Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ČVUT | FIRSTLIFE | Projekt | Schneider Electric | Solar Decathlon | Udržitelnost

Schneider Electric pocatecni podoba projektu Wuppertal-2225Schne­i­der Elect­ric je part­ne­rem pro­jek­tu Firstlife, za kte­rým stojí stu­den­ti z Čes­ké­ho vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho. V krát­kém ča­so­vém úseku mají za úkol se­sta­vit ino­va­tiv­ní bu­do­vu, která bude zá­ro­veň udr­ži­tel­ná. Vý­sled­ný pro­jekt je na­vr­žen jako ná­stav­ba na stu­dent­ské ko­le­je Na Vě­tr­ní­ku. Cvič­ná kon­struk­ce byla se­stro­je­na v Buštěhra­du u Prahy v uni­ver­zit­ním cen­t­ru ČVUT.

Celý článek...

Tags: Allplan | Allplan 2022 | BIM | buildingSMART | IFC4 | openBIM

Allplan Open BIM-2223ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných ote­vře­ných da­to­vých for­má­tů, které umo­ž­ňu­jí růz­ným part­ne­rům účast­nit se sta­veb­ních pro­jek­tů bez ohle­du na po­u­ží­va­ný soft­ware. Toho je do­sa­že­no pro­střed­nic­tvím IFC, ote­vře­né­ho stan­dard­ní­ho for­má­tu pro vý­mě­nu kon­strukč­ních a mo­de­lo­vých dat.

Celý článek...

Tags: AEC | Graitec Open­t­ree 2023 | GRAI­TEC | Soft­wa­re | Stavebnictví

Graitec Opentree 2023-2223Graitec, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro ob­last AEC, oz­na­mu­je vy­dá­ní nové verze Grai­tec Open­t­ree 2023 – pr­vo­tříd­ní­ho in­tu­i­tiv­ní­ho sys­té­mu pro sprá­vu vý­kre­sů a do­ku­men­tů, který po­má­há pro­fe­si­o­ná­lům AEC ze­fek­tiv­nit je­jich ná­vr­ho­vé pro­ce­sy a zá­ro­veň spl­nit ná­roč­né po­ža­dav­ky na sprá­vu do­ku­men­tů podle nej­no­věj­ších stan­dar­dů. Grai­tec Open­t­ree 2023 je druhá vy­da­ná verze pod Grai­tec od akvi­zi­ce v lednu 2019.

Celý článek...

Tags: AGACAD | BIM | MEP Hangers | Revit | Závěsy

MEP-Hangers-new-UI 2022-2222MEP Han­gers má již léta po­dob­ný en­gi­ne a roz­hra­ní jako do­pl­něk Re­vi­tu pro sta­veb­ní in­že­ný­ry od firmy AGA­CADSmart Con­necti­ons. Nyní při­šel čas, aby měl MEP Han­gers vlast­ní vzhled a lo­gi­ku. Po­dí­vej­te se na nové funk­ce a gra­fic­ké změny v nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci pro­gra­mu MEP Han­gers. Ná­stroj, díky němuž je umis­ťo­vá­ní zá­vě­sů a pod­pěr v Re­vi­tu hrač­ka.

Celý článek...

Ilustrační foto shutterstock-2221Sil­nič­ní fréza, která pra­cu­je au­to­ma­tic­ky a je ří­ze­na po­mo­cí in­for­ma­cí z Di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by (DiMS). To je další z mož­nos­tí, jak může vy­u­ži­tí me­to­dy BIM ze­fek­tiv­nit a zlep­šit práci sta­va­řů. Ro­bo­tic­ká fréza totiž může pra­co­vat mno­hem přes­ně­ji, a při­pra­vit tak lepší pod­mín­ky pro po­lo­že­ní as­fal­to­vé vrst­vy. Díky tomu bude možné za­jis­tit do­dr­že­ní její tloušť­ky v celém re­kon­stru­o­va­ném úseku, to zna­me­ná také delší ži­vot­nost opra­ve­né sil­ni­ce.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Infrastructure Yearbook 2021 | Infrastruktura | Projekty | Ročenka

YII 2021 Yearbook-2221Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. květ­na 2022 vy­dá­ní ro­čen­ky In­fra­stru­ctu­re Year­book 2021. Ro­čen­ka je sou­hr­nem vy­ni­ka­jí­cích pro­jek­tů ze sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2021 v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Pro­jek­ty před­sta­vu­jí po­kro­ky v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce a ino­va­tiv­ní vy­u­ži­tí soft­wa­ru Bent­ley při na­vr­ho­vá­ní, bu­do­vá­ní a pro­vo­zo­vá­ní svě­to­vé in­frastruk­tu­ry.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | CZ.BIM | Konference | MPO | Nadace ABF | SPŠ | Stavebnictví

BIM ve stavebnictví 2022-2220Kon­fe­ren­ci při­pra­vu­jí Na­da­ce ABF, MPO, ČAS, CZ.​BIM a SPS, ve spo­lu­prá­ci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za pod­po­ry dal­ších part­ne­rů i od­bor­ných a me­di­ál­ních part­ne­rů kon­fe­ren­ce. Mís­tem ko­ná­ní je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, Vác­lav­ské nám. 31, Praha 1 ve dnech 2. až 3. června 2022.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | BIM | Unicorn Systems | Webinar

Unicorn BIM Day-2219Spo­leč­nost Uni­corn zve na webi­nář Uni­corn BIM Day 2022, který se bude konat ve stře­du 18. 5. 2022. Co se vlast­ně skrý­vá pod zkrat­kou BIM a jak Vám může při kaž­do­den­ních čin­nos­tech soft­ware pro po­ří­ze­ní dat, kresbu, sprá­vu dat a sprá­vu pro­jek­tů po­moct? BIM, ne­bo­li in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní sta­veb či lépe sprá­va in­for­ma­cí o stav­bě, je pro­ces vy­tvá­ře­ní, sprá­vy dat a in­for­ma­cí o stav­bě během ce­lé­ho je­jí­ho ži­vot­ní­ho cyklu.

Celý článek...

Tags: KORADO | Otopná tělesa | TZB | Web

Korado web-2217Český vý­rob­ce otop­ných těles Ko­ra­do spus­til nový web. Kromě tech­nic­kých dat, která jsou dů­le­ži­tá pro od­bor­ní­ky je na webu i in­spi­ra­ce pro nákup kla­sic­kých i de­signo­vých otop­ných těles, kon­vek­to­rů či vě­t­ra­cích jed­no­tek, ale také kon­takt na pro­dej­ce. Pů­vod­ní web byl po­ja­tý tech­nic­ky se za­mě­ře­ním pře­de­vším na B2B a od­bor­ní­ky – dů­klad­nou ana­lý­zou ale bylo zjiš­tě­no, že i pro ně je mnoh­dy ori­en­ta­ce slo­ži­tá.

Celý článek...

Tags: BIM | BIM a FM | buildingSMART | CzBIM | Semináře | Statika | Workshopy

czBIM-Seminare workshopy-2217Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 17. květ­na 2022 od 10:00 je na­plá­no­ván se­mi­nář BIM a FM: Jak BIM data po­má­ha­jí při sprá­vě a pro­vo­zu stav­by. Přijďte, pokud se chce­te do­zvě­dět, jak hodně jsme se v ČR při­blí­ži­li k re­ál­né­mu vy­u­ži­tí BIM při sprá­vě a údrž­bě sta­veb, jak jsou BIM data uži­teč­ná během pro­vo­zu stav­by, vidět ukáz­ky na kon­krét­ních pří­kla­dech z ak­tu­ál­ní praxe nebo se do­zvě­dět, jak se to daří i kde co po­kul­há­vá.

Celý článek...

Tags: Architektura | Informace | Stavební veletrh | Stavebnictví | Trendy | Veletrhy Brno

svb-2020-05-2216Prav­da, už dlou­ho není pro CAD Sta­veb­ní ve­letrh Brno tím, co býval a účast firem na­bí­ze­jí­cích CAD soft­wa­ry je mi­ni­mál­ní nebo žádná. Ale no­vin­ky, tren­dy i po­ra­den­ství v obo­rech, které sou­vi­sí se stav­bou a vy­ba­ve­ním domu se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti už ode dneška na­jdou. Pokud se chys­tá­te sta­vět ro­din­ný dům, na­vštiv­te ex­po­zi­ce firem Atri­um, Domy D.N.E.S., Ve­sper Homes nebo spo­leč­nost Roz­ptyl, která je za­mě­ře­ná na stav­bu ro­din­ných domů na bázi dřeva.

Celý článek...

Tags: Allplan | Allplan v2022-1 | BIM | Infrastruktura | Lumion

Allplan2022-2215ALL­PLAN před­sta­vil 11. dubna ser­vis­ní vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru All­plan 2022. BIM ře­še­ní zna­me­ná in­te­gro­va­ný způ­sob práce ar­chi­tek­tů, in­že­ný­rů a do­da­va­te­lů na je­di­né plat­for­mě, a to od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po úspěš­nou re­a­li­za­ci na sta­ve­niš­ti. Nové ser­vis­ní vy­dá­ní All­plan 2022-1 na­bí­zí tech­nic­ký ná­hled pro živou syn­chro­ni­za­ci s ren­de­ro­va­cím soft­warem Lu­mi­on pro rych­lé a re­a­lis­tic­ké vi­zu­a­li­za­ce.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Infrastructure Yearbook 2021 | Infrastruktura | Projekty | Ročenka

Bentley Yearbook-2215Ro­čen­ka in­frastruk­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley pro rok 2021 je již k dis­po­zi­ci. Tato pu­b­li­ka­ce osla­vu­je vy­ni­ka­jí­cí úspě­chy uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří na­vr­hu­jí, bu­du­jí a pro­vo­zu­jí svě­to­vou in­frastruk­tu­ru. Vy­zdvi­hu­je téměř 300 po­zo­ru­hod­ných pro­jek­tů no­mi­no­va­ných v pro­gra­mu Going Di­gi­tal Awards 2021. Každý pro­jekt de­mon­stru­je vizi a ta­lent od­bor­ní­ků na in­frastruk­tu­ru, kteří po­u­ži­li ino­va­tiv­ní stra­te­gie k do­sa­že­ní vý­znam­né­ho di­gi­tál­ní­ho po­kro­ku pro zlep­še­ní re­a­li­za­ce pro­jek­tů a vý­kon­nos­ti ma­jet­ku.

Celý článek...

Strana 1 z 19

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>