Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2022.1 | 3E Praha Engineering | CAD | CAM | NC Simul | SURFCAM

Surfcam 2022-1-2305Podle in­for­ma­ce na webu spo­leč­nos­ti 3E Praha En­gi­nee­ring je nyní do­stup­ná ke sta­že­ní pro uži­va­te­le s plat­ným ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem nová verze SURF­CAM 2022.1. Sou­čás­tí in­sta­lač­ní­ho ba­líč­ku je i CAD sys­tém De­signer a si­mu­lá­tor drah ná­stro­jů NC Simul Es­sen­tial. O no­vin­kách v této verzi se do­čte­te v tomto do­ku­men­tu. In­sta­lač­ní ba­lí­ček je možné stáh­nout po­u­ži­tím to­ho­to od­ka­zu.

Celý článek...

Tags: CAD | Festo | Konfigurátor | Pohony | příslušenství

The Festo 3D Design Tool-2303Na konci zjed­no­du­še­né­ho pro­ce­su ná­vr­hu kon­fi­gu­rá­to­ru je při­pra­ven ke sta­že­ní 3D CAD sou­bor se­sta­vy po­ho­nu. Festo na­dá­le umožňuje vý­rob­cům ori­gi­nál­ní­ho vy­ba­ve­ní (OEM) sni­žo­vat re­žij­ní ná­kla­dy na in­že­nýr­skou čin­nost a nákup a rych­le­ji uvá­dět stro­je na trh díky no­vé­mu on-line 3D CAD kon­fi­gu­rá­to­ru pro pne­u­ma­tic­ké po­ho­ny a sou­vi­se­jí­cí pří­slu­šen­ství, jako jsou šrou­be­ní, délky tru­bek a sen­zo­ry.

Celý článek...

Tags: CAM | Knihovny | Machine Maker | Roboty | SprutCAM | X Robot

SprutCAM online-library-2303V roce 2022 se počet mo­de­lů v on-line knihov­ně ro­bo­tů zvý­šil tři­krát. Soft­ware Sprut­CAM X Robot, vy­vi­nu­tý spo­leč­nos­tí Sprut­CAM Tech v Li­mas­so­lu na Kypru, po­sky­tu­je po­ho­dl­né a při­ro­ze­né pro­gra­mo­va­cí pro­stře­dí, které co nej­věr­ně­ji si­mu­lu­je in­ter­ak­ci mezi kon­struk­té­rem, ro­bo­tem, ná­stro­jem a vý­rob­kem.

Celý článek...

Tags: Bob­CAD-CAM | CAD | CAM | DataCAD | Obrábění | Rhinoceros | SolidWorks

BobCAD-CAM-2302Mo­du­lár­ní kon­struk­ce umožňuje in­di­vi­du­ál­ní kon­fi­gu­ra­ci CAM sys­té­mu a bez­kon­ku­renč­ní poměr ceny a vý­ko­nu. Pří­z­ni­vý roz­po­čet = nízká vstup­ní cena + strmá křiv­ka učení + žádné další ná­kla­dy. Od roku 1985 vy­ví­jí Bob­CAD-CAM snad­no po­u­ži­tel­ný, pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě do­stup­ný CAD-CAM soft­ware a po­sky­tu­je CNC pro­gra­mo­va­cí ře­še­ní pro fréz­ky, sou­stru­hy, fré­zo­va­cí stro­je, stro­je pro ře­zá­ní vod­ním pa­prskem, plaz­mou, la­se­rem a drá­tem.

Celý článek...

Tags: CAM | CNC | Konference | Limasol | Sprut­CAM Tech | Sprut­CAM X 17

SprutCAM konference-banner3-2251Sprut­CAM Tech, před­ní ev­rop­ský ne­zá­vis­lý vý­vo­jář soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pro CNC stro­je a prů­mys­lo­vé ro­bo­ty, svolá uži­va­te­le, pro­dej­ce a tech­no­lo­gic­ké part­ne­ry sys­té­mu Sprut­CAM X z ce­lé­ho světa na svou vůbec první kon­fe­ren­ci to­ho­to roz­sa­hu – Sprut­CAM X World. Kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní 12. až 15. červ­na 2023 v Li­mas­so­lu, hos­po­dář­ském, fi­nanč­ním, kul­tur­ním a tu­ris­tic­kém cen­t­ru Ky­per­ské re­pub­li­ky, kde má Sprut­CAM Tech své sídlo.

Celý článek...

Tags: CAD | CAD Schröer | Creo Piping | Izometrie | M4 ISO | M4 Plant | Potrubí | PTC

CAD Schroer M4 ISO-2245Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci a vý­ro­bě po­tru­bí. Ne­po­stra­da­tel­ný ná­stroj pro vý­ro­bu po­tru­bí. Ve stro­jí­ren­ství a pro­ces­ním in­že­nýr­ství stále exis­tu­je mnoho spo­leč­nos­tí, které při de­tail­ním zpra­co­vá­ní ná­vrhů po­tru­bí ručně vy­pra­co­vá­va­jí izo­me­t­ric­ké vý­kre­sy po­tru­bí.

Celý článek...

Tags: Automobilový průmysl | Inženýři | Skupina ZF | Strojírenství

Hannes 06 C-2244V Pol­sku a České re­pub­li­ce pro­bě­hl kva­li­ta­tiv­ní prů­zkum mezi in­že­ný­ry za­měst­na­ný­mi ve sku­pi­ně ZF, který zkou­mal svět je­jich pro­fes­ních hod­not, po­třeb a také je­jich vní­má­ní od­vět­ví a vizi jeho roz­vo­je. Prů­zkum s ná­zvem „In­že­ný­ři nové ge­ne­ra­ce a in­že­ný­ři v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu“ shr­nu­je hlav­ní po­stře­hy ze stu­die ZF, které doplňují ná­zo­ry HR i tech­no­lo­gic­kých ex­per­tů.

Celý článek...

Tags: AERO | Aerospace | L-159 | Letectví | T2X | Vodochody

Foto Aero Prototyp L-159 T2X ma za sebou zalet 3-2242Aero se sou­běž­ně s pod­po­rou a údrž­bou stá­va­jí­cích stro­jů L-159 vě­nu­je mo­der­ni­za­ci jeho schop­nos­tí, jejíž hlav­ním cílem je po­skyt­nout le­toun, který splní ná­roč­né pod­mín­ky bo­jo­vé­ho vý­cvi­ku pi­lo­tů pro le­tou­ny 5. ge­ne­ra­ce. Mi­nu­lý týden po čtyřech le­tech in­ten­ziv­ní práce vzlé­tl z le­tiš­tě ve Vodo­cho­dech pro­to­typ (de­mon­strá­tor) s ozna­če­ním L-159 T2X. Jde o le­toun, na kte­rém in­že­ný­ři zkou­ší nové avi­o­nic­ké sys­témy a klí­čo­vé kon­strukč­ní prvky.

Celý článek...

Tags: BIG KAISER | Sklíčidla | Strojírenství | Tepelné smršťování | Upí­na­če forem

BIG KAISER MoldChuck-2238Big Kai­ser před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší řadu přes­ných upí­na­čů nástrojů, které ne­vy­ža­du­jí po­u­ži­tí te­pel­né­ho smrš­ťo­vá­ní pro udr­že­ní po­lo­hy. To zna­me­ná, že sklí­či­dla jsou eko­lo­gič­těj­ší al­ter­na­ti­vou kon­ku­renč­ních vý­rob­ků, pro­to­že k upnu­tí ná­stro­jů není za­po­tře­bí ener­gie, a také se snad­ně­ji po­u­ží­va­jí. Není po­tře­ba další drahý stroj na smrš­ťo­vá­ní tep­lem, což šetří místo i pe­ní­ze.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Bec­kho­ff Au­to­mati­on | Bec­kho­ff Road­show | IPC | TwinCAT

Beckhoff roadshow-2234Spo­leč­nost Bec­kho­ff Au­to­mati­on zve zá­jem­ce na další roč­ník Bec­kho­ff Road­show. Jako každý rok před­sta­ví ak­tu­ál­ní hard­wa­ro­vé i soft­wa­ro­vé no­vin­ky ve svém port­fo­liu a mnoho dal­ších za­jí­ma­vos­tí. Na všech za­stáv­kách Road­show budou ces­to­vat trans­port­ní sys­témy Bec­kho­ff – XPla­nar: pla­nár­ní trans­port­ní sys­tém až se 6 stup­ni vol­nos­ti a XTS: li­ne­ár­ní trans­port­ní sys­tém s ši­ro­kou šká­lou mož­nos­tí ge­o­me­t­rie dráhy.

Celý článek...

Tags: ConSus ANT | EuroBLECH | Recyklace abraziva | Řezání vodním paprskem | Veletrhy

ConSus-ANT ARU-with-drying-2233Na ve­letr­hu Euro­BLECH 2022 (Han­no­ver, 25.–28. října, hala 12, stá­nek H85) před­sta­ví spo­leč­nost Con­Sus ANT mí­cha­cí jed­not­ku bru­si­va Con­Sus, která nyní umo­ž­ňu­je také kon­ti­nu­ál­ní pro­ces vodní abra­ziv­ní suspen­ze (WAS) v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu. Kromě toho spe­ci­a­lis­ta na sta­ci­o­nár­ní ře­zá­ní vod­ním pa­prskem před­sta­ví novou recyk­lač­ní jed­not­ku abra­zi­va ARU pro ener­ge­tic­ky účin­nou a eko­lo­gic­kou recyk­la­ci na­sa­ze­né­ho abra­zi­va.

Celý článek...

Tags: HIGH QA | Kvalita | Výroba | Webinar

High QA-webinar-2233Webi­nář spo­leč­nos­ti High QA na téma In­te­gra­ce kva­li­ty do vý­ro­by, který pro­bě­hl ve čtvr­tek 11. srpna, je nyní k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní. Po­dí­vej­te se na tento webi­nář na vy­žá­dá­ní a zjis­tě­te, jak in­te­gro­vat kva­li­tu do vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Na tomto webi­ná­ři uvi­dí­te au­to­ma­ti­za­ci kon­t­rol­ních listů v pro­ce­su, ze­fek­tiv­ně­ní sběru dat v dílně, oka­mži­tou ana­lý­zu a vy­ka­zo­vá­ní dat, za­čle­ně­ní dat z dílny do sys­té­mu AS9102 FAIR (zprá­va o první dílčí kon­t­ro­le) a to, jak zís­kat data z dílny v re­ál­ném čase.

Celý článek...

Tags: CNC | FACTORY 4.0 | Hyundai Wia | KF-II | Obráběcí stroje | Profika

Profika-KF5600II-2230Spo­leč­nost Pro­fi­ka, vý­hrad­ní de­a­ler CNC stro­jů Hy­un­dai Wia pro tu­zem­ský trh, do­vez­la do Česka nej­no­věj­ší řadu ob­rá­bě­cích cen­ter od této ji­ho­ko­rej­ské znač­ky. Ver­ti­kál­ní cen­t­ra jsou ur­če­na k přes­né­mu a tu­hé­mu ob­rá­bě­ní. Sa­mo­zřej­mos­tí je mož­nost im­ple­men­ta­ce do mo­der­ních sítí FAC­TO­RY 4.0, které do­vo­lu­jí ne­pře­tr­ži­tou kon­t­ro­lu kva­li­ty, pro­ce­su i eko­no­mi­ky vý­ro­by.

Celý článek...

Strana 1 z 45

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>