Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens získává FORAN software pro lodní inženýrství

Neděle, 25 Červenec 2021 22:48

Siemens Foran Shipdesign-2130Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 20. čer­ven­ce 2021, že po­de­psal do­ho­du se špa­něl­skou spo­leč­nos­tí SENER, nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a tech­no­lo­gie, o koupi soft­wa­ru FORAN. FORAN je CAD/CAE/CAM soft­ware pro návrh, kon­struk­ci a in­že­nýr­ství pla­vi­del a lod­ních sta­veb.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Robotické drony z FEL ČVUT mapují historické objekty

Neděle, 25 Červenec 2021 22:17

Martin Saska Libava-2130Ko­ru­no­vač­ní sál zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­ly sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci, sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­ta v pol­ském Gor­za­nowě, to jsou jen ně­kte­ré z pa­má­tek, je­jichž in­te­ri­é­ry v uply­nu­lých čtyřech le­tech pro­zkou­ma­ly bez­pi­lot­ní he­li­kop­té­ry s pa­lub­ní in­te­li­gen­cí ne­bo­li ro­bo­tic­ké drony. Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve­de­ná doc. Mar­ti­nem Sas­kou během této doby v je­jich vý­vo­ji vý­znam­ně po­kro­či­la.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Implementace nového PLM systému v útvaru PSW-F ŠKODA AUTO

Pátek, 23 Červenec 2021 00:29

Skoda Auto-nastrojarna--2130Vzhle­dem k tomu, že útvar PSW-F Vý­ro­ba me­ta­lur­gic­ké­ho ná­řa­dí ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na do­sa­že­ní ří­ze­né sprá­vy vý­rob­ních dat a dal­ších ná­vaz­ných do­ku­men­tů v celém ži­vot­ním cyklu, včet­ně sprá­vy ku­sov­ní­ku a ná­sled­né­ho změ­no­vé­ho ří­ze­ní, roz­ho­dl se za­vést nový sys­tém pro sprá­vu CAD dat tla­ko­vých li­cích forem a zá­pus­tek, který bude efek­tiv­ně spra­vo­vat jed­not­li­vá pro­ve­de­ní formy s ohle­­dem na je­jich od­liš­nos­ti a s vy­u­ži­tím stá­va­jí­cích for­má­tů CAD dat (Creo, CATIA V5).

Celý článek... Autor článku: DYTRON
 

ZWCAD 2022 pro rychlejší a jednodušší projektování

Čtvrtek, 22 Červenec 2021 23:40

ZWCAD1-2130Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la 22. čer­ven­ce 2021 rych­lej­ší a přá­tel­štěj­ší ZWCAD 2022, nej­no­věj­ší verzi svého vlaj­ko­vé­ho CAD ře­še­ní. Pro český a slo­ven­ský trh bude tato verze vy­dá­na 1. srpna 2021. Vý­vo­jo­vý tým ZWCAD se u této verze sou­stře­dil hlav­ně na to, aby pod­po­řil tvr­ze­ní... „ZWCAD je stále rych­lej­ší a rych­lej­ší".

Celý článek... Autor článku: ZWSOFT – CADservis
 

Robotizace a virtuální realita v českém zemědělství

Čtvrtek, 22 Červenec 2021 08:58

BERABOT-ilustracni-2130Bu­dou­cí po­si­la (nejen) české skle­ní­ko­vé pro­duk­ce se jme­nu­je BE­RA­BOT (BE – Bez­dí­nek, RA – raj­ča­ta, BOT – robot). Zod­po­věd­ně zkon­t­ro­lu­je každé rajče ve vel­ko­ploš­ných pěs­teb­ních skle­ní­cích, upo­zor­ní na po­ten­ci­o­nál­ní škůd­ce, před­po­ví skli­zeň a iden­ti­fi­ku­je ne­do­stat­ky v pra­cov­ních har­mo­no­gra­mech. Pro­za­tím je v pro­ce­su la­dě­ní, ale už brzy Čes­kou re­pub­li­ku při­blí­ží zase o kou­sek k po­tra­vi­no­vé soběstač­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Cestovní pojištění v navigaci Sygic od pojišťovny Union

Úterý, 20 Červenec 2021 22:05

Screenshot Sygic pojisteni-2130Of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce Sygic před­sta­vu­je novou služ­bu. Díky spo­lu­prá­ci s po­jiš­ťov­nou Union, čle­nem sku­pi­ny ACHMEA, je novou sou­čás­tí ob­lí­be­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce i ces­tov­ní po­jiš­tě­ní. Od 20. čer­ven­ce 2021 je tento be­ne­fit do­stup­ný pro všech­ny Sygic uži­va­te­le ve všech ze­mích EU. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, které nemá na trhu ob­do­bu. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní mno­hem více než jenom in­te­li­gent­ní apli­ka­ce na­bi­tá ino­va­ce­mi, které zvy­šu­jí bez­peč­nost, jízd­ní kom­fort a do­ve­dou vás do cíle i bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

Registrace na 9. OpenFOAM konferenci je otevřena

Úterý, 20 Červenec 2021 00:18

ESI OpenFOAM-2129Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní Open­FO­AM udá­lost ve všech ob­las­tech CFD apli­ka­cí a in­te­gra­ce pro­ce­sů; uži­teč­ná pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří hle­da­jí tr­va­lý pro­fe­si­o­nál­ní roz­voj CFD.

Celý článek... Autor článku: -kh-
 

Efektivní způsob navrhování strojů pro automatizaci

Pondělí, 19 Červenec 2021 23:38

SOLIDWORKS-2129Po­dí­vej­me se, jak So­li­dworks zjed­no­du­šu­je na­vr­ho­vá­ní stro­jí­ren­ské tech­ni­ky. Na videu mů­že­me sle­do­vat kon­struk­té­ry se So­li­dworks živě od žá­dosti o před­běž­nou na­bíd­ku až po ko­neč­né do­dá­ní. Právě při­šla žá­dost o před­běž­nou na­bíd­ku (RFP) a Brian, pro­jek­to­vý ma­na­žer týmu, se hor­li­vě pustí do plá­no­vá­ní stra­te­gie na zís­ká­ní to­ho­to pro­jek­tu. Zá­kaz­ník se snaží roz­ší­řit mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce svého ma­ni­pu­lač­ní­ho sys­té­mu typu pick & place (vy­brat a umís­tit).

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Notebooky Dynabook Portégé X40-J na našem trhu

Neděle, 18 Červenec 2021 22:53

Portege X40-J 01 1-2129Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil na našem trhu první mo­de­ly no­te­boo­ku nej­vyš­ší řady Por­té­gé X40-J. Jedná se o pře­nos­ný po­čí­tač na­vr­že­ný pro pro­fe­si­o­nál­ní fi­rem­ní vy­u­ži­tí, ve­sta­vě­ný do leh­ké­ho, ale velmi pev­né­ho pouz­d­ra z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny. Nový pro­pra­co­va­ný sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow umožňuje vy­u­žít po­ten­ci­ál in­te­gro­va­ných pro­ce­so­rů i při dlou­ho­do­bé práci na ma­xi­mum.

Celý článek... Autor článku: Dynabook Europe
 

Lokalizace Fusion 360 nyní opět i pro MacOS

Neděle, 18 Červenec 2021 21:09

Fusion 360-2129Česká lo­ka­li­za­ce Fusi­on 360 for Mac je opět k dis­po­zi­ci. Po pře­chod­nou dobu na­bí­ze­la spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems lo­ka­li­za­ci pouze pro verzi Win­dows. Nyní jsou opět k dis­po­zi­ci obě verze – CZ lo­ka­li­za­ce pro Fusi­on 360 Win­dows i Fusi­on 360 MacOS. Roz­sah lo­ka­li­za­ce je stej­ný, Mac verze pouze ne­ob­sa­hu­je doplňkový panel výuky. Při ná­ku­pu a ná­sled­ných ak­tu­a­li­za­cích do­stá­va­jí uži­va­te­lé obě verze nad­stav­bo­vé lo­ka­li­za­ce. Viz fusioncesky.cz.

Autor článku: Arkance Systems CZ
 

MCAE představuje ZEISS METROTOM 1

Sobota, 17 Červenec 2021 22:53

zeiss metrotom1-2129Chce­te se po­dí­vat dovnitř svých dílů? Zdá se vám vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie pří­liš slo­ži­tá? Nebo ná­klad­ná? Práce s Zeiss Me­t­ro­to­mem 1 je snad­ná. Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní CT vede k velmi snad­né­mu ovlá­dá­ní s mi­ni­mál­ním zá­sa­hem ob­slu­hy, což eli­mi­nu­je pří­pad­né chyby.S nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny Zeiss je CT tech­no­lo­gie jed­no­duš­ší než kdy dřív. Zeiss Me­t­ro­tom 1 je ur­če­ný pro mě­ře­ní a vy­hod­no­ce­ní kom­plet­ních dílů z plas­tu nebo leh­kých kovů.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Grilování při správné teplotě se Simcenter FLOEFD

Sobota, 17 Červenec 2021 21:54

Siemens-Grill masteres-2129Po­kro­či­lé si­mu­la­ce se již běžně po­u­ží­va­jí v prů­mys­lu i dal­ších od­vět­vích. Od­bor­ní­ci Si­e­mens však zku­si­li vy­u­žít pro­vě­ře­nou tech­no­lo­gii Si­e­mens FLOED, aby přes­ně zjis­ti­li, jak prou­dí horký vzduch v kot­lí­ko­vém grilu na dře­vě­né uhlí a do­sáh­li op­ti­mál­ních pod­mí­nek pro letní gri­lo­vá­ní. Téměř každý z nás v létě při­pra­vu­je na grilu maso či ze­le­ni­nu.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Software Arena sleduje průběh očkování proti covidu-19

Sobota, 17 Červenec 2021 21:28

Rockwell vakcinace-2129Roc­kwell Au­to­mati­on da­ro­val svůj si­mu­lač­ní soft­ware Arena ne­zisko­vým or­ga­ni­za­cím, vlád­ním or­ga­ni­za­cím a part­ne­rům z ob­las­ti ve­řej­né­ho zdra­ví pro po­tře­by plá­no­vá­ní oč­ko­va­cích cen­ter v sou­vis­los­ti s one­moc­ně­ním covid-19. Tento soft­ware lze vy­u­ží­vat k sle­do­vá­ní ply­nu­los­ti prů­cho­du pa­ci­en­tů vy­hra­ze­ný­mi pro­sto­ry, per­so­nál­ní ob­sa­ze­nos­ti, pře­dá­vá­ní směn a do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů na za­cho­vá­vá­ní bez­peč­ných ro­ze­stu­pů mezi pa­ci­en­ty ve fron­tách.

Celý článek... Autor článku: Rockwell Automation
 

Laserové skenování pro oblast železniční dopravy

Čtvrtek, 15 Červenec 2021 00:44

Scanner Gedo-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la fle­xi­bil­ní ki­ne­ma­tic­ký la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble GEDO GX50, na­vr­že­ný pro pro­voz se sys­témy mě­ře­ní ko­le­jí Trim­ble GEDO pro ana­lý­zu vůlí a sběr dat o dráze, což dále roz­ši­řu­je port­fo­lio mo­du­lár­ních ře­še­ní sle­do­vá­ní tratí a ske­no­vá­ní. Trim­ble GEDO GX50 je vy­ba­ven no­vý­mi pro­fi­lo­va­cí­mi la­se­ry na­vr­že­ný­mi spo­leč­nos­tí Trim­ble pro vy­so­ce přes­ný sběr dat.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

Přepravní roboti a 3D tištěná sedla pro cyklisty

Středa, 14 Červenec 2021 23:56

vanillaRobotics a Posedla-2129Hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši pod­po­ři­la for­mou ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu in­ves­ti­ce­mi, ško­le­ní­mi a tech­no­lo­gic­kým zá­ze­mím dva pro­jek­ty. Jsou jimi Va­nil­la Ro­bo­tics, vy­ví­je­jí­cí au­to­nomní do­náš­ko­vé ro­bo­ty, a cyk­lis­tic­ká sedla vy­rá­bě­ná s vy­u­ži­tím 3D tisku pod znač­kou Po­sed­la. Spo­leč­ným cílem je ino­va­ce hard­wa­ro­vých pro­duk­tů, firmy zá­ro­veň vní­ma­jí ak­ce­le­rá­tor jako cestu k dal­ším in­ves­ti­cím.

Celý článek... Autor článku: PrusaLab
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci