezi in­de­xo­va­tel­nou (HH-A-2.5/5.0/7.5) a pev­nou sní­ma­cí hla­vou (HP-S-X5 a HP-S-X5 HD) na mos­to­vých a por­­tá­lo­vých sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jích (SMS). RMV po­sky­tu­je uži­va­te­lům SMS, kteří vy­ža­du­jí méně časté vý­mě­ny sní­ma­cí hlavy, ce­no­vě vý­hod­nou al­ter­na­ti­vu k au­to­ma­tic­ké vý­mě­ně sní­ma­cí hlavy. Snad­ná ma­nu­ál­ní vý­mě­na mezi vy­so­ce přes­ný­mi pev­ný­mi sní­ma­cí­mi hla­va­mi a uni­ver­zál­ní­mi otoč­ný­mi sní­ma­cí­mi hla­va­mi umož­ňu­je vý­rob­cům udr­žet pro­duk­ti­vi­tu a fle­xi­bi­li­tu zá­ro­veň a zá­ro­veň vy­ho­ví mě­ní­cím se apli­kač­ním po­tře­bám.

Tags: Firmwary | IoT | M2MC | Moduly | PG Board.NB-IoT | Sítě

M2MC-PG Board-2012Spo­leč­nost M2MC před­sta­vi­la vy­lep­še­nou verzi ino­va­tiv­ní­ho mo­du­lu PG Board. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, ur­če­né pro nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci sítí in­ter­ne­tu věcí, tzv. Narrow-bandu (NB-IoT). Nová verze PG Bo­ar­du nyní má vy­lep­še­nou an­té­nu, větší tla­čít­ko pro tes­to­vá­ní sig­ná­lu sítě a nové svět­lo­vo­dy pro LED diody i sen­zor svět­la. PG Board lze vy­u­ží­vat jako tzv. pro­to­ty­po­va­cí za­ří­ze­ní pro vy­tvá­ře­ní a dů­klad­né od­la­dě­ní IoT fir­m­wa­rů a sou­čas­ně jako pl­no­hod­not­né ví­ce­ú­če­lo­vé čidlo pro kon­co­vé zá­kaz­ní­ky. Spo­jit oba tyto způ­so­by vy­u­ži­tí do je­di­né­ho ře­še­ní se dosud ne­po­ved­lo žád­né­mu vý­rob­ci na světě.

Tags: Epson | Potisk textilu | SC-F3000 | ShureColor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SC-F3000-2011Epson ozná­mil uve­de­ní tis­kár­ny pro přímý po­tisk tex­ti­lu (DTG), která na­bí­zí nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví. Tis­kár­na je ur­če­na pro střed­ní a velké firmy vy­rá­bě­jí­cí oděvy a pro do­da­va­te­le tri­ček. Firmy, které vy­ža­du­jí vy­so­kou přes­nost, rych­lou re­a­li­za­ci za­ká­zek a schop­nost vy­rá­bět slo­ži­té ná­vrhy zá­kaz­ní­ků při po­u­ži­tí růz­ných druhů tex­ti­lu, ocení bez­chyb­nou spo­leh­li­vost, pro­dukč­ní efek­ti­vi­tu a rych­lost tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-F3000. Spo­leč­nost Epson po­pr­vé ve své řadě DTG tis­ká­ren před­sta­vi­la vel­ko­ob­je­mo­vé ře­še­ní in­kous­to­vé­ho tisku s kom­pakt­ní­mi 1,5li­t­ro­vý­mi zá­sob­ní­ky in­kous­tu, které po­má­ha­jí sni­žo­vat cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví a pro­sto­je.

Tags: A40-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

Bynabook A40 Angle 04-2011Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil no­te­book Tecra A40-G, který kom­bi­nu­je pr­votříd­ní výkon, ko­nek­ti­vi­tu a za­bez­pe­če­ní v ten­kém, ale ro­bust­ním pro­ve­de­ní. No­vin­ka roz­ši­řu­je řadu no­te­boo­ků Tecra, která na­bí­zí vý­bor­ný poměr užit­ných vlast­nos­tí a ceny. Tecra A40-G vy­ni­ká leh­kým, ale by­tel­ným pro­ve­de­ním s hmot­nos­tí pou­hých 1,47 kg. No­te­book byl na­vr­žen tak, aby od­po­ví­dal vo­jen­ským stan­dar­dům a díky tomu je při­pra­ven pro práci i ve velmi ná­roč­ných pra­cov­ních pro­stře­dích. K jis­to­tě, že uži­va­te­lé budou moci být ma­xi­mál­ně pro­duk­tiv­ní během ce­lé­ho pra­cov­ní­ho dne, při­spí­vá výdrž na ba­te­rii až 13 hodin a také funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní.

Tags: APC | Edge Computing | IoT | Line Interactive | Napájení | Schneider Electric | Smart-UPS | Zdroje

SchneiderE001-2011Schne­i­der Elect­ric uvádí na trh novou mo­de­lo­vou řadu zdro­jů 230V APC Smart-UPS s in­ter­ak­tiv­ní li­thi­um-ion­to­vou ba­te­ri­o­vou tech­no­lo­gií. Ta při­ná­ší eko­no­mic­ky úspor­né ře­še­ní pro apli­ka­ce edge com­pu­ting i pro další in­sta­la­ce spe­ci­fic­kých IT pro­stře­dí.

Tags: Dynabook | Ge­For­ce | Hardware | L50-G | MX250 | Notebooky | Nvi­dia | Sa­tel­li­te Pro

Satellite-Pro-LG50-G logo-nvidia-2009Spo­leč­nost Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vi­la nový model no­te­boo­ku Sa­tel­li­te Pro L50-G s gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia Ge­For­ce MX250, který při­chá­zí na trh EMEA na zá­kla­dě po­ptáv­ky zá­kaz­ní­ků. Ve­sta­vě­ná dGPU umož­ní uži­va­te­lům vy­u­žít vyšší výkon apli­ka­cí doma, v kan­ce­lá­ři i na cestách. Gra­fic­ká karta se 2 GB pa­mě­ti GDDR5 za­jiš­ťu­je ply­nu­lej­ší vi­deo­kon­fe­ren­ce, pře­hrá­vá­ní médií nebo úpra­vu fo­to­gra­fií a vi­zu­á­lů. Nově před­sta­ve­ný model doplňuje řadu no­te­boo­ků Sa­tel­li­te Pro L50-G, uve­de­nou na trh v lis­to­pa­du 2019. Sa­tel­li­te Pro L50-G na­bí­zí vy­so­ký výkon, spo­leh­li­vost, fle­xi­bi­li­tu a vy­ni­ka­jí­cí ko­nek­ti­vi­tu.

Strana 3 z 39

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>