Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Epson | F9500 | F9500H | Sublimační | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformátové

epson-surecolor-p9500-3-2429Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Epson roz­ši­řu­je svou úspěš­nou řadu nej­pro­dá­va­něj­ších 64­pal­co­vých sub­li­mač­ních tis­ká­ren pro Ev­ro­pu o dvě nové sub­li­mač­ní tis­kár­ny. Ino­va­tiv­ní mo­de­ly Su­re­Co­lor F9500 a SC­‑F9500H na­hra­dí mo­de­ly Su­re­Co­lor F9400 a SC­‑F9400H a na­bíd­nou vý­raz­né zlep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, prak­tič­nos­ti a kva­li­ty ob­ra­zu.

Celý článek...

Tags: Eizo | EV3450XC | Flex­Scan | Hardware | Monitory | USB-C | Videokonference

EV3450XC-BK stage EJP 01-2429EIZO před­sta­vu­je svůj první ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý mo­ni­tor s pří­mou in­te­gra­cí mi­k­ro­fo­nu a webo­vé ka­me­ry. EIZO Flex­Scan EV3450XC v za­kři­ve­ném for­má­tu při­ná­ší větší pro­duk­ti­vi­tu a fle­xi­bi­li­tu na každé pra­co­viš­tě díky roz­li­še­ní UWQHD (3440 × 1440 pi­xe­lů) a ši­ro­ké škále při­po­je­ní včet­ně do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C. EIZO Flex­Scan EV3450XC je op­ti­ma­li­zo­ván pro po­ža­dav­ky mo­der­ní­ho pra­co­viš­tě.

Celý článek...

Tags: 3D grafika | 4K UHD | CAD | Modely | Monitory | Philips E1

Philips 27E1N1800AE-2428Pro­duk­to­vá řada mo­ni­to­rů Phi­lips E1 se v červ­nu roz­ši­řu­je o čtyři nové mo­de­ly, které po­tě­ší pes­trou na­bíd­kou funk­cí pro akční pro­fe­si­o­ná­ly. Tyto mo­ni­to­ry s krás­ným de­sig­nem ob­sa­hu­jí řadu ino­va­cí zvy­šu­jí­cích pro­duk­ti­vi­tu, a za­jiš­ťu­jí tak, že pro­fe­si­o­ná­lo­vé i do­má­cí uži­va­te­lé mají vše po­třeb­né k tomu, aby z kaž­dé­ho pra­cov­ní­ho dne mohli vy­tě­žit ma­xi­mum.

Celý článek...

Tags: Asus | Computex | Co­pi­lot+ PC | Hardware | Pro­Art | Vi­vo­book | Zen­book

2024-Computex-PC lineup 2-2424ASUS před­sta­vil na ve­letr­hu Com­pu­tex 2024 zbru­su nové mo­de­ly z řad Pro­Art, Zen­book a Vi­vo­book a za­há­jil tak novou éru Co­pi­lot+ PC. No­vin­ky vy­u­ží­va­jí po­kro­či­lou umě­lou in­te­li­gen­ci s více než 45 TOPS NPU. Tři nové no­te­boo­ky z řady ASUS Pro­Art při­ná­še­jí tvůr­cům kom­bi­na­ci mo­bi­li­ty a vý­ko­nu, a to ve třech ve­li­kos­tech na­vr­že­ných tak, aby umo­ž­ni­ly kre­a­ti­vi­tu v ja­kém­ko­li pro­stře­dí nebo pod­mín­kách.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | ATLASCAN Max | Hardware | Hexagon | MARVELSCAN | Ruční

ATLASCAN-Max Holes-and-slots-2423Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu před­sta­vu­je novou tech­no­lo­gii ruč­ní­ho 3D ske­no­vá­ní, která doplňuje ši­ro­kou na­bíd­ku vý­rob­ních kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní o bez­pre­ce­dent­ní mož­nos­ti fle­xi­bil­ní­ho mě­ře­ní. Jedná se o první ruční 3D ske­no­va­cí za­ří­ze­ní spo­leč­nos­ti, která umo­ž­ňují in­že­ný­rům a vý­rob­ním pra­cov­ní­kům snad­no ske­no­vat to, co po­tře­bu­jí, v ši­ro­kém spek­tru pro­stře­dí uvnitř i vně to­vár­ních zdí.

Celý článek...

Tags: AMD | Hardware | Lenovo | P14s Gen 5 | Pracovní stanice | ThinkPad | Umělá inteligence

ThinkPad P14s Gen 5-2423Le­no­vo před­sta­vi­lo no­te­book Le­no­vo Think­Pad P14s Gen 5 ur­če­ný pro pro­fe­si­o­ná­ly, kteří po­tře­bu­jí špič­ko­vý výkon v pře­nos­ném 14­pal­co­vém šasi. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce s úžas­ným dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:10 je po­há­ně­na pro­ce­so­ry AMD Ryzen PRO 8040 řady HS. Tyto pro­ce­so­ry jsou mi­mo­řád­ně vy­spě­lé a ener­ge­tic­ky úspor­né, takže jsou ide­ál­ní pro po­u­ži­tí v ten­kých a leh­kých mo­bil­ních pra­cov­ních sta­ni­cích.

Celý článek...

Tags: Epson | Jumbo Roll | Kvalita | Produktivita | SC-F11000 | SC-F11000H | Textil | Tiskárny

f11000h jumboroll-stdreel with-sample-2423Po úspě­chu 76­pal­co­vých prů­mys­lo­vých tex­til­ních tis­ká­ren SC-F11000 a F10000H v roce 2020 před­sta­vu­je Epson novou 76­pal­co­vou tex­til­ní tis­kár­nu. SC-F11000 je so­fis­ti­ko­va­ná sub­li­mač­ní tis­kár­na vy­vi­nu­tá pro tex­til­ní pro­duk­ci, kde jsou klí­čem k úspě­chu vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta, rych­lost, kva­li­ta a spo­leh­li­vost. Tis­kár­na SC-F11000H byla na­vr­že­na pro ma­xi­mál­ní dobu pro­vo­zu díky nové vo­li­tel­né roli Jumbo Roll.

Celý článek...

Tags: Acer | ASEC-1 | SpatialLabs Eyes | Stereokamera | Stereoskopické 3D

Acer Eye SpatialLabs 1-2423Acer uvádí na trh Spa­ti­alLabs Eyes, ste­reo­ka­me­ru, která je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny 3D za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs. Kom­pakt­ní 3D ka­me­ru vy­u­ži­jí fo­to­gra­fo­vé k po­ři­zo­vá­ní pů­so­bi­vých ste­re­o­sko­pic­kých sním­ků a je­jich pro­hlí­že­ní v po­hl­cu­jí­cím 3D zob­ra­ze­ní při in­te­gra­ci s dal­ší­mi pro­duk­ty Spa­ti­al­Labs. Spa­ti­al­Labs Eyes doplňuje port­fo­lio ste­re­o­sko­pic­kých 3D pro­duk­tů Aceru a po­sky­tu­je ře­še­ní od za­chy­co­vá­ní a vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu až po jeho zob­ra­ze­ní a in­ter­ak­ci.

Celý článek...

Tags: 100 Hz | 27 palců | AOC | Hardware | Monitory | Q27B3C­F2 | QHD | USB-C

Q27B3CF2 F KV-2422AOC před­sta­vi­la nový ele­gant­ní model mo­ni­to­ru s roz­li­še­ním QHD, ce­no­vě vý­hod­ný pří­růs­tek do B2C řady mo­ni­to­rů s ozna­če­ním B3. Dis­plej AOC Q27B3C­F2 s úhlo­pří­č­kou 27″ (68,6 cm) při­ná­ší do do­mác­nos­tí i kan­ce­lá­ří vy­so­ké roz­li­še­ní QHD (2560x1440) a kom­bi­nu­je ele­gant­ní de­sign s do­ko­na­lou funkč­nos­tí. Q27B3C­F2 je na­vr­žen tak, aby zvý­šil pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí ši­ro­ké škály uži­va­te­lů a při­tom za vý­ji­meč­nou cenu.

Celý článek...

Tags: Grafika | Hardware | Sift Display 16 | Tablet | Xencelabs

Xencelabs Sift Display 16-1-2421Ne­u­vě­ři­tel­ně tenký a lehký 16­pal­co­vý OLED dis­plej s perem, na­zý­vej­me toto za­ří­ze­ní dále gra­fic­kým table­tem, na­bí­zí vý­ji­meč­né, živé barvy, vy­ni­ka­jí­cí kon­trast a přes­né, při­ro­ze­né kres­le­ní. Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 lze při­po­jit k ja­ké­mu­ko­li kom­pa­ti­bil­ní­mu po­čí­ta­či PC, Mac nebo Linux pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho ka­be­lu USB-C na USB-C, takže je ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ky a de­sig­né­ry, kteří hle­da­jí po­vzná­še­jící zá­ži­tek z kres­le­ní kde­ko­li.

Celý článek...

Tags: 10 µm | 25 µm | 3D tiskárny | BMF | D1025 | Dvě rozlišení | microArch | PμSL

BMF-D1025-2419Bos­ton Micro Fab­ri­ca­ti­on (BMF) uvádí na trh první řadu hyb­rid­ních tis­ko­vých ře­še­ní pro mi­k­ro­roz­mě­ry a apli­ka­ce s velmi vy­so­kým roz­li­še­ním, aby na­bíd­la větší fle­xi­bi­li­tu zá­kaz­ní­kům, kteří hle­da­jí vy­so­ce přes­ná ře­še­ní 3D tisku. Tis­kár­na mic­ro­Arch D1025 s du­ál­ním roz­li­še­ním je první tis­kár­nou této řady, která tisk­ne buď v roz­li­še­ní 10 µm, nebo 25 µm, nebo v hyb­rid­ním re­ži­mu s oběma roz­li­še­ní­mi ve stej­né tis­ko­vé vrst­vě nebo v růz­ných vrst­vách.

Celý článek...

Tags: AOC | Graphic Pro U3 | Hardware | Kreativci | Monitory

AOC-1-2418AOC před­sta­vu­je novou řadu mo­ni­to­rů peč­li­vě vy­tvo­ře­ných pro je­di­neč­né po­tře­by kre­a­tiv­ních pro­fe­si­o­ná­lů. Řada AOC Gra­phic Pro U3 s vý­ji­meč­nou přes­nos­tí barev, špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a ele­gant­ním, oceňova­ným de­signem má při­nést re­vo­lu­ci ve způ­so­bu práce fo­to­gra­fů, vi­zu­ál­ních uměl­ců, de­sig­né­rů, stři­ha­čů, te­le­viz­ních tvůr­ců, pro­du­cen­tů a pro­fe­si­o­ná­lů v her­ním prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: Drupa | Epson | Hardware | SC-P20500 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

p20500series mu front-2418Epson uvedl na trh ná­stup­ce své vel­ko­for­má­to­vé pro­dukč­ní tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-P20000 a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu s vy­so­ce kva­lit­ní­mi fo­to­gra­fic­ký­mi tis­kár­na­mi na vodní bázi ur­če­ný­mi pro tisk umě­lec­kých děl. Tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-P20500 při­ná­ší nejen ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu a kva­li­tu pro fo­to­gra­fic­ké la­bo­ra­to­ře, po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a fir­my, ale na­bí­zí také kom­bi­na­ci efek­ti­vi­ty a kva­li­ty ob­ra­zu vý­rob­cům pré­mi­o­vých umě­lec­kých fo­to­gra­fií, pla­ká­tů a in­te­ri­é­ro­vých ná­pi­sů.

Celý článek...

Strana 1 z 48

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>