OpenFOAM

EMAIL Tisk

Akce Upravit akci

OpenFOAM
Název akce:
OpenFOAM
Datum konání:
19.10.2021 - 20.10.2021 
Místo konání:
online

Popis akce

Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní Open­FO­AM udá­lost ve všech ob­las­tech CFD apli­ka­cí a in­te­gra­ce pro­ce­sů; uži­teč­ná pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří hle­da­jí tr­va­lý pro­fe­si­o­nál­ní roz­voj CFD.
Organizátor:
ESI Group
WWW stránka:
http://https://www.esi-group.com/company/events/2021/9th-
Vstupné / konferenční poplatek:
Zdarma

Dostupnost akce:
pro veřejnost
Kategorie:
Strojírenství