Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Motto Tebis-2028Ve dnech 12. a 13. červ­na 2024 se ko­na­ly dny ote­vře­ných dveří firmy Te­bi­s, na kte­rých se mimo jiné sla­vi­lo 40 let za­lo­­že­­ní této spo­leč­no­sti. S vel­kým ohla­sem se se­tkal slo­gan „Tvo­ří­me bu­douc­nost“ a in­spi­ro­val od­bor­nou ve­řej­nost. Všich­ni hosté a or­ga­ni­zá­to­ři při­spě­li k tomu, že se tato in­ter­ní vý­sta­va stala velmi úspěš­nou akcí.

Celý článek...

Tags: Deburr | Mas­ter­cam | Mas­ter­ca­m 2025 | Obrábění | Výkon

Mastercam Deburr-3-Axis-2427Mas­ter­cam ozná­mil vy­dá­ní Mas­ter­ca­mu 2025. Tato nej­no­věj­ší verze při­ná­ší nej­mo­der­něj­ší funk­ce a vy­lep­še­ní na­vr­že­né tak, aby ma­xi­ma­li­zo­va­ly rych­lost, efek­ti­vi­tu a přes­nost ob­rá­bě­cích ope­ra­cí a na­sta­vi­ly nové mě­řít­ko v oboru. Během ve­řej­né beta verze po­skyt­li vý­rob­ci z ce­lé­ho světa cen­nou zpět­nou vazbu, která ovliv­ni­la ko­neč­nou po­do­bu pro­duk­tu a za­jis­ti­la, že Mas­ter­cam 2025 splňuje zá­klad­ní po­ža­dav­ky uži­va­te­lů a také zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a udr­ži­tel­nost vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: KAWASAKI | ROKAE Robotics | SprutCAM X | SprutCAM X Robot

ROKAE Robots-2420Sprut­CAM Tech ozna­mu­je uve­de­ní ak­tu­a­li­za­cí 17.0.14 a 17.0.15 pro Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot, které ob­sa­hu­jí více než 200 změn. Ak­tu­a­li­za­ce vy­lep­šu­jí různé funk­ce. Byla při­dá­na pod­po­ra ro­bo­tů Ka­wa­sa­ki (model BX300L a další) v Sprut­CAM X Robot a Ma­chi­ne­Ma­ker. Kromě toho byla do Ma­chi­ne­Ma­ke­ru při­dá­na pod­po­ra 27 mo­de­lů ro­bo­tů ROKAE. Ki­ne­ma­tic­ké mo­de­ly těch­to ro­bo­tů jsou nyní k dis­po­zi­ci také v on­li­ne knihov­ně Robot Lib­ra­ry.

Celý článek...

Tags: CNC | DOD | Obrábění | Open House | Profika | Stroje

Profika-IMG 9729-2419Tu­zem­ská Pro­fi­ka i letos po­řá­dá Den ote­vře­ných dveří. Tra­dič­ní Open House na­bíd­ne ukáz­ku CNC stro­jů od dvou zná­mých ji­ho­ko­rej­ských vý­rob­ců HAN­WHA a HY­UN­DAI WIA i de­mon­stra­ci sa­mot­né­ho ob­rá­bě­ní. Ná­vštěv­ní­ci uvidí také in-house vy­vi­nu­té ro­bo­tic­ké buňky Pro­fi­ky. Na akci v Be­nát­kách nad Ji­ze­rou jsou ve stře­du 15. květ­na zváni všich­ni pří­z­niv­ci ob­rá­bě­cích tech­no­lo­gií i zá­jem­ci o au­to­ma­ti­za­ci.

Celý článek...

Tags: CNC | Hexagon MI | Inovace | Obrábění | Technologie | Výrobní efektivita

ilustracni obr-2416Ná­sle­du­jí­cí člá­nek jsme pře­vza­li z pří­spěv­ku Duša­na Liba ze spo­leč­nos­ti Pim­pel na síti Lin­ke­dIn. Autor je zku­še­ný ma­na­žer s pro­ka­za­tel­nou praxí v oboru stro­jí­ren­ství nebo prů­mys­lo­vé­ho in­že­nýr­ství. Po­má­há zá­kaz­ní­kům s di­gi­ta­li­za­cí stro­jí­ren­ské vý­ro­by svou zna­los­tí CAM soft­wa­ru, Prů­mys­lu 4.0, Smart Fac­to­ry, po­čí­ta­čo­vé­ho čís­li­co­vé­ho ří­ze­ní (CNC), po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), ří­ze­ní pro­de­je a vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Jakub Kaufman | Know-how | Profika | Robotizace | Strojírenství

Jakub Kaufman-2411In­ter­nati­o­nal Fe­de­rati­on of Ro­bo­tics uvádí, že bylo v tu­zem­ském zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu v roce 2021 in­sta­lo­vá­no 168 ro­bo­tů na 10 tisíc za­měst­nan­ců. Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka, která se za­bý­vá vý­vo­jem vlast­ních ro­bo­tic­kých buněk, je ro­bo­ti­za­ce dů­le­ži­tá i pro menší firmy, které při­tom v jejím za­vá­dě­ní za­o­stá­va­jí. Po­má­há na­hra­dit ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků a umožňuje ucho­vat zku­še­nost za­měst­nan­ců s dlou­hou praxí.

Celý článek...

Tags: Kontrola | Ostroj | Prezentace | Prodej | Simulace | Strojírenství | Virtuální realita

Foto OSTROJ  prodává  automatizovane linky ve VR-1-2408Stro­jí­ren­ský vý­rob­ce OS­T­ROJ za­po­ju­je vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu do ob­chod­ní­ho i vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu vy­u­ží­vá při pre­zen­ta­ci kom­plex­ních do­prav­ní­ko­vých linek a sys­té­mů zá­kaz­ní­kům. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta pak slou­ží k po­ho­to­vé a efek­tiv­ní kon­t­ro­le po­lo­to­va­rů během vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: 17.0.12 | Novinky | Obrábění | SprutCAM X | SprutCAM X Robot | Vylepšení

SprutCAM-2406Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý vý­vo­jář CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce 17.0.12 svého soft­wa­ru. Ke klí­čo­vé funk­ci a vy­lep­še­ní soft­wa­ru Sprut­CAM X a Sprut­CAM X Robot 17.0.12 patří na­pří­klad Pa­ra­me­t­ry za­no­ře­ní – Uži­va­te­lé nyní mohou za­dá­vat kon­strukč­ní prvky ná­stro­je, jako je ma­xi­mál­ní úhel ná­bě­hu a mi­ni­mál­ní prů­měr řezu. Si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní tyto pa­ra­me­t­ry zo­hled­ní a v pří­pa­dě, že hod­no­ty pře­kro­čí za­da­né meze, zob­ra­zí chy­bo­vé hlá­še­ní.

Celý článek...

Tags: 17.0.11 | CAM | MOKA | Obrábění | Roboty | SprutCAM

Enhanced dxf Format Support-2401Sprut­CAM Tech, do­da­va­tel CAD/CAM/OLP soft­wa­ru, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Sprut­CAM X 17.0.11. Mezi klí­čo­vé funk­ce Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.11 patří na­pří­klad vy­lep­še­ná pod­po­ra for­má­tu .dxf. Sprut­CAM X umo­ž­ňuje uži­va­te­lům im­por­to­vat ná­čr­ty ve for­má­tu .dxf a bez­pro­blé­mo­vě je pře­vá­dět na ná­čr­ty v rámci ve­sta­vě­né­ho 3D CAD mo­du­lu. Toto vy­lep­še­ní usnad­ňuje vy­tvá­ře­ní 3D mo­de­lů dílů pro pro­jek­ty ob­rá­bě­ní na zá­kla­dě im­por­to­va­ných ná­čr­tů.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | CAD/CAM | CAMWorks 2024 | CNC | HCL Software | Webinar

CAMWorks-2024-2401Nová verze HCL CAM­Works 2024 při­ná­ší ši­ro­kou škálu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které umož­ní plně vy­u­ží­vat po­ten­ci­ál CNC stro­jů a zrych­lí pro­ces pří­pra­vy vý­rob­ních dat. Na novou verzi upo­zor­ňuje web 3E Praha En­gi­nee­rin­gu. In­sta­lač­ní data pro CAM­Works 2024 jsou k dis­po­zi­ci po při­hlá­še­ní do sekce CAM­Works Down­lo­ads Area.

Celý článek...

Tags: Automatizace | CNC | JAKA | Knihovna komponent | Koboty | Robotika | SprutCAM X Robot

JAKA-2350Sprut­CAM Tech, vý­vo­jář uni­ver­zál­ní­ho CAD/CAM/OLP sys­té­mu Sprut­CAM X Robot, roz­ši­řu­je svá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství s vý­rob­ci CNC stro­jů a prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. On­li­ne knihov­na ro­bo­tic­kých kom­po­nent byla ak­tu­a­li­zo­vá­na o di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta ob­lí­be­ných ko­bo­tů JAKA od zná­mé­ho čín­ské­ho vý­rob­ce. Ak­tu­ál­ní se­znam pod­po­ro­va­ných za­ří­ze­ní za­hr­nu­je ná­sle­du­jí­cí mo­de­ly co­bo­tů JAKA: Zu 3, Zu 5, Zu 7, Zu 12, Zu 18, Pro 16Mi­ni­Co­bo.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | CAD | CAM | Kolize | Obrábění | OLP | SprutCAM

SprutCAM X 17 0 10-2349Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý ev­rop­ský vý­vo­jář CAD/CAM/OLP, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tua­li­za­ce 17.0.10. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší roz­ší­ře­né funk­ce, opra­vy chyb a vy­lep­še­ní, je­jichž cílem je ze­fek­tiv­nit uži­va­tel­ské pro­stře­dí. Klí­čo­vým vy­lep­še­ním v Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot 17.0.10 je mož­nost vy­hý­bá­ní se ko­li­zím, která nyní ob­sa­hu­je ak­tua­li­zo­va­ný al­go­rit­mus vý­po­čtu. Sprut­CAM X vy­ni­ká při hle­dá­ní bez­peč­ných drah při­blí­že­ní a ná­vra­tu ná­stro­je i ve slo­ži­tých ob­rá­bě­cích pro­stře­dích.

Celý článek...

V dnešní rychlé a ekonomicky náročné době hraje klíčovou roli efektivní a přesné navrhování plechových dílů. S rostoucími požadavky na kvalitu a složitost komponent, je nezbytné využívat výkonné CAD/CAM nástroje. Tyto nástroje usnadňují a urychlují vývoj od jednoduchých klempířských výrobků až po složité tažené díly. Podívejme se na tři hlavní kategorie plechových dílů a na softwarová řešení, která jsou pro jejich návrh vhodná a zároveň vás cenově nezruinují.

Celý článek...

Strana 1 z 47

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>