Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Dlubal | Klietsch | RFEM 5 | SolidSteel | SolidWorks | Statika | Strukturální analýza | Videa

YouTube-Preview RFEM-2135V sou­čas­nos­ti je k dis­po­zi­ci druhá část série videí in­že­nýr­ské ko­mu­ni­ty Kli­et­sch o struk­tu­rál­ní ana­lý­ze za po­u­ži­tí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric v kom­bi­na­ci se So­lid­works a ex­ter­ním soft­warem. Ten­to­krát je kon­struk­ce ex­por­to­vá­na jako sou­bor SDNF a poté vy­po­čí­tá­na pro různé stavy za­tí­že­ní po­mo­cí ex­ter­ní­ho soft­wa­ru RFEM 5 spo­leč­nos­ti Dlu­bal.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Graitec | Konstrukce | Letní akademie | Vzdělávání

Graitec letni akademie-2134Spo­leč­nost Grai­tec v let­ním ob­do­bí ne­za­há­lí a při­pra­vi­la cyk­lus on-line před­ná­šek za­čí­na­jí­cích již v pon­dě­lí 23. srpna, které po­skyt­nou ob­rov­skou dávku prak­tic­kých zna­los­tí v ob­las­ti sta­ti­ky a pro­jek­to­vá­ní. Zjis­tě­te, jak své zna­los­ti z pro­jek­to­vá­ní mů­že­te snad­no a jed­no­du­še pro­mě­nit v pra­k­tic­ké vy­u­ži­tí soft­wa­ru Grai­tecAu­to­de­sk. Týden bez­plat­ných on-line před­ná­šek je za­mě­řen na návrh oce­lo­vých a že­le­zo­be­to­no­vých kon­struk­cí a ná­sled­né vy­tvo­ře­ní po­třeb­né do­ku­men­ta­ce.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | BIM | CEGRA | Novinky | Verze 25

AC25-2134Nej­no­věj­ší verzi Ar­chi­ca­du, pět­a­dva­cít­ku, od­ha­lil Gra­phi­soft už 7. čer­ven­ce. Uve­de­ní lo­ka­li­zo­va­né verze pro­gra­mu je v Česku plá­no­vá­no na 15. září. Už více než rok platí, že Ar­chi­cad je vy­lep­šo­ván kon­ti­nu­ál­ně, úpra­vy a vy­lep­še­ní při­ná­še­jí prů­běž­ně vy­dá­va­né ak­tu­a­li­za­ce. Nicmé­ně jed­no­roč­ní mil­ní­ky ve formě up­gra­dů zna­me­na­jí­cích změnu v názvu pro­gra­mu zů­stá­va­jí. Nej­no­věj­ším je Ar­chi­cad 25. Pře­hled no­vi­nek na­jde­te zde.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | PlanRadar | Řízení závad | Stavebnictví

PlanRadar-snagging1-2133Te­le­fo­ny se uká­za­ly jako prak­tic­ký ná­stroj v osob­ním ži­vo­tě, proč by pra­cov­ní­ci na stav­bách ne­moh­li po­u­ží­vat apli­ka­ce pro sta­veb­nic­tví? Nej­vět­ší oba­vou u sta­veb­ních pro­jek­tů je pře­kro­če­ní ná­kla­dů. Vět­ši­na pro­jek­tů má jen malé zis­ko­vé marže, takže ja­ké­ko­li ne­če­ka­né vý­da­je navíc mohou být pro­blém. U kaž­dé­ho sta­veb­ní­ho pro­jek­tu bývá ve hře ně­ko­lik vzá­jem­ně pro­po­je­ných fak­to­rů, které mohou vést k ne­če­ka­ným vý­da­jům.

Celý článek...

Tags: Green Way | Stavebnictví | STP | Sympozium | TZB

sympozium gw-2133Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí zve na 12. roč­ník se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov. Úče­lem to­ho­to tra­dič­ní­ho se­tká­ní je vy­tvo­řit ne­for­mál­ní pro­stře­dí s mož­nos­tí zís­ká­ní nejen od­bor­ných in­for­ma­cí, ale i spo­le­čen­ských kon­tak­tů pro spo­lu­prá­ci v této vý­znam­né ob­las­ti.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM DAY 2021 | Clarion | CzBIM | Konference | Stavebnictví

BIM DAY 2021-2133Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve účast­ní­ky na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY. Kon­fe­ren­ce se koná 12. – 13. října 2021 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Praha. Kon­fe­ren­ce BIM DAY jsou klí­čo­vým mís­tem pro se­tká­vá­ní zá­jem­ců a od­bor­ní­ků vě­nu­jí­cích se nejen té­ma­tům di­gi­ta­li­za­ce, BIM a sta­veb­nic­tví u nás již od roku 2011. Nad­chá­ze­jí­cí roč­ník, ten­to­krát dvou­den­ní, bude ma­xi­mál­ně prak­tic­ký.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | Konference | Stavebnictví

BIM Kyticka zakladni tvar-2132Již tra­dič­ním ohléd­nu­tím za po­stu­pem di­gi­ta­li­za­ce čes­ké­ho sta­veb­nic­tví, ale i mož­nos­tí na­čer­pat nové zna­los­ti a dobré zku­še­nos­ti pro její po­kra­čo­vá­ní, je od­bor­ná kon­fe­ren­ce BIM ve sta­veb­nic­tví 2021. Hlav­ním or­ga­ni­zá­to­rem le­toš­ní­ho, již sed­mé­ho, roč­ní­ku je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství ve spo­lu­prá­ci s mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR (MPO) spo­leč­ně s od­bo­rem Kon­cep­ce BIM Čes­ké agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a dal­ší­mi in­sti­tu­ce­mi.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Firmy | HL PRODUCTION | Počítače | Práce

Stavebnictvi-Autodesk---2131Více než po­lo­vi­na pro­jekč­ních spo­leč­nos­tí v České re­pub­li­ce vy­u­ží­vá při práci na svých pro­jek­tech pro­ces BIM a další téměř pě­ti­na jej plá­nu­je brzy im­ple­men­to­vat. Jaké typy firem drží krok s di­gi­ta­li­za­cí a jaké se s tech­no­lo­gi­e­mi bu­douc­nos­ti te­pr­ve se­zna­mu­jí? Jaký vliv má na mo­der­ni­za­ci te­ri­to­ri­ál­ní pů­sob­nost spo­leč­nos­tí a jak české pro­jekč­ní firmy vidí svoji bu­douc­nost na trhu?

Celý článek...

Tags: Allplan | Build the Future | Global Summit | Konference | on-line

Allplan Global Summit-2131Ve dnech 20. až 21. října 2021 po­řá­dá All­plan svou první vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci s ná­zvem „Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit“. Od­bor­ní­ci z oboru se po­dě­lí o své po­znatky o nej­no­věj­ších tren­dech a o tom, kam smě­řu­je AEC. Účast­ní­ci se do­zvě­dí, co lze v rámci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce oče­ká­vat, a pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů zá­kaz­ní­ků z ce­lé­ho světa zís­ka­jí pře­hled o osvěd­če­ných po­stu­pech.

Celý článek...

Tags: GEDO | GX50 | koleje | Laserové skenování | Liniové stavby | Měření | Trimble | Železnice

Scanner Gedo-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la fle­xi­bil­ní ki­ne­ma­tic­ký la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble GEDO GX50, na­vr­že­ný pro pro­voz se sys­témy mě­ře­ní ko­le­jí Trim­ble GEDO pro ana­lý­zu vůlí a sběr dat o dráze, což dále roz­ši­řu­je port­fo­lio mo­du­lár­ních ře­še­ní sle­do­vá­ní tratí a ske­no­vá­ní. Trim­ble GEDO GX50 je vy­ba­ven no­vý­mi pro­fi­lo­va­cí­mi la­se­ry na­vr­že­ný­mi spo­leč­nos­tí Trim­ble pro vy­so­ce přes­ný sběr dat.

Celý článek...

Tags: BIM | Digitalizace | PlanRadar | Stavebnictví

planmanagement1-2128Pan­de­mie covid-19 za­sáh­la české sta­veb­nic­tví s ne­bý­va­lou ra­zan­cí. Tento seg­ment prů­mys­lu trpěl v České re­pub­li­ce již před krizí svými spe­ci­fic­ký­mi pro­blémy. Ex­trém­ně dlou­hé sta­veb­ní ří­ze­ní, li­mi­ty na nové vý­stav­by v cen­t­rech vět­ších měst nebo ome­ze­né ka­pa­ci­ty lid­ských zdro­jů způ­so­bi­ly, že rych­lost čes­ké­ho sta­veb­nic­tví se zpo­ma­li­la, za­tím­co ná­kla­dy se vý­raz­ně na­vý­ši­ly. V me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku se čím dál tím čas­tě­ji ho­vo­ři­lo o po­tře­bě masiv­něj­ší di­gi­ta­li­za­ce oboru a pře­cho­du na Sta­veb­nic­tví 4.0.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | BIM | PlanRadar | Stavebnictví

3D sken stavbyLa­se­ry se po­u­ží­va­jí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích již mnoho let, je­jich po­čát­ky sa­ha­jí až do 60. let 20. sto­le­tí. Je­jich cesta do sta­veb­nic­tví, stej­ně jako u ji­ných mo­der­ních tech­no­lo­gií, však tr­va­la déle. Pro­jek­tan­ti a ar­chi­tek­ti se s touto tech­no­lo­gií se­zná­mi­li až v 90. le­tech, ale ani dnes není zda­le­ka běžně roz­ší­ře­ná. Díky přes­nos­ti a efek­ti­vi­tě však po­ptáv­ka po ní po­stup­ně roste.

Celý článek...

Tags: Memorandum | Národní centrum | Průmysl 4.0 | Spolupráce | Stavebnictví 4.0 | Technologie

Stavebnictvi 4 0-2125V rámci Ná­rod­ní­ho cen­t­ra „Prů­my­sl 4.0“ byla za­lo­že­na plat­for­ma „Sta­veb­nic­tví 4.0“, jejíž am­bi­cí je spo­jit vý­znam­ná vý­zkum­ná pra­co­viš­tě, zejmé­na na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách, s pro­gre­siv­ní­mi sta­veb­ní­mi fir­ma­mi a na­bíd­nout pro­stor pro vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci. Bude se tak dít nejen v pro­sto­rách Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT v Praze a v cen­t­ru Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství v Praze, ale také na dal­ších pra­co­viš­tích, zejmé­na na VUT v Brně a VŠB-TU v Os­t­ra­vě.

Celý článek...

Strana 1 z 16

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>