Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na Uživatelskou konferenci Leica Geosystem

Úterý, 23 Duben 2024 17:43

GEFOS konference-2417Tým pro­de­je ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů a 3D ske­ne­rů, GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Geo­sys­tems pro ČR, zve na Uži­va­tel­skou kon­fe­ren­ci Leica Geo­sys­tems do kon­gre­so­vé­ho ho­te­lu Tři Vě­žič­ky u Jih­la­vy. Účast­ní­ci si vy­zkou­ší pří­stro­je Leica, po­ba­ví se a pří­pa­dně mohou před­nést i vlast­ní pří­spě­vek.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Universal Robots oznamuje integraci s PLC Siemens

Úterý, 23 Duben 2024 17:16

UR cobot connected to Siemens PLC-2417Uni­ver­sal Ro­bots ozna­mu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC Sie­mens a urych­lu­je svůj zá­va­zek „Au­to­ma­ti­za­ce pro ko­ho­ko­li a kde­ko­li“ tím, že pod­po­ru­je po­ža­dav­ky na au­to­ma­ti­za­ci svě­to­vých spo­leč­nos­tí. Uni­ver­sal Ro­bots (UR) nyní do svého soft­wa­ru in­te­gro­va­la stan­dard­ní roz­hra­ní pro ovlá­dá­ní ro­bo­tů (SRCI). Patří tak mezi první do­da­va­te­le ko­bo­tů, kteří tuto funk­ci na­bí­ze­jí. SRCI je nový stan­dard pro vý­rob­ce ro­bo­tů, jehož cílem je vy­tvo­řit jed­not­né roz­hra­ní mezi PLC a ro­bo­ty.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Začal HANNOVER MESSE 2024

Pondělí, 22 Duben 2024 14:34

IMG 20240422 092733-2417To, že se něco děje na vý­sta­viš­ti, sig­na­li­zu­jí pře­pl­ně­né vlaky han­no­ver­ské­ho metra/tram­va­je z hlav­ní­ho ná­dra­ží smě­rem k vý­sta­viš­ti. Už ovšem jsou dávno pryč doby Ce­BI­Tu, kdy se na měst­ských dál­ni­cích smě­řu­jí­cích k Mes­se­gelände ráno ob­ra­cel směr ko­mu­ni­ka­cí tak, aby všech­ny pruhy vedly k vý­sta­viš­ti a od­po­led­ne zase na­o­pak.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Technology-support – Setkání uživatelů 2024

Neděle, 21 Duben 2024 00:42

Setkani-t-support-2024-2416Po dvou le­tech se opět koná se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů Gi­bb­s­CAM a Ci­ma­t­ron do­dá­va­ných tech­no­lo­gy-sup­por­tem, po­řá­da­né ten­to­krát v Měš­ťan­ském pi­vo­va­ru v Polné ve dnech 31. květ­na a 1. červ­na 2024. Účast na se­mi­ná­řích i na se­tká­ní uži­va­te­lů je bez­plat­ná pro zá­kaz­ní­ky s roč­ním ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem (pro dvě osoby na jednu li­cen­ci).

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Po úpadku se EVO-tech reorganizuje na NEVO3D

Pátek, 19 Duben 2024 16:37

NEVO3D-Mgmt klein-2416Ra­kous­ký EVO-tech musel kon­cem loňského roku vy­hlá­sit kon­kurz kvůli ne­pře­ko­na­tel­ným spo­rům o stra­te­gic­ké smě­řo­vá­ní spo­leč­nos­ti. Bliž­ší in­for­ma­ce mů­že­te najít v tisku v de­ní­ku K-Ze­i­tung. Novou in­for­ma­cí je, že pů­vod­ní tým se svými sys­témy po­kra­ču­je pod ná­zvem NE­VO3D. Spo­leč­nost byla za­lo­že­na na za­čát­ku ledna spo­leč­ně s novým part­ne­rem Adi Po­hnem, zná­mým re­no­vá­to­rem v Ra­kous­ku.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

3Dees zastupuje výrobce přesných tiskáren Sintratec

Pátek, 19 Duben 2024 16:06

Sintratec-3Dees-2416Ve 3Dees stále sle­du­jí nej­no­věj­ší tren­dy a nej­za­jí­ma­věj­ší ino­va­ce v adi­tiv­ní vý­ro­bě a rádi je při­ná­ší svým kli­en­tům a part­ne­rům. Proto se roz­hod­li za­stu­po­vat Sin­tra­tec – před­ní­ho vý­rob­ce přes­ných 3D tis­ká­ren, který vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní (SLS). Tento výběr nebyl ná­hod­ný. Po dů­klad­ném zkou­má­ní trhu a po­rov­ná­ní s kon­ku­renč­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi v 3Dees iden­ti­fi­ko­va­li ně­ko­lik klí­čo­vých fak­to­rů, které je pře­svěd­či­ly o je­di­neč­nos­ti ře­še­ní 3D tis­ká­ren Sin­tra­tec S2Sin­tra­tec S3.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Doprovodný program na HANNOVER MESSE 2024

Středa, 17 Duben 2024 23:16

Doprovodny program HM2024-2416Už příští týden (22.–26. dubna 2024) se koná Han­no­ver Messe 2024. Pět ve­letrž­ních dnů kromě vel­ké­ho počtu vy­sta­vo­va­te­lů a je­jich různě vel­kých ex­po­zic při­ná­ší i ne­sku­teč­ně bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram. Než se vy­dá­te příští týden do Han­no­ve­ru, tak ur­či­tě spolu s PRO­ve­letrhy do­po­ru­ču­je­me pro­jít si na­bíd­ku do­pro­vod­ných akcí. Je jich oprav­du hodně, pře­hled akcí zde: lnkd.in/etUFACif.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Modix představuje Modix Slicer a vysokorychlostní extrudér

Čtvrtek, 18 Duben 2024 23:03

Modix Griffin Ultra-2416Modix (​modix3d.​com), před­ní vý­rob­ce uzná­va­ný pro své vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny, ozna­mu­je dvě no­vin­ky. První je tis­ko­vá hlava Modix Grif­fin Ultra, která je šest­krát rych­lej­ší – velké tis­ko­vé úlohy zvlád­ne za ně­ko­lik hodin, ne za ně­ko­lik dní. Dru­hou je nový ex­tru­der Grif­fin Ultra, který byl ne­dáv­no před­sta­ven spolu s uve­de­ním dvou­me­t­ro­vé 3D tis­kár­ny Modix Eve­rest. Nyní je k dis­po­zi­ci pro všech­ny mo­de­ly tis­ká­ren Modix.

Celý článek... Autor článku: Modix / redakce
 

NEXT 3D odhaluje skutečné možnosti aditivní výroby v praxi

Čtvrtek, 21 Březen 2024 22:49

NEXT 3D-2023-4in1-2412Nikdo nezná mož­nos­ti 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní lépe než ti, kdo už mo­der­ní tech­no­lo­gie na­pl­no vy­u­ží­va­jí v prů­mys­lu a vý­ro­bě, ve vý­zku­mu i vý­vo­ji. Po velmi pří­z­ni­vém ohla­su se 3. roč­ník usku­teč­ní opět v pří­jem­né­ho pro­stře­dí hum­po­lec­ké­ho Fab­ri­ka Ho­te­lu (hned u D1) – ve čtvr­tek 30. květ­na, za me­di­ál­ní­ho part­ner­ství re­dak­cí IT Sys­tems a CAD.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Jarní webináře s aplikacemi ArcGIS

Čtvrtek, 18 Duben 2024 23:12

Jarni webinare Arcdata-2416Arc­da­ta Praha opět pro zá­jem­ce při­pra­vi­li sérii jar­ních webi­ná­řů o tech­no­lo­gi­ích Ar­c­GIS, na které jsou tímto sr­deč­ně zváni. Webi­ná­ře se usku­teč­ní v prů­bě­hu květ­na a červ­na (vždy ve čtvr­tek od 10.00 hodin) a i letos se na ně mů­že­te při­hlá­sit zdar­ma. Po­drob­ný popis jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na strán­kách www.arcdata.cz, odkud se na ně mů­že­te i re­gis­tro­vat.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Partnerství Select Additive se Stratasysem

Středa, 17 Duben 2024 22:38

Using-F123-CR-FDM-Printer-3-2416Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel do­ho­du o tom, že se stane vý­hrad­ním part­ne­rem firmy Se­lect Ad­di­ti­ve Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Mor­ris Group, pro 3D tisk po­ly­me­rů, která je jed­ním z nej­vět­ších do­voz­ců a dis­tri­bu­to­rů ob­rá­bě­cích stro­jů ve Spo­je­ných stá­tech. Se­lect Ad­di­ti­ve, která vy­u­ží­vá více než 80 let zku­še­nos­tí ve služ­bách ko­voz­pra­cu­jí­cí­ho prů­mys­lu, má dobrou po­zi­ci k tomu, aby vý­rob­cům na­bíd­la po­třeb­ný most od kon­venč­ních me­tod od­st­ra­ňo­vání kovů k rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­ho­dám adi­tiv­ní vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

SINEC Security Guard identifikuje zranitelná výrobní zařízení

Úterý, 16 Duben 2024 22:59

sinec-security-guard-keyvisual-srgb-high-2416Vý­rob­ní za­ří­ze­ní jsou stále čas­tě­ji ter­čem ky­ber­ne­tic­kých útoků. Prů­mys­lo­vé pod­ni­ky proto musí iden­ti­fi­ko­vat a řešit po­ten­ci­ál­ní zra­ni­tel­nos­ti svých sys­té­mů. S cílem řešit po­tře­bu co nej­rych­lej­ší iden­ti­fi­ka­ce zra­ni­tel­ných míst v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti ve vý­rob­ních ha­lách uvede Si­e­mens na trh nový soft­ware jako služ­bu z ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který bude po­pr­vé před­sta­ven na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2024.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Jak nové technologie přetvářejí CNC obrábění

Úterý, 16 Duben 2024 22:29

ilustracni obr-2416Ná­sle­du­jí­cí člá­nek jsme pře­vza­li z pří­spěv­ku Duša­na Liba ze spo­leč­nos­ti Pim­pel na síti Lin­ke­dIn. Autor je zku­še­ný ma­na­žer s pro­ka­za­tel­nou praxí v oboru stro­jí­ren­ství nebo prů­mys­lo­vé­ho in­že­nýr­ství. Po­má­há zá­kaz­ní­kům s di­gi­ta­li­za­cí stro­jí­ren­ské vý­ro­by svou zna­los­tí CAM soft­wa­ru, Prů­mys­lu 4.0, Smart Fac­to­ry, po­čí­ta­čo­vé­ho čís­li­co­vé­ho ří­ze­ní (CNC), po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), ří­ze­ní pro­de­je a vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Kreativní soutěž v projektování plná moderních PLM a BIM technologií

Pondělí, 15 Duben 2024 23:30

PF-image 001-2416Od­bor­né na­sa­ze­ní mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií v tech­nic­ké praxi po­sky­tu­je na­příč re­a­li­zač­ním týmem řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou při­pra­vi­la pro své stu­den­ty za­jí­ma­vý sou­těž­ní den. Hlav­ním cílem tře­tí­ho roč­ní­ku sou­tě­že v pro­jek­to­vá­ní s vy­u­ži­tím PLM a BIM tech­no­lo­gií bylo zpra­co­vat kre­a­tiv­ní pro­jekt s vy­u­ži­tím po­stu­pů za­lo­že­ných na tvor­bě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

igus představuje aplikaci igusGo s umělou inteligencí

Pátek, 12 Duben 2024 11:23

IGUS AP igusgo-2415V prů­lo­mo­vé pre­zen­ta­ci na Han­no­ver Messe 2024 se igus chys­tá nově de­fi­no­vat bu­douc­nost udr­ži­tel­né prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce díky svým nej­no­věj­ším po­kro­kům v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce (AI), in­te­li­gent­ní údrž­by a níz­ko­ná­kla­do­vé ro­bo­ti­ky. Se za­mě­ře­ním na bez­mazná a CO₂ ne­ut­rál­ní ře­še­ní před­sta­ví igus­Go, apli­ka­ci po­há­ně­nou umě­lou in­te­li­gen­cí, spolu s řadou in­te­li­gent­ních sen­zo­ro­vých tech­no­lo­gií ur­če­ných k ze­fek­tiv­ně­ní údrž­by a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů pro bez­maz­ný prů­my­sl zítř­ka.

Celý článek... Autor článku: igus / redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci