Google překladač: English Deutsch

BricsCAD BIM ve verzi 20 integruje Enscape

Autor článku: Bricsys   

Tags: BIM | Bricscad | Enscape | Integrace | Verze 20

BricsCAD 20-1948Spo­leč­nost Brics­ys, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la in­te­gra­ci vy­kres­lo­va­cí­ho en­gi­nu Ens­ca­pe v Brics­CAD BIM verze 20. Ens­ca­pe je stan­dard­ní apli­ka­cí růz­ných svě­to­vých pro­jek­tů me­zi­ná­rod­ních spo­leč­nos­tí včet­ně Aedas, Fos­ter + Part­ners ne­bo HOK. Díky té­to in­te­gra­ci mo­hou uži­va­te­lé Brics­CAD BIM vy­tvá­řet in­ter­ak­tiv­ní a fo­to­re­a­lis­tic­ká zob­ra­ze­ní svých BIM mo­de­lů v re­ál­ném ča­se, při­čemž Ens­ca­pe lze spus­tit na jed­no klik­nu­tí, pro­chá­zet pro­jek­tem a pro­vě­řit tak sa­mot­ný ná­vrh. Ens­ca­pe k to­mu vy­u­ží­vá exis­tu­jí­cí BIM da­ta mo­de­lu, která ná­sled­ně zob­ra­zí, a to v ja­ké­ko­liv fázi vý­vo­je, a při­tom ne­ní nut­né na­hrá­vat je do clou­du či ex­por­to­vat do ji­ných pro­gra­mů.

Změ­ny v Brics­CAD BIM jsou ihned zo­hled­ně­ny také v Ens­ca­pu. Dal­ší mož­nos­tí jsou i 360° pa­no­ra­ma­ta a vi­dea, kte­rá pak je mož­né ode­slat kli­en­tům nebo ko­le­gům. Brics­CAD je mož­né za­kou­pit pří­mo v no­vém on-line ob­cho­du Ap­pli­cati­on Sto­re. Na té­to ad­re­se se na­chá­zí in­for­mač­ní video.


Mohlo by vás zajímat: