Minerva - Siemens APS
CADservis
Národní muzeum
Google překladač: English Deutsch
Alvao
Infor

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo měření

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Ruční výměny snímacích hlav pro mostové a portálové SMS
(Matching tags: RMV,Snímací hlavy,Ruční výměny,SMS,Kontrola,Kvalita,Měření)
Di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní re­duk­ce pro ma­nu­ál­ní vý­mě­nu sní­ma­cí hlavy (RMV), která uži­va­te­lům umož­ňu­je rych­lou a snad­nou volbu mezi in­de­xo­va­tel­nou ...
Pátek, 27 Březen 2020
2. TubeInspect od Hexagonu automaticky měří trubky
(Matching tags: DrátyBendingStudio,TubeInspect,Automatické,Trubky,Měření,Hexagon)
He­xa­gon 10. břez­na 2020 před­sta­vil mo­der­ni­zo­va­né ře­še­ní pro kon­t­ro­lu tru­bek a drátů Tu­be­In­spect. Nová řada Tu­be­In­spect je k dis­po­zi­ci ve čty­řech sys­té­mo­vých kon­fi­gu­ra­cích, ...
Středa, 18 Březen 2020
3. Nový model předplatného nabízený se softwarem FARO CAM2
(Matching tags: FARO CAM2,Předplatné,Faro,Měření,Metrologie,Software)
Spo­leč­nost FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 5. břez­na nej­no­věj­ší ite­ra­ci svého soft­wa­ru CAM2 2020. Vy­dá­ní ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní vý­ko­nu a uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, nové funk­ce ...
Pátek, 13 Březen 2020
4. Hexagon inovuje kontrolu křehkých součástí sondou IRP40.42
(Matching tags: IRP40.42,Hexagon MI,Sondy,Měření,Strojírenství)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon uved­la na trh novou sondu IRP40.42, která mění kon­t­ro­lu velmi křeh­kých ma­te­ri­á­lů a ma­lých nebo ten­kostěn­ných dílů přímo ...
Středa, 04 Březen 2020
5. Hexagon aktualizoval TubeShaper pro měření potrubí
(Matching tags: TubeShaper,Trubky,Potrubí,Měření,Hexagon,Aktualizace)
Spo­leč­nost He­xa­gon vy­da­la ak­tu­a­li­za­ci plat­for­my Tu­be­Sha­per, která slou­ží k pro­jek­ci, ana­lý­ze a vý­ro­bě tru­bek. Nová verze při­ná­ší zá­kaz­ní­kům dů­le­ži­té funk­ce sou­vi­se­jí­cí ...
Pátek, 07 Únor 2020
6. Mitutoyo představuje tester tvrdosti HR-600
(Matching tags: AVPAK,HR-600,Brinell,Mitutoyo,Tvrdoměry,Rockwell,Strojírenství,Měření)
Spo­leč­nost Mi­tu­toyo Ame­ri­ca Cor­po­rati­on ozná­mi­la uve­de­ní tvr­do­mě­ru HR-600 do své řady přes­ných mě­ři­cích pří­stro­jů. Řada HR-600 kom­bi­nu­je funk­ce pro tes­to­vá­ní tvr­dos­ti podle ...
Úterý, 21 Leden 2020
7. Hexagon vydává QUINDOS ve verzi 2020.1
(Matching tags: QUINDOS,Verze 2020.1,Hexagon MI,Měření,Metrologie,Modely,3D CAD)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­te­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon vy­dá­vá Quin­dos ve ver­zi 2020.1. Jde o me­t­ro­lo­gic­ký soft­ware pro spe­ci­ál­ní ge­o­me­t­rie a fle­xi­bil­ní ře­še­ní ...
Pátek, 29 Listopad 2019
8. Nová dotyková sonda RWP20.50-G-UTP od Hexagonu
(Matching tags: RWP20.50-G-UTP,Dotykové sondy,Ultrazvuk,Měření,Hexagon,Hardware)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon na­bí­zí no­vé ul­tra­zvu­ko­vé ře­še­ní pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je k mě­ře­ní tloušť­ky stěn vět­ších sou­čás­tí. Do­ty­ko­vá ...
Čtvrtek, 31 Říjen 2019
9. Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně
(Matching tags: 3DWOX 1,Sindoh,Fluke,Electronic,Conrad,Měření,MSV,Brno,3D tisk)
Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní ...
Pondělí, 23 Září 2019
10. Nová sonda pro bezkontaktní 3D skenování od Renishaw
(Matching tags: DMIS,RFP,Sondy,Bezkontaktní,Kontroly,Měření,3D skenování,Renishaw,Strojírenství)
Spo­leč­nost Re­nishaw uvá­dí na trh no­vou son­du RFP frin­ge pro­be ur­če­nou pro po­u­ži­tí s 5osým mě­ři­cím sys­té­mem REVO pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM). Sonda RFP pro bez­kon­takt­ní ...
Středa, 11 Září 2019
11. Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu
(Matching tags: Ana­lý­zy po­hy­bu,Kon­t­ro­la,Soft­ware,Měření,GOM,Automatizace,MKP,FEM)
GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí ...
Pátek, 23 Srpen 2019
12. CADSoftTools vydává ABViewer ve verzi 14.1
(Matching tags: Verze 14.1,ABViewer,CADSoftTools,Měření,Aktualizace)
... Aktualizován byl nástroj pro měření vzdáleností ve 3D modelu, jenž umožňuje měřit nejen vzdálenost mezi dvěma body a výšku mezi rovnoběžnými povrchy, ale také vzdá­le­nost mezi středy dvou kruhů ...
Čtvrtek, 27 Červen 2019
13. Origin International vydává CheckMate 2019 pro Solidworks
(Matching tags: CheckMate,Origin,Digital Twin,2019,MBE,MBD,CMM,Měření,SolidWorks,CAM,CAD)
Doplněk CheckMate 2019 pro Solidworks, jenž překlenuje prostor mezi MBE a MBD, umožňuje přidat výsledky kontroly do výrobních di­gi­tál­ních dvojčat (s grafickým zobrazením a využitím ...
Pondělí, 29 Duben 2019
14. Hexagon vydává PC-DMIS 2019 R1
(Matching tags: 2019 R1,Hexagon MI,Tolerance,Jakost,PC-DMIS,OCR,GD&T,Měření)
Manufacturing Inteligence, divize společnosti Hexagon, vydává měřící software PC-DMIS ve verzi 2019 R1. Obsahuje nový nástroj pro výběr a zachycení rozměrových a geometrických tolerancí (GD&T), který ...
Úterý, 05 Březen 2019
15. Nová verze 3D Measure Up od ProtoTech Solutions
(Matching tags: Verze 2.18.233.108,3D Measure Up,Tělesa,ProtoTech,Měření,Solutions)
Aplikace 3D Measure Up umožňuje uživatelům přesně měřit podélnou délku, povrch a obvod tělesa neskenovaného do 3D (celého, nebo jen vybrané části), různé rozměry u sítí (OBJ a STL), ...
Středa, 29 Srpen 2018
16. Nikon Metrology vydává CMM-Manager verze 3.8
(Matching tags: CMM-ManagerVerze 3.8,Metrology,Měření,Nikon)
... nově místo do­sa­va­d­ní­ho VBScript enginu Cypress Enable široce využívaný Microsoft Active Scripting Engine, řadu vylepšení u optického měření (možnost lokalizace Trained obrázku s až 360° ...
Neděle, 12 Srpen 2018
17. Nový osmiosý systém FaroArm
(Matching tags: FaroArm,Osmiosý systém,Quantum,Faro,Měření,Skenování,Hardware)
Společnost FARO představila systém FARO 8-Axis FaroArm, který v sobě kombinuje přenosné portfolio produktů Quantum FaroArm, Quantum ScanArm nebo Design ScanArm s funkčně integrovanými, i když ...
Pátek, 10 Srpen 2018
18. PC-DMIS 2018 R2 přináší zlepšení průběhu prací
(Matching tags: Hexagon MI,PC-DMIS,Měření,Software,Strojírenství)
Divize společnosti Hexagon, Manufacturing Inteligence, nabízí nej­no­věj­ší vydání měřicího softwaru PC-DMIS 2018 R2, které obsahuje nové technologické postupy při reportingu, snadnější tvorbu vlastních ...
Čtvrtek, 02 Srpen 2018
19. Hexagon MI nabízí optický 3D měřicí systém qFLASH-A
(Matching tags: Detekce hran,CMOS,qFLASH-A,3D optický senzor,Hexagon MI,Analýza,Měření,Hardware)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence uvádí na trh qFLASH-A, ekonomický a kompaktní optický 3D měřicí systém určený pro menší kontrolní buňky v dílenském prostředí. Je vhodný pro menší robotické ...
Pátek, 22 Červen 2018
20. Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
(Matching tags: Tomáš Marek,Mít sondu nestačí,Měření,Kniha,Jiří Marek,Renishaw)
Společnost Renishaw je známá svými inovacemi a snahou o vytváření stabilních procesů při výrobě. Současně je ale také velmi aktivní při edukaci svých zákazníků, odborné veřejnosti a studentů ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
21. ProtoTech Solutions vydává 3D Measure Up verze 1.4.0.0
(Matching tags: Lidská těla,3D Measure Up,CSV,ProtoTech,OBJ,Měření,STL)
Nová verze nabízí další nové funkce pro přesné měření převážně lidských těl. Samotný software 3D Measure Up umožňuje měřit různé rozměry sítí v souborech OBJ a STL, obvod (třeba pasu), vzdálenost ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
22. LMI nabízí Gocator Firmware ve verzi 5.0
(Matching tags: Gocator,Senzory,Firmware,LMI,Verze 5.0,Technologies,Měření)
... rozlišení napříč různými zařízeními včetně mobilních. Dále podporuje kruhové uspořádání sestávající z více senzorů, s možností získat čistá, např. nezpracovaná, 3D mračna bodů. Výsledky měření ...
Čtvrtek, 19 Duben 2018
23. FARO představuje CAM2 2018 pro 3D měření
(Matching tags: RPM,2018,CAM2,Faro,Měření,Metrologie)
Softwarová platforma FARO CAM2 2018 je určena pro metrologické produkty FARO ve všech využívaných oblastech průmyslu a lze ji také snadno integrovat do přenosných souřadnicových měřicích ...
Pátek, 13 Duben 2018
24. NUM vydává NUMROTO ve verzi 4
(Matching tags: NUMROTO,NUM,Verze 4,Broušení,Porovnání,Nástroje,Měření,Simulace)
Společnost NUM vydává ve verzi 4 svůj software Numroto pro broušení nástrojů. Prvky pro kulové hlavy a rádius růžku v programu Numroto nyní umožňují naprogramovat šroubování u zakončení fréz. Poprvé je ...
Pátek, 23 Březen 2018
25. Den otevřených dveří PRIMA
(Matching tags: PRIMA Bilavčík,Den otevřených dveří,Měření,Vzdělávání)
Společnost PRIMA Bilavčík zve obchodní přátele a fanoušky měřicí techniky na tradiční Den otevřených dveří PRIMA, který se uskuteční 11. dubna 2018 v prostorách firmy v Uherském ...
Pondělí, 12 Březen 2018
26. Hexagon Manufacturing vydává PC-DMIS 2018 R1
(Matching tags: Analýza dat,PC-DMIS 2018 R1,Hexagon MI,Strategie,Vylepšení,Měření)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence vydává svůj měřící software ve verzi PC-DMIS 2018 R1. Umožňuje snadnou konverzi Auto­Features do bodů, nebo rychle využít výsledky měření pro nové ...
Středa, 21 Únor 2018
27. Systém na přesné měření radiace pomocí dronu je z Třebíče
(Matching tags: BRUS,DRONES-G,Radiace,NUVIA,Vinci,Drony,Měření,GPS,GIS)
... zdroj možného radioaktivního záření. Je určen složkám integrovaného záchranného systému, armádě, výzkumným pracovištím i soukromým firmám. Doposud se na tato měření nasazovaly vrtulníky. ...
Pondělí, 12 Únor 2018
28. Verisurf Software oznamuje vydání Verisurfu 2018
(Matching tags: I++,Verisurf 2018,Inspekce,Kontrola,CMM,Verisurf Software,Měření)
... měření tvaru hrbolu nebo prstence, měření tenkých stěn třeba u plechu, editace sítě apod.) či vylepšenou rychlost sondování.  ...
Neděle, 24 Září 2017
29. Vychází FARO Visual Inspect
(Matching tags: Visual Inspect,Excel,Kontrola,Faro,Měření,3D data,iPad)
Nová produktová řada a platforma FARO Visual Inspect nabízí možnost přenosu a uložení velkých a komplexních 3D CAD dat do iPadu, díky speciálnímu algoritmu pro kompresi, a následně ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
30. Vylepšení v CAD Exchangeru 3.3.1
(Matching tags: CAD Exchanger,3.3.1,Měření,PMI,Vylepšení,SDK,Java,Konvertor Parasolid)
Nová verze CAD Exchangeru 3.3.1 pokračuje v podpoře měření a PMI z předchozího vydání a přidává i nové funkce, např. vyhledávání ve stromové struktuře produktu u velkých ...
Úterý, 20 Červen 2017
31. Creaform vydává MaxSHOT Next
(Matching tags: Elite,MaxSHOT 3D,Standard,Měření,Creaform,NeXT,Skenování)
MaxSHOT Next je novou generací optického souřadnicového měřicího systému, určeného pro kontrolu kvality odborníkům z leteckého, automobilového, přepravního a těžkého průmyslu. Toto řešení je ...
Pondělí, 01 Květen 2017
32. Teledyne CARIS vydává HIPS Essential
(Matching tags: Lodní doprava,HIPS,Teledyne,Essential,CARIS,Měření)
HIPS Essentials je odlehčená verze sad produktů HIPS a SIPS (jež jsou na trhu už 25 let) a je vhodná pro organizace nebo jednotlivce, kteří potřebují softwarový balíček pro měření hloubek ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
33. Carbon Composite Inspection pro Romer Absolute Arm
(Matching tags: Absolute,Carbon,ROMER,Arm,Inspection,Composite,Měření,Hexagon)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence vydává Composite Inspection System pro Romer Absolute Arm s integrovaným skenerem (SI), jenž je založen na 3D technologii Apodius. Tento softwarový a hardwarový ...
Čtvrtek, 16 Březen 2017
34. ABB kupuje NUB3D
(Matching tags: Barcelona,Ability,NUB3D,ABB,Měření,3D skenování,Robotika,Akvizice,Společnost)
Společnost ABB, součást firmy Robotics, kupuje španělského inovátora 3D skenovacích zařízení, NUB3D. Firma byla založena v Barceloně v roce 1999 a udělala si renomé svými pokročilými 3D ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
35. OrthoGraph I ve verzi 1.5 a soutěž
(Matching tags: Leica Disto D2,Verze 1.5,OrthoGraph I,Laser,Měření,iOS,Android,Soutěž,Stavebnictví,CAD)
... kompatibilitu měření vzdálenosti laserem, protože OrthoGraph I je nově kompatibilní s laserovými dálkoměry Bosch GLM 50C či 100C.  ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
36. Měříte efektivně?
(Matching tags: Měření,3D CAD,CAD)
... jak „online“, přímo na stroji, tak i „offline“, na počítači nepřipojeném ke stroji, který je tak k dispozici pro měření dílů.  ...
Pondělí, 04 Červenec 2016
37. Calex Electronics nabízí pyrometr FibreMini
(Matching tags: Calex,Electronics,FibreMini,Pyrometr,Měření,Teplota,Hardware)
Britská firma, která první částí svého názvu může připomínat dříve narozeným výrobce ledniček v Československu, vyrábí pyrometr FibreMini s optickým vláknem a funkcemi, jež umožňují přesné ...
Čtvrtek, 08 Prosinec 2016
38. FARO dodává nový laserový skener Focus
(Matching tags: IP 54,Focus,CIM,Laser,Skener,Faro,Měření,Hardware,BIM)
... BIM-CIM použití a forenzní aplikace veřejné bezpečnosti, současně tato nová řada přináší funkce jako zvýšený dosah měření, stupeň krytí (IP) 54 pro využití ve vysoce prašném prostředí a při ...
Středa, 12 Říjen 2016
39. 360º pohyblivá měřicí buňka od Hexagon Mfg Intelligence
(Matching tags: FMC,Buňka,360º,Intelligence,Měření,Hexagon,Manufacturing,Automobily,Letectví)
Novou automatizovanou měřicí buňku, 360º Flexible Measurement Cell (360º FMC), vyvinulo oddělení integrovaných řešení společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence. Buňka nabízí pohyblivost, kompaktnost ...
Pátek, 16 Září 2016
40. 3D Systems vydává Geomagic Control X
(Matching tags: CAD-Aware,Control X,PMI,Kontrola,GD&T,Měření,Sestavy,Geomagic,3D Systems)
... editace, ukládání historie ve formě stromu pro opakované kontroly a komplexní sadou možností měření. Nové uživatelské rozhraní usnadňuje vyhledávání a využití celé řady funkcí pro měření ...
Úterý, 13 Září 2016
41. Návrh a realizace experimentálního zkušebního zařízení
(Matching tags: Měření,Srojírenství,zkušební zařízení,přeprava materiálů)
Přeprava sypkých materiálů tvoří jeden z důležitých článků spojujících jednotlivé zpracovatelské procesy především v oblastech důlního průmyslu, zpracování nerostných surovin, paliv a energetiky, zpracování ...
Středa, 03 Únor 2016
42. Aktualizace skenovacích sond HP-S-X1
(Matching tags: Hardware,Manufacturing,3D skenování,Hexagon,Měření,Intelligence,Sondy,HP-S-X1,Indexace)
... orientační systém pro lepší opakovatelnost měření, jenž pracuje s delšími horizontálními styly – podporuje styly délky až 225 mm pro měření v otvorech nebo vývrtech. Operátoři tak nemusejí ...
Úterý, 14 Červen 2016
43. FARO představuje Factory Robo-Imager
(Matching tags: Kontroly,Robo-Imager,Early,Adopter,Array,Imager,Hardware,Automatizace,Factory,Měření,Technologies,Faro)
... robotem, a to ve dvou konfiguracích. Buď jako pevná instalace (dá se připevnit kdekoliv v továrně a nabízí automatická měření), nebo na klíč přizpůsobená mobilní stanice, ...
Středa, 27 Duben 2016
44. Hexagon vydává aktualizovanou verzi PC-DMIS 2015.1
(Matching tags: PC-DMIS,2015.1,Intelligence,Software,Manufacturing,Aktualizace,Hexagon,Měření)
Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence (dříve známá jako Hexagon Metrology) vydává PC-DMIS 2015.1, významnou aktualizaci svého měřicího softwaru. Nové vydání nabízí nové nástroje a technologie ...
Pondělí, 04 Leden 2016
45. Boom v oblasti automatizace bezkontaktního měření
(Matching tags: Leica,3D měření,Bezkontaktní,NMS,Steinbichler,Automatizace,Měření)
Bezkontaktní 3D měření nachází uplatnění prakticky v každé oblasti strojírenské výroby. Ať už jde o metrologické analýzy, sériová měření, optimalizaci výrobního procesu, měření funkčních děr, ...
Pátek, 04 Prosinec 2015
46. Hexagon Metrology vydává TubeShaper
(Matching tags: Potrubí,Metrology,Arm,ROMER,TubeSharper,Absolute,CAD,Hexagon,Měření)
... novým produktem, vytvořeným speciálně pro všestranné možnosti měření a spojení s měřením koordinát v samotném rameni. Využít se dá pro výrobu potrubí, trubek a sestav, jejich kontroly, ...
Pondělí, 19 Říjen 2015
47. CADSoftTools vydává ABViewer ve verzi 11
(Matching tags: ABViewer,CADsoft,STEP,3D model,Verze 11,IGES,Měření)
Nejzajímavějšími novinkami v nové verzi ABVieweru jsou vylepšení u měření 3D objektů v souborech STP a IGES. Výsledky měření jsou pak přidány do 3D modelu. Poté je možné výkres vytisknout ...
Čtvrtek, 24 Září 2015
48. BuildIT ve verzi 2015.5 pro 3D metrologii
(Matching tags: GD&T,Kontrola,Rozměry,BuildIT,BuildIT 2015,Kreon,Software,Solutions,Měření)
Společnost BuildIT Software & Solutions vydává BuildIT 2015.5, jenž nabízí mnoho nových funkcí a vylepšení včetně příkazu pro vyplnění děr u vodotěsných sítí, rozhraní s podporou ...
Pátek, 21 Srpen 2015
49. SPECapc vydává benchmark pro Solidworks 2015
(Matching tags: 2015,Application,Performance,Výkon,SPEC’s,Characterization,SPECapc,SolidWorks,Project,Group,Měření)
Projektová skupina SPEC’s Application Performance Characterization (SPECapc) vydává nový software pro měření výkonu, určený pro Solidworks 2015 od Dassault Systèmes. Zátěžový test běží na 64bitových platformách ...
Pátek, 31 Červenec 2015
50. Delcam vydává PowerINSPECT 2015 R2
(Matching tags: PowerINSPECT,2015 R2,MCR20,FCR25,CAD,Strojírenství,Delcam,Měření)
Kontrolní software PowerINSPECT od společnosti Delcam vychází ve vydání 2015 R2. Nová verze obsahuje více možností pro automatické kontrolní sekvence, včetně automatického monitorování změn, automatickou ...
Pátek, 31 Červenec 2015