Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Axiom Tech | Cenotvorba | Formy | Me­u­sbur­ger | Nástroje | Siemens

Seminar AXIOM TECH-2348Na se­mi­nář s celým ná­zvem „Přes­né a rych­lé na­ce­ně­ní for­my či ná­stro­je po­mo­cí ana­lý­zy 3D mo­de­lu dílu“, který bu­de za­mě­řen na ze­fek­tiv­ně­ní a stan­dar­di­za­ci ce­no­tvor­by ná­stro­já­ren, zve spo­leč­nost Axiom Tech. Se­zná­mí účast­ní­ky s no­vin­ka­mi a tren­dy ovlivňují­cí­mi ná­stro­jár­ny a blíže se po­dí­vá na ak­tu­ál­ní knihov­ny pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Me­u­sbur­ger.

Celý článek...

Tags: BIM | Petr Fořt | PLM | TZB | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání | Žďár nad Sázavou

bim 001-2347Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu v po­do­bě 3D dat po­sky­tu­je uži­va­te­lům řadu mož­nos­tí v je­jich dal­ším zpra­co­vá­ní. Po­dí­vej­me se na jeden ze za­jí­ma­vých pro­jek­tů, který vzni­kl ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou a těží z na­šich zku­še­nos­tí v ob­las­ti PLM a BIM. Hlav­ním cílem to­ho­to pro­jek­tu bylo uká­zat stu­den­tům ně­ko­lik za­jí­ma­vých mož­nos­tí vy­u­ži­tí BIM dat ve spo­je­ní s dal­ší­mi apli­ka­ce­mi z ob­las­ti PLM, tech­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

Celý článek...

Tags: Samsung | SolveFor Tomorrow | Studenti | Technické obory | Vzdělávání

Samsung Soolve for Tomorrow-2347Počty stu­den­tů tech­nic­kých oborů jsou v Česku na his­to­ric­kém mi­ni­mu. V roce 2001 tvo­ři­li čtvr­ti­nu všech vy­so­ko­ško­lá­ků, nyní je to jen 12 pro­cent. Zvý­šit zájem mladé ge­ne­ra­ce o tech­nic­ké pro­fe­se se snaží samy firmy už na střed­ních ško­lách – part­ner­stvím se ško­la­mi, na­bíd­ka­mi stáží nebo ini­ci­a­cí vlast­ních roz­vo­jo­vých pro­gra­mů pro te­e­nage­ry. 

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperWorks | Webináře

AdvancedEng webinare HyperWorks-2344V ob­do­bí 9. až 30. lis­to­pa­du 2023, vždy ve čtvr­tek v 10–11 hod., po­řá­dá Advan­ced En­gi­nee­ring cyk­lus webi­ná­řů, ve kte­rém se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­per­Works. Na­va­zu­je tak na po­zi­tiv­ní ohlas z le­toš­ní kon­fe­ren­ce ATCx Praha, kde část těch­to témat již za­zně­la.

Celý článek...

Tags: AIReady | Dan Le­jer­skar | EON Reality | Umělá inteligence | Vzdělávání

EON-PR-banners-3-2-2341EON Re­a­li­ty, za­bý­va­jí­cí se pře­dá­vá­ním zna­los­tí v roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě, před­sta­vi­la 9. října svou nej­no­věj­ší ino­va­ci EON AIRea­dy, která má za cíl utvá­řet bu­douc­nost vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů pro trh práce za­lo­že­ný na umělé in­te­li­gen­ci. EON AIRea­dy zpo­chybňuje za­sta­ra­lé vzdě­lá­va­cí normy, které se spo­lé­ha­jí pouze na text, pre­zen­ta­ce v Power­Poin­tu a videa na You­Tu­be. 

Celý článek...

Tags: BenThor | BTver­se | Siemens | Technologie | Virtuální realita | Vzdělávání | Xcelerator

Siemens-Ben Thor-VR-2341Česká firma Ben­Thor au­to­mati­on uvádí na trh ino­va­tiv­ní ře­še­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro vzdě­lá­vá­ní v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech – BTver­se. BTver­se je ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech, které kom­bi­nu­je tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a ga­mi­fi­ka­ce s cílem vy­tvo­řit efek­tiv­ně atrak­tiv­ní způ­sob ško­le­ní pro pra­cov­ní­ky. Pra­cov­ní­ci se naučí ob­slu­ho­vat vý­rob­ní sys­témy a od­st­raňovat zá­va­dy v pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

Celý článek...

Tags: AF-23 | Elektro | FEM | Formule | PLM | Projekty | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sá­za­vou

PF-formule 007--2341Ve výuce na­jde­me řadu za­jí­ma­vých témat, ale ně­kte­rá jsou svým roz­sa­hem nad rámec běž­ných roč­ní­ko­vých a ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. V našem člán­ku se po­dí­vej­me blíže na ak­ti­vi­tu, která vznik­la na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou a patří svým roz­sa­hem mezi ty oje­di­ně­lé. Pro­jekt elek­tro for­mu­le AF­‑23 je vý­sled­kem dvou a půl leté práce stu­den­tů To­má­še Je­řáb­ka, To­má­še Smo­lí­ka, On­dře­je Panc­ne­ra a Jana To­pin­ky pod ve­de­ním vy­u­ču­jí­cích Petra Šu­ha­je a Aleše Gre­go­ra.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | PLM | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sázavou

PF0001--2340Vy­u­ži­tí mo­der­ních vý­rob­ních tech­no­lo­gií v ná­vaz­nos­ti na PLM data po­sky­tu­je ve výuce a stu­dent­ských pro­jek­tech řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Po­dí­vej­me se dnes na prázd­ni­no­vý pro­jekt, který vzni­kl pů­vod­ně jako snaha vy­zkou­šet ně­kte­rá ře­še­ní z ob­las­ti stále po­pu­lár­něj­ší elek­tro­mo­bi­li­ty na de­mon­strač­ním RC mo­de­lu. Ve spo­je­ní s tímto pro­jek­tem se ale ná­sled­ně uká­za­la řada za­jí­ma­vých mož­nos­tí, které jsme poz­dě­ji in­te­gro­va­li do výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek...

Tags: CTU CarTech | ČVUT | eForce | Formule | Motorky | Studenti | Závodní den

CTUCarTech-2339Spat­řit v akci nej­no­věj­ší for­mu­le a mo­to­cy­kly kon­stru­o­va­né stu­dent­ský­mi týmy z ČVUT mů­že­te během Zá­vod­ní­ho dne ČVUT. Akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost se měla usku­teč­nit (více na konci zprávy) 3. října na ulici Tech­nic­ká v kam­pu­su v Praze – Dej­vi­cích. Stu­dent­ské týmy eFor­ce z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké a CTU Car­Tech z Fa­kul­ty stroj­ní navíc ofi­ci­ál­ně uve­dou jednu vel­kou no­vin­ku. Pro­gram od­star­tu­je v 9:00 a skon­čí kolem po­led­ne.

Celý článek...

Tags: Altair | ATCx | CAE | En­gi­nee­rin­g | Konference | Si­mu­la­ce | Vý­po­čty

ATCx 2023Zbývá po­sled­ní týden pro re­gis­tra­ci na kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) ur­če­nou uži­va­te­lům a pří­z­niv­cům tech­nic­kých vý­po­čtů, CAE si­mu­la­cí a en­gi­nee­rin­gu. Na pro­gra­mu budou před­náš­ky zku­še­ných uži­va­te­lů, no­vin­ky port­fo­lia Al­tair En­gi­nee­ringu a pří­spěv­ky z aka­de­mic­ké půdy.

Celý článek...

Tags: Bentley | Digital Design Delivery | ProjectWise | Tomáš Staněk | Webinar

Bentley-webinar-2-2335Druhá část webi­ná­ře „De­tail­ní se­zná­me­ní s Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se“ se usku­teč­ní ve čtvr­tek 14. září 2023 ve spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky Di­gi­tál­ní Aka­de­mie SUDOP Praha. Se­znam­te se de­tail­ně s po­kro­či­lý­mi kon­t­rol­ní­mi ná­stro­ji pro do­prav­ní pro­jek­to­vá­ní, které umožňuje nový Pro­jectWi­se pro­po­je­ný s tech­no­lo­gií iTwin, a zjis­tě­te, jak mů­že­te zlep­šit kva­li­tu svých ná­vrhů, aniž byste mu­se­li měnit po­u­ží­va­né apli­ka­ce a zvyk­los­ti pro­jek­to­vá­ní.

Celý článek...

Tags: ABI Re­search | Agile | Hardware | PTC | SaaS | Software | Vývoj

PTC Webinar-c-2335Steve Der­ti­en, EVP a tech­nic­ký ře­di­tel PTC, a Ryan Mar­tin, se­ni­or ře­di­tel vý­zku­mu v ABI Re­search, budou ve středu 6. září v 16:00 prů­vod­ci webi­ná­ře, ve kte­rém se do­zví­te se, jak se Agil­ní me­to­di­ky a ná­stro­je SaaS po­u­ží­va­jí spo­leč­ně při vý­vo­ji pro­duk­tů ke sní­že­ní ri­zi­ka, pro­dlou­že­ní doby do­sa­že­ní hod­no­ty a dal­ším věcem. Agil­ní vývoj pro­duk­tů se hojně po­u­ží­vá v ob­las­ti soft­wa­ru, ale stále více se uplatňuje (a při­způ­so­bu­je) při vý­vo­ji hard­wa­ru.

Celý článek...

Tags: Digitalizace | SolidVision | Webinar | Workshop | Způsoby práce

zjistujete-ze-vam-ujizdi-vlak-s-vasi-konkurenci-2335Na čtvr­tek 7. září od 13 hodin při­pra­vil So­li­dVi­si­on 30­mi­nu­to­vý webi­nář s od­po­věď­mi na otáz­ku – kde je a není možná di­gi­ta­li­za­ce? Pro­ce­sy se stále zrych­lu­jí a or­ga­ni­za­ce které se chtě­jí udr­žet na vr­cho­lu musí najít nové cesty. Najít nové způ­so­by práce, které od­stra­ní úzká místa a zvýší vý­rob­ní sílu. Jak ze­fek­tiv­nit ko­mu­ni­ka­ci? Jak zvý­šit mar­ke­tingo­vý a pro­dej­ní dopad? To je jen pár pro­blé­mů, se kte­rý­mi se or­ga­ni­za­ce po­tý­ka­jí.

Celý článek...

Strana 1 z 28

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>