Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | DELTA Group | Slovensko | Stavebnictví | Virtuální realita

Delta Group-BIM Foto-Michael-Kammeter-2204Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) je ztě­les­ně­ní toho, o čem ar­chi­tek­ti, in­ves­to­ři a fa­ci­li­ty ma­na­že­ři doteď spíš jen plaše snili. Re­vo­lu­ce v pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bě a sprá­vě budov – to je BIM. Lo­gic­ky uspo­řá­da­ná a uži­va­tel­sky pře­hled­ná di­gi­ta­li­zo­va­ná po­do­ba pro­jek­tů. BIM při­ná­ší ob­rov­skou při­da­nou hod­no­tu zejmé­na pro de­ve­lo­pe­ry.

Celý článek...

Tags: IdaeSense | KM Robotics | Robot | Wienerberger | Zdění

Demonstrator strojniho zdeni-01-2203Ino­vač­ní stu­dio Ide­a­Sen­se se po­dí­lí na úspěš­ném po­kra­čo­vá­ní pro­jek­tu zdí­cí­ho ro­bo­ta KM Ro­bo­tics. Pro­jekt je od roku 2018 veden ve spo­lu­prá­ci s nej­vět­ším svě­to­vým vý­rob­cem sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů a ře­še­ní, fir­mou Wi­e­ner­ber­ger. Spo­lu­prá­ce po­kra­ču­je po­dá­ním pa­ten­tu na Robot Ready – tzv. ro­bo­tic­kou cihlu vhod­nou pro po­tře­by ro­bo­ta, a pod­pi­sem smlou­vy tý­ka­jí­cí se bu­dou­cí úzké spo­lu­prá­ce. Spo­leč­nos­ti od­ha­du­jí za­há­je­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by zdí­cích ro­bo­tů na konec roku 2023.

Celý článek...

Tags: BIM | Laserové skenování | SaaS | So­lid­Spa­c3 | Spac3 | Stavebnictví

Solidspac3-hero-image-2148Spo­leč­nost So­lid­Spa­c3 před­sta­vi­la Spac3, SaaS ře­še­ní pro ana­lý­zu a re­por­ting QA/QC pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví. Spa­c3 po­rov­ná­vá 2D nebo 3D kon­strukč­ní mo­de­ly s la­se­ro­vý­mi skeny sta­ve­niš­tě a iden­ti­fi­ku­je kon­strukč­ní chyby a pro­b­lé­my, jakmi­le k nim dojde. Slo­ži­té pro­jek­ty, ří­ze­ní více pro­fe­sí a na­pja­té har­mo­no­gra­my často vedou ke zby­teč­né­mu pře­kro­če­ní ná­kla­dů, zpož­dě­ní har­mo­no­gra­mu a re­kla­ma­cím.

Celý článek...

Tags: Architektura | Design | Lumion | Stavebnictví | Verze 12 | Vizualizace

Lumion 12-2147Krás­né vi­zu­a­li­za­ce, ob­ráz­ky, videa a vir­tu­ál­ní re­a­li­ta jsou nyní do­stup­né pro kaž­dé­ho ar­chi­tek­ta. Lu­mi­on 12 při­ná­ší ně­ko­li­ka­setná­sob­nou rych­lost ren­de­ru opro­ti kla­sic­kým ře­še­ním vy­u­ží­va­jí­cích vý­po­čty pro­ce­so­ro­vé­ho typu (CPU i GPU). Vy­ren­dro­vat sní­mek trvá pár vte­řin. I na prů­měr­ném her­ním PC vi­dí­te téměř ho­to­vý vý­stup ak­tu­a­li­zo­va­ný ně­ko­li­krát za vte­ři­nu.

Celý článek...

Tags: Jeřáby | Lešení | Nástroje | Stavebnictví | Tekla Structures

Tekla Warehouse-2142Tekla v zá­klad­ní in­sta­la­ci ob­sa­hu­je spous­tu ná­stro­jů a funk­cí, které jsou po­třeb­né pro tvor­bu kon­strukč­ní­ho mo­de­lu ne­zá­vis­le na ma­te­ri­á­lu. Uži­va­te­lé však mají mož­nost vy­u­ží­vat i dal­ších ná­stro­jů a apli­ka­cí, které jsou do­stup­né na Tekla Ware­hou­se. Ná­sle­du­jí­cí řádky před­sta­ví nej­za­jí­ma­věj­ší ná­stro­je, které mů­že­te na por­tá­lu Tekla Ware­hou­se najít.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM Koncepce | Čas | Robotizace | Stavebnictví

BIM NKU-4a6-2141Podíl ma­nu­ál­ní lid­ské práce na stav­bě bude do bu­douc­na kle­sat a množ­ství fy­zic­ky ná­roč­ných prací pře­vez­mou ro­bo­tic­ké stro­je. Dů­le­ži­tou roli v tomto tren­du hraje me­to­da BIM, pře­de­vším di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS), který za­hr­nu­je gra­fic­ké a ne­gra­fic­ké in­for­ma­ce o stav­bě. BIM tak ne­slou­ží jen ke sprá­vě in­for­ma­cí o stav­bě, ale ote­ví­rá také cestu k její ro­bo­ti­za­ci. In­for­ma­ce z DiMS se totiž dají po­u­žít pro ří­ze­ní au­to­ma­tic­kých nebo po­lo­au­to­ma­tic­kých sta­veb­ních stro­jů.

Celý článek...

Tags: 3D BIM | All­plan Bridge 2022 | Ge­o­me­t­rie | Ko-Biro | Mosty | Nosníky | Prefabrikáty

Allplan Bridge 2022-2140Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la 8. října uve­de­ní ře­še­ní All­plan Bridge 2022. All­plan Bridge je první BIM soft­ware na světě, který umožňuje most­ním in­že­ný­rům pra­co­vat od vy­tvo­ře­ní pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu až po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a de­tai­lů po­mo­cí je­di­né­ho ře­še­ní. Nová verze za­vá­dí nový pří­stup k mo­de­lo­vá­ní, který umožňuje snad­no a rych­le vy­tvá­řet přes­nou ge­o­me­t­rii mostů z pre­fab­ri­ko­va­ných nos­ní­ků.

Celý článek...

Tags: Canon | Colorado 1650 | Design | Grafika | Interiéry | Tapety | velkoformátový tisk

Canon-tapeta-2138Dům ve Skal­sku ve střed­ních Če­chách dělá čest názvu obce, kde se na­chá­zí – všude zde na­ra­zí­te na kámen. In­te­ri­ér nově zdobí také uni­kát­ní vel­ko­for­má­to­vá ta­pe­ta, kte­rou si ma­ji­tel­ka domu de­sig­nér­ka Petra Bec­ke­ro­vá ne­cha­la vy­tvo­řit na míru. Má ji na svě­do­mí ma­líř­ka Lucie Cro­cro a spo­leč­nost Canon, která zde vy­u­ži­la svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii. Ta­pe­ta, jejíž před­lo­hou byl obraz na­zva­ný Leda, se na­chá­zí ve vstup­ním obyt­ném pro­sto­ru. Ten slou­ží jako hlav­ní spo­le­čen­ská část domu ur­če­ná pro se­tká­vá­ní s přá­te­li.

Celý článek...

Tags: Konference | Mosty | Sekurkon | Stavebnictví | Sympozium

Mosty 2021-2138Udá­lost s dlou­ho­le­tou tra­di­cí (letos již 26. roč­ník) se bude již tra­dič­ně vě­no­vat mos­tům v České re­pub­li­ce i za­hra­ni­čí. Se­t­ka­jí se a dis­ku­to­vat budou od­bor­ní­ci z řad stát­ní sprá­vy, aka­de­mic­ké obce, od­bor­né ve­řej­nos­ti i ko­merč­ní­ho sek­to­ru. Té­ma­ty budou re­a­li­zo­va­né stav­by z po­hle­du jed­not­li­vých účast­ní­ků vý­stav­by, ino­va­ce a po­znatky z vědy a vý­zku­mu v oboru, fi­nan­co­vá­ní pří­pra­vy a re­a­li­za­ce v nad­chá­ze­jí­cím ob­do­bí.

Celý článek...

Tags: 2022 | BIM | Certifikace | IFC4 | MagiCAD | MEP | Stavebnictví

MagiCAD cetifikat IFC4-2137Ma­gi­CAD Group zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci IFC4 MEP Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge (pro vý­mě­nu re­fe­ren­cí) pro svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal, Plum­bing) – Ma­gi­CAD for Revit. Díky tomu je Ma­gi­CAD glo­bál­ně prv­ním soft­warem pro návrh MEP s IFC4 cer­ti­fi­ká­tem. IFC4 je nej­no­věj­ší vy­dá­ní In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), ote­vře­né­ho a ne­ut­rál­ní­ho stan­dar­du pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM), vy­vi­nu­té­ho me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­cí bu­il­dingSMART.

Celý článek...

Tags: Dlubal | Klietsch | RFEM 5 | SolidSteel | SolidWorks | Statika | Strukturální analýza | Videa

YouTube-Preview RFEM-2135V sou­čas­nos­ti je k dis­po­zi­ci druhá část série videí in­že­nýr­ské ko­mu­ni­ty Kli­et­sch o struk­tu­rál­ní ana­lý­ze za po­u­ži­tí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric v kom­bi­na­ci se So­lid­works a ex­ter­ním soft­warem. Ten­to­krát je kon­struk­ce ex­por­to­vá­na jako sou­bor SDNF a poté vy­po­čí­tá­na pro různé stavy za­tí­že­ní po­mo­cí ex­ter­ní­ho soft­wa­ru RFEM 5 spo­leč­nos­ti Dlu­bal.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Graitec | Konstrukce | Letní akademie | Vzdělávání

Graitec letni akademie-2134Spo­leč­nost Grai­tec v let­ním ob­do­bí ne­za­há­lí a při­pra­vi­la cyk­lus on-line před­ná­šek za­čí­na­jí­cích již v pon­dě­lí 23. srpna, které po­skyt­nou ob­rov­skou dávku prak­tic­kých zna­los­tí v ob­las­ti sta­ti­ky a pro­jek­to­vá­ní. Zjis­tě­te, jak své zna­los­ti z pro­jek­to­vá­ní mů­že­te snad­no a jed­no­du­še pro­mě­nit v pra­k­tic­ké vy­u­ži­tí soft­wa­ru Grai­tecAu­to­de­sk. Týden bez­plat­ných on-line před­ná­šek je za­mě­řen na návrh oce­lo­vých a že­le­zo­be­to­no­vých kon­struk­cí a ná­sled­né vy­tvo­ře­ní po­třeb­né do­ku­men­ta­ce.

Celý článek...

Tags: ArchiCAD | BIM | CEGRA | Novinky | Verze 25

AC25-2134Nej­no­věj­ší verzi Ar­chi­ca­du, pět­a­dva­cít­ku, od­ha­lil Gra­phi­soft už 7. čer­ven­ce. Uve­de­ní lo­ka­li­zo­va­né verze pro­gra­mu je v Česku plá­no­vá­no na 15. září. Už více než rok platí, že Ar­chi­cad je vy­lep­šo­ván kon­ti­nu­ál­ně, úpra­vy a vy­lep­še­ní při­ná­še­jí prů­běž­ně vy­dá­va­né ak­tu­a­li­za­ce. Nicmé­ně jed­no­roč­ní mil­ní­ky ve formě up­gra­dů zna­me­na­jí­cích změnu v názvu pro­gra­mu zů­stá­va­jí. Nej­no­věj­ším je Ar­chi­cad 25. Pře­hled no­vi­nek na­jde­te zde.

Celý článek...

Strana 1 z 17

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>