Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw uvádí na trh RenAM 500S Flex a 500Q Flex

Úterý, 30 Listopad 2021 10:16

Renishaw RenAM 500-2148S cílem po­skyt­nout in­že­ný­rům větší fle­xi­bi­li­tu při po­u­ží­vá­ní sys­té­mů adi­tiv­ní vý­ro­by uvedl Re­nishaw na trh novou řadu stro­jů pro 3D tisk, které byly ke zhléd­nu­tí na ve­letr­hu Form­next. RenAM 500S Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) s jed­ním la­se­rem, a RenAM 500Q Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu se čtyř­mi la­se­ry, jsou va­ri­an­tami řady RenAM 500.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

SolidSpac3 vydává Spac3 pro stavebnictví

Úterý, 30 Listopad 2021 00:33

Solidspac3-hero-image-2148Spo­leč­nost So­lid­Spa­c3 před­sta­vi­la Spac3, SaaS ře­še­ní pro ana­lý­zu a re­por­ting QA/QC pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví. Spa­c3 po­rov­ná­vá 2D nebo 3D kon­strukč­ní mo­de­ly s la­se­ro­vý­mi skeny sta­ve­niš­tě a iden­ti­fi­ku­je kon­strukč­ní chyby a pro­b­lé­my, jakmi­le k nim dojde. Slo­ži­té pro­jek­ty, ří­ze­ní více pro­fe­sí a na­pja­té har­mo­no­gra­my často vedou ke zby­teč­né­mu pře­kro­če­ní ná­kla­dů, zpož­dě­ní har­mo­no­gra­mu a re­kla­ma­cím.

Celý článek... Autor článku: SolidSpac3
 

Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2022

Úterý, 30 Listopad 2021 00:03

SW velke sestavy-2148Ve 22 mi­nu­tách se mů­že­te v pátek 22. pro­sin­ce 2021 od 10:00 hodin do­zvě­dět, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­li­dworks a jak je rych­le za­vést do praxe. Každá nová verze So­li­dworks při­ná­ší kromě celé řady no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí také zvý­še­ní vý­ko­nu a verze 2022 není vý­jim­kou.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Online setkání uživatelů Surfcam 2021

Pondělí, 29 Listopad 2021 23:22

3e praha-on-line meeting-2147Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line Se­tká­ní uži­va­te­lů Sur­f­cam, které se usku­teč­ní ve formě on-line kon­fe­ren­ce na plat­for­mě ZOOM. Účast­ní­ky čeká za­jí­ma­vý pro­gram už ve stře­du 1. pro­sin­ce 2021 od 9:30 do 14:30 hodin, který začne pre­zen­ta­cí spo­leč­nos­tí He­xa­gon a 3E Praha En­gi­nee­ring a před­sta­ve­ním no­vé­ho CAD ře­še­ní – De­signer.

Celý článek... Autor článku: 3e Praha Engineering
 

Robopes SPOT – přehlídka technologií budoucnosti pro středoškoláky

Pondělí, 29 Listopad 2021 14:27

FEL CVUT-SPOT2-2148Na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT pro­běh­ne 3. pro­sin­ce 2021 po roční pře­stáv­ce opět v pre­zenč­ní po­do­bě Den ote­vře­ných dveří s podtitulem Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku technologií budoucnosti. Zá­jem­ci o stu­di­um elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky při něm na­vští­ví pra­co­viš­tě s tech­no­lo­gi­e­mi, které vý­raz­ně ovliv­ní způ­sob, jakým bu­de­me pra­co­vat, od­po­čí­vat či ces­to­vat v ná­sle­du­jí­cích de­se­ti­le­tích.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Zrušení úterního workshopu Fotky do mapy

Pondělí, 29 Listopad 2021 13:59

Zrueení workshopu Fotky do mapy-2148Z dů­vo­du ne­mo­ci je re­a­li­zač­ní tým Ar­c­da­ty Praha nucen zru­šit workshop Fotky do mapy, který se měl usku­teč­nit v úterý 30. lis­to­pa­du. Účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se ale ne­mu­sí bát, že o tipy na rastro­vý GIS při­jdou.

Celý článek... Autor článku: ARCDATA Praha
 

Xaar představuje inkoustový 3D tisk pro aditivní výrobu

Pátek, 26 Listopad 2021 01:10

Xaar Ultra High Viscosity Technology-2147Tech­no­lo­gie ultra vy­so­ké visko­zi­ty firmy Xaar po­sky­tu­je vý­rob­cům řadu no­vých a prak­tic­kých vý­rob­ních mož­nos­tí, na­bí­zí mož­nost tisku bez ome­ze­ní a pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu v adi­tiv­ní vý­ro­bě. Ros­tou­cí role a mož­nos­ti in­kous­to­vých tis­ko­vých hlav jsou před­sta­ve­ny v nej­no­věj­ší bílé knize firmy Xaar s ná­zvem „Po­sou­vá­ní hra­nic in­kous­to­vé tech­no­lo­gie po­mo­cí tisku s vy­so­kou visko­zi­tou“.

Celý článek... Autor článku: Xaar
 

Nový potrubní izometrický software pro soubory PCF

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 23:58

CAD Schroer-M4 ISO FX-2147Soft­ware M4 ISO FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí, se­zna­my dílů a další dů­le­ži­tou do­ku­men­ta­ci během ně­ko­li­ka sekund, a to zcela ne­zá­vis­le na CAD sys­té­mu. Pro­ces je plně au­to­ma­ti­zo­va­ný, což zna­me­ná, že již není třeba vy­na­lo­žit ma­nu­ál­ní úsilí. PCF je běžný for­mát pod­po­ro­va­ný vět­ši­nou pro­fe­si­o­nál­ních sys­té­mů pro 3D na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

On-line Altair konference Don’t be late to simulate

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 00:49

Altair Dont be late-2147Pokud uva­žu­je­te o prv­ním za­ve­de­ní si­mu­la­ce, po­u­ží­vá­te ve­sta­vě­né si­mu­lač­ní CAD ná­stro­je, ale na­rá­ží­te na pro­blémy s rych­los­tí a přes­nos­tí, nebo chce­te po­kro­čit k mul­ti­fy­zi­kál­ním ana­lý­zám, zú­čast­ně­te se této vir­tu­ál­ní akce 30. lis­to­pa­du 2021 ve 14:00 hodin. Vir­tu­ál­ní se­tká­ní za­hr­nu­je pre­zen­ta­ce a worksho­py a mohlo by být mi­mo­řád­ně cen­ným pře­de­vším pro váš kon­strukč­ní tým.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

OnLogic představuje sadu IoT Connect Kit

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 00:05

OnLogic-connect-kit-product-photos-2 1-2147Spo­leč­nost On­Lo­gic, do­da­va­tel ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT), před­sta­vi­la 11. lis­to­pa­du během živé akce „Con­nect Kit by On­Lo­gic“. Con­nect Kit je na­vr­žen jako sada hard­wa­ru a soft­wa­ru a umožňuje za­ří­ze­ním snad­no při­po­jit své vy­ba­ve­ní ke clou­du během jedné ho­di­ny. Sou­čás­tí sady jsou kon­zul­ta­ce od Cirrus Link So­lu­ti­ons, od­bor­ní­ků na im­ple­men­ta­ci SCADA a IIoT, kteří po­sky­tu­jí po­ra­den­ství.

Celý článek... Autor článku: OnLogic
 

Renishaw spolupracuje s Verisurfem

Středa, 24 Listopad 2021 00:58

Verisurf Renishaw-object-oriented-programming-2147Re­nishaw uza­vřel do­ho­du s Ve­ri­surf Soft­warem, která umožňuje spo­leč­nos­tem v Se­ver­ní Ame­ri­ce pří­stup k soft­wa­ru Ve­ri­surf pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM) firmy Re­nishaw. Tato do­ho­da, která klade důraz na ob­lí­be­nou sadu Ve­ri­surf CMM Pro­gra­m­ming and In­specti­on Suite, umožňuje spo­leč­nos­tem vy­u­ží­vat vy­spě­lé kon­t­rol­ní tech­no­lo­gie Re­nishaw, včet­ně pě­ti­o­sé­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu REVOfle­xi­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu Equa­tor, a pod­půr­né sítě obou or­ga­ni­za­cí.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

Představení 3. generace LiDARu firmy Valeo

Středa, 24 Listopad 2021 00:30

VALEO LIDAR 13-2147Sku­pi­na Valeo před­sta­vi­la 23. lis­to­pa­du 2021 svou třetí ge­ne­ra­ci ro­tač­ní­ho Li­DA­Ru, která bude uve­de­na na trh v roce 2024. Tato nová tech­no­lo­gie, která na­bí­zí vý­raz­ně vyšší výkon sen­zo­ru, činí au­to­nomní mo­bi­li­tu re­a­li­tou a za­jis­tí dosud ne­ví­da­nou úroveň bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu. Třetí ge­ne­ra­ce Li­DA­Ru po­sí­lí tech­no­lo­gic­ké a prů­mys­lo­vé ve­dou­cí po­sta­ve­ní sku­pi­ny Valeo – dosud je­di­né­ho do­da­va­te­le na trhu, který v sou­čas­nos­ti sé­ri­o­vě vy­rá­bí LiDAR sen­zo­ry pro au­to­mo­bi­ly.

Celý článek... Autor článku: Valeo
 

GPS navigace Sygic rozpoznává dopravní značení

Středa, 24 Listopad 2021 00:08

Sygic-sign recognition image-2147Spo­leč­nost Sygic, která vy­ví­jí nej­sta­ho­va­něj­ší of­fli­ne GPS na­vi­ga­ci na světě, ozná­mi­la spuš­tě­ní funk­ce roz­po­zná­vá­ní do­prav­ní­ho zna­če­ní. Nová funk­ce vy­u­ží­vá ka­me­ru te­le­fo­nu k roz­po­zná­vá­ní rych­lost­ních ome­ze­ní na do­prav­ních znač­kách a LED ta­bu­lích a v apli­ka­ci se pak zob­ra­zu­je ma­xi­mál­ní po­vo­le­ná rych­lost. Sygic doufá, že roz­po­zná­vá­ním zna­če­ní obo­ha­tí sou­čas­nou funk­ci rych­lost­ních ome­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

V průmyslu chybějící lidé jsou nahrazováni investicemi do automatizace

Pondělí, 22 Listopad 2021 23:22

Renishaw MSV 2021-DSC05318-2147Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce firmy těžko na­hra­zu­jí, ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků řeší in­ves­ti­ce­mi do au­to­ma­ti­za­ce. Tento klí­čo­vý trend za­zna­me­na­la spo­leč­nost Re­nishaw na le­toš­ních prů­mys­lo­vých ve­letr­zích v Mi­lá­ně a Brně. Důraz na au­to­ma­ti­za­ci prů­mys­lu je zře­tel­ný ce­lo­svě­to­vě.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

Bentley získává společnost Power Line Systems

Pondělí, 22 Listopad 2021 22:56

pls pole w-2147Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la 19. lis­to­pa­du 2021, že uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro návrh nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ve­de­ní a je­jich struk­tur – od sou­kro­mé ka­pi­tá­lo­vé firmy TA As­so­ci­a­tes za při­bliž­ně 700 mi­li­o­nů do­la­rů. Úhra­da je splat­ná po podle volby BSY v ho­to­vos­ti nebo kom­bi­na­cí ho­to­vos­ti a akcií BSY.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci