Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Hardware | Odolné | Robustní | Servis | WEROCK | Záruka Plus

Werock-servis-zaruka-2240Werock Tech­no­lo­gies, ino­va­tiv­ní vý­rob­ce prů­mys­lo­vých odol­ných table­tů, no­te­boo­ků a ka­pes­ních mo­bil­ních po­čí­ta­čů, roz­ši­řu­je a zkva­litňuje na­bíd­ku ser­vi­su a zá­ru­ky svých pro­duk­tů ve pro­spěch svých zá­kaz­ní­ků. Mezi no­vin­ky patří dob­ro­vol­né pro­dlou­že­ní zá­ru­ky na 24 mě­sí­ců u všech vý­rob­ků a za­ve­de­ní nové na­bíd­ky slu­žeb „Zá­ru­ka Plus“.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | MCAE Systems | Tisk kovů | Xact Metal | XM300G

300G Render-2239Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že její part­ner Xact Metal uved­l ce­no­vě do­stup­né, střed­ně velké ko­vo­vé 3D tis­kár­ny XM300G na IMTS 2022 v Chi­ca­gu, Il­li­no­is s cílem při­nést ce­no­vě do­stup­ný ko­vo­vý 3D tisk malým a střed­ním spo­leč­nos­tem a de­cen­t­ra­li­zo­vat ko­vo­vý 3D tisk. S cenou od 200 000 do­la­rů je řada tis­ká­ren XM300G ide­ál­ní pro vý­ro­bu vel­ké­ho množ­ství dílů nebo tisk vel­kých dílů, kde je rych­lost tisku kri­tic­ká.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Hardware | HP Inc. | HP Metal Jet | IMTS | S100 | Výroba

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2239Spo­leč­nost HP Inc. na ve­letr­hu IMTS (In­ter­nati­o­nal Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy Show) 2022 ozná­mi­la ko­merč­ní do­stup­nost svého ře­še­ní Metal Jet S100. Za­ří­ze­ní HP Metal Jet S100 umo­ž­ňu­je na­vr­ho­vat ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a di­gi­tál­ně tisk­nout kva­lit­ní díly v ma­so­vém mě­řít­ku, čímž při­spí­vá k trans­for­ma­ci prů­mys­lo­vých od­vět­ví a po­má­há vy­u­žít tech­no­lo­gii 3D tisku ko­vo­vých dílů v ma­so­vé vý­ro­bě.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | 3Dwiser | EVO-tech | Formlabs | Markforget | Meltio | MSV | Výstavy

msv-brno-3dwiser-stanek-2237V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de je do­ká­žou s vý­ho­dou za­stou­pit – a navíc při­nes­ly úplně nové mož­nos­ti vý­ro­by. Zá­jem­ci z čes­ké­ho prů­mys­lu navíc kla­dou na vý­tis­ky stále větší ná­ro­ky, roz­ši­řu­jí se tak nové tech­no­lo­gie a ma­te­ri­á­ly.

Celý článek...

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | CAD/CAM | MSV

3Dx 01Navštivte stánek 3Dconnexion během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a vyzkoušejte ergonomické nástroje pro práci s CAD/CAM. Na stánku na vás čeká mj. tombola o sadu SpaceMouse Enterprise Kit2 a také atraktivní slevový poukaz v hodnotě 20 % na nákup v e-shopu! Specialisté 3Dconnexion se na vás těší v pavilonu P na stánku 015 ve dnech 4.–7. 10. 2022.

Celý článek...

Tags: BenQ | Hardware | Monitory | Osvětlení | Scre­enBar Halo

BenQ ScreenBar Halo preview-2237Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh Scre­enBar Halo. Uni­kát­ní osvět­le­ní k mo­ni­to­ru za­jis­tí kva­lit­něj­ší svě­tel­né pro­stře­dí při práci i zá­ba­vě. Tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci a ná­roč­ní uži­va­te­lé se­dí­cí před mo­ni­to­ry dlou­hé ho­di­ny mohou vy­u­žít výhod nové série BenQ Mo­ni­tor Light, resp. mo­de­lu Scre­enBar Halo. Ino­va­tiv­ní de­sign no­vin­ky vy­u­ží­vá pa­ten­to­va­ný upevňovací klip, kte­rým lze svět­lo osa­dit k ja­ké­mu­ko­li mo­ni­to­ru včet­ně za­kři­ve­ných, a to bez nut­nos­ti po­u­ži­tí šrou­bů nebo le­pe­ní.

Celý článek...

Tags: Eye Tracker | Facial Tracker | HTC | Rozšiřující moduly | Sledování pohybu | Virtuální realita | Vive Focus 3

VIVE Focus 3-both-trackers-2236Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 7. září roz­ši­řu­jí­cí mo­du­ly pro ne­zá­vis­lý pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­set HTC VIVE Focus 3. Nová roz­ší­ře­ní HTC VIVE Focus 3 Eye Trac­ker a VIVE Focus 3 Fa­cial Trac­ker he­ad­se­tu umož­ní sle­do­vá­ní po­hy­bu tváře i očí a je­jich pře­nos do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Uži­va­te­lé se tak mohou těšit na při­ro­ze­něj­ší a ply­nu­lej­ší ko­mu­ni­ka­ci. Ná­po­moc­ný je nejen pře­nos mi­mi­ky a s ním i emocí, ale také pre­ciz­ní za­chy­ce­ní po­hy­bu rtů, který bude nyní od­po­ví­dat sdě­le­ní.

Celý článek...

Tags: BIG PAD L2B | Displeje | Hardware | Sharp PN | Sharp/NEC

Sharp-NEC-Display-Solutions PN-Lxx2B-2236In­te­li­gent­ní in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je řady BIG PAD L2B kom­bi­nu­jí sku­teč­né „čtení a psaní se 4K roz­li­še­ním“ a in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ský zá­ži­tek z „psaní perem na papír“ s tech­no­lo­gií Zero Bon­ding a Pre­ci­si­on­Touch od spo­leč­nos­ti Sharp. Jeden ko­nek­tor USB-C zjed­no­du­šu­je vstup, při­po­je­ní za­ří­ze­ní a přímé za­há­je­ní spo­leč­né práce.

Celý článek...

Tags: Active4 | Android | Galaxy Tab | Hardware | Samsung | Tablety

Galaxy Tab Active4 Pro with Inbox Protective Cover and Inbox S Pen-2235Sam­sung Electro­nics před­sta­vil 31. srpna nový uni­ver­zál­ní tablet Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro, který zda­le­ka ne­pat­ří jen do kan­ce­lá­ře. Vy­zna­ču­je se špič­ko­vou odol­nos­tí, velmi dobrou funkč­ní vý­ba­vou a skvě­lým za­bez­pe­če­ním díky plat­for­mě Sam­sung Knox a zvlá­dá práci v ná­roč­ných pod­mín­kách v ja­kém­ko­li te­ré­nu, přes­ně jak to dneš­ní doba vy­ža­du­je.

Celý článek...

Tags: Eizo | EV2781 | FlexScan | IPS | Monitory | USB-C | WQHD

FlexScan EV2781-2234Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do stále se roz­ši­řu­jí­cí řady kan­ce­lář­ských mo­ni­to­rů EIZO uka­zu­je, jak má vy­pa­dat mo­der­ní ko­nek­ti­vi­ta. 27­pal­co­vý mo­ni­tor IPS s roz­li­še­ním WQHD 2560 × 1440 pi­xe­lů na­bí­zí 1,8krát více pi­xe­lů než běžné dis­ple­je s roz­li­še­ním Full HD, což usnadňuje práci s více okny i po­u­ží­vá­ní ná­roč­ných apli­ka­cí s roz­sáh­lý­mi pa­ne­ly ná­stro­jů.

Celý článek...

Tags: Hardware | Notebooky | Rock­book | WEROCK | X540 | X550 G2

Werock Rockbook x550 x540-2233Spo­leč­nost WEROCK ozna­mu­je uve­de­ní dvou odol­ných no­te­boo­ků. Tyto vý­kon­né a ino­va­tiv­ní no­te­boo­ky byly na­vr­že­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí se slo­ži­tý­mi úlo­ha­mi na nej­růz­něj­ších mís­tech, kde je vy­ža­do­ván vy­so­ký výkon a ob­zvláš­tě vy­so­ká spo­leh­li­vost. Jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce (až i7) a až 32 GB pa­mě­ti RAM, pod­po­ru­jí nový stan­dard Wi-Fi 6 WLAN a úspěš­ně pro­šly nej­ná­roč­něj­ší­mi testy.

Celý článek...

Tags: Color | Hardware | Mo­ti­on­Cam-3D | Photoneo | Robotika | Strojové vidění | Umělá inteligence

Photoneo MotionCam-3D-2231Pho­to­neo Mo­ti­on­Cam-3D byla oce­ně­na pres­tiž­ní­mi pro­gra­my jako nej­lep­ší 3D ka­me­ra na trhu. Nej­no­věj­ší oce­ně­ní po­chá­zí z pro­gra­mu The Sup­ply­Tech Bre­ak­throu­gh Awards, který oce­nil ka­me­ru Mo­ti­on­Cam-3D jako sen­zo­ric­ké ře­še­ní roku v ka­te­go­rii „IoT, sen­zo­ry a sle­do­vá­ní ma­jet­ku“. Ve slo­ven­ské spo­leč­nos­ti Pho­to­neo na­sta­vi­li vy­so­ké stan­dar­dy, a přes­to se vždy snaží o víc, aby svým zá­kaz­ní­kům co nej­lé­pe po­moh­li s je­jich au­to­ma­ti­zač­ní­mi pro­jek­ty.

Celý článek...

Tags: 24 palců | Eizo | EV2490 | FlexScan | Hardware | IPS | Monitory | USB-C

FlexScan EV2490-2230S monitorem FlexScan EV2490 představuje společnost EIZO monitor IPS, který kombinuje moderní funkce s vy­ni­kající kvalitou obrazu a díky svému 23,8palcovému formátu se hodí na každé pracoviště. Vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ta ob­ra­zu, do­ko­na­lá er­go­no­mie a vy­so­ká fle­xi­bi­li­ta: mo­der­ní pra­cov­ní svět klade na tech­nic­ké vy­ba­ve­ní stále vyšší ná­ro­ky.

Celý článek...

Strana 1 z 40

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>