E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Beko | BEKO E-CITY | Dassault Systemès | Elek­tro­mo­bi­l | Koncept | PLM | Projekty

BEKO-Obr1V po­sled­ních le­tech se po­hled na au­to­mo­bi­lo­vou do­pra­vu vý­raz­ně proměňuje. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již ne­zna­me­ná pouze vý­ho­dy pře­pra­vy či po­tvr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ale při­ná­ší s sebou i ne­ga­ti­va, jako jsou pře­pl­ně­né sil­ni­ce, ob­tíž­né par­ko­vá­ní, emise a je­jich dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí a zvy­šu­jí­cí se ceny po­hon­ných hmot. Tyto ce­lo­spo­le­čen­ské ten­den­ce vedou k hle­dá­ní al­ter­na­tiv­ních ře­še­ní v ob­las­ti po­zem­ní do­pra­vy. In­že­nýr­ská a vý­vo­jo­vá kan­ce­lář BEKO En­gi­nee­ring, spol. s r. o., se roz­hod­la čelit těmto vý­zvám a vy­tvo­řit stu­dii mož­né­ho ře­še­ní elek­tro­mo­bi­li­ty v bu­douc­nos­ti.

Tags: 3D tisk | Automotosport | Formule | Ultimaker | Ultrimaker | Van Amersfoort Racing

Ultrimaker-Van-Amersfoort-Racing-garage01-2016Au­to­mo­to­sport byl od­jak­ži­va do­mo­vem nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií. In­že­ný­ři se díky nim snaží stvo­řit vozy rych­lej­ší, sil­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší než dravá kon­ku­ren­ce. Ni­zo­zem­ský tým Van Amer­s­fo­ort Ra­cing, sou­tě­ží­cí v pres­tiž­ních se­ri­á­lech For­mu­la 3 a For­mu­la 4, není vý­jim­kou. Vy­rost­la zde řada bu­dou­cích šam­pi­o­nů, včet­ně sou­čas­ných hvězd For­mu­le 1 Char­le­se Lecler­ca nebo Maxe Ver­stap­pe­na. V tomto týmu nespí na vav­ří­nech, hle­da­jí další cesty ke zdo­ko­na­le­ní. 3D tisk zde za­ča­li vy­u­ží­vat přímo tech­ni­ci při pří­pra­vě a ser­vi­su for­mu­lo­vých vozů, ale po­má­há také jezd­cům při zá­vod­ních si­mu­la­cích.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Industrial Technology Systems | ITS

SAMDíky mno­hým en­tu­zi­astům, kteří sami na­ku­po­va­li kom­po­nen­ty pro 3D tis­kár­ny a doma je sklá­da­li, aby si vy­tisk­li různé 3D pa­náč­ky, vě­šá­ky, skle­ni­ce nebo lam­pič­ky, za­ča­li se 3D tis­kem za­bý­vat i gi­gan­ti ve světě IT a za­ča­li hle­dat cestu, jak mož­nos­ti, které na­bí­zí 3D tisk, začít im­ple­men­to­vat v prů­mys­lu. Na vý­sled­ky ne­by­lo po­tře­ba dlou­ho čekat – pří­no­sy 3D tisku v prů­mys­lu jsou ne­u­vě­ři­tel­né, pokud se k němu při­stu­pu­je správ­ně.

Siemens Mireo-2008Spo­leč­nost DB Regio ob­jed­na­la 18 tříčlán­ko­vých níz­ko­pod­laž­ních elek­tric­kých trakč­ních jed­no­tek Mireo, které budou na­sa­ze­ny v re­gi­o­nál­ní že­lez­nič­ní síti Luži­ce (Lau­si­tz), ve spol­ko­vých ze­mích Bran­denbur­sko a Sasko. Smlou­va byla po­de­psá­na dne 13. února 2020. Nové tříčlán­ko­vé elek­tric­ké trakč­ní jed­not­ky od spo­leč­nos­ti Si­e­mens Mo­bi­li­ty patří do nové pro­duk­to­vé plat­for­my Mireo. Na vý­vo­ji její elek­tric­ké i me­cha­nic­ké části se vý­znam­ně po­dí­le­jí pra­cov­ní­ci En­gi­nee­rin­gu Si­e­mens Mo­bi­li­ty v Praze, Plzni a Os­t­ra­vě. Nová elek­tric­ká trakč­ní jed­not­ka pro Luži­ci na­bí­zí 180 míst k se­ze­ní, zvý­še­né po­hod­lí pro ces­tu­jí­cí a umo­ž­ňu­je bez­ba­ri­é­ro­vé ces­to­vá­ní.

Tags: 4osé | HPX63 II | Mitsui Seiki | Obrábění | Ob­rá­bě­cí cen­t­rum | Strojírenství

HPX63 II-1934Čtyřo­sé ho­ri­zon­tál­ní ob­rá­bě­cí cen­t­rum HPX63 II fir­my Mit­sui Sei­ki je vy­lep­še­nou verzí stro­je HPX63. Opro­ti před­chůd­ci však je o 70 % rych­lej­ší a men­ší (5554 mm × 3530 mm). Ob­rá­bě­cí cen­t­rum HPX63 II, které je schop­né ob­rá­bět části o ve­li­kos­ti až 1050 mm × 1050 mm (prů­měr × výška), by­lo vy­tvo­ře­no pro zpra­co­vá­ní přes­ných dí­lů střed­ní ve­li­kos­ti a má ve­li­kost pa­le­ty 630 mm čtve­reč­ních a ma­xi­mál­ní za­tí­že­ní sto­lu 1200 kg. Přes­nost umís­tě­ní a opa­ko­va­tel­nost jsou ± 0,001 mm (jeden mi­k­ron). Zdvi­hy osy X, Y a Z jsou 1000 mm, 800 mm a 900 mm.

Tags: EMO | Hannover | IoT | Průmysl 4.0 | Strojírenství | Veletrhy | Výstavy

emo hannover-1925Od 16. do 21. září 2019 se v Hannoveru uskuteční 22. ročník veletrhu EMO. Vedoucí světový veletrh zpracování kovů se koná opět v Německu, které je třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Představí se zde všichni významní výrobci výrobní techniky. Na začátku května bylo přihlášeno 2030 vystavovatelů ze 47 zemí. Mezi nimi jsou přední firmy trhu, například DMG Mori, FFG, Mazak, Siemens, Grob, Doosan, Fanuc, Okuma, Makino, Index, GF Machining Solutions, Chiron, Trumpf, SLM, Stratasys, Paul Horn, Iscar, Sandvik, Kuka a mnoho dalších.

Tags: Industrial Cloud | IoT | MindSphere | Platforma | Siemens | Spolupráce | Volkswagen | Vývoj

SiemensVolkswagen-1917Technologická skupina Siemens se stane integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud a bude hrát klíčovou úlohu v zajištění, aby stroje a zařízení od různých dodavatelů používané ve 122 výrobních závodech koncernu Volkswagen, byly efektivně propojeny do cloudu. Výsledná transparentnost a analýza dat bude tvořit technologický základ pro další zlepšování produktivity ve výrobních závodech Volkswagen. Siemens a dodavatelé strojů a zařízení navíc zpřístupní aplikace z operačního systému pro internet věcí Siemens MindSphere v platformě Volkswagen Industrial Cloud.

Tags: 2019 | eTickets | Hannover Messe | Permanentní vstupenky | Veletrhy | Výstavy

HM19 visitor-information1Získejte permanentní vstupenku zdarma
HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Jeho hlavní téma „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ představuje do­po­dro­b­na digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šesti ve­dou­cích veletrhů – IAMD / Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology – zahrnuje zvláštní oblasti pro startupy a témata věnovaná práci a pro­fe­s­ní kariéře. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Nadcházející veletrh HANNOVER MESSE se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019 v Hannoveru. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2019 je Švédsko.
Bezplatnou permanentní vstupenku na veletrh získáte zde.

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Strana 1 z 57

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>