Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo a|w graph

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Robotičtí psi a drony součástí bezpečnostního kamerového systému
(Matching tags: Robopsi,Axis Communications,Kamerový systém,Drony,FEL,Bezpečnost,ČVUT)
Axis Com­mu­ni­cati­ons a dva týmy z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na akci ur­če­né pro bez­peč­nost­ní ex­per­ty před­sta­vi­ly in­te­gra­ce au­to­nomních dronů ...
Pondělí, 25 Září 2023
2. Čtyři klíčové technologie pro vítězství v elektromobilitě
(Matching tags: engineering.com,White paper,Hexagon MI,Automobilový průmysl)
Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl pro­šel ve své his­to­rii mnoha pro­mě­na­mi, ale sou­čas­ná změna v ob­las­ti nu­lo­vých emisí je bez­pre­ce­dent­ní. Bílá kniha která vznik­la ve spo­lu­prá­ci He­xa­gon Ma­nu­factu­ring ...
Středa, 20 Září 2023
3. Skladon testuje prvního autonomního robota
(Matching tags: Automatizace,Robotizace,Logistika,Sklady,Skladon,Sluno)
Kva­li­ta lo­gis­tic­kých slu­žeb je dnes kromě rych­los­ti a přes­nos­ti úzce spja­ta také s kon­stant­ním vý­vo­jem a ino­va­ce­mi. Au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce a cel­ko­vě im­ple­men­ta­ce ...
Středa, 20 Září 2023
4. ABB uvádí na trh koboty GoFa 10 a 12
(Matching tags: GoFa 12,GoFa 10,ABB Robotics,Koboty,ABB,Robotika)
ABB uved­la na trh dvě nové va­ri­an­ty svého ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta GoFa. GoFa 10 a GoFa 12 ote­ví­ra­jí fir­mám nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí au­to­ma­ti­za­ce po­mo­cí ko­bo­tů pro zvý­še­ní ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
5. Seznamte se s hlavními řečníky Konference GIS Esri
(Matching tags: Řečníci,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (8.–9. 11.), a proto Arc­da­ta Praha při­ná­ší první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Na webo­vých strán­kách kon­fe­ren­ce se ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
6. Siemens kupuje Heliox pro rozvoj eMobility
(Matching tags: eMobility,eTruck,eBus,Nabíjení,Heliox,Siemens,Akvizice)
Ce­lo­svě­to­vý pře­chod na elek­tric­ká vo­zi­dla (EV) je v plném prou­du. Podle ne­dáv­né zprá­vy od Cox Au­to­mo­ti­ve se nyní před­po­klá­dá, že v roce 2023 pro­dej elek­tro­mo­bi­lů v USA po­pr­vé ...
Úterý, 12 Září 2023
7. Ackuretta představuje CURIE Plus pro zubní 3D tisk
(Matching tags: Ortodoncie,CURIE Plus,Ackuretta,Vytvrzovací pec,Hardware,3D tisk)
Tcha­jwan­ská spo­leč­nost Ac­ku­ret­ta před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci UV vy­tvr­zo­va­cí pece – CURIE Plus. Tato zcela nová bi­o­kom­pa­ti­bil­ní vy­tvr­zo­va­cí pec je na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la ...
Úterý, 12 Září 2023
8. Align Technology získá Cubicure
(Matching tags: Digitální ortodoncie,Horká litografie,Align Technology,Cubicure,Akvizice,3D tisk)
Align Tech­no­lo­gy uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci sou­kro­mé spo­leč­nos­ti Cu­bicu­re, prů­kop­ní­ka v ob­las­ti pří­mých 3D tis­ko­vých ře­še­ní pro po­ly­mer­ní adi­tiv­ní vý­ro­bu, ...
Pondělí, 11 Září 2023
9. TRUMPF předvede na EMO bezpodporový 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Software,EMO2023,Tru­Tops Print,TRUM­PF,Aditivní výroba)
Spo­leč­nost TRUM­PF, která se za­bý­vá špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, vy­lep­ši­la svůj soft­ware Tru­Tops Print pro 3D tisk. Uži­va­te­lé s ním mohou tisk­nout díly s ex­trém­ní­mi pře­sa­hy ...
Pátek, 08 Září 2023
10. Rockwell Automation kupuje Clearpath Robotics
(Matching tags: OTTO Motors,Výrobní logistika,Clearpath Robotics,AMR,Rockwell Automation,Akvizice)
Rock­well Au­to­mati­on ozná­mil, že po­de­psal ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci Clear­path Ro­bo­tics se síd­lem v ka­nad­ském On­ta­riu, který je líd­rem v ob­las­ti au­to­nomní ro­bo­ti­ky ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
11. Slicer Meltio Space pro vytváření přesných dílů z kovu
(Matching tags: Meltio Engine,Meltio Space,Meltio,Slicer,Aditivní výroba,Software,3D tisk,EMO2023)
Špa­něl­ská nad­ná­rod­ní spo­leč­nost Mel­tio, za­bý­va­jí­cí se tech­no­lo­gi­e­mi adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí drá­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho na­ná­še­ní kovů (DED), uči­ni­la ob­rov­ský krok smě­rem k usnad­ně­ní ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
12. Konference ATCx Praha 2023 už 21. – 22. září 2023
(Matching tags: En­gi­nee­rin­g,Vý­po­čty,Si­mu­la­ce,ATCx,Altair,Konference,CAE)
Zbývá po­sled­ní týden pro re­gis­tra­ci na kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) ur­če­nou uži­va­te­lům a pří­z­niv­cům tech­nic­kých vý­po­čtů, CAE si­mu­la­cí a en­gi­nee­rin­gu. ...
Středa, 06 Září 2023
13. Kontron kupuje firmy Hartmann a W­‑IE­‑NE­‑R
(Matching tags: Akvizice,Bezpečnost,Avionika,Kon­tron,Hart­mann,W­‑IE­‑NE­‑R,Phoenix Mecano)
Kon­tron ozná­mil akvi­zi­ci firem Hart­mann a W­‑IE­‑NE­‑R, sku­pi­ny vý­rob­ců odol­ných po­čí­ta­čo­vých sys­té­mů se síd­lem v Ně­mec­ku a Spo­je­ných stá­tech, od Pho­enix Me­ca­na. ...
Pondělí, 04 Září 2023
14. A3D Manufacturing získává certifikaci HP DMP
(Matching tags: DMP,A3D Ma­nu­factu­ring,Athe­na 3D Ma­nu­factu­ring,Di­gi­tál­ní vý­ro­ba)
A3D Ma­nu­factu­ring, dříve Athe­na 3D Ma­nu­factu­ring, je nyní cer­ti­fi­ko­va­ným part­ne­rem HP pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu (DMP). Cer­ti­fi­ka­ce DMP je kva­li­fi­ka­ce spo­leč­nos­ti HP, která ozna­ču­je ...
Čtvrtek, 31 Srpen 2023
15. 8 nejčastějších mýtů o robotizaci podle Profiky
(Matching tags: Robotické buňky,Pro­fi­ka,Mýty,Koboty,Automatizace,Robotika)
Ro­bo­ti­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce jsou čím dál žá­da­něj­ším ře­še­ním. Nejen­že re­a­gu­jí na ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných lid­ských pra­cov­ní­ků, za­jiš­ťu­jí rov­něž přes­nost a jasně ...
Středa, 30 Srpen 2023
16. Webinář: Jak vyvíjet hardware jako software
(Matching tags: ABI Re­search,SaaS,Agile,Vývoj,Software,Hardware,PTC)
Steve Der­ti­en, EVP a tech­nic­ký ře­di­tel PTC, a Ryan Mar­tin, se­ni­or ře­di­tel vý­zku­mu v ABI Re­search, budou ve středu 6. září v 16:00 prů­vod­ci webi­ná­ře, ve kte­rém se do­zví­te ...
Úterý, 29 Srpen 2023
17. Infračervený laserový 3D skener iReal M3
(Matching tags: iReal 3D,iReal M3,Scantech,Abc3D,Elvira,3D skenery)
Elvira, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­vu­je nový pro­fe­si­o­nál­ní ske­ner iReal M3 od iReal 3D, ob­chod­ní di­vi­ze Scan­te­chu. Ba­rev­ný 3D ske­ner ...
Pátek, 25 Srpen 2023
18. Striker představuje STRIKER CAD/CAM 2024
(Matching tags: STRIKER CAD/CAM 2024,Vý­ro­ba,Stri­ker Sys­tems,Plechy,AutoCAD,CAD/CAM)
Ame­rická spo­leč­nost Stri­ker Sys­tems, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem ře­še­ní pro vý­ro­bu plechů, ozná­mila vy­dá­ní Stri­ker CAD/CAM 2024. Stri­ker CAD/CAM po­sky­tu­je au­to­ma­ti­zo­va­né CNC pro­gra­mo­vá­ní ...
Čtvrtek, 24 Srpen 2023
19. Solid Edge – 2,5osý CAM zdarma ke CAD licenci
(Matching tags: Axiom Tech,Solid Edge,Programování,Webinar,CNC,CAM)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář, kde jim na pří­pa­do­vých stu­di­ích bude uká­zá­no, jaké CAM funk­ce jsou v rámci Solid Edge k dis­po­zi­ci, jak Solid Edge CAM Pro po­má­há zá­kaz­ní­kům ...
Pondělí, 21 Srpen 2023
20. Webinář Revoluční Fusion 360 od Arkance Systems
(Matching tags: Arkance Systems,Fusion 360,Navrhování,Výroba,Webinar)
Fusi­on 360 je uni­kát­ní plat­for­mou, se kte­rou do­ká­že­te na­vrh­nout a vy­ro­bit téměř co­ko­li. Při­poj­te se k Ar­kan­ce Sys­tems ve čtvr­tek 21.září v 9:00 hodin na in­ter­ak­tiv­ní ...
Pátek, 18 Srpen 2023
21. Bentley Systems iTwin Ventures kupuje Blyncsy
(Matching tags: Blyncsy,Di­gi­tál­ní dvoj­čata,iTwin Ven­tu­res,Bent­ley,Údržba,Umělá inteligence,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. srpna akvi­zi­ci firmy Blyn­csy, po­sky­to­va­te­le prů­lo­mo­vých slu­žeb umělé in­te­li­gen­ce pro do­prav­ní úřady na pod­po­ru pro­vo­zu a údrž­by. Za­mě­ře­ní ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2023
22. Autodesk aktualizoval sady nástrojů AutoCAD 2024.0.1
(Matching tags: Specializované nástroje,AutoCAD,Autodesk)
Ak­tu­a­li­za­ce sady spe­ci­a­li­zo­va­ných ná­stro­jů Au­to­CAD 2024.0.1 jsou nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím služ­by Au­to­de­sk Ac­cess nebo ke sta­že­ní ze strá­nek Au­to­de­sk Sub­scrip­ti­on. Ak­tu­a­li­za­ce ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2023
23. ADEON CZ přestěhoval svou brněnskou pobočku
(Matching tags: Po­boč­ka Brno,Stě­ho­vá­ní,Adeon CZ,CAD)
Adeon CZ, ino­vá­tor v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií, ozná­mil pře­stě­ho­vá­ní své br­něn­ské po­boč­ky na novou ad­re­su. Tato po­zi­tiv­ní změna re­flek­tu­je růst spo­leč­nos­ti a její ...
Středa, 16 Srpen 2023
24. CERATIZIT kupuje Changzhou CW Toolmaker
(Matching tags: Karbidy,Chan­g­zhou CW Tool­ma­ker,CERATIZIT,Nástroje,Akvizice,Obrábění,Strojírenství)
Tcha­jwan­ský CB­‑Ce­ra­ti­zit, spo­leč­ný pod­nik stej­no­jmen­né spo­leč­nos­ti, která je sou­čás­tí Plan­see Group, zís­kal 70 % všech akcií Chan­g­zhou CW Tool­ma­ker. Tato sou­kro­má spo­leč­nost ...
Středa, 16 Srpen 2023
25. ANCA uvádí FX7 ULTRA pro výrobu malých nástrojů
(Matching tags: FX7,ANCA,Ultra,Nástroje,Obrábění,CNC)
FX7 ULTRA, nej­no­věj­ší ino­va­ce pré­mi­o­vé řady stro­jů ULTRA od firmy ANCA, se vy­zna­ču­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a vý­ji­meč­nou kva­li­tou a po­sou­vá vý­ro­bu ma­lých ná­stro­jů na novou ...
Úterý, 15 Srpen 2023
26. Roadshow Příběhy úspěšné průmyslové digitalizace
(Matching tags: Průmysl,Axiom Tech,Roadshow,Digitalizace,Siemens,Vzdělávání)
AXIOM TECH ve spo­lu­prá­ci se Sie­mens In­dust­ry Soft­warem zve na vzdě­lá­va­cí a in­spi­ra­tiv­ní se­mi­nář o úspěš­né di­gi­ta­li­za­ci čes­kých firem, bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
27. Autodesk vydává Structural Bridge Design v2024.1.1
(Matching tags: 2024.1.1,Structu­ral Bridge De­sign,Moduly,Mosty,Autodesk)
Au­to­de­sk Structu­ral Bridge De­sign je kom­plet­ní sada mo­du­lů pro po­sou­ze­ní prů­ře­zu, ná­vr­ho­vé­ho nos­ní­ku a sta­tic­ké ana­lý­zy in­te­gro­va­ná do jed­no­ho pro­duk­tu, která po­sky­tu­je ...
Čtvrtek, 10 Srpen 2023
28. EON Reality vydává AI nástroj Auto­‑GPT
(Matching tags: Automatizace úkolů,Auto­‑GPT,Řízení projektů,EON Reality,Umělá inteligence)
EON Rea­li­ty, po­sky­to­va­tel ře­še­ní roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty za­lo­že­ných na umělé in­te­li­gen­ci, ozná­mi­la uve­de­ní svého prů­lo­mo­vé­ho ná­stro­je pro umě­lou in­te­li­gen­ci ...
Úterý, 08 Srpen 2023
29. Nová funkce v 3D metrologickém softwaru Verisurfu
(Matching tags: Metrologie,Verisurf,Kvalita,Zarovnání,RPS,Systém referenčních bodů,Alignment)
Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je při­dá­ní nové funk­ce RPS (Re­fe­ren­ce Point Sys­tem) Alig­n­ment do svého 3D me­t­ro­lo­gic­ké­ho soft­wa­ru. Tato nová funk­ce za­rov­ná­vá­ní byla po­ža­dav­kem zá­kaz­ní­ků ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
30. Aras spolupracuje s Toshiba Digital
(Matching tags: Meister,Di­gi­tal So­lu­ti­ons,Toshi­ba,Part­ner­ství,Digitální transformace,Aras Innovator,Aras)
Aras, který po­sky­tu­je nej­vý­kon­něj­ší apli­kač­ní plat­for­mu s low­‑codem pro návrh, kon­struk­ci a pro­voz slo­ži­tých pro­duk­tů, ozná­mil part­ner­ství s Toshi­ba Di­gi­tal So­lu­ti­ons, ...
Čtvrtek, 03 Srpen 2023
31. Nové navigace Actis Rugged s MapFactor Navigatorem
(Matching tags: Navigace,GPS,Android,MapFactor,Actis Rugged)
Na­vi­gač­ní za­ří­ze­ní Actis Ru­g­ged jsou odol­né, vy­so­ce vý­kon­né An­dro­id table­ty s pře­din­sta­lo­va­ným pro­fe­si­o­nál­ním na­vi­gač­ním soft­warem Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor. Jsou spe­ci­ál­ně ...
Středa, 02 Srpen 2023
32. EOS spouští online nástroj pro analýzu 3D tisku
(Matching tags: Ana­ly­tic­ký ná­stroj,On­li­ne,Ad­di­ti­ve Minds,North Ame­ri­ca,EOS,3D tisk)
EOS North Ame­ri­ca a jeho sku­pi­na pro apli­ko­va­né in­že­nýr­ství Ad­di­ti­ve Minds spus­ti­ly on­li­ne ana­ly­tic­ký ná­stroj Can I 3D Print This, který umožňuje or­ga­ni­za­cím, které zkou­ma­jí ...
Úterý, 01 Srpen 2023
33. Strategic Insights se připojuje k síti Altair Channel Partners
(Matching tags: Channel Partners,Strategic Insights,Altair,Network)
Altair ozná­mil, že se Stra­te­gic In­si­ghts při­po­jil k jeho ros­tou­cí síti ob­chod­ních part­ne­rů. Strategic Insights, před­ní firma za­bý­va­jí­cí se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi, ...
Úterý, 01 Srpen 2023
34. GPU NVIDIA H100 je nyní k dispozici v AWS cloudu
(Matching tags: LLM,H100,Strojové učení,Umělá inteligence,AWS,HPC,Amazon,Nvidia,Cloud,GPU)
Uži­va­te­lé AWS nyní mohou vy­u­ží­vat špič­ko­vý výkon pro­ká­za­ný v obo­ro­vých ben­chmar­cích tré­no­vá­ní a od­vo­zo­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce. Clou­do­vý gi­gant ofi­ci­ál­ně za­pnul ...
Pondělí, 31 Červenec 2023
35. Airbus prodlužuje partnerství se společností Astrocast
(Matching tags: Konektivita,SatIoT,Satelitní internet věcí,Astrocast,Partnerství,Airbus)
As­t­ro­cast, švý­car­ský pro­vo­zo­va­tel sa­te­lit­ní­ho IoT, ozna­mu­je pro­dlou­že­ní svého part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Ai­r­bus De­fen­ce and Space (Ai­r­bus). Toto part­ner­ství roz­ši­řu­je ...
Pondělí, 31 Červenec 2023
36. Registrace na CADfórum 2023 – 20. ročník konference
(Matching tags: PLM,CAD,BIM,CAM,Konference,CADfórum,GISfórum,Arkance Systems)
Dne 17. října pro­běh­ne na zámku Valeč ju­bi­lej­ní, již dva­cá­tý roč­ník tra­dič­ní od­bor­né kon­fe­ren­ce CADfórum 2023. Kon­fe­ren­ce za­mě­ře­ná na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi pro­fe­si­o­nál­ní­mi ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
37. Netskope představuje SkopeAI
(Matching tags: Umělá inteligence,Strojové učení,AI/ML,SkopeAI,Netskope,SASE)
Net­sko­pe, za­bý­va­jí­cí se ob­las­tí Secu­re Ac­cess Ser­vi­ce Edge (SASE), ozná­mil nové na­bíd­ky ře­še­ní Sko­pe­AI, sady ino­va­cí Net­sko­pe v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
38. Černý materiál UL94 V0 odolný proti plameni
(Matching tags: 3D tisk,3D Systems,Materiály,Pryskyřice,UL94 V0,Accu­ra,AMX Tough,FR V0 Black)
Accu­ra AMX Tough FR V0 Black je vy­so­ce vý­kon­ná, rych­le tisk­nou­cí, ne­hoř­la­vá (FR) prys­ky­ři­ce UL94 V0 pro tisk krás­ných mat­ných čer­ných dílů. 3D Sys­tems před­sta­vu­je první vel­ko­ploš­ný ...
Středa, 26 Červenec 2023
39. Společně pro podporu BIM v České republice
(Matching tags: Agen­tu­ra ČAS,BIM DAY,CzBIM,Konference,Stavebnictví,BIM)
Tři vý­znam­ní ak­té­ři po­dí­le­jí­cí se na pod­po­ře šir­ší­ho vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM v Česku se do­hod­li na vzá­jem­né spo­lu­prá­ci. Sym­bo­lem nové éry spo­lu­prá­ce je kon­fe­ren­ce BIM ...
Úterý, 25 Červenec 2023
40. MolyWorks zlepšuje možnosti výroby leteckých dílů
(Matching tags: Flex 350,MolyWorks,3DSystems,DMP,Kosmonautika,Aditivní výroba,Letectví)
Mo­ly­Works Ma­te­ri­als Cor­po­rati­on (Mo­ly­works) na­vá­za­la part­ner­ství se spo­leč­nos­tí 3D Sys­tems, aby po­moh­la uspo­ko­jit ros­tou­cí po­ptáv­ku vy­plý­va­jí­cí ze svého sou­stav­né­ho růstu. ...
Pátek, 21 Červenec 2023
41. Návrh plechových dílů se Solid Edge až o 50 % rychleji
(Matching tags: Nesting,Návrh,Plechové díly,Axiom Tech,Zoom,Solid Edge,Webinar,Dokumentace)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář 8. srpna od 10:00 hod. na on­‑line plat­for­mě Zoom, kde se z pří­pa­do­vých stu­dií do­zvě­dí, jak Solid Edge po­má­há zá­kaz­ní­kům zrych­lit návrh ple­cho­vých ...
Pátek, 21 Červenec 2023
42. Bow vydává beta verzi robotického softwaru
(Matching tags: Bow,Bow Software,Beta,Aplikace,SDK,Robotika)
Byla vy­dá­na BETA verze ro­bo­tic­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho en­gi­nu od Bow Soft­ware. Bow právě vy­tvá­ří obec­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí, které má usnad­nit tvor­bu a pod­po­ru apli­ka­cí pro ro­bo­ti­ku. ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
43. 3D skenovací snímač ZEISS ATOS LRX od CAPTURE 3D
(Matching tags: LRX,Capture 3D,ZEISS,ATOS,GOM,3D skenování)
CAP­TU­RE 3D ozná­mil nový vel­ko­ob­je­mo­vý 3D ske­no­va­cí sní­mač ZEISS ATOS LRX s mi­mo­řád­ně jas­ným la­se­ro­vým zdro­jem svět­la, který za­chy­tí až 2 × 12 mi­li­o­nů sou­řad­ni­co­vých bodů ...
Středa, 19 Červenec 2023
44. Trimble Terra Office přináší integraci s Esri ArcGIS Pro
(Matching tags: GIS,ESRI,Trimble,Sběr dat,Integrace,ArcGIS Pro,TerraFlex,Terra Office)
Trim­ble ozná­mi­la vy­dá­ní doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Pro. Tento do­pl­něk je novým pro­duk­tem v sadě desk­to­po­vých ře­še­ní Trim­ble Terra Of­fi­ce pro in­te­gra­ci soft­wa­ru ...
Pátek, 14 Červenec 2023
45. Hexagon kupuje HARD­‑LINE
(Matching tags: Doly,HARD­‑LINE,Těžební průmysl,Hexagon,Automatizace,Akvizice)
Tě­žeb­ní di­vi­ze He­xa­go­nu ozná­mi­la akvi­zi­ci ka­nad­ské spo­leč­nos­ti Hard­‑Line, svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce dolů, tech­no­lo­gií dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a op­ti­ma­li­za­ce ...
Čtvrtek, 13 Červenec 2023
46. Nová generace monitorů BenQ PhotoVue
(Matching tags: SW272Q,SW272U,AQ­CO­LOR,PhotoVue,BenQ,Monitory,Hardware)
BenQ uvádí na trh mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů SW272U a SW272Q. Nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce z řady Pho­to­Vue ur­če­né fo­to­gra­fům na­bí­zí 27­pal­co­vou úh­lo­příč­ku, roz­li­še­ní ...
Středa, 12 Červenec 2023
47. BrainBox AI uvedl sadu pro autonomní dekarbonizaci
(Matching tags: GHG,EUI,Autonomní dekarbonizace,BrainBox AI,Emise,HVAC)
Bra­in­Box AI se síd­lem v ka­nad­ském Mon­tre­a­lu uvedl na trh sadu ře­še­ní Au­to­no­mous De­car­bo­ni­sati­on, kte­rou po­pi­su­je jako kom­plex­ní plat­for­mu udr­ži­tel­nos­ti pro ma­ji­te­le ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
48. CERN využívá možnosti 3D tisku kovů
(Matching tags: 3D tisk,3D Systems,CERN,Aditivní výroba,Kovy)
Vý­rob­ní tech­no­lo­gie po mnoho let ome­zo­va­ly mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce sys­té­mů dy­na­mi­ky te­ku­tin. Nyní slo­ži­tost kon­struk­ce a vý­ro­by, kte­rou umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM), za­ha­ju­je ...
Čtvrtek, 06 Červenec 2023
49. Keysight kupuje ESI Group
(Matching tags: CAD,CAE,Akvizice,ESI Group,Keysight Technologies)
Spo­leč­nost Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozná­mi­la svůj záměr pře­vzít celý zá­klad­ní ka­pi­tál spo­leč­nos­ti ESI Group za cenu 155 eur za akcii v ho­to­vos­ti. Akvi­zi­ce oce­ňu­je celý ak­ci­o­vý ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
50. Infor se připojuje k iniciativě Catena­‑X Automotive
(Matching tags: Catena-X,Infor,Sdružení,Automobilový průmysl,Digitalizace)
Infor se při­po­jil k ini­ci­a­ti­vě Ca­te­na­‑X. Cílem kon­sor­cia je vy­tvo­řit spo­leč­ný da­to­vý eko­sys­tém pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, který umo­ž­ní di­gi­tál­ně sle­do­vat ma­te­ri­á­lo­vé ...
Pondělí, 03 Červenec 2023