Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 4K rozlišení | 4K UHD | ColorEdge | CS2740 | monitor

ColorEdge CS2740Mi­mo­řád­ně ost­ře, de­tail­ně, a pře­dev­ším nez­kre­sle­ně a přes­ně – tak zob­ra­zu­je mo­ni­tor CS2740 vše, co uži­va­tel pot­ře­bu­je: sním­ky, vi­de­a i gra­fi­ku. Pl­né roz­li­še­ní 4K UHD s pod­po­rou HDR pro fil­ma­ře, ne­kom­pro­mis­ní ost­rost pro fo­tog­ra­fy a nap­ros­tá přes­nost a sy­té bar­vy pro všech­ny – vše­u­měl z řa­dy CS vy­ba­ve­ný roz­hra­ním USB-C se sta­ne klí­čo­vým prv­kem kaž­dé­ho di­gi­tál­ní­ho pro­ce­su vy­ža­du­jí­cí­ho přes­né po­dá­ní ba­rev. Ex­trém­ně rych­lá be­ze­ztrá­to­vá hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce za­ru­ču­je tr­va­le sta­bil­ní výs­led­ky.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | 3Dees | CIIRC | COVID-19 | ČVUT | Hewlett Packard | HP Multi Jet Fusion

Tiskárna HP MLJ Fusion 5200, zdroj: HPDlou­ho­do­bý vý­pa­dek vý­ro­by asij­ských do­da­va­te­lů stá­le ov­liv­ňu­je mno­hé vý­rob­ce kon­co­vých za­ří­ze­ní v Čes­ku. 3D tisk mů­že být ře­še­ním té­to kri­ze. S no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, ja­ko je na­př. 3D tis­kár­na HP Multi Jet Fus­ion, vstu­pu­je do sé­ri­o­vé vý­ro­by fi­nál­ních plas­to­vých dí­lů. Stá­le če­ká na šir­ší vy­u­ži­tí v mno­ha prů­mys­lo­vých obo­rech, ja­ko je na­př. sta­veb­nict­ví, oba­ly ne­bo po­tra­vi­nář­ství. Nej­ví­ce se 3D tisk za­tím etab­lo­val v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: Actijoy | BOOTIQ | IoT

vimronČes­ká tech­no­lo­gic­ká sku­pi­na BOOTIQ, kte­rá vyt­vá­ří komp­lex­ní IT pro­jek­ty pro zná­mé kor­po­ra­ce i za­čí­na­jí­cí start­upy, před­sta­vu­je vlast­ní IoT la­bo­ra­toř, po­mo­cí kte­ré vyt­vá­ří zdra­vé kan­ce­lá­ře a do­mác­nos­ti. K to­mu po­u­ží­vá sa­du sen­zo­rů a dal­ších za­ří­ze­ní, kte­ré na­sa­dí pro kon­krét­ní­ho kli­en­ta. Ana­ly­zu­je tak uži­va­tels­kou zku­še­nost, je­jí pří­no­sy a ce­lý sys­tém dá­le roz­ví­jí. Ten pak na­bí­zí kli­en­to­vi ja­ko pří­pad uži­tí a umož­ňu­je mu upra­vit si jej dle vlast­ní pot­ře­by. Tým BOOTIQ se za­mě­řu­je na ma­xi­mál­ní vy­tě­že­ní mož­nos­tí jed­no­du­chých sen­zo­rů a mě­ři­čů tep­lo­ty, vzdu­chu a dal­ších ve­li­čin. Na seg­ment zdra­ví se dí­vá ho­lis­tic­ky, spo­lu­pra­co­val na­přík­lad na vý­vo­ji ap­li­ka­ce start­upu Acti­joy, kte­rý se za­mě­řu­je na sle­do­vá­ní zdra­ví psů, za vy­u­ži­tí svých dvou IoT za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: 3240 | Compact | Dell | Hardware | Pracovní stanice | Precision

Dell Precision 3240 - on desk-2040Pod­ni­ky a in­sti­tu­ce při ob­no­vo­vá­ní pro­vo­zu po mi­mo­řád­ných opat­ře­ních řeší otáz­ku, jak uspo­řá­dat kan­ce­lář­ské pro­sto­ry, aby za­jis­ti­ly jed­nak bez­peč­nost za­měst­nan­ců z hy­gi­e­nic­ké­ho hle­dis­ka a jed­nak pro­duk­ti­vi­tu je­jich práce. Běžné budou ote­vře­né pro­sto­ry a ti, kdo na­dá­le pra­cu­jí na dálku, budou možná hle­dat menší za­ří­ze­ní, které ne­za­be­re mnoho místa. Spo­leč­nost Dell re­a­gu­je na nové po­tře­by zá­kaz­ní­ků a před­sta­vu­je ultra kom­pakt­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact. Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact je kom­pakt­ní sys­tém s ma­lý­mi roz­mě­ry.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | Notebooky | Pavilion | Recyklované materiály

HP Pavilion 15-2040Společnost HP Inc. před­sta­vi­la mo­der­ni­zo­va­né mo­de­ly řady Pa­vi­li­on, je­jichž cílem je upou­tat po­zor­nost a zá­ro­veň dále po­su­nout spo­leč­nost smě­rem k udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nos­ti. No­te­boo­ky HP Pa­vi­li­on 13, HP Pa­vi­li­on 14 a HP Pa­vi­li­on 15 se vy­zna­ču­jí pro­gre­siv­ním novým de­signem s tóno­va­ný­mi ba­rev­ný­mi bloky a jsou prv­ní­mi spo­tře­bi­tel­ský­mi no­te­boo­ky HP osa­ze­ný­mi pro­ce­so­ry Intel Core 11. ge­ne­ra­ce a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Intel Iris Xe. Nová za­ří­ze­ní jsou také prv­ní­mi spo­tře­bi­tel­ský­mi no­te­boo­ky spo­leč­nos­ti, při je­jichž vý­ro­bě byly po­u­ži­ty recyklo­va­né plas­ty a plas­ty, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech.

Celý článek...

Tags: Epson | Hardware | SC-R5000 | SC-V7000 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SC-R5000 a SC-V7000-2039Su­re­Co­lor SC-R5000 je první vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Epson s Resin in­kous­ty na bázi vody a or­ga­nic­ké prys­ky­ři­ce s šíř­kou tisku 64 palců, která na­bí­zí přes­né a rych­leschnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi barva­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu médií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak mají mož­nost vy­tvá­řet ši­ro­ké spek­trum re­klam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných apli­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi vý­sled­ky. Su­re­Co­lor SC-V7000 je první UV LED plo­chá (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce re­klam­ní­ho tisku sou­stře­dí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a nižší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­stu­pu.

Celý článek...

Tags: Bio | Certifikace | Epson | GOTS | Inkousty | SC-F3000 | Ultrachrome DG

epson ultrachrome dg inks-2038Spo­leč­nost Epson ozná­mila, že její in­kous­ty Ul­tra­chro­me DG a ka­pa­li­na pro pří­pra­vu ba­vl­ny (cot­ton pre-tre­at­ment liquid) zís­ka­ly bi­o­tex­til­ní cer­ti­fi­ka­ci Glo­bal Or­ga­nic Tex­ti­le Stan­dard (GOTS). Oba pro­duk­ty se stan­dard­ně po­u­ží­va­jí pro tis­kár­ny SC-F3000 ur­če­né pro přímý po­tisk tex­ti­lií, které byly nově uve­de­ny na trh. Jsou ale rov­něž ur­če­ny pro menší tis­kár­ny SC-F2100 ze stej­né pro­duk­to­vé řady. GOTS je před­ní ce­lo­svě­to­vý stan­dard pro zpra­co­vá­ní or­ga­nic­kých vlá­ken. Cílem to­ho­to stan­dar­du je de­fi­no­vat ce­lo­svě­to­vě uzná­va­né po­ža­dav­ky, které jsou zá­ru­kou, že tex­ti­lie smí být ozna­če­na jako bio.

Celý článek...

Tags: Canon | ColorWave | Hardware | PlotWave | Stavebnictví | Strojírenství | Tiskárny | Velkoformáty

Canon ColorWave a PlotWave-2037Canon uvádí na trh tři nové mo­de­ly stro­jů Co­lorWa­ve (3600, 3800 a 9000) a pět no­vých mo­de­lů čer­no­bí­lých tis­ká­ren Plo­tWa­ve (3000, 3500, 5000, 5500 a 7500). Všech­ny tyto mo­de­ly byly na­vr­že­ny tak, aby pod­po­ro­va­ly kre­a­ti­vi­tu v kaž­dém stá­diu tvůr­čí­ho pro­ce­su – od vi­zu­a­li­za­ce ná­pa­dů přes pro­ces vý­vo­je až po fi­nál­ní ná­vrhy. Obě řady staví na spo­leh­li­vých tech­no­lo­gi­ích spo­leč­nos­ti Canon a na­bí­ze­jí zdo­ko­na­le­né bez­peč­nost­ní prvky i snad­něj­ší ovlá­dá­ní. Au­to­ma­ti­zo­va­ná pro­duk­ce vel­ko­for­má­to­vých tisků je nyní snaz­ší než dříve. Tis­kár­ny Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve umožňují svým uži­va­te­lům in­te­gra­ci vo­li­tel­ných do­kon­čo­va­cích a ske­no­va­cích ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: Detekce | Kamerový systém FH | Kontrola | OMRON | Umělá inteligence | Vady

Omron FH-AI-2036Omron ozná­mil uve­de­ní svého no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řady FH s tech­no­lo­gií de­tek­ce vad umě­lou in­te­li­gen­cí (UI, nebo anglicky AI), která roz­po­zná­vá vady bez nut­nos­ti učení vzor­ků. Tato tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce, která re­pro­du­ku­je lid­ské vní­má­ní a tech­ni­ky zku­še­ných kon­t­ro­lo­rů, spo­leh­li­vě de­te­ku­je vady, které bylo dříve ob­tíž­né zjis­tit, a au­to­ma­ti­zu­je vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu vy­chá­ze­jí­cí z lid­ské­ho zraku. Umělá in­te­li­gen­ce se nyní do­sta­la do fáze, kdy do­ká­že roz­po­znat rysy ob­jek­tu stej­ně jako lidé a au­to­ma­tic­ky se učit kri­té­ria. I když mnoho ře­še­ní umělé in­te­li­gen­ce čelí pro­blé­mům v po­do­bě vel­ké­ho ob­je­mu ob­ra­zo­vých dat, spe­ci­a­li­zo­va­né­ho hard­wa­ru či tech­nic­ké od­bor­nos­ti, do­sá­hl Omron vel­ké­ho po­kro­ku v umož­­ně­­ní je­jí­ho roz­sáh­lé vy­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: 2300 | Arizona | Flatbed | Flow | GTF | Hardware | Tiskárny | Velkoformáty | Xpert | XTF

Arizona 2340 2360 2380 XTF-2036Spo­leč­nost Canon staví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tisku a uvádí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky novou řadu Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí různé mož­nos­ti in­kous­to­vých ka­ná­lů (4, 6 a 8), díky nimž pod­po­ru­je roz­ma­ni­té spek­trum apli­ka­cí. Patří sem tři kom­pakt­ní mo­de­ly GTF (Ari­zo­na 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF) s roz­mě­ry stolu 1,25 m × 2,5 m a tři velké mo­de­ly XTF (Ari­zo­na 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF) s plo­chou 2,5 m × 3,08 m. Zá­kaz­ní­ci si mohou pro­hléd­nout model Ari­zo­na 2380 XTF v kon­fi­gu­ra­ci s vo­li­tel­nou ro­lo­vou jed­not­kou on-line nebo pro­střed­nic­tvím ži­vých uká­zek ze zá­kaz­nic­kých cen­ter Canon (Cus­to­mer Ex­pe­ri­en­ce Cen­t­res) v Aus­trá­lii, Ni­zo­zem­sku, Velké Bri­tá­nii, Fran­cii a USA.

Celý článek...

Tags: Displeje | Dynabook | Hardware | IGZO | Notebooky | Portégé | Sharp | X30L-G

Portege X30 04-1-2035Mezi nej­žá­da­něj­ší vlast­nos­ti pro­fe­si­o­nál­ních no­te­boo­ků patří kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní před ne­o­práv­ně­ným pří­stu­pem, vy­so­ký výkon, dlou­há výdrž na ba­te­rie a kva­lit­ní matný dis­plej eli­mi­nu­jí­cí od­les­ky. Vel­kým pří­no­sem pro mo­bil­ní fi­rem­ní tech­no­lo­gie je proto dis­plej IGZO spo­leč­nos­ti Sharp. Díky jeho po­u­ži­tí v no­te­bo­o­cích dy­na­book se vý­raz­ně pro­dlu­žu­je je­jich výdrž na ba­te­rii, což ocení pře­de­vším za­měst­nan­ci pra­cu­jí­cí na ces­tách. IGZO je zkrat­kou ma­te­ri­á­lu, který zvy­šu­je vo­di­vost a sni­žu­je pro­sa­ko­vá­ní prou­du tran­zis­to­rů po­u­ží­va­ných v TFT dis­ple­jích (In­di­um, Gal­li­um, Zinc, Oxide).

Celý článek...

Tags: ALU Slim | Disky | Hardware | Mini SSD | SSD | Verbatim

Verbatim Store n Go Mini SSD-2035Spo­leč­nost Ver­ba­tim uved­la na trh Store'n'Go Mini SSD, velmi malý a lehký ex­ter­ní SSD disk v čer­ném 3D de­sig­nu, který je k dis­po­zi­ci v ka­pa­ci­tách 512 GB a 1 TB. Vejde se do dlaně, váží pou­hých 35 gramů a má roz­hra­ní USB3.2 Gen 1, s rych­los­tí pře­no­su dat až 5 Gb/s. Jedná se o nej­no­věj­ší (a nejmen­ší) z řady vel­ko­ka­pa­cit­ních úlož­ných za­ří­ze­ní, které mají Ver­ba­tim Store'n’Go 3D de­signo­vý černý obal. Mezi mo­de­ly s 3D po­vr­chem dále patří řada pře­nos­ných 2,5” HDD pev­ných disků, 2,5” pře­nos­né SSD disky, pře­nos­né pevné disky šif­ro­va­né po­mo­cí otis­ků prstů a 3,5“ stol­ní pevné disky.

Celý článek...

Tags: 27 palců | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 279C9 00-RTP-global-001MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů Phi­lips, před­sta­vu­je nový 27­pal­co­vý LCD mo­ni­tor Phi­lips 279C9 s úh­lo­příč­kou 68,47 cen­ti­me­t­ru. Model s vý­raz­ným de­signem splňuje ná­roč­né po­ža­dav­ky na pro­duk­ti­vi­tu a na­bí­zí pří­jem­ný pocit z práce. Kva­li­tou ob­ra­zu a er­go­no­mic­ký­mi vlast­nos­ti je mo­ni­tor ur­čen pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti fi­nanč­nic­tví a pro práci s CAD nebo 3D gra­fic­ký­mi apli­ka­ce­mi. Mo­ni­tor už do­ká­zal zís­kat oce­ně­ní iF De­sign Award a letos se stal také ví­tě­zem Red Dot. Phi­lips 279C9 má Zero Bezel de­sign s mi­ni­mál­ním rá­meč­kem, takže lze vy­tvá­řet ví­ce­mo­ni­to­ro­vé se­sta­vy.

Celý článek...

Strana 9 z 36

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>