Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: C.O.R.E. | GrindingHub | Obrábění | Strojírenství | UNITED GRINDING Group | Veletrh

UNITED GRINDING at GrindingHub 2022-2219Uni­ted Grin­ding Group, jeden z před­ních vý­rob­ců přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Grin­dingHub 2022 ve Stutt­gar­tu svou re­vo­luč­ní no­vin­ku C.O.R.E. (Cus­to­mer-Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na tuto a další no­vin­ky sku­pi­ny, které budou všem hos­tům před­sta­ve­ny na stán­ku sku­pi­ny při od­ha­lo­va­cí pre­zen­ta­ci první den ve­letr­hu, 17. květ­na 2022 v 10 hodin míst­ní­ho času.

Celý článek...

Tags: CAD/CAM | MSV Nitra | Obrábění | Strojírenství | TopSolid

03 - Flyer-CamBanner-2219Spo­leč­nost TOP­SO­LID SAS je jed­ním ze svě­to­vých lídrů v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM/PDM pro ko­voz­pra­cu­jí­cí a dře­vař­ský prů­my­sl. Dce­řin­ná spo­leč­nost Top­So­lid CZECH je je­di­ným cer­ti­fi­ko­va­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | ESPRIT | PIMPEL | Strojírenská výroba | Webinar

Webinar Pimpel-2219V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní do vý­ro­by. Ře­še­ní bude před­sta­ve­no v při­pra­vo­va­ném webi­ná­ři firmy Pim­pel „Di­gi­tál­ní ře­tě­zec ve stro­jí­ren­ské vý­ro­bě“ v pátek 13. květ­na v 9 hodin.

Celý článek...

Tags: CNC | Odstávka | Profika | Stroje | Údržba

CNC stroj nabizeny spolecnosti Profika-2217Každý velký stroj časem vy­ža­du­je ge­ne­rál­ní údrž­bu či vý­mě­nu dů­le­ži­tých sou­čás­tek. Firmy také pře­ru­šu­jí pro­voz, ať se jedná o plá­no­va­nou pauzu s na­ří­ze­nou do­vo­le­nou pro za­měst­nan­ce, nebo pře­stáv­ku vy­nu­ce­nou okol­nost­mi. Řada pod­ni­ků však pří­pra­vu svých tech­no­lo­gií na delší ne­čin­nost podceňuje. Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka je zá­sad­ní tento krok u ob­rá­bě­cích stro­jů ne­za­nedbat a po­hlí­dat zá­lo­ho­vá­ní dů­le­ži­tých in­for­ma­cí, správ­ně vše vy­čis­tit i hlí­dat úpra­vy tep­lot.

Celý článek...

Obr 1: Virtuální seřízení v CHECKitB4 jako začátek digitálního řetězceStrojírenská výroba se již nějaký čas potýká se změnou své struk­tu­ry ze sériové výroby ke kusové a více spe­ci­a­li­zo­va­né výrobě. Jak tedy řešit opti­ma­li­za­ce a mini­mál­ní cenu koneč­né­ho výrobku?

Celý článek...

Tags: CAD | CAM | ESPRIT | Hexagon | PIMPEL | Tajmac-ZPS | Teximp

Pimpel-2216Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor pro­duk­tů ESPRIT, zve své zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry na nej­bliž­ší dny ote­vře­ných dveří u svých part­ne­rů a ke sle­do­vá­ní webi­ná­ře o di­gi­tál­ní bu­douc­nos­ti stro­jí­ren­ství. První akcí je Teximp Open House ve dnech 26. až 27. dubna 2022 od 9:00 do 17:00 hodin. Zde uvi­dí­te ob­rá­bě­cí cen­t­ra (3osá i 5osá) a sou­stru­hy od ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Haas Au­to­mati­on a dále sou­struž­nic­ká cen­t­ra od ja­pon­ské spo­leč­nos­ti Na­ka­mu­ra Tome.

Celý článek...

Tags: Diagnostika | IoT | Monitorování | Par­ker Han­ni­fin | Průmysl 4.0 | Údržba

PH-EMEA DCX IME technologies-2216Par­ker Han­ni­fin uka­zu­je, jak zlep­šit stra­te­gie pre­dik­tiv­ní údrž­by díky ko­nek­ti­vi­tě, a při­pra­vil pro zá­jem­ce ně­ko­lik in­for­mač­ních ma­te­ri­á­lů. Pre­dik­tiv­ní údrž­ba může být ne­smír­ně pří­nos­ná díky ko­nek­ti­vi­tě v rámci pří­stu­pu in­te­li­gent­ní to­vár­ny. Ale ne­spo­koj­te se jen s tímto tvr­ze­ním.

Celý článek...

Tags: Digitalizace podniků | Digitální továrna | MSV | Veletrhy Brno

DSC05362-digital factory 2021Spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 bude i v le­toš­ním roce sou­čás­tí Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu (4.–7. 10. 2022). Cílem pro­jek­tu je pre­zen­to­vat nej­no­věj­ší služ­by a pro­duk­ty v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce pod­ni­ků a před­sta­vit vý­ho­dy spo­je­né se za­vá­dě­ním těch­to ře­še­ní do vý­ro­by.

Celý článek...

Sandvik-ns221a-top-2212Spo­leč­nost San­dvik Co­ro­mant uved­la na trh mo­der­ni­zo­va­ný sor­ti­ment Co­ro­Drill 860, který zá­kaz­ní­kům na­bí­zí vyšší pro­duk­ti­vi­tu při vr­tá­ní oceli. Po­kro­či­lá -MP ge­o­me­t­rie na­bí­zí vy­so­ce vý­kon­né vr­tá­ní do ocelí ISO Pa a zá­ro­veň vý­raz­ně zvy­šu­je ži­vot­nost ná­stro­je. Vrták má nový stupeň vr­tá­ní s vy­lep­še­ným fy­zi­kál­ně na­pa­ře­ným ví­ce­vrs­t­vým po­vla­kem (PVD).

Celý článek...

Tags: CNC stroje | Hy­un­dai-Wia | Profika | Veletrhy

Ukazka veletrhu-2209V po­sled­ních dvou le­tech si­tu­a­ce ve světě ome­zi­la mož­nos­ti, jak mohou stro­jí­ren­ské firmy se­zná­mit kli­en­ty s no­vý­mi stro­ji a služ­ba­mi. Řada ve­letrhů byla buď zru­še­na, nebo se ko­na­la ve velmi ome­ze­né po­do­bě. Roz­voj in­ter­ne­tu i vir­tu­ál­ní re­a­li­ty na­bí­zí fir­mám od­liš­ný způ­sob, jak své ak­ti­vi­ty a te­ch­­no­lo­gie pre­zen­to­vat.

Celý článek...

Tags: CNC | Frézování | Profika | Soustružení | Stroje | výběr

Profika-IMG 4869-2208Pokud firma do­spě­je k roz­hod­nu­tí kou­pit ob­rá­bě­cí stroj, může si vy­brat ze ši­ro­ké na­bíd­ky do­má­cích i ově­ře­ných za­hra­nič­ních vý­rob­ců. Zá­sad­ní ovšem je, aby si zvo­li­la od­po­ví­da­jí­cí tech­no­lo­gii, která přes­ně splňuje po­ža­dav­ky vý­ro­by. Na co se při vý­bě­ru za­mě­řit a kde ne­u­dě­lat chybu, shr­nu­je spo­leč­nost Pro­fi­ka. Vět­ši­na ob­rá­bě­cích dílen dříve nebo poz­dě­ji musí in­ves­to­vat do ná­ku­pu CNC stro­je.

Celý článek...

Tags: 5OSÝ VELETRH | CAD/CAM | Strojírenství | Technologie | ZPV

Trade Media-5osy veletrh-2208Trade Media In­ter­nati­o­nal při­chá­zí s kon­cep­tem akce 5o­sý ve­letr­h, která po ně­ko­li­ka pan­de­mic­kých pře­šla­pech ote­vře své brány 29. až 31. břez­na 2022 v měs­teč­ku Mýto ne­da­le­ko Plzně. Cílem ve­letr­hu je na vý­stav­ní ploše i v do­pro­vod­ném od­bor­ném pro­gra­mu pro­vést ná­vštěv­ní­ka spe­ci­fic­kým pro­ce­sem tech­nic­ké pří­pra­vy vý­ro­by a sa­mot­né vý­ro­by v pěti osách.

Celý článek...

Tags: 2022 | CAD | IronCAD | Mechanical | Software | Strojní konstrukce

IronCAD-Custom dimensions-2207Tvůr­ci soft­wa­ru Iron­CAD z At­lan­ty v USA ofi­ci­ál­ně ozná­mi­li vy­dá­ní pro­du­ktu Iron­CAD Me­cha­ni­cal 2022, vý­kon­né­ho doplňku me­cha­nic­kých ná­stro­jů pro sadu Iron­CAD De­sign Colla­bo­rati­on Suite. Jako lídr v ob­las­ti CAD pro­duk­ti­vi­ty po­kra­ču­je Iron­CAD v pod­po­ře stroj­ních kon­struk­té­rů a zvy­šo­vá­ní je­jich pro­duk­ti­vi­ty na všech úrov­ních vy­dá­ním roz­ší­ře­ní Iron­CAD Me­cha­ni­cal 2022.

Celý článek...

Strana 1 z 43

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>