Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Elektromotory | EMWORKS | EMWorks2D | Magnety | Topologie | Webináře

Webinar EMWorks-2240V tomto webi­ná­ři EMWorks 6. října v 15:00 nebo 20:00 hodin se po­dí­vá­me na různé typy mag­ne­tů a je­jich vlast­nos­ti. Po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­va­cí­ho ná­stro­je EMWorks2D na­vrh­ne­me motor s mag­ne­ty pro po­vr­cho­vou mon­táž s fe­ri­to­vým nebo ke­ra­mic­kým mag­ne­tem, sa­ma­ri­um­ko­bal­to­vým mag­ne­tem (SmCo) a ne­o­dy­mo­vým mag­ne­tem (NdFeB).

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Certifikace | FDM | Stratasys | Technologie

FDM Certification-2239Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Pro­gram je na­vr­žen tak, aby zá­kaz­ní­kům Stra­ta­sy­su po­sky­tl kom­plex­ní vzdě­lá­ní, které pod­po­ří je­jich při­je­tí 3D tisku v celém pro­ce­su tisku FDM. Zá­kaz­ní­ci, kteří ab­sol­vu­jí kurzy, ob­dr­ží ofi­ci­ál­ní cer­ti­fi­ká­ty Stra­ta­sys Aca­de­my, které osvěd­ču­jí je­jich do­ved­nos­ti a úroveň zvlád­nu­tí před­ní tech­no­lo­gie v oboru 3D tisku.

Celý článek...

Tags: BIM | Petr Fořt | Studenti | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | Výuka

bim002-2-2239Vy­u­ži­tí mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní za­lo­že­ných na plat­for­mě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu po­sky­tu­je do výuku řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Na naší škole, VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou jsme v uply­nu­lých pěti le­tech vy­zkou­še­li hned ně­ko­lik za­jí­ma­vých in­te­gra­cí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy s PLM daty po­chá­ze­jí­cí­mi z růz­ných tech­nic­kých oborů.

Celý článek...

Tags: Frankfurt | Smart City | Veletrhy

Light a Building 2022-2238Už brzy se na frank­furt­ském vý­sta­viš­ti před­sta­ví před­ní me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Light + Bu­il­ding Au­tumn Edi­ti­on. Ve dnech 2.– 6. září ote­vře nej­vět­ší svě­to­vou scénu pro prů­my­sl osvět­lo­va­cí tech­ni­ky a tech­ni­ky budov. V le­toš­ním roč­ní­ku je hlav­ním té­ma­tem Smart City spo­leč­ně s in­te­li­gent­ní­mi bu­do­va­mi, které myslí samy za sebe.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD/CAM | Free download | GIS | Školy | Software | Studenti

Autodesk studentiPodle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv pro­duk­tu Au­to­de­s­ku a vět­ši­ny pro­duk­tů Ar­kan­ce Sys­tems. Pro stu­den­ty sta­veb­ních oborů jsou navíc v na­bíd­ce (pro­střed­nic­tvím vy­u­ču­jí­cích) bez­plat­né verze e-boo­ko­vé va­ri­an­ty učeb­ni­ce Sta­va­řův prů­vod­ce Re­vi­tem.

Celý článek...

Tags: ECAD | EMWORKS | Lineární stroje | Modelování | Vzdělávání | Webinar

EMWorks webinar-2237Li­ne­ár­ní stro­je s přímým po­ho­nem vy­u­ží­va­jí in­že­ný­ři ke zjed­no­du­še­ní a zvý­še­ní účin­nos­ti svých elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mů, jako jsou elek­tric­ká vo­zi­dla (EV), tra­ve­lá­to­ry, ro­bo­ti­ka a ně­ko­lik dal­ších prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. Li­ne­ár­ní mo­to­ry mohou do­sa­ho­vat vy­so­kých rych­los­tí zrych­le­ní a vel­kých délek po­jez­du s dob­rý­mi ta­ho­vý­mi si­la­mi a ex­trém­ně vy­so­kou přes­nos­tí po­lo­ho­vá­ní.

Celý článek...

Tags: Atlas | Geoingormatika | Gepro | Hotel Olšanka | Praha | Setkání uživatelů

GA2022-2237GEPRO a ATLAS po­řá­da­jí 28. roč­ník kon­fe­ren­ce Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů a slu­žeb spo­leč­nos­tí GEPRO & ATLAS, která se usku­teč­ní, jak se již stalo tra­di­cí, v ho­te­lu Ol­šan­ka v Praze ve dnech 14. a 15. září 2022. Po dvou on-line roč­ní­cích se účast­ní­ci s po­řa­da­te­li ko­neč­ně po­t­ka­jí na­ži­vo a poví si, co se za uply­nu­lé ob­do­bí událo i co se dá oče­ká­vat v blíz­ké bu­douc­nos­ti.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE 2022 | Darmstadt | Dassault Systemès | Konference | SolidWorks

3dexperience-conference 2022-2236Ter­mín ko­ná­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce 2022 v ně­mec­kém Darm­sta­d­tu se ne­za­dr­ži­tel­ně blíží – 14. a 15. září 2022. Je to po dlou­hé době další velká kon­fe­ren­ce na ev­rop­ském kon­ti­nen­tě. A pokud si ještě stále nejste jisti, zda se jí zú­čast­nit, zve­řejňují po­řa­da­te­lé 5 dů­vo­dů, proč se zú­čast­nit a co si z akce ur­či­tě ne­má­te ne­chat ujít. Se­tkat se mů­že­te s od­bor­ní­ky z Dassault Systèmes a také s před­sta­vi­te­li před­ních prů­mys­lo­vých firem.

Celý článek...

Tags: BIM | CAD | DiMS | Facility management | IFC | SPŠ | Stavebnictví | Střední školy

Stupne-znalosti-BIM-2234Se za­čát­kem le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku končí pře­chod­né ob­do­bí, které měly střed­ní od­bor­né školy sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní na za­řa­ze­ní me­to­dy BIM do škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů. Ulo­ži­la jim to ak­tu­a­li­za­ce rám­co­vých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů při­ja­tá na pod­zim 2020. Podle ní se musí s me­to­dou BIM se­zná­mit všich­ni ab­sol­ven­ti střed­ních škol v obo­rech 36-47-M/01 Sta­veb­nic­tví, 36-45-M/01 Tech­nic­ká za­ří­ze­ní budov, 36-46-M/01 Ge­o­dé­zie a ka­tastr ne­mo­vi­tos­tí, 36-43-M/01 Sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly.

Celý článek...

Tags: Digitalizace průmyslu | Petr Fořt | Studenti | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | Výuka

PFimage 001-2234V dneš­ním člán­ku se po­dí­vej­me na návrh va­ri­ant­ní­ho au­to­mo­bi­lu po­sta­ve­né­ho na naší zá­klad­ní vý­vo­jo­vé plat­for­mě pod­voz­ku a na různé mo­di­fi­ka­ce pod­se­stav. Po­ku­sí­me se po­psat de­tail­ně­ji ře­še­ní tva­ro­vě od­liš­né va­ri­an­ty au­to­mo­bi­lu s ma­xi­mál­ním vy­u­ži­tím uni­fi­ko­va­ných sou­čás­tí pod­voz­ku, ří­ze­ní a po­ho­nu. Opět se po­ku­sí­me vy­u­žít vý­vo­jo­vých po­stu­pů za­lo­že­ných na di­gi­tál­ním pro­to­ty­pu.

Celý článek...

Tags: ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Motory | Simulace | Vzdělávání | Webinar

EMWorks webinar-2233Motor s přímým po­ho­nem může být přímo spo­jen se zá­tě­ží pro apli­ka­ce s vy­so­kým to­či­vým mo­men­tem a níz­ký­mi otáč­ka­mi, jako jsou prač­ky. Po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu spo­jek a dal­ších me­cha­nic­kých pře­vo­dů, jako jsou ře­me­ny a ře­me­ni­ce, pře­vo­dov­ky atd. Me­cha­nis­mus bez pří­mé­ho po­ho­nu má sní­že­nou přes­nost po­lo­hy, vy­so­ké me­cha­nic­ké ztrá­ty a hluč­nost.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Nexa3D | Webinar | XiP | Zoom

Upgrade-To-XiP-Nexa3D-2232Všich­ni tvrdí, že je­jich 3D tis­kár­na je rych­lá, ale je tu malé ta­jem­ství – pokud jde o sku­teč­ný 3D tisk, vět­ši­na 3D tis­ká­ren je tak tro­chu po­ma­lá… Stav­ba s XiP je jiná. 3D tisk přes noc a pří­chod k ho­to­vé­mu vý­tis­ku je zá­bav­ný, ale ne­by­lo by zá­bav­něj­ší, kdy­bys­te to mohli udě­lat i s ně­ko­li­ka dal­ší­mi pro­jek­ty během jed­no­ho dne? XiP se staví do role první ul­tra­rych­lé stol­ní 3D tis­kár­ny na světě.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | CAD.CAM | PDM | Setkání | Školy | SolidWorks

Setkani ucitelu 3e Praha-2232Dne 23. červ­na 2022 zor­ga­ni­zo­val 3E Praha En­gi­nee­ring v Praze již tra­dič­ní se­tká­ní uči­te­lů – uži­va­te­lů CAD/ CAM/ PDM sys­té­mů v pe­da­go­gic­kém pro­ce­su střed­ních škol a střed­ních od­bor­ných uči­lišť. Jed­ním z hlav­ních bodů se­tká­ní bylo se­zná­me­ní s no­vin­ka­mi So­lid­works 2022. Jedná se nejen o jeden z nej­roz­ší­ře­něj­ších CAD sys­té­mů v řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví naší re­pub­li­ky, ale také prak­tic­ky ve všech stup­ních škol u nás.

Celý článek...

Strana 1 z 24

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>