Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Brno | Nádraží | Schválený záměr projektu | Správa železnic | Železnice

Brno1-2425Cen­t­rál­ní ko­mi­se Mi­nis­ter­stva do­pra­vy schvá­li­la záměr pro­jek­tu pro pře­stav­bu že­lez­nič­ní­ho uzlu Brno. Jde o zcela zá­sad­ní mil­ník v pří­pra­vě mo­der­ni­za­ce ce­lé­ho tam­ní­ho uzlu a také vý­stav­by no­vé­ho hlav­ní­ho ná­dra­ží v ji­ho­mo­rav­ské me­t­ro­po­li. Sa­mot­né sta­veb­ní práce se před­po­klá­da­jí v le­tech 2028 až 2035. Pře­stav­ba že­lez­nič­ní­ho uzlu Brno je jed­ním z pri­o­rit­ních pro­jek­tů nejen České re­pub­li­ky, ale i EU.

Celý článek...

Tags: PermitFlow | Pracovní postupy | Předpisy | Spolupráce | Stavebnictví | TraceAir

TraceAir-Jak to funguje-2425TraceAir, po­sky­to­va­tel soft­wa­ru pro sprá­vu sta­ve­nišť pro sta­vi­te­le domů a de­ve­lo­pe­ry, ozná­mil stra­te­gic­ké part­ner­ství s Per­mit­Flow, po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro po­dá­vá­ní žá­dos­tí o sta­veb­ní po­vo­le­ní a je­jich sprá­vu pro sta­vi­te­le a vlast­ní­ky. Tato spo­lu­prá­ce změní od­vět­ví vý­stav­by domů a obyt­ných budov tím, že ze­fek­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py a zjed­no­du­ší pro­ces na­vi­ga­ce v před­pi­sech.

Celý článek...

Tags: AEC | Architect 2024 | Architizer A+Product Awards | BIM | Software | Vectorworks

Vectorvorks architect-product-2424Vec­tor­works, ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní a BIM, ozna­mu­je, že Vec­torworks Ar­chi­tect 2024 byl v le­toš­ním roč­ní­ku sou­tě­že Ar­chi­ti­zer A+Pro­duct Awards vy­hlá­šen ví­tě­zem ka­te­go­rie Po­pu­lar Cho­ice v ka­te­go­rii Best in Tech­no­lo­gy for Ar­chi­tectu­re Soft­ware. Tato nová ka­te­go­rie oce­ňuje soft­ware a apli­ka­ce, které umo­ž­ňují ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům a dal­ším pra­cov­ní­kům v oboru AEC/O ma­xi­ma­li­zo­vat je­jich kre­a­ti­vi­tu, efek­tiv­ně­ji vy­ko­ná­vat své ře­mes­lo a efek­tiv­ně řídit své pod­ni­ká­ní.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Cla­ri­ty 2025 | IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies | Rand World­wi­de | Revit | Software

clarity-image2-2422IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Rand World­wi­de, uved­la na trh nej­no­věj­ší verzi Cla­ri­ty, ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci úloh a ana­lý­zu pro pro­duk­ty Au­to­de­sk Revit a BIM 360. Mezi no­vin­ky ve verzi IMA­GI­NiT Cla­ri­ty 2025 patří in­te­gra­ce s Oracle Aco­nex, roz­ší­ře­ná funk­č­nost s ře­še­ním chyb v Au­to­de­sk Re­vi­tu a vy­lep­še­ní mo­du­lu Cla­ri­ty pro pro­gra­mo­vá­ní pro­sto­ru.

Celý článek...

Tags: FEL ČVUT | Open House Praha | Rozšířená realita | Santiniho kaple | Virtuální realita

Kaple Boziho hrobu v Praze-2420Fa­kul­ta elek­tro­tech­nic­ká ČVUT, v je­jímž are­á­lu se ba­rok­ní stav­ba na­chá­zí, je po­pr­vé před­sta­ví v so­bo­tu 18. květ­na 2024 během fes­ti­va­lu Open House Praha. Dílo Jana Bla­že­je San­ti­ni­ho Ai­che­la zpří­stup­ně­né pro všech­ny smys­ly – i tak lze chá­pat účel mo­bil­ní apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí roz­ší­ře­nou re­a­li­tu, nové webo­vé strán­ky s mož­nos­tí pro­hlí­že­ní 3D mo­de­lu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě a hap­tic­ký model pro ne­vi­do­mé.

Celý článek...

Tags: 3D vizualizace | Forum | Stavebnictví | Trendy | Wie­ner­ber­ger | WOW

Wienerberger forum 2024-2420Ne­nech­te si ujít první Wie­ner­ber­ger fórum roku 2024, které se bude konat 16. květ­na od 9 do 12 hodin ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru WOW (World of Wie­ner­ber­ger). Před­náš­ky ex­per­tů z ob­las­ti sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ry budou již třetí rok obo­ha­ce­ny o vir­tu­ál­ní vi­zu­a­li­za­ce. Zá­jem­ce z řad od­bor­ní­ků i laiků čeká na­bi­tý pro­gram. Před­náš­ky se budou týkat kon­krét­ních pro­duk­tů a je­jich be­ne­fi­tů, při­čemž ne­bu­dou chy­bět ani no­vin­ky a tren­dy z port­fo­lia Wie­ner­ber­geru.

Celý článek...

Tags: Adam Heres Vostárek | Digitalizace | PlanRadar | Stavební zákon | Stavebnictví

PlanRadar Construction 01-2419České sta­veb­nic­tví po­tře­bo­va­lo nový sta­veb­ní zákon jako sůl. Ten má po le­tech pří­prav vejít do praxe po­čí­na­je 1. čer­ven­cem. Celý sys­tém če­ka­jí velké změny včet­ně pře­cho­du na di­gi­tál­ní zpra­co­vá­vá­ní do­ku­men­tů. Cílem je zjed­no­du­šit a urych­lit celý pro­ces po­vo­lo­vá­ní sta­veb. K tomu při­spě­je mimo jiné to, že místo dvou ří­ze­ní (územ­ní­ho a sta­veb­ní­ho) půjde pouze o jedno spo­leč­né ří­ze­ní o po­vo­le­ní zá­mě­ru a řadu ra­zí­tek za­jis­tí za ža­da­te­le přímo sta­veb­ní úřad.

Celý článek...

Tags: PlanHub | SaaS | Soukromé plánovací místnosti | Správa nabídek | Stavebnictví

PlanHub-2417Ame­ric­ký Pla­nHub, před­ní clou­do­vá soft­wa­ro­vá plat­for­ma pro pří­pra­vu sta­veb (SaaS), ozná­mil za­ve­de­ní nové a vy­lep­še­né sou­kro­mé plá­no­va­cí míst­nos­ti. Nový a vy­lep­še­ný sou­kro­mý pla­nro­om Pla­nHu­bu, který vy­chá­zí z již tak roz­sáh­lé na­bíd­ky ná­stro­jů to­ho­to kom­plex­ní­ho ře­še­ní, po­má­há ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům vy­tvá­řet sítě, najít kva­li­fi­ko­va­něj­ší sub­do­da­va­te­le pro své pro­jek­ty a zjed­no­du­šit sprá­vu na­bí­dek jako nikdy před­tím.

Celý článek...

Tags: Allplan | Architektura | BIM | Cloudová řešení | Stavebnictví | Verze 2024-1 | Vylepšené nástroje

Allplan 2024-1-2417ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, před­sta­vil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci All­plan 2024, která zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a ino­vu­je pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu až po vý­stav­bu. Ak­tu­li­za­ce All­plan 2024-1 při­ná­ší roz­ší­ře­né ná­stro­je pro efek­tiv­něj­ší plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ci sta­veb. Nové clou­do­vé pro­ce­sy a vy­lep­še­né BIM funk­ce pod­po­ru­jí udr­ži­tel­něj­ší pro­jek­to­vá­ní a rych­lej­ší re­a­li­za­ci pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: Bezpečnost | BIM | Dokumentace | PlanRadar | QR kódy | Stavebnictví

QR-Codes-in-construction-2414QR kódy za­ží­va­jí v sou­čas­né době boom. Na­jde­te je prak­tic­ky všude: na in­for­mač­ních pla­ká­tech, re­klam­ních le­tá­cích i vstu­pen­kách na kul­tur­ní akce. Řada re­stau­ra­cí je navíc za­ča­la během pan­de­mie co­vi­du-19 umis­ťo­vat na stoly pro bez­do­ty­ko­vé menu a plat­by. Kdo zná po­u­ží­vá­ní QR kódů z praxe, ten ví, jak rych­lé je ske­no­vá­ní a na­čí­tá­ní in­for­ma­cí z nich. Právě díky tomu se roz­ší­ři­ly od zá­kaz­ní­ků až do prů­mys­lo­vých od­vět­ví, sta­veb­nic­tví ne­vy­jí­ma­je.

Celý článek...

Tags: European Robotics Forum | Robotika | Stavebnictví | Wi­e­ner­ber­ger | WLTR | Zdění

WBG zdici robot-2413O ro­bo­tic­kém zdění už se mluví i v me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku. Zdicí robot od Wi­e­ner­ber­ge­ru, nově po­jme­no­va­ný WLTR, zís­kal uzná­ní během Ev­rop­ské­ho fóra ro­bo­ti­ky (ERF). Od­ne­sl si druhé místo v sou­tě­ži eu­Ro­bo­tics Tech­no­lo­gy Tran­s­fer za svůj pří­nos a uplat­ně­ní tech­no­lo­gií mezi aka­de­mic­kou a prů­mys­lo­vou sfé­rou. Wi­e­ner­ber­ger má s WL­TRem velké plány. Již letos na stav­by při­bu­dou další ro­bo­ti z první sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Engineer 24 | Nemetschek | Scia | Statické výpočty

SCIA Engineer 24 combines power with speed-2412SCIA, před­ní hráč na ev­rop­ském trhu se soft­warem pro sta­tic­ké vý­po­čty a člen glo­bál­ně ope­ru­jí­cí sku­pi­ny Ne­met­s­chek, před­sta­vu­je SCIA En­gi­neer 24 – vý­znam­ný mil­ník na poli vý­po­čto­vých pro­gra­mů. Srd­cem mise firmy SCIA je zá­va­zek uspo­ko­jo­vat po­tře­by zá­kaz­ní­ků. Tento zá­va­zek je hna­cím mo­to­rem ne­u­stá­lé­ho zdo­ko­na­lo­vá­ní SCIA soft­waru. Nový SCIA En­gi­neer 24 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, které zjed­no­du­šu­jí pra­cov­ní po­stu­py a po­sou­va­jí pro­duk­ti­vi­tu na vyšší úroveň.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Automation | Cloud Connector | Construction Cloud | Ideate Software

ideate cloud connector-2411Ide­a­te Soft­ware, part­ner Au­to­de­s­ku v ob­las­ti AEC a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozna­mu­je, že Ide­a­te Au­to­mati­on je nyní in­te­gro­vá­na s Au­to­de­sk Con­structi­on Clou­dem, port­fo­li­em soft­wa­ru a slu­žeb, které kom­bi­nu­je po­kro­či­lé tech­no­lo­gie, síť sta­vi­te­lů a pre­dik­tiv­ní po­znatky pro sta­veb­ní týmy. Díky no­vé­mu bez­plat­né­mu ko­nek­to­ru Ide­a­te Cloud Con­nec­tor se nyní mohou pro­jek­to­vé týmy bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­vat s mo­de­ly Revit spra­vo­va­ný­mi v apli­ka­cích Au­to­de­sk Build, Au­to­de­sk Docs nebo BIM 360.

Celý článek...

Strana 1 z 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>