Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference BIM VE STAVEBNICTVÍ 2022

Pondělí, 16 Květen 2022 10:31

BIM ve stavebnictví 2022-2220Kon­fe­ren­ci při­pra­vu­jí Na­da­ce ABF, MPO, ČAS, CZ.​BIM a SPS, ve spo­lu­prá­ci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za pod­po­ry dal­ších part­ne­rů i od­bor­ných a me­di­ál­ních part­ne­rů kon­fe­ren­ce. Mís­tem ko­ná­ní je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, Vác­lav­ské nám. 31, Praha 1 ve dnech 2. až 3. června 2022.

Celý článek... Autor článku: Nadace ABF
 

CAD/CAM software TopSolid – digitální řešení pro průmyslové výzvy zítřka

Pátek, 13 Květen 2022 13:21

03 - Flyer-CamBanner-2219Spo­leč­nost TOP­SO­LID SAS je jed­ním ze svě­to­vých lídrů v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM/PDM pro ko­voz­pra­cu­jí­cí a dře­vař­ský prů­my­sl. Dce­řin­ná spo­leč­nost Top­So­lid CZECH je je­di­ným cer­ti­fi­ko­va­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Celý článek... Autor článku: TopSolid Czech
 

Vstupenky na Hannover Messe 2022 (30. 5. až 2. 6. 2022)

Pondělí, 16 Květen 2022 00:13

HM Time is running-2220Za­jis­tě­te si bez­plat­nou vstu­pen­ku a za­poj­te se do Ne­twor­kin­gu ještě před ve­letrhem. Po­řa­da­tel evi­du­je na 2230 vy­sta­vo­va­te­lů v 10 vý­stav­ních ha­lách. Part­ner­skou zemí Han­no­ver Messe pro rok 2022 je Por­tu­gal­sko. Ještě před za­há­je­ním sa­mot­né­ho ve­letr­hu v Han­no­ve­ru máte mož­nost vy­hle­dá­vat, cha­to­vat a na­va­zo­vat kon­tak­ty na Lin­ke­dIn.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

UNITED GRINDING představuje C.O.R.E. a další světové novinky na GrindingHub 2022

Neděle, 15 Květen 2022 23:43

UNITED GRINDING at GrindingHub 2022-2219Uni­ted Grin­ding Group, jeden z před­ních vý­rob­ců přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Grin­dingHub 2022 ve Stutt­gar­tu svou re­vo­luč­ní no­vin­ku C.O.R.E. (Cus­to­mer-Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na tuto a další no­vin­ky sku­pi­ny, které budou všem hos­tům před­sta­ve­ny na stán­ku sku­pi­ny při od­ha­lo­va­cí pre­zen­ta­ci první den ve­letr­hu, 17. květ­na 2022 v 10 hodin míst­ní­ho času.

Celý článek... Autor článku: UNITED GRINDING Group
 

Inspekce elektrického vedení drony z FEL ČVUT

Pátek, 13 Květen 2022 22:52

Drony LR-2219Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry sní­ma­jí vy­bra­né prvky elek­tric­ké­ho ve­de­ní. Zís­ka­né zá­bě­ry jsou již během letu ana­ly­zo­vá­ny s vy­u­ži­tím stro­jo­vé­ho učení a za­slá­ny pro fi­nál­ní vy­hod­no­ce­ní pra­cov­ní­kům in­spek­ce. Ti tak mohou oka­mži­tě iden­ti­fi­ko­vat místo po­ru­chy a za­há­jit opra­vu v mno­hem krat­ším čase, než je dneš­ní běžná praxe.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Konference Future.HPC 2022 17.–18. května 2022

Pátek, 13 Květen 2022 22:35

Future HPC-2219Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), o je­jich vy­u­ži­tí pro vě­dec­ko-tech­nic­ké vý­po­čty, CAE si­mu­la­ce, ná­roč­né da­to­vé ana­lý­zy s vy­u­ži­tím AI/ML (umělá in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé učení). Kon­fe­ren­ci po­řá­dá spo­leč­nost Al­tair ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry, ja­ký­mi jsou na­pří­klad spo­leč­nos­ti Ar­gon­ne Nati­o­nal La­bo­ra­to­ry, 3M, Go­o­gle, Intel, Mic­ro­­soft a WIRED Ma­ga­zi­ne.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Konference COMSOL Multiphysics 2022

Čtvrtek, 12 Květen 2022 15:08

Konference1-2219Ve dnech 26. až 27. květ­na 2022 (čtvr­tek až pátek) po­řá­dá spo­leč­nost Hu­mu­soft ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí se­tká­ní čes­kých a slo­ven­ských uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců pro­gra­mu COM­SOL Mul­ti­phy­­sics. Účast­ní­ci zís­ka­jí po­vě­do­mí o apli­kač­ních mož­nos­tech COM­SOL Mul­ti­phy­sics nebo se se­zná­mí s tipy a triky pro efek­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí COM­SOL Mul­ti­phy­­­sics.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Startuje sezóna Maker Faire

Čtvrtek, 12 Květen 2022 14:21

MFP2-2219Ne­do­stat­kem ši­kov­ných a tvo­ři­vých lidí schop­ných své ná­pa­dy re­a­li­zo­vat do sku­teč­ných pro­jek­tů naše země nikdy ne­tr­pě­la. I díky tomu se zde velmi daří me­zi­ná­rod­ní­mu fe­no­mé­nu – hnutí Maker mo­ve­ment. Jeho pří­chod ozná­mil v roce 2018 první Maker Faire Pra­gue, za kte­rým stál guru 3D tisku Josef Průša. Jeho firma Prusa Re­search pod­po­ru­je fes­ti­val dlou­ho­do­bě, a tak se o rok poz­dě­ji se ob­je­vil i v dal­ších měs­tech.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Elvira a 3D technologie měnící praxi aditivní výroby

Středa, 11 Květen 2022 12:23

abc3d den otevrenych dveri obd-2219El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­ví ve svém showro­o­mu v Praze 5 – Hlu­bo­če­pích v rámci svého Dne ote­vře­ných dveří nej­no­věj­ší do­stup­né 3D tech­no­lo­gie. Cílem je před­sta­vit stá­va­jí­cím i po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům kom­plet­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by od 3D ske­no­vá­ní přes 3D mo­de­lo­vá­ní až po 3D tisk, který umožňuje změ­nit za­běh­nu­tou praxi a zvý­šit tak efek­ti­vi­tu je­jich vý­vo­jo­vých a vý­rob­ních pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

MathWorks uvádí na trh sady pro začínající firmy

Středa, 11 Květen 2022 11:38

MATLAB and Simulink for Startups-2219Spo­leč­nost MathWorks roz­ší­ři­la svou pod­po­ru pro novou ge­ne­ra­ci pod­ni­ka­te­lů, kteří se snaží pro­mě­nit své tech­nic­ké ná­pa­dy ve sku­teč­nost: Spo­leč­nost nyní na­bí­zí za­čí­na­jí­cím tech­no­lo­gic­kým fir­mám pří­stup k dvo­ji­ci stan­dard­ních sad, které ob­sa­hu­jí MAT­LAB, Si­mu­link a více než 100 sad ná­stro­jů pro kon­krét­ní od­vět­ví, a to za cenu, která je pro za­čí­na­jí­cí firmy pří­z­ni­vá.

Celý článek... Autor článku: MathWorks
 

Ansys získává společnost Motor Design

Středa, 11 Květen 2022 11:20

mdl-an-ansys-company-2219Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti MDL po­sí­lí na­bíd­ku An­sy­su v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tric­kých stro­jů, což do­ka­zu­je úspěš­ná spo­lu­prá­ce obou spo­leč­nos­tí v po­sled­ních dvou le­tech.

Celý článek... Autor článku: Ansys
 

TCL mezi vítězi iF Design Award 2022

Středa, 11 Květen 2022 10:53

TCL breeva Pro 400-2219Vý­rob­ce spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky TCL Electro­nics zís­kal oce­ně­ní iF De­sign Award 2022 za pro­duk­to­vý de­sign svých čis­ti­ček vzdu­chu bre­e­va Pro 400 Pre­mi­um a bre­e­va Pro 700 Pre­mi­um. Ceny se udě­lu­jí na zá­kla­dě sou­bo­ru ob­jek­tiv­ních stan­dar­dů hod­no­ce­ní v pěti ob­las­tech – nápad, forma, funk­ce, od­li­še­ní na trhu a dopad.

Celý článek... Autor článku: PRNewswire
 

Digitalizace v údržbě – očekávání a praktické využití

Středa, 11 Květen 2022 10:11

Toyota1718-2219Na se­mi­nář „Di­gi­ta­li­za­ce v údrž­bě – oče­ká­vá­ní a prak­tic­ké vy­u­ži­tí“ dne 22. červ­na 2022 zve Česká spo­leč­nost pro údrž­bu, Au­to­SAP a spo­leč­nos­t Toy­o­ta Motor Ma­nu­factu­ring Czech Re­pub­lic. Po­kra­ču­je tak tra­di­ce se­mi­ná­řů v prů­mys­lo­vých pod­ni­cích a tento účast­ní­ky zve do vý­rob­ní­ho zá­vo­du Toy­o­ty v Ko­lí­ně. Ti se během se­mi­ná­ře dozví o prak­tic­kých zku­še­nos­tech a na­vští­ví vý­rob­ní pro­sto­ry Toy­o­ty.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Webinář Unicorn BIM Day 2022

Pondělí, 09 Květen 2022 23:43

Unicorn BIM Day-2219Spo­leč­nost Uni­corn zve na webi­nář Uni­corn BIM Day 2022, který se bude konat ve stře­du 18. 5. 2022. Co se vlast­ně skrý­vá pod zkrat­kou BIM a jak Vám může při kaž­do­den­ních čin­nos­tech soft­ware pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a sprá­vu pro­jek­tů po­moct? BIM, ne­bo­li in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní sta­veb či lépe sprá­va in­for­ma­cí o stav­bě, je pro­ces vy­tvá­ře­ní, sprá­vy dat a in­for­ma­cí o stav­bě během ce­lé­ho je­jí­ho ži­vot­ní­ho cyklu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Udržitelná digitalizace strojírenské výroby

Pondělí, 09 Květen 2022 15:16

Webinar Pimpel-2219V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní do vý­ro­by. Ře­še­ní bude před­sta­ve­no v při­pra­vo­va­ném webi­ná­ři firmy Pim­pel „Di­gi­tál­ní ře­tě­zec ve stro­jí­ren­ské vý­ro­bě“ v pátek 13. květ­na v 9 hodin.

Celý článek... Autor článku: Pimpel
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci