Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
GFI
Kingston - velká jarní soutěž

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
DT Summit MP
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo výzkum

Celkem nalezeno výsledků : 15.

1. Inovativní řešení frézovací hlavy
(Matching tags: Advanced Engineering,Optimalizace,Výzkum,3D tisk,Inovace)
Do­sa­vad­ní kon­struk­ce fré­zo­va­cích hlav vy­chá­ze­ly z jed­no­li­tých pl­ných tva­rů, kte­ré těm­to nás­tro­jům za­ru­čo­va­ly vy­so­kou tu­host, ov­šem na úkor dy­na­mic­kých vlast­nos­tí nás­tro­je. ...
Pátek, 06 Listopad 2020
2. Zakladatel firmy Bose už není mezi námi sedm let
(Matching tags: ANC,Amar,MIT,Bose,BaSys,Reproduktory,Zvuk,Sluchátka,Výzkum)
Před sedmi lety, 12. čer­ven­ce 2013, při­šel svět o zvu­ko­vé­ho génia, pro­fe­so­ra Amara Bose. Znač­ku audio pro­duk­tů, kte­rou za­lo­žil a po­jme­no­val podle sebe, zná do­slo­va celý svět, ...
Pátek, 10 Červenec 2020
3. Výzkum, inovace a podnikání na Hannover Messe 2020
(Matching tags: Hannover Messe,Inovace,Průmysl,Podnikání,Digitální transformace,2020,Výzkum)
Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu ...
Pátek, 17 Leden 2020
4. 3D tištěné budovy s lepší strukturou podle lidských kostí
(Matching tags: Budovy,Univerzita,3D tisk,Výzkum,Věda,Struktura,Lidské kosti,Purdue)
Sku­pi­na vědců a vý­zkum­ní­ků z uni­ver­zi­ty Pur­due zjis­ti­la, že vnitř­ní struk­tu­ra lid­ských kostí může být klí­čem k pev­něj­ším ma­te­ri­á­lům pro 3D tisk s po­dob­nou sklad­bou. ...
Úterý, 31 Prosinec 2019
5. Výzkumné a vývojové centrum pro automatizaci a robotizaci
(Matching tags: HSF System,Ingeteam,Ostrava,Výzkum,Vývoj,Automatizace,Robotizace)
HSF Sys­tem je ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem nové pro­voz­ní bu­do­vy, kte­rou chce v Os­t­ra­vě otevřít spo­leč­nost In­ge­te­am. Vý­znam­ná část ob­jek­tu bude slou­žit jako vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ...
Pátek, 20 Září 2019
6. Uplatnění absolventů 3D tisku z českých univerzit
(Matching tags: Absolventi,České univerzity,3D tisk,Strojírenství,Výzkum,Lékařství)
Vý­ro­ba pro­to­ty­pů pro au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl, ale i vy­bra­né lé­kař­ské obo­ry. Tam všu­de na­lez­nou uplat­ně­ní ab­sol­ven­ti škol s tech­nic­kým za­mě­ře­ním, kte­ří ...
Pondělí, 02 Září 2019
7. Metamateriály reagující na magnet a ihned tuhnoucí
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Výzkum,Metamateriály,Pole,Tuhnutí,LNLL,FRMM,MagNet)
... má zkratku FRMM (field-responsive mechanical metamaterials – mechanické me­ta­ma­te­ri­ály reagující na pole) a z výzkumu vyšla i stejnojmenná zpráva. Tento materiál obsahuje viskózní ...
Sobota, 29 Prosinec 2018
8. LPW Technology a výzkum využití slitin při aditivní výrobě
(Matching tags: Výzkum,Metalurgie,Divize,LPW Technology,SlitinyAditivní výroba,Prášek)
Nově založená výzkumná divize společnosti LPW Technology se soustředí na návrh slitin a mikrostruktur a lepší využití kovových prášků. LPW chce nabídnout potřebná data a informace ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2017
9. Výzkumné centrum pro 3D tisk kovů na kanadské univerzitě
(Matching tags: Centrum,Univerzita,Kovy,New Brunswick,3D tisk,Výzkum)
Na univerzitě New Brunswick ve Frederictonu vzniklo první kanadské výzkumné centrum pro 3D tisk kovů v hodnotě 5 milionů kanadských dolarů. Centrum bude zaměřeno na námořní a obranný ...
Středa, 31 Květen 2017
10. GE využije Roboze One+400 pro výzkum polymerů
(Matching tags: Polymery,Koncern GE,Roboze,One+400,3D tisk,Výzkum)
Nadnárodní konglomerát GE chce využít 3D tiskárnu Roboze One+400 ve svém výzkumném centru v Niskayuně ve státu New York jako ústřední produkt pro výrobu a testování odolných 3D částí ze 13 typů ...
Pondělí, 06 Únor 2017
11. Valeo otevře nové vývojové centrum v Praze
(Matching tags: Group,Valeo,Automotive,Výzkum,Vývoj,R&D,Hostivař)
Společnost Valeo v Praze Hostivaři otevře zcela nové R&D centrum, kde se budou mimo jiné vyvíjet nejmodernější bezpečnostní a asistenční systémy. Obří vývojové centrum Valeo za 600 ...
Středa, 08 Červen 2016
12. Dassault Systèmes zakládá nadaci La Fondation
(Matching tags: Systèmes,3D technologie,Nadace,La Fondation,Granty,Dassault,Virtuální realita,Výzkum)
Jak už jsme se zmínili ve článku o 3DExperience Lab, založila společnost Dassault Systèmes nadaci La Fondation Dassault Systèmes. Ta se bude věnovat podpoře vzdělávání a výzkumu ...
Pátek, 04 Prosinec 2015
13. Výzkumné oddělení Dow si vybralo Aras
(Matching tags: Aras,PLM,Výzkum,Vývoj,Dow,R&D)
Výzkumné a vývojové oddělení společnosti Dow se zabývá vědeckými a technologickými inovacemi pro zlepšování lidského života. Díky především chemickým, ale také fyzikálním a biologickým vědám ...
Pondělí, 25 Srpen 2014
14. Podle DHL se nebudou převážet výrobky ale posílat data
(Matching tags: DHL,3D tisk,Výzkum)
... vypadat blízká budoucnost. Možnosti využití 3D tisku testuje nyní vedoucí logistická společnost DHL Supply Chain ve svém výzkumném centru poblíž Bonnu. Podle Marka Pattersona, viceprezidenta pro inovace ...
Úterý, 07 Květen 2013
15. PLM od PTC reaguje na potřeby automobilového průmyslu
(Matching tags: PTC,Automotive,Výzkum,Vývoj)
Společnost PTC v polovině února oznámila, že plánuje vytvořit Výzkumné a vývojové centrum zaměřené na specifické PLM potřeby automobilového průmyslu, včetně požadavků na globalizaci, otevřenou PLM platformu, ...
Čtvrtek, 03 Březen 2011