Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit 2021

EMAIL Tisk

Akce Upravit akci

Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit 2021
Název akce:
Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit 2021
Datum konání:
20.10.2021 - 21.10.2021 
Místo konání:
online

Popis akce

Ve dnech 20. až 21. října 2021 po­řá­dá All­plan svou první vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci s ná­zvem „Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit“. Od­bor­ní­ci z oboru se po­dě­lí o své po­znatky o nej­no­věj­ších tren­dech a o tom, kam smě­řu­je AEC. Účast­ní­ci se do­zvě­dí, co lze v rámci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce oče­ká­vat, a pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů zá­kaz­ní­ků z ce­lé­ho světa zís­ka­jí pře­hled o osvěd­če­ných po­stu­pech.

Kromě toho, pro­duk­to­ví spe­ci­a­lis­té a ex­per­ti All­pla­nu před­sta­ví ve více než 30 pří­spěv­cích dů­le­ži­té funk­ce a nej­no­věj­ší ino­va­ce v nad­chá­ze­jí­cí verzi All­plan 2022. Tato verze pod­po­ru­je pro­ve­di­tel­nost stav­by na nej­vyš­ší úrov­ni a vý­raz­ně zvy­šu­je kva­li­tu ná­vr­hu a op­ti­ma­li­zu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.
Organizátor:
ALLPLAN
WWW stránka:
http://https://www.allplan.com/cz/build-the-future/
Vstupné / konferenční poplatek:
Zdarma

Dostupnost akce:
pro veřejnost
Kategorie:
Stavebnictví