Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Desigo | Energeticky efektivní budovy | Siemens

Siemens Desigo webinar-2305Ve čtvr­tek 9. února po­řá­dá Si­e­mens od 13:30 do 14:30 webi­nář s ná­zvem De­si­go –⁠ ře­še­ní pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. De­si­go je uce­le­ný, šká­lo­va­tel­ný a mo­du­lár­ní sys­tém pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. Jedná se o sou­bor hard­wa­ro­vých a soft­wa­ro­vých pro­střed­ků pro op­ti­mál­ní ře­še­ní mě­ře­ní a re­gu­la­ce pri­már­ních zdro­jů (MaR), pro in­di­vi­du­ál­ní re­gu­la­ci jed­not­li­vých míst­nos­tí (IRC) a pro mo­ni­to­ro­vá­ní a do­hled tech­nic­kých za­ří­ze­ní v bu­do­vě z jedné plat­for­my (BMS/SCADA).

Celý článek...

Tags: Legislativa | Nízkoenergetické budovy | Projektování | Seminář | Technologie | TZB

pozvanka-2305Na od­bor­ný se­mi­nář „Pro­jek­to­vá­ní a di­men­zo­vá­ní tech­no­lo­gií pro níz­ko­ener­ge­tic­ké bu­do­vy“ za­mě­ře­ný na pod­po­ru pro­jekč­ní čin­nos­ti v ob­las­ti tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov zvou po­řá­da­jí­cí firmy RE­FLEX CZ, RE­SI­DEO, STIE­BEL EL­TRON a WILO CS. Do pro­gra­mu se­mi­ná­ře bude za­řa­ze­na od­bor­ná před­náš­ka lek­to­rů Ka­ted­ry TZB, Sta­veb­ní fa­kul­ty ČVUT v Praze na téma No­vin­ky v le­gisla­ti­vě TZB a ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov v sou­vis­los­tech s ev­rop­skou le­gisla­ti­vou.

Celý článek...

Tags: ČVUT | FEL | Videa | Výuka | Vzdělávání | ZŠ a SŠ

CVUTFEL--2302Zá­ko­ni­tos­ti a za­jí­ma­vos­ti fy­zi­ky a tech­ni­ky při­bli­žu­je série pat­nác­ti vý­u­ko­vých videí, která vznik­la na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. Je ur­če­na pře­de­vším pro žáky a žá­ky­ně dru­hé­ho stup­ně zá­klad­ních škol a stu­den­ty a stu­dent­ky střed­ních škol. Videa jsou po­stup­ně zve­řejňována jak na in­stagra­mo­vém účtu FEL ČVUT, tak na Tik­To­kuYou­Tu­be. Fa­kul­ta také po­skyt­ne videa uči­te­lům pro zpes­t­ře­ní výuky na střed­ních a zá­klad­ních ško­lách.

Celý článek...

Tags: BIM | czBIM – bu­il­dingSMART | Praha | Se­mi­nář

Parametricke navrhovaní BIM-SCIA Engineer-2301Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na se­mi­nář BIM a pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, který se usku­teč­ní 12. ledna 2023 v Praze. Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní při­ná­ší do pro­jek­to­vá­ní a ar­chi­tek­tu­ry ne­če­ka­né mož­nos­ti a díky této me­to­dě se rodí něco jako di­gi­tál­ní ar­chi­tekt. Spo­je­ní po­čí­ta­če a lid­ské­ho fak­to­ru tak po­mů­že vy­tvo­řit něco, co je ma­xi­mál­ně funkč­ní a efek­tiv­ní.

Celý článek...

Tags: Hodina inženýrství | Pedagogové | STEM | Studenti.Střední školy | Výukový program

Siemens Hour of Engineering 01-2249Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la Ho­di­nu in­že­nýr­ství, pou­ta­vý on­-li­ne vý­u­ko­vý pro­gram, který umožňuje pe­da­go­gům se­zná­mit stu­den­ty s in­že­nýr­stvím a tech­no­lo­gi­e­mi během pouhé jedné ho­di­ny, po­mo­cí vý­u­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu vhod­né­ho pro děti. Pro­střed­nic­tvím to­ho­to no­vé­ho pro­gra­mu chce Si­e­mens in­spi­ro­vat, za­po­jit a vzdě­lá­vat stu­den­ty o roli a zá­kla­dech in­že­nýr­ství ještě před ná­stu­pem na střed­ní školu a po­mo­ci tak vy­tvo­řit sil­nou zá­klad­nu bu­dou­cích in­že­ný­rů.

Celý článek...

Tags: CAM | CAMWorks | Drátové obrábění | SolidWorks | Webinar | Wire EDM

Wired-EDM-Pro-webinar-2248Posuňte své pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho ob­rá­bě­ní na vyšší úroveň s CA­MWorks Wire EDM for So­li­dworks. S CA­MWorks Wire EDM mů­že­te pře­jít z mo­de­lu pev­né­ho tě­le­sa do G-kódu na jedno klik­nu­tí – zvý­ší­te tak efek­ti­vi­tu a zkrá­tí­te do­da­cí lhůty. CA­MWorks Wire EDM je k dis­po­zi­ci v úrov­ních Wire EDM Pro­fes­si­o­nal a Wire EDM Pre­mi­um pro kom­plex­ní dvou­o­sé, dvou­o­sé s ku­že­lo­vým a plně čtyřo­sé elek­troero­ziv­ní ob­rá­bě­ní.

Celý článek...

Tags: CAE | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sázavou

cad 000-2248Na­sa­ze­ní mo­der­ních vý­vo­jo­vých po­stu­pů při zpra­co­vá­ní tech­nic­kých pro­jek­tů sebou při­ná­ší řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Jak ucho­pit práci s PLM ná­stro­ji pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů ve výuce? Po­dí­vej­me se de­tail­ně­ji na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

 

Celý článek...

Tags: ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Motory | Simulace | Webinar

EMWorks-2247V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí atrak­tiv­ní vlast­nos­ti ba­te­ri­o­vé­ho kola, pro­to­že je eko­lo­gic­ké, rych­lé, po­ho­dl­né a před­sta­vu­je ži­vo­ta­schop­nou al­ter­na­ti­vu k vlast­nic­tví osob­ní­ho au­to­mo­bi­lu na střed­ní vzdá­le­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | DEM | Konference | on-line

ATCx DEM-2246Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Dis­cre­te Ele­ment Me­thod 30. lis­to­pa­du 2022 od 11:00 hodin. ATCx DEM, která se po­pr­vé ko­na­la v roce 2020, je tech­no­lo­gic­ká kon­fe­ren­ce (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) vě­no­va­ná me­to­dě dis­krét­ních ele­men­tů (DEM) pro si­mu­la­ci syp­kých a zr­ni­tých ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | Konference | Stární správa

BIM2023-2246Datum 26. ledna 2023 by si do svých ka­len­dá­řů již nyní měli za­psat všich­ni nad­šen­ci a zá­stup­ci sta­vař­ské ve­řej­nos­ti, kteří se za­jí­ma­jí o bu­douc­nost čes­ké­ho sta­veb­nic­tví. V tento den se totiž koná kon­fe­ren­ce BIM 2023, na které se Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci roz­hod­la před­sta­vit své další kroky v re­a­li­za­ci Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM.

Celý článek...

Tags: APS | Axiom Tech | Produktivita | Seminář | Výroba | Webinar

Axion Tech-seminar-2245AXIOM TECH ze Žďáru nad Sá­za­vou zve na hyb­rid­ní se­mi­nář 24. lis­to­pa­du od 10:00 do 12:30 hod. s ná­zvem APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním z cílů vý­rob­ních spo­leč­nos­tí je dobře a kon­ti­nu­ál­ně plá­no­vat vý­rob­ní za­káz­ky tak, aby byly vý­rob­ní zdro­je vy­u­ži­ty na ma­xi­mum a zá­ro­veň byly do­dr­že­ny po­ža­do­va­né ter­mí­ny do­dá­ní pro­duk­tů zá­kaz­ní­ko­vi.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | Dynamické děje | OpenRadioss | Simulace

Altair Advanced Eng-Radios-2244Pokud se za­jí­má­te o si­mu­la­ce rych­lých dějů, ne­li­ne­ár­ní úlohy, pa­siv­ní bez­peč­nost au­to­mo­bi­lů, ana­lý­zy otře­sů a ná­ra­zů, tes­to­vá­ní pádů elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní a spo­třeb­ní­ho zboží, či o in­ter­ak­ci struk­tur s te­ku­ti­na­mi, pak je pro­ble­ma­ti­ka vy­u­ži­tí ex­pli­cit­ní­ho ře­ši­če ur­če­na právě vám.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | SLA | SLA 750 | Webináře

3D Systems--2242Adi­tiv­ní vý­ro­ba za­lo­že­ná na SLA tech­no­lo­gii, která byla v prů­bě­hu let uzná­na pro vý­ji­meč­nou kva­li­tu pro­to­ty­pů a přes­nost dílů, se mění ve vel­kém stylu a při­ná­ší ře­še­ní při­pra­ve­né k au­to­ma­ti­za­ci, které na­bí­zí až dva­krát vyšší rych­lost tisku a až tři­krát vyšší výkon než stá­va­jí­cí sys­témy SLA. Při­poj­te se k webi­ná­ři a od­hal­te re­vo­luč­ní ino­va­ce, které 3D Sys­tems před­sta­vu­je se svým novým ře­še­ním SLA 750 pro kom­plet­ní pra­cov­ní po­stup.

Celý článek...

Strana 1 z 25

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>