Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Program

Konference GIS Esri v CR-2140Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se letos usku­teč­ní vir­tu­ál­ně. Pojď­te si o jejím pro­gra­mu pře­číst více a ne­za­po­meňte se na kon­fe­ren­ci při­hlá­sit, abys­te o nic z toho ne­při­šli. Na webo­vých strán­kách akce nyní na­lez­ne­te in­for­ma­ce o ná­pl­ni za­ha­jo­va­cí­ho bloku, pro­fi­ly hlav­ních řeč­ní­ků, náplň tech­no­lo­gic­ké­ho bloku a dal­ších živě vy­sí­la­ných sekcí, pře­hled před­to­če­ných vi­deo­před­ná­šek uži­va­te­lů a part­ne­rů, abs­trak­ty worksho­pů, které bu­de­me vy­sí­lat v prů­bě­hu lis­to­pa­du a pro­sin­ce, in­for­ma­ce o le­toš­ní no­vin­ce – se­tká­ní s kon­zul­tan­ty AR­C­DA­TA a další do­pro­vod­ný pro­gram.

Celý článek...

Seminar CSKI-2139Česká spo­leč­nost pro ky­ber­ne­ti­ku a in­for­ma­ti­ku (ČSKI) ve spo­lu­prá­ci s Ná­rod­ním cen­t­rem Prů­mys­lu 4.0 (NCP4.0) a Čes­kým in­sti­tu­tem in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC ČVUT) po­řá­dá pro uči­te­le zá­klad­ních a střed­ních škol Ná­rod­ní in­for­mač­ní se­mi­nář ECDL / ICDL 2021 s podti­tu­lem „Ve zna­me­ní ro­bo­ti­ky“.

Celý článek...

Tags: CADservis | GONG | Ostrava | Setkání | Uživatelé | ZW3D | ZWCAD

Setkani s CADSERVIS-2138Účast­ní­ky če­ka­jí 2 dny, 2 před­náš­ko­vé sály, 10 řeč­ní­ků a spo­le­čen­ský večer – 7.–8. 10. 2021, Os­t­ra­va, Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, aula GONG. Se­tká­ní bude roz­dě­le­no do dvou před­náš­ko­vých bloků. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o před­ná­še­jí­cích a té­ma­tech na­jde­te ZDE.

Celý článek...

Tags: Dlubal Software | RFEM | Školení | Statika

Dlubal RFEM-2135V úterý 31. srpna od 9:00 do 11:30 po­řá­dá spo­leč­nost Dlu­bal Soft­ware on-line sku­pi­no­vé ško­le­ní, díky kte­ré­mu mů­že­te pro­hlou­bit své od­bor­né zna­los­ti a za­jis­tit, aby se vaše in­ves­ti­ce do soft­wa­ru ma­xi­mál­ně vy­pla­ti­la. Zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mu RFEM umož­ní efek­tiv­ně pra­co­vat se sta­tic­kým pro­gra­mem RFEM. Na prak­tic­kých pří­kla­dech po­zná­te dů­le­ži­té funk­ce a mož­nos­ti mo­de­lo­vá­ní.

Celý článek...

Tags: Festival | Holešovice | Maker Faire Prague | Výstaviště Praha

Maker Faire Prague 20196-2135Na čtvr­tý roč­ník ce­lo­re­pub­li­ko­vé­ho fes­ti­va­lu no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021 se dosud při­hlá­si­lo – na­vzdo­ry otaz­ní­kům spo­je­ným s epi­de­mi­o­lo­gic­kou si­tu­a­cí – na 130 vy­sta­vo­va­te­lů s při­bliž­ně 150 ex­po­zi­ce­mi, atrak­ce­mi, worksho­py a stán­ky. Zá­bav­ná akce pro celou ro­di­nu, která se koná na Vý­sta­viš­ti Praha v Ho­le­šo­vi­cích o ví­ken­du 11. a 12. září, letos ná­vštěv­ní­ky láká na in­spi­ra­tiv­ní mix tra­dič­ních ře­me­sel, no­vých tech­no­lo­gií a de­sig­nu.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | Studenti | Vzdělávání | Webináře

Altair University-2135Při­poj­te se ke sle­do­vá­ní série stu­dent­ských webi­ná­řů a zjis­tě­te, jak CAE si­mu­la­ce mohou po­mo­ci při re­a­li­za­ci va­šich pro­jek­tů. Spe­ci­a­lis­té ze spo­leč­nos­ti Al­tair a z vy­so­kých škol se s vámi po­dě­lí o své zku­še­nos­ti a před­ve­dou, jak apli­ko­vat různé si­mu­lač­ní me­to­dy a po­stu­py během pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku. Tato série je ur­če­na vý­hrad­ně stu­den­tům a při­hlá­sit se mohou cel­kem do tří kurzů a cel­kem osm­nác­ti webi­ná­řů.

Celý článek...

Tags: ECAD | Elektromobily | EMWORKS | EMWorks2D | FEA | Nissan Leaf

Electromagnetic Simulation EMWorks-2134Webi­nář ve stře­du 25. srpna 2021 (ve dvou re­la­cích – v 15:00 a 20:00 hodin) se bude vě­no­vat si­mu­la­ci syn­chron­ní­ho mo­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty (PMSM) po­mo­cí EMWorks2D. Elek­tro­mo­bi­ly vtrh­ly na au­to­mo­bi­lo­vý trh po celém světě a auto, které si dnes kou­pí­te, je vý­sled­kem ně­ko­li­ka čin­nos­tí od ná­vr­hu, mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ce až po vý­rob­ní pro­ces. Jakmi­le je na­pří­klad na­vr­žen výkon elek­tro­mo­to­ru a pohon elek­tro­mo­bi­lu, je si­mu­lo­ván po­mo­cí FEA.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | Autodesk | EDU | Školní licence | Vzdělávání

Arkance-skolni licence-2134Na­stu­pu­je­te na tech­nic­kou vy­so­kou nebo střed­ní školu? Stáh­ně­te si nové verze li­bo­vol­ných pro­duk­tů Au­to­de­s­ku či Ar­kan­ce Sys­tems. Pro­ces udě­lo­vá­ní bez­plat­ných stu­dent­ských li­cen­cí Au­to­de­sk se pro nový škol­ní rok zjed­no­du­ší. Vy­u­ču­jí­cí na ško­lách budou moci sami při­dě­lo­vat stu­den­tům in­di­vi­du­ál­ní li­cen­ce pro in­sta­la­ci až na 3 po­čí­ta­čích (ze sady 125 li­cen­cí od kaž­dé­ho pro­duk­tu).

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | Nábytek | Navrhování | Výroba | Webinar

3E-swood-2133Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring při­pra­vi­la on-line webi­nář, ve kte­rém ukáže, jak pro­duk­tiv­ně na­vr­ho­vat ná­by­tek v pro­stře­dí 3D CAD sys­té­mu So­li­dworks včet­ně vazby na vý­ro­bu. Účast­ní­ci se také se­zná­mí se spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi ná­stro­ji pro au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu v dře­vo­vý­ro­bě.

Celý článek...

SolidVision-frezka-2133Na dru­hou po­lo­vi­nu srpna při­pra­vi­la spo­leč­nost So­lid­Vi­si­on ško­le­ní v růz­ných mís­tech re­pub­li­ky a s růz­ný­mi té­ma­ty. Na­pří­klad čtyř­den­ní Zá­klad­ní ško­le­ní So­lid­works pro­běh­ne v Praze, Ot­ro­ko­vi­cích, Brně a Hrad­ci krá­lo­vé, jed­no­den­ní Sva­řo­va­né kon­struk­ce v Hrad­ci Krá­lo­vé a Ot­ro­ko­vi­cích. Další jed­no­den­ní ško­le­ní budou vě­no­vá­na té­ma­tům Ple­cho­vé díly a Skica.

Celý článek...

Tags: Adeon | BIM | Pozvánka | Stavebnictví | Webinar

Adeon-Sluzby-Stavebnictvi-2129Spo­leč­nost Adeon po­ja­la čas prázd­nin jako pří­le­ži­tost ke vzdě­lá­vá­ní a na­bí­zí ško­le­ní, na kte­rém vy­svět­lí úlohu BIM ma­na­že­ra (kon­zul­tan­ta, ad­mi­nis­trá­to­ra). Aneb o čem všem by měl mít BIM ad­mi­nis­trá­tor pře­hled. Jde o on-line akci 28. čer­ven­ce 2021 od 8:30 do 11:30 hodin, vhod­nou pro fi­rem­ní správ­ce li­cen­cí, BIM ma­na­že­ry nebo uži­va­te­le Re­vi­tu či BIM 360 (CDE). Účast­ní­ci se se­zná­mí se zá­klad­ní­mi prin­ci­py BIM a sou­vi­se­jí­cí ter­mi­no­lo­gií (LOD, IFC, …).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Drony | FEM | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sá­za­vou

dron 001a-2127Sou­čás­tí le­toš­ní, ne pří­liš tra­dič­ní výuky, bylo také hle­dá­ní za­jí­ma­vých témat pro pro­jek­to­vou on-line výuku. Je­jich cílem bylo nejen vy­svět­lit od­bor­nou pro­ble­ma­ti­ku, ale také ná­zor­ně na dálku před­sta­vit stu­den­tům práci s od­bor­ným soft­ware. Na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou vě­nu­je­me na­sa­ze­ní PLM a BIM tech­no­lo­gií se stu­dent­ský­mi pro­jek­ty po­zor­nost řadu let.

Celý článek...

Tags: DronPro | Drony | Semináře | Vzdělávání

letecka-skola-seminare-dronpro-2121Ve čtvr­tek 27. května po­řá­dá Dron­Pro on-line se­mi­nář Jak vy­dě­lat s drony maj­lant a ještě má pořád volná místa. Víte, že více než po­lo­vi­na lidí utra­tí za tech­ni­ku i sta­ti­sí­ce korun, ale na­ko­nec se jim pod­ni­ká­ní ne­po­da­ří a vše jim leží někde ve skla­du, nebo své droní maz­lí­ky i s dal­ším vy­ba­ve­ním pro­da­jí za zlo­mek ceny? Pře­mýš­lí­te-li nad tím, že byste si s dro­nem vy­dě­lá­va­li, pak je tento on-line se­mi­nář právě pro vás.

Celý článek...

Strana 1 z 21

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>