E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GIS a podnikové informační systémy, správa areálů

Autor článku: Administrator   
V minulosti stavěly klasické podnikové informační systémy pro správu infrastrukturního majetku většinou na textových informacích bez širších, do kontextu zasazených souvislostí. V době, kdy jsme zahlceni informacemi, mají jednoznačně přednost informace prezentované v rámci přehledných a jednoduchých aplikací. K tomuto účelu může posloužit graficky orientovaný systém integrovaný do podnikového systému a zvýšit tím užitnou hodnotu informací pro všechny uživatele IS na vertikálně i horizontálně odlišných pracovních pozicích. Samotný uživatel je odstíněn od problému, na jaký systém je aktuálně napojen. Vidí jen ty informace, které v daný okamžik potřebuje. Integraci GIS a podnikových systémů napovídá také celosvětový trend včleňování geoprostorových aplikací do hlavního proudu ICT.
Pro správce průmyslových areálů, inženýrských sítí nebo center územní samosprávy je nanejvýš důležitý informační systém, který si dokáže poradit s vysokou mírou komplexnosti prostorově orientovaných úloh. Důraz kladený na kvalitní grafické zpracování dat je zde přitom mnohem větší než u klasických (ekonomických) systémů a platí, že grafická informace má mnohdy větší vypovídací schopnost než textový popis.
Nelze však oddělovat ekonomické (účetní) aspekty majetku od prostorové složky, ale účelně je integrovat. Dimenze, skrze něž se můžeme takto na majetek dívat, lze určit na základě otázek naplňujících vlastní obsah IS - „Co“, „Kde“, „Kdy“, „Jak“ a „Kdo“. Systém by tedy měl odpovědět na tyto otázky a řešit technickou evidenci majetku (Co) v prostoru (Kde), zobrazovat související události (Kdy) a dokumenty (Jak) a pamatovat také na zúčastněné subjekty, potažmo procesní odpovědnost (Kdo).
Nároky na IS pro správu infrastruktury tím nekončí. Z technického hlediska by měl být systém otevřený a dostupný bez ohledu na lokalitu, spoléhat na centrální datová úložiště a eliminovat rizika duplicitních informací, modelovat věrně reálné procesy, zabránit zneužití informací důmyslnou bezpečností politikou, tj. definovat role a odpovědnosti uživatelů systému.

GIS areálu Veletrhy Brno

Následující text uvádí příklad provozně technického IS pro správu výstavního areálu Veletrhy Brno a.s., který pamatuje na tyto podstatné dimenze infrastrukturního majetku a pomáhá uživateli pochopit jeho podstatu v širších souvislostech.
Vnitřní informační systém BVV poskytuje všechny potřebné informace pro:
 • Správu celého areálu
 • Správu inženýrských sítí
 • Správu budov
 • Evidenci poruch a revizí
Pro tyto účely operuje GIS s grafickými i atributovými daty celého areálu; spravuje technickou evidenci majetku, uchovává informace o vlastních i cizích inženýrských sítích (kanalizace, voda, plyn, teplo, světlo, elektro, telekomunikace, datové sítě), budovách a podlažích, vozovkách, stavebních objektech a výstavních plochách. Celkový počet evidovaných prostor je přes 6000 a systém obsahuje jejich kompletní pasportizaci včetně budov, dopravy (brány, parkoviště, cesty) i zeleně (sektory, trávníky, sadové úpravy).
Kromě toho obsahuje data pro další vedlejší činnosti provozované v areálu (úklidy prostor, zeleně, ostraha areálu a podobně). Informace ze systému využívá především personál areálu, ale podklady čerpá i management firmy pro výkazy, analýzy, statistiky nebo podklady k tendrům.
Informační systém Veletrhy Brno a.s. dále eviduje vzniklé poruchy na zařízeních, umožňuje publikovat a sdílet technologická schémata nebo aktivně pracovat s výkresy. Data jsou prezentována v přehledné grafické podobě a systém poskytuje všechny související dokumenty, které slouží jako informační základna pro pracovníky i návštěvníky areálu.
Uživatelské prostředí je přitom velmi snadné a intuitivní i pro běžného uživatele. Po přihlášení přes webový prohlížeč získá uživatel (kromě samotného GIS) přístup do portálu s interními nařízeními, předpisy, vyhláškami a důležitými odkazy, aktuálně probíhajícími akcemi nebo může vyhledávat další informace.

Úvodní obrazovka systému s přístupem ke všem důležitým informacím areálu včetně možnosti vstupu do GIS
Úvodní obrazovka systému s přístupem ke všem důležitým informacím areálu včetně možnosti vstupu do GIS

V rámci GIS jsou základní informace o nemovitostech areálu a sítích včetně katastru a podkladových ortofotomap rozděleny do jednotlivých vrstev mapy, které si může uživatel libovolně vypínat resp. zapínat. Takto si může práci zpřehlednit a porozumět problematice majetku areálu v širších souvislostech.

Po vstupu do GIS systému BVV se zobrazí mapa celého areálu. Uživatel má k dispozici navigační strom pro zapínání a vypínání jednotlivých grafických vrstev informačního systému
Po vstupu do GIS systému BVV se zobrazí mapa celého areálu. Uživatel má k dispozici navigační strom pro zapínání a vypínání jednotlivých grafických vrstev informačního systému

Pomocí několika základních navigačních ikon je možné provádět veškeré operace s mapou (posun, změna měřítka, přiblížení, měření vzdáleností nebo tisk výřezu mapy).
Pouhým poklepáním na daný objekt se objeví dialogové okno s možností vstupu upřesňujících informací, připojení dokumentů nebo prohlížení událostí souvisejících s daným majetkem.

Interakce s jednotlivými prvky mapy je jednoduchá. Stačí rozklepnout daný prvek a zobrazí se formulář s podrobnými databázovými záznamy vybraného grafického elementu, které uživatel může podle nastaveného oprávnění měnit
Interakce s jednotlivými prvky mapy je jednoduchá. Stačí rozklepnout daný prvek a zobrazí se formulář s podrobnými databázovými záznamy vybraného grafického elementu, které uživatel může podle nastaveného oprávnění měnit

Veškeré atributové informace dostupné ve formulářích jsou uloženy v jednotné databázi. Aplikace je postavena na rozdílných rolích, takže se prostředí dynamicky mění podle práv aktuálně přihlášeného uživatele.
Výhodou systému je schopnost napojit se na externí informační systémy a propojit GIS s dalšími ekonomickými systémy. Tím se celková koncepce IS dostává na vyšší úroveň integrace a s informačním potenciálem pro širší spektrum uživatelů. Synergický efekt vzniklý z takového propojení má význam při rozhodování o případných rekonstrukcích, opravách nebo nových investičních případech.

Použité technologie informačního systému

Informační systém využívá na serverové straně následující komponenty, které představují klíčové subsystémy pro uchování a prezentaci grafických i atributových informací.
 • Autodesk MapGuide 6.5 určený pro vývoj, sdílení, správu, distribuci a publikaci GIS dat v Internetu a intranetu. Tato komponenta systému představuje základní prvek pro zobrazování map v prostředí internetového prohlížeče (viz obrázek 2). Datové zdroje (grafická data) mapového aplikačního serveru jsou většinou ve formě souborového formátu SDF (geoprostorová souborová databáze od společnosti Autodesk). Zde jsou obsažena data inženýrských sítí, budov a všech ostatních prvků v grafické podobě. Výhodou tohoto formátu je možnost jednoduchého exportu do libovolného jiného datového úložiště (MS SQL Server, Oracle, ArcSDE,…)
 • IIS a Macromedia Coldfusion - aplikační webový server pro tvorbu dynamických webů a interaktivních aplikačních portálů.
 • Microsoft SQL Server 2000 databázový systém pro uchování textových informací, které blíže popisují vlastnosti grafických objektů. Primární propojení mezi záznamy v databázových tabulkách a grafickými objekty je zprostředkováno pomocí těžkého GIS klienta AutoCAD Map 3D.

