Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira 2 - POP2-2220El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost Re­vo­point POP2, další ge­ne­ra­ce vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru. Pro­dukt, který ve všech ob­las­tech na­va­zu­je na svého před­chůd­ce, po­sky­tu­je ve své ka­te­go­rii mi­mo­řád­nou přes­nost (0,1 mm), roz­sah (ske­no­vá­ní krych­le 20 cm až 2 m) a bez­kon­ku­renč­ní výkon. POP2 je vy­ba­ven vy­lep­še­ným pro­jek­to­rem a in­fra­čer­ve­ný­mi ka­me­ra­mi s vyš­ším roz­li­še­ním a zdo­ko­na­le­nou me­to­dou přes­né a rych­lé ka­lib­ra­ce.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | HP Z24m | Monitory | Pracovní stanice | ZBook Fury G9 | ZBook Stu­dio G9

HP Z24q G3 a HP Z24m G3-2220Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ZBook, HP ZBook Stu­dio G9 a HP ZBook Fury G9, dva nové dis­ple­je řady ZBook, novou do­ko­va­cí sta­ni­ci Thun­der­bolt G4 Dock a ná­stro­je po­má­ha­jí­cí zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu práce da­to­vých vědců. Nej­no­věj­ší ře­še­ní HP na­vr­že­ná s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců po­sky­tu­jí větší výkon, umo­ž­ňu­jí bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a dá­va­jí spe­ci­a­lis­tům v tvůr­čích pro­fe­sích mož­nost tvo­řit bez ome­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Acer | Hardware | Monitory | SpatialLabs View

Acer-SpatialLabs-View-Pro-ASV15-1BP-01-2220 1Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech se jedná o sa­mo­stat­né 15,6" 4K mo­ni­to­ry, které lze při­po­jit k ji­né­mu po­čí­ta­či a po­skyt­nout tak uži­va­te­lům pře­nos­ný pří­stup k sadě zá­žit­ků Spa­tial­Labs. Tato ge­ne­ra­ce za­ří­ze­ní však není ur­če­na pouze pro vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­né tvůr­ce, ale při­ná­ší ste­re­o­sko­pic­kou 3D tech­no­lo­gii bez brýlí také hrá­čům a pro do­má­cí zá­ba­vu.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | La­ti­tu­de | Mobilní pracovní stanice | Notebooky | Pre­ci­si­on

Dell Latitude 9330-2218Dell Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své pro­duk­to­vé řady La­ti­tu­de a Pre­ci­si­on o nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 a mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7670 a 7770. Svými funk­ce­mi i kon­struk­cí jsou uzpů­so­be­ny hyb­rid­ní práci a na­bí­zí mož­nost vý­bě­ru z více kon­fi­gu­ra­cí. Nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 spo­ju­je klí­čo­vé funk­ce pro spo­lu­prá­ci, ko­nek­ti­vi­tu a ochra­nu sou­kro­mí v pro­ve­de­ní 2v1.

Celý článek...

Tags: Ergo | Ergo Lab | Hardware | Lift | Logitech | Myši

Logi Lift Graphite-2216Lo­gi­tech před­sta­vil ver­ti­kál­ní bez­drá­to­vou er­go­no­mic­kou myš Lift, která při­spí­vá ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a sní­že­ní únavy při dlou­hém se­ze­ní u pra­cov­ní­ho stolu. Lí­bi­vý de­sign s při­ro­ze­ný­mi tvary pro malé až střed­ně velké ruce se do­dá­vá ve třech ba­rev­ných pro­ve­de­ních: rů­žo­vé, sme­ta­no­vé a gra­fi­to­vé. Gra­fi­to­vá myš je v Se­ver­ní Ame­ri­ce a Ev­ro­pě k do­stá­ní také ve verzi pro le­vá­ky.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Nexa3D | NexaX 2.0 | NXE 200 | Průmysl | xCure

Nexa3D-NXE 200-2214Díky kom­bi­na­ci rych­los­ti a ob­je­mu tis­kár­ny NXE 200 mohou uži­va­te­lé vy­rá­bět velké díly a vý­rob­ní série men­ších dílů za zlo­mek času, který po­tře­bu­jí jiné 3D tis­kár­ny. Tato tis­kár­na na­bí­zí kromě vy­ni­ka­jí­cí přes­nos­ti, es­te­ti­ky a me­cha­nic­kých vlast­nos­tí také ex­trém­ně vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu při nej­niž­ších cel­ko­vých ná­kla­dech na vlast­nic­tví. Ce­no­vá do­stup­nost mo­de­lu NXE 200 pře­sa­hu­je jeho ce­no­vou ka­te­go­rii.

Celý článek...

Tags: Dell | Grafika | Hardware | IPS Black | Monitory | Ul­tra­Sharp

Dell UltraSharp U3223QE-2213V rámci jar­ní­ho před­sta­ve­ní ino­vo­va­né­ho port­fo­lia pro­duk­tů Dell Tech­no­lo­gies uvádí na trh nové mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 3227 4K USB-C Hub, které ocení zejmé­na kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé vy­ža­du­jí­cí špič­ko­vou kva­li­tu ob­ra­zu. Jedná se o první mo­ni­to­ry na světě vy­ba­ve­né tech­no­lo­gií IPS Black, která po­sky­tu­je vy­so­ký kon­trast, hlu­bo­kou čer­nou barvu a lepší po­zo­ro­va­cí úhly, které zlep­ší práci na­pří­klad při po­u­ží­vá­ní dvou mo­ni­to­rů.

Celý článek...

Tags: A40-K | A50-K | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra | Umělá inteligence

Tecra A50 UK angle 24-2212Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je dva nové no­te­boo­ky řady Tecra – 14” Tecra A40-K a 15” Tecra A50-K. No­vin­ky byly na­vr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly sou­čas­ným ná­ro­kům na hyb­rid­ní práci a zá­ro­veň sní­ži­ly zátěž IT ma­na­že­rů. Oba lehké a sty­lo­vé pří­stro­je Dy­na­book cha­rak­te­ri­zu­je spo­leh­li­vost, vy­so­ká míra za­bez­pe­če­ní a snad­ná ovla­da­tel­nost.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Binder Jet | Desktop Metal | Triple ACT | X-Series

DM X-Series-2210Desktop Metal ozná­mil uve­de­ní na trh řady X-Se­ries sys­té­mů pro 3D tisk z ko­vo­vých a ke­ra­mic­kých práš­ků v ši­ro­ké škále ve­li­kos­tí čás­tic. Nově znač­ka řady tis­ká­ren Desktop Metal vznik­la akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti ExOne na pod­zim loň­ské­ho roku a brzy bude na­bí­ze­na se soft­wa­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi Desktop Metal pro pří­pra­vu se­sta­ve­ní a oceňova­nou si­mu­la­cí spé­ká­ní.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárna | Běžné materiály | Epson | Malosériová výroba

Epson Industrial printer-2-2210Spo­leč­nost Seiko Epson Cor­po­rati­on (Epson) vy­vi­nu­la prů­mys­lo­vou 3D tis­kár­nu, která do­ká­že po­u­ží­vat běžně do­stup­né ma­te­ri­á­ly tře­tích stran k vý­ro­bě sil­ných a přes­ných prů­mys­lo­vých dílů růz­ných ve­li­kos­tí a funk­cí. 3D tis­kár­ny s tě­mi­to vlast­nost­mi budou mít vy­u­ži­tí v mno­hem širší škále apli­ka­cí, včet­ně vý­ro­by dílů pro fi­nál­ní vý­rob­ky, a umož­ní uži­va­te­lům hro­mad­ně při­způ­so­bo­vat své zboží na pod­po­ru ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Celý článek...

DBK31042-2209Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je dva nové no­te­boo­ky s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 13,3“ – Por­té­gé X30W-K a Por­té­gé X30L-K. Por­té­gé X30W-K je kon­ver­ti­bil­ní pře­nos­ný po­čí­tač s hmot­nos­tí od 979 g, jehož víko je možné oto­čit až o 360° a Por­té­gé X30L-K je kom­plex­ní, tenký a mi­mo­řád­ně lehký no­te­book (od 904 g) se všemi funk­ce­mi po­třeb­ný­mi pro mo­der­ní mo­bil­ní práci.

Celý článek...

Tags: Acer | Hardware | Intel | Notebooky | Swift | Windows

Swift5 01-2209Spo­leč­nost Acer ak­tu­a­li­zo­va­la svou ob­lí­be­nou řadu no­te­boo­ků Swift o nové mo­de­ly Swift 5 a Swift 3. Tyto nové no­te­boo­ky, které po­sou­va­jí hra­ni­ce mož­nos­tí ten­kých a leh­kých za­ří­ze­ní, se mohou pochlu­bit pro­ce­so­ry Intel Core 12. ge­ne­ra­ce, nád­her­ný­mi dis­ple­ji a ce­lo­den­ní vý­dr­ží na ba­te­rii – zkrát­ka vším, co mo­bil­ní pro­fe­si­o­nál po­tře­bu­je. No­te­book Acer Swift 5 je určen pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky a mo­bil­ní pro­fe­si­o­ná­ly a na­bí­zí do­ko­na­lou rov­no­váhu mezi vý­ko­nem a pře­nos­nos­tí.

Celý článek...

Tags: Flow | Hardware | HTC | Virtuální realita | Vive

Vive-Flow fashion-2208Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní kom­pakt­ní kon­struk­cí, 3,2K roz­li­še­ním a hmot­nos­tí pou­hých 189 g, díky které na­bíd­nou po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky kdy­ko­li a kde­ko­li. No­vin­ka byla na­vr­že­na s ohle­dem na po­hod­lí a mo­bi­li­tu, díky které lze najít chví­li klidu na­pří­klad i v rámci po­led­ní pauzy, na vy­so­ko­škol­ské ko­le­ji, nebo při do­jíž­dě­ní za prací.

Celý článek...

Strana 1 z 38

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>