SolidWorks
Asseco - Národní muzeum 3
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hlavní témata a zaměření jednotlivých čísel

Hlavní témata a oborové zaměření jednotlivých čísel 2019

6/2019 vyjde 19. 12. 2019 (uzávěrka 29. 11.)

CAx řešení pro malé firmy
Vhod­ná CAD/CAM/PDM ře­še­ní, je­jich výběr, li­cen­co­vá­ní, cena, CAD/CAM ve spo­třeb­ním prů­mys­lu, prů­mys­lo­vý de­sign, přes­ná mě­ře­ní ve stro­jí­ren­ství, CAD/CAE pro si­mu­la­ce vstři­ko­vá­ní a tvá­ře­ní plas­tů, CAD – na­vr­ho­vá­ní forem pro vstři­ko­vá­ní plas­tů, CAD/CAM/CAE v le­tec­kém prů­mys­lu, CAE – sta­tic­ké a pev­nost­ní ana­lý­zy, vir­tu­ál­ní re­a­li­ta – po­u­ží­vá­ní při na­vr­ho­vá­ní, de­sig­nu nebo ser­vi­su, CAx ře­še­ní pro malé firmy a sa­mo­stat­né pro­jek­tan­ty, CAD apli­ka­ce v tex­til­ním prů­mys­lu – oděv­nic­tví, móda, ča­lounic­tví, Plant de­sign – soft­ware pro návrh i pod­po­ru pro­vo­zo­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků, PLM/PDM v men­ším pod­ni­ku, ani­ma­ce a me­di­ál­ní pre­zen­ta­ce – CAD pro­duk­ty pro mul­ti­mé­dia a zá­ba­vu,
Hard­ware – mo­bil­ní hard­ware, table­ty, er­go­no­mic­ké pe­ri­fe­rie pro CAx uži­va­te­le, vel­ko­for­má­to­vé a fo­to­re­a­lis­tic­ké a tis­kár­ny, 3D tis­kár­ny, pro­jekč­ní tech­ni­ka, gra­fic­ké mo­ni­to­ry, vý­kon­né pra­cov­ní sta­ni­ce.

Příloha InGIS 2/2019 vyjde 19. 12. 2017 (uzávěrka 6. 12.)

Aktuální trendy v GIS systémech
GIS apli­ka­ce pro stát­ní sprá­vu, GIS a pod­ni­ko­vé in­for­mač­ní sys­témy, sprá­va are­á­lů, Pro­sto­ro­vé in­for­ma­ce v lo­gis­tic­kých sys­té­mech, 3D mo­de­ly te­ré­nu, sídel, 3D ge­o­da­ta, Dis­tri­buce a do­stup­nost GIS dat, Re­por­tá­že, pří­pa­do­vé stu­die, GIS v mar­ke­tingu, prů­zku­mech trhu a so­ci­ál­ních ana­lý­zách, Li­ni­o­vé stav­by, Dál­ko­vý prů­zkum země, GPS, Pro­sto­ro­vá data na cesty – do auta, mo­bi­lu i no­te­boo­ku.
Hard­ware pro pre­zen­ta­ci a vy­u­ži­tí ge­o­dat, zob­ra­zo­va­cí tech­ni­ka, vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny, pra­cov­ní sta­ni­ce a ser­ve­ry, GPS, no­si­tel­ná za­ří­ze­ní, drony atd.