Pracoviště uživatelů CAD/GIS využívá aplikace

 • AutoCAD Map 3D – GIS klient pro tvorbu map, jejich editaci, dotazování a prostorovou analýzu. Tento software je postaven na objektové technologii aplikace AutoCAD a integruje v sobě výkonné CAD a GIS nástroje
 • SiteNet - objektově orientovaná nadstavba AutoCAD Map 3D pro tvorbu GIS projektu. Je určena pro vytváření dat a řízení struktury informací v projektu celého informačního systému

Formuláře pro správu budov a pavilonů obsahují různé doprovodné dokumenty včetně fotografií, smluv a skenované nebo digitální dokumentace
Formuláře pro správu budov a pavilonů obsahují různé doprovodné dokumenty včetně fotografií, smluv a skenované nebo digitální dokumentace

Základní aplikační stavební pilíře systému představují následující integrované moduly od společnosti SITEWELL:
 • TEM-Areál pro technickou evidenci majetku (určený ke zpracování detailní pasportizace celého areálu, budov, sítí aj.)
 • IGIS - správa databáze uživatelů systému a přístupových práv včetně zabezpečení projektu. Modul slouží k administraci struktury projektu a je intenzívně využíván ostatními částmi systému. V tomto modulu můžete definovat svůj vlastní, stromově členěný projektový datový model se všemi potřebnými informačními tématy
 • DM (Document Management) – modul pro správu dokumentů umožňuje propojit grafická i negrafická data s libovolným počtem dokumentů. Uživatel má tak u vybraných prvků mapy ihned k dispozici texty smluv, videodokumentaci, fotografie, formuláře, statistiky nebo projektovou dokumentaci. Systém obsahuje přes 4500 dokumentů včetně havarijních plánů.
 • IM (Incident Management) – modul řízení událostí je určen pro správu poruch a revizí, pracovních výkonů a příkazů. Tímto modulem lze přehledně sledovat tok procesních a pracovních aktivit a je možné jej použít pro správu běžných pracovních aktivit i pro případ pohotovostní a poruchové služby. V tomto případě je identifikace a odstranění poruchy sledováno z hlediska časového i nákladového. Modul IM řeší plný procesní management počínaje nahlášením poruchy až po její finální odstranění, čímž má provozní oddělení přehled nad aktuálním stavem majetku lokalizovaného přímo v mapě. Poskytuje i detailní evidenci údajů o jednotlivých krocích v rámci události a následnou analýzu. Modul je napojen na dynamickou distribuci zpráv o událostech a tematické mapování v reálném čase. Další funkčností jsou statistické výkazy jednotlivých událostí.

Modul pro správu dokumentů umožňuje připojit ke grafickým prvkům mapy libovolné dokumenty a zvýšit tak pro uživatele celkovou informační hodnotu
Modul pro správu dokumentů umožňuje připojit ke grafickým prvkům mapy libovolné dokumenty a zvýšit tak pro uživatele celkovou informační hodnotu

Pokrok v pojetí architektury informačních systémů je zřejmý v přesunu od oblasti izolovaných systémů směrem k využívání integrovaných portálů a graficky orientovaných aplikací. Jak je z předchozího textu patrné, součinnost aplikačních modulů pro technickou evidenci majetku, správu dokumentů a řízení událostí s aktivními mapovými podklady včetně propojenosti na ekonomické systémy představují pro Veletrhy Brno a.s. jednoznačné přínosy:
 • Systém uchovává přesnou evidenci majetku (plochy, budovy, technologická zařízení)
 • Zlepšilo se využití prostor
 • Snížily se náklady na provoz, údržbu i lidské zdroje
 • Zkrátila se doba oprav
 • Procesy jsou řízeny v integrovaném systému, kde každý pracovník zodpovídá za přesně definované úkoly
Více informací o GIS systémech pro správu infrastrukturního majetku a provozně technických IS najdete na stránkách společnosti SITEWELL (www.sitewell.cz), která systém pro BVV vyvinula